ประมวลภาพที่เกี่ยวข้อง : งานคอมพิวเตอร์

แก้ไขหลอดภาพเครื่องฉาย Projector ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (4 เม.ย.62)
เปลี่ยนเครื่องฉาย Projector ห้องเรียน Studio :C1 (20 ก.พ.62)
ติดตั้งมอนิเตอร์เพื่อใช้แสดงผลในการประชุม ห้องประชุม 1201 (18 ก.พ.62)
ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยาย 10-11 (18-20 ม.ค.62)
 ซ่อมบำรุงเปลี่ยนสายสัญญาณภาพประจำห้องเรียน STUDIO C1 ชั้น 2 อาคาร AR.03 (30 ต.ค.2561)
 เปลี่ยนโสตทัศนูปกรณ์(โปรเจคเตอร์) ห้องประชุม 1201 ชั้น 2 อาคาร AR.01 (16 ส.ค.2561)
 เปลี่ยนโสตทัศนูปกรณ์ (โปรเจคเตอร์) ห้องประชุมสาขาวิชาออกแบบ ชั้น 2 อาคาร AR.05 (7 ส.ค.2561)
 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องเสียงประจำอาคารอเนกประสงค์ (สิม) (6 ส.ค.61)
 ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ห้องบรรยาย 5-6-7 ชั้น 3 อาคาร AR.02 (1-3 ส.ค.61)
 ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์และติดตั้ง Network LAN ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01 ชั้น 2 อาคาร AR.02 (13 มิ.ย. – 14 ก.ค.2561)
 เปลี่ยนโสตทัศนูปกรณ์ (โปรเจคเตอร์) ห้องบรรยาย 4 ชั้น 2 อาคาร AR.02 (29 มิ.ย.2561)
 ซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ประจำห้องบรรยาย 3,4 , STUDIO C1-C4 (26-29 มิ.ย.2561)
 ติดตั้ง Network Lan ห้องเรียน STUDIO C1 – STUDIO C4  ชั้น 2 อาคาร AR.03 (26-27 มิ.ย.2561)
 ติดตั้งระบบ Network LAN อาคารอเนกประสงค์(สิม) อาคาร AR.07 (24-25 พ.ค.2561)
 ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 1201 ชั้น 2 อาคาร AR.01 (1 มี.ค.2561)
 ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์เครื่องเสียง/ไมโครโฟน และโปรเจคเตอร์ ห้องประชุมสาขาวิชาออกแบบ ชั้น 2 อาคาร AR.05 (31 ม.ค.- 4 ก.พ.2561)
  แก้ไข/ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ด้านระบบภาพ ประจำห้องเรียน สนพ.3 ชั้น 3 อาคาร AR.06 (24 ม.ค. 2561)
 แก้ไข/ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ด้านระบบภาพ ประจำห้องเรียน สนพ.1 ชั้น 2 อาคาร AR.06 (23 ม.ค. 2561)
 แก้ไข/ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ด้านระบบภาพ ประจำห้องเรียน สนพ.2 ชั้น 2 อาคาร AR.06 (22 ม.ค. 2561)
 แก้ไข/ติดตั้ง AC Plug & Network Lan ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร AR.02 (18 ม.ค. 2561)
 เปลี่ยนโต๊ะ-เก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Labcom01)  ชั้น 2 อาคาร AR.02 (16 ม.ค. 2561)
 ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ ห้องบรรยาย 10-11-12 ชั้น 3 อาคาร AR.05 (4-8 ม.ค. 2561)
 เปลี่ยนสาย VGA ห้องเรียน สนพ.1 ชั้น 3 อาคาร AR.06 (11 ม.ค. 2561)
 ติดตั้งโสตทศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยาย 8-9 ชั้น 1 อาคาร AR.05 (8-13 ธ.ค. 2560)