ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ

– ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่  53/2555

– แต่งตั้งคณะทำงานจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555

– มาตราการป้องกันอัคคีภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522

คำสั่ง มหาวิทยาลัย ที่ 1400/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

– ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 430/2553 เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

– กฎหมายควบคุมเพลิงไหม้ อาคารสูง พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

คำสั่ง มหาวิทยาลัย ที่ 1400/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 430/2553 เรื่องนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

– กฎหมายควบคุมเพลิงไหม้ อาคารสูง พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

  เพิ่มเติม

ปี 2557  – 2558