การเจ้าหน้าที่

ข้อมูลแนะนำจาก-งานบุคคล

 1. ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สืบค้น ประกาศ
 2. คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สืบค้น คำสั่ง
 3. ข้าราชการ
 4. พนักงานมหาวิทยาลัย
 5. พนักงานราชการ
 6. ลูกจ้างประจำ
 7. ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย และลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 8. หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
 9. จรรยาบรรณ***
 10. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
 11. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 12. รายงานข้อมูลบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 13. แผนพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน
 14. การติดตามและประเมินผลงานของผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง
 15. เอกสารน่าสนใจอื่นๆ
  1. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดย ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
  2. คู่มือการจัดการความรู้ โดย กพร
 16. ข้อมูล : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 17. ทุนพัฒนาอาจารย์ศึกษาต่อ
 18. การลา
 19. ประกาศ/ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในกำกับ พ.ศ.2558