ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

 ตรวจสอบตารางห้อง Online 

 รายการคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3