ประชุมคณะกรรมการคณะฯ

อำนาจหน้าที่ องค์ประกอบ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำคณะ

 

รายชื่อกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

ปฏิทินการประชุม

 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม

  • กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม PDF / DOC

 

กฎหมาย/ ข้อบังคับ/ ประกาศ/ มติ ที่เกี่ยวข้อง

 

รายงานการประชุม

ปี 2562

  • ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30  มกราคม 2562
  • ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
  • ครั้งที่ 3/2562 วันที่  มีนาคม 2562

 

ปี 2561