งานซ่อมบำรุงระบบอาคาร

1. ผังบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ผังบริเวณอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    ผลการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่คณะฯ
3. ผังพื้นที่ใช้สอย
อาคารสำนักงานคณบดี AR01
ผังพื้นชั้นที่ 1
ผังพื้นชั้นที่ 2
อาคารเรียนบรรยาย AR02
ผังพื้นชั้นที่ 1
ผังพื้นชั้นที่ 2
ผังพื้นชั้นที่ 3
อาคารปฏิบัติการเขียนแบบ AR03
ผังพื้นชั้นที่ 1
ผังพื้นชั้นที่ 2
ผังพื้นชั้นที่ 3
อาคารปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรม AR04
ผังพื้นชั้นที่ 1
ผังพื้นชั้นที่ 2
อาคารปฏิบัติการเขียนแบบ AR05
ผังพื้นชั้นที่ 1
ผังพื้นชั้นที่ 2
ผังพื้นชั้นที่ 3
อาคารปฏิบัติการทดสอบวัสดุ AR06
ผังพื้นชั้นที่ 1
ผังพื้นชั้นที่ 2
ผังพื้นชั้นที่ 3
ผังพื้นชั้นดาษฟ้า
อาคารเอนกประสงค์(สิม) AR07
ผังพื้นชั้นที่ 1
ผังพื้นชั้นลอย

5. ข้อมูลพื้นที่ใช้สอย ความจุของห้อง
6. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอน

  • ปีการศึกษา 2555
  • ปีการศึกษา 2556

4. ผังระบบประกอบอาคาร

  • ผังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
    จำนวนหลอดไฟแต่ละอาคาร
  • ผังระบบประปา
  • ผังระบบเครื่องปรับอากาศ
    จำนวนเครื่องปรับอากาศแต่ละอาคาร

 ตารางวิเคราะห์การใช้น้ำประปา ระหว่างปี 2555 – 2561 

 เปรียบเทียบค่าน้ำประปาย้อนหลัง 1 ปี (2560 – 2561)