รายงานการใช้พลังงาน

 รายงานการใช้น้ำมันคณะสถาปัตย์ ปี 2560 
 ตารางวิเคราะห์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2560 – 2561 
 ตารางวิเคราะห์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2551 – 2560

 สถิติเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า ปี 2560 – 2561 
 สถิติเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าปี 2551 – 2561

 ตารางวิเคราะห์การใช้น้ำประปา ปี 2560-2561 
 ตารางวิเคราะห์การใช้น้ำประปา ปี 2555-2561