ประมวลภาพที่เกี่ยวข้อง : งานคอมพิวเตอร์

ติดตั้งและควบคุม Yotube Live Streaming งานบรรยายพิเศษ (14 ก.ย.63)
ปรับปรุงระบบ Network LAN ประจำอาคาร AR.04-05 (21-27 ส.ค.63)
ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้อง Studio ID (19-19 ส.ค.63)
ติดตั้งเครื่อง Server BigDATA คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (7-18 ส.ค.63)
ติดตั้งอุปกรณ์ Yotube Live Streaming งานบรรยายพิเศษ (13-14 ส.ค.63)
เตรียมความพร้อมสำหรับงานอบรม BIM 2021 ลิ้งค์สัญญาณห้องแล็ปคอม 4 ห้อง(27 ก.ค.-1 ส.ค.63)
ขยายห้องแล็ปชั้น 2 – ห้อง 24น. เว้นระยะ (COVID-19) 8-24 ก.ค.63
ปรับปรุงระบบสายสัญญาณอุปกรณ์โสตฯ อาคารสิม 16 ก.ค.63
ขยายห้องแล็ป ชั้น3 – Lec.3 เว้นระยะห่าง(COVID-19) 24 มิ.ย.-11 ก.ค.63
Youtube Live Streaming : สัมมนาสโมสน นศ. ปี 63 (30 มิ.ย.-1 ก.ค.63)
ติดตั้งอุปกรณ์ประชุมออนไลน์ ห้อง 1201 (4 มิ.ย.63)
แก้ไขระบบกล้องวงจรปิดภายในคณะ (1 มิ.ย.63)
ติดตั้งระบบ Network สำนักงานคณบดี(ปรับปรุงใหม่) (19 พ.ค. – 18 มิ.ย.63)
ติดตั้งโปรแกรมการเรียนการสอน แล็ปคอม 1 เทอม1/63 (13-18 มิ.ย.63)
ติดตั้งห้อง Live Streaming  (5 พ.ค. – 8 มิ.ย.63)
ติดตั้งอุปกรณ์ประชุมออนไลน์ ห้อง 1201 (4 มิ.ย.63)
แก้ไขระบบกล้องวงจรปิดภายในคณะ (1 มิ.ย.63)
ติดตั้งระบบ Network Printer : RICOH-KKU (29 พ.ค.- 8 มิ.ย.63)
ทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01 และ 02 เพื่อฆ่าเชื่อโรค ป้องกัน COIVD-19
 ติดตั้งอุปกรณ์ประชุมออนไลน์ อาคารสิม (8 พ.ค.63)
ติดตั้งอุปกรณ์ LIVE STREAM ผู้บริหาร มข. พบบุคลากรคณะ (20-21 เม.ย.63)
ปรับปรุง ติดตั้งเครื่องเสียงห้องเรียน สนพ.1-2-3 อาคาร AR.06 (16-18 พ.ย.62)
ตรวจเช็คอุปกรณ์โสตฯติดตั้งใหม่ประจำห้องสมุดคณะฯ (12 พ.ย.62)
ตรวจสอบแก้ไข อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Internet ห้องเรียน อาคาร AR.05 (24 ต.ค.62)
เปลี่ยนอุปกรณ์โสตฯชำรุดจากกระไฟฟ้าลัดวงจร ห้องบรรยาย 4 อาคาร AR.02 (21 ต.ค.62)
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า(ช่วยงาน) อาคาร สนง.AR.01 (7-19 ต.ค.62)
ติดตั้งระบบ Network LAN ห้องทอผ้า อาคาร AR.03 (5-6 ก.ย.62)
ติดตั้งระบบ Network LAN สำนักงาน(ชั่วคราว) ห้อง CT24. และห้อง Center LAB (29 ส.ค. – 4 ก.ย.62)
แก้ไขปรับปรุงระบบ Network LAN เครื่องพิมพ์ Ricoh KKU ห้องสมุดคณะฯ (26 ส.ค.62)
ติดตั้งโปรแกรมการเรียนการสอน LAB COM ชั้น 3 (26-29 ส.ค.62)
ติดตั้งครุภัณฑ์ใหม่ฯ LAB COM ชั้น 3 (26 ส.ค.62)
ติดตั้งระบบ Network LAN ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาออกแบบ อาคาร AR.04 (5 ส.ค.62)
ติดตั้งระบบ Network LAN ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาออกแบบ อาคาร AR.04 (22-23 ก.ค.62)
แก้ไขหลอดภาพเครื่องฉาย Projector ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (4 เม.ย.62)
เปลี่ยนเครื่องฉาย Projector ห้องเรียน Studio :C1 (20 ก.พ.62)
ติดตั้งมอนิเตอร์เพื่อใช้แสดงผลในการประชุม ห้องประชุม 1201 (18 ก.พ.62)
ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยาย 10-11 (18-20 ม.ค.62)
 ซ่อมบำรุงเปลี่ยนสายสัญญาณภาพประจำห้องเรียน STUDIO C1 ชั้น 2 อาคาร AR.03 (30 ต.ค.2561)
 เปลี่ยนโสตทัศนูปกรณ์(โปรเจคเตอร์) ห้องประชุม 1201 ชั้น 2 อาคาร AR.01 (16 ส.ค.2561)
 เปลี่ยนโสตทัศนูปกรณ์ (โปรเจคเตอร์) ห้องประชุมสาขาวิชาออกแบบ ชั้น 2 อาคาร AR.05 (7 ส.ค.2561)
 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องเสียงประจำอาคารอเนกประสงค์ (สิม) (6 ส.ค.61)
 ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ห้องบรรยาย 5-6-7 ชั้น 3 อาคาร AR.02 (1-3 ส.ค.61)
 ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์และติดตั้ง Network LAN ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01 ชั้น 2 อาคาร AR.02 (13 มิ.ย. – 14 ก.ค.2561)
 เปลี่ยนโสตทัศนูปกรณ์ (โปรเจคเตอร์) ห้องบรรยาย 4 ชั้น 2 อาคาร AR.02 (29 มิ.ย.2561)
 ซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ประจำห้องบรรยาย 3,4 , STUDIO C1-C4 (26-29 มิ.ย.2561)
 ติดตั้ง Network Lan ห้องเรียน STUDIO C1 – STUDIO C4  ชั้น 2 อาคาร AR.03 (26-27 มิ.ย.2561)
 ติดตั้งระบบ Network LAN อาคารอเนกประสงค์(สิม) อาคาร AR.07 (24-25 พ.ค.2561)
 ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 1201 ชั้น 2 อาคาร AR.01 (1 มี.ค.2561)
 ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์เครื่องเสียง/ไมโครโฟน และโปรเจคเตอร์ ห้องประชุมสาขาวิชาออกแบบ ชั้น 2 อาคาร AR.05 (31 ม.ค.- 4 ก.พ.2561)
  แก้ไข/ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ด้านระบบภาพ ประจำห้องเรียน สนพ.3 ชั้น 3 อาคาร AR.06 (24 ม.ค. 2561)
 แก้ไข/ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ด้านระบบภาพ ประจำห้องเรียน สนพ.1 ชั้น 2 อาคาร AR.06 (23 ม.ค. 2561)
 แก้ไข/ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ด้านระบบภาพ ประจำห้องเรียน สนพ.2 ชั้น 2 อาคาร AR.06 (22 ม.ค. 2561)
 แก้ไข/ติดตั้ง AC Plug & Network Lan ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร AR.02 (18 ม.ค. 2561)
 เปลี่ยนโต๊ะ-เก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Labcom01)  ชั้น 2 อาคาร AR.02 (16 ม.ค. 2561)
 ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ ห้องบรรยาย 10-11-12 ชั้น 3 อาคาร AR.05 (4-8 ม.ค. 2561)
 เปลี่ยนสาย VGA ห้องเรียน สนพ.1 ชั้น 3 อาคาร AR.06 (11 ม.ค. 2561)
 ติดตั้งโสตทศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยาย 8-9 ชั้น 1 อาคาร AR.05 (8-13 ธ.ค. 2560)