ประชุมคณะกรรมการคณะฯ

อำนาจหน้าที่ องค์ประกอบ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำคณะ

 

รายชื่อกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

ปฏิทินการประชุม

 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม

  • กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม PDF / DOC

 

กฎหมาย/ ข้อบังคับ/ ประกาศ/ มติ ที่เกี่ยวข้อง

 

รายงานการประชุม

ปี2563

ปี 2562

 

ปี 2561