แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 01.แบบใบลาพักผ่อนประจำปี 
 02.แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 
 03.แบบใบลาอุปสมบท 
 04.แบบรายงานการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในระหว่างอุปสมบท 
 05.แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
 06.ใบคำร้องขอหนังสือรับรอง 
 07.แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ 
 08.ใบสมัครถือศีลและเข้าปฏิบัติธรรมสำหรับข้าราชการสตรี 
 09.แบบใบขอยกเลิกวันลา