แบบฟอร์มกลุ่มงาน

แบบฟอร์มขอรับบริการ

 แบบฟอร์มขอใช้อาคารสถานที่
 แบบฟอร์มแจ้งซ่อมอาคารสถานที่
 แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์นอกเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 แบบฟอร์มขอใช้รถราชการส่วนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบรายงานผลการพัฒนาตนเองบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แจ้งซ่อมอาคารสถานที่
แจ้งซ่อมอาคารสถานที่
ขอใช้แรงงาน
ขอใช้รถยนต์นอกเขตอำเภอเมือง
๐ ขอใช้รถในเขตจังหวัดขอนแก่น
ขอใช้อาคารสถานที่
ขอยืมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

รายงานผล E-Service
รายงานแจ้งซ่อมอาคารสถานที่
๐ รายงานการขอใช้แรงงาน
๐ รายงานการขอใช้รถยนต์นอกเขตอำเภอเมือง
๐ รายงานการขอใช้รถยนต์ในเขตอำเภอเมือง
๐ รายงานการขอใช้อาคารสถานที่
๐ รายงานการขอยืมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ

๐ ระบบบันทึกการขอใช้ยานพาหนะ 
๐ ระบบบันทึกการขอใช้อาคารสถานที่ 
๐ ระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณูปโภค 
๐ โปรแกรมสารบรรณ