งานสารบรรณคณะ

  

กำหนดรหัสหนังสือประจำหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประกาศ มข.๓๖๗๔/๒๕๖๑ มาตรฐาน แบบพิมพ์ แลซองจดหมาย (พร้อมตัวย่าง)
ระเบียบ มข. ว่าด้วยงานสารบรรณ ๒๕๖๑ (พร้อมตัวอย่าง)

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการบริหารทั่วไป และงานประสานงานด้านบริการกับหน่วยงาน/บุคคลภายนอกโดยมีการให้บริการงานย่อย 4 งาน  ได้แก่งานบริการลงทะเบียนรับส่งหนังสือ  งานจัดประชุม และ บริการยานพาหนะและงานเลขานุการผู้บริหาร