ตารางห้องเรียน/ห้องบรรยาย

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 03 (Lec.3) *อยู่ระหว่างปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 04 (24น.) *อยู่ระหว่างปรับปรุง

  

 

ห้อง STUDIO 01 (AR. ชั้น 3 อาคาร AR.03) *อยู่ระหว่างปรับปรุง
ห้อง STUDIO 02 (AR. ชั้น 3 อาคาร AR.03) *อยู่ระหว่างปรับปรุง
ห้อง STUDIO 03 (Design. ชั้น 3 อาคาร AR.03) *อยู่ระหว่างปรับปรุง