บริการวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบจัดการเอกสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU DMS (Khon Kaen University Document Management System)” วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 KM การสร้างจดหมายเวียน (Mail Merge) และ การใช้งาน Function Excel ช่วยในการทำงาน ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ วิทยากร โดย นางสาวหทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557