คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ

 แนวปฏิบัติในการให้บริการงานซ่อมบำรุงฯ
 แผนปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์คอมพิวเตอร์

 


 พฤศจิกายน 2561 
 ตุลาคม 2561 
 กันยายน 2561 
 สิงหาคม 2561 
 กรกฎาคม 2561 
 มิถุนายน 2561 
 ข้อมูลเก่า


 พฤศจิกายน 2561 
 ตุลาคม 2561 
 กันยายน 2561 
 สิงหาคม 2561 
 กรกฎาคม 2561 
 มิถุนายน 2561 
 ข้อมูลเก่า


 มิถุนายน 2561 – พฤศจิกายน 2561 
 ธันวาคม 2560 – พฤษภาคม 2561
 มิถุนายน 2560 – พฤศจิกายน 2560
 ธันวาคม 2559 – พฤษภาคม 2560
 มิถุนายน 2559 – พฤศจิกายน 2559


 โปรแกรมทำความสะอาดระบบปฏิบัติการ Windows
 โปรแกรมผังความคิด XMind
 โปรแกรมผังความคิด MindMaple
 Microsoft Office 365 for Staff and Student
 Browser:   
 Applications: Line PC 
 โปรแกรมจำกัดไวรัสซ่อนไฟล์ Flash drive (ดูวิธีใช้)
 วิธีกำจัดไวรัสซ่อนไฟล์ด้วยคำสั่ง Command prompt

 ติดต่อเจ้าหน้าที่

นายศิริวุฒิ  รสหอม
E-Mail : siriros@kku.ac.th
 Tel.084-6008896
Tel.44256