idname_reqpositiongroupdate_starttime_startdate_endtime_endbuildroomuse_examdetailperroomper1per2confirmsodfiatmoneyuserdatasaveemid
1682หทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณงานนโยบายและแผน7/7/20149.007/7/201412.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมผู้บริหาร19นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam7/7/2014 14:53:3021
1681ฉัตรฤดี ประทุมไชยงานบริการการศึกษา7/7/20148.307/7/201415.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1การเรียนการสอนสอบสัมภาษณ์ Admission7นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam7/7/2014 14:24:4621
1680ฉัตรฤดี ประทุมไชยงานบริการการศึกษา7/7/20148.307/7/201415.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5การเรียนการสอนสอบสัมภาษณ์ Admission4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam7/7/2014 14:25:1421
1679ฉัตรฤดี ประทุมไชยงานบริการการศึกษา7/7/20148.307/7/201415.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนการเรียนการสอนสอบสัมภาษณ์ Admission4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam7/7/2014 14:25:4521
1678พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์งานวิจัยและบริการวิชาการ4/7/20149.004/7/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมเกณฑ์ภาระงาน16นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam4/7/2014 14:03:4321
1677ฉัตรฤดี ประทุมไชยงานบริการการศึกษา2/7/201410.302/7/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมอาจารย์ ID12นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam2/7/2014 10:26:0621
1676ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา1/7/20149.001/7/201416.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมสัมมนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์30นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam1/7/2014 11:21:2721
1675พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์งานวิจัยและบริการวิชาการ30/6/20149.0030/6/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมจัดตั้งโครงการวิจัย8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam30/6/2014 10:30:4121
1674ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา29/6/20148.3029/6/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนการเรียนการสอนสอบสัมภาษณ์บัณฑิตศึกษา รอบ 2 เทคโนโลยีอาคาร9นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam30/6/2014 10:26:3621
1673ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา29/6/20148.3029/6/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5การเรียนการสอนสอบสัมภาษณ์รับเข้าบัณฑิตศึกษารอบ 2 AR.6นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam30/6/2014 10:22:5121
1672ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา29/6/20148.3029/6/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1การเรียนการสอนสอบสัมภาษณ์บัณฑิตศึกษา4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam30/6/2014 10:20:0821
1671ฉัตรฤดี ประทุมไชยงานบริการการศึกษา28/6/20148.3029/6/201417.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ฝึกอบรมอบรมชาวบ้านบริการวิชาการ80นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam30/6/2014 10:13:4821
1670ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา28/6/20148.3028/6/201416.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2203 ห้องบรรยาย 3 (LEC.3)การเรียนการสอนสอบข้อเขียนรับเข้าบัณฑิตศึกษานางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam30/6/2014 10:11:1321
1669ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา26/6/201413.3026/6/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมอาจารย์ประจำวิชา8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam30/6/2014 10:05:3721
1668วิไล25/6/201413.3025/6/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการคณะฯ15นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam30/6/2014 10:02:1121
1667พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์งานวิจัยและบริการวิชาการ25/6/20149.3025/6/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะทำงานภาระงาน12นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam30/6/2014 09:59:2321
1666ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา25/6/201410.0025/6/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการ AR. จัดทำ มคอ.5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam30/6/2014 09:56:5121
1665พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์งานนโยบายและแผน24/6/20148.3025/6/201416.30AR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)7101 โถงเอนกประสงค์ฝึกอบรมจัดอบรมสัมมนานางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam24/6/2014 12:47:3221
1664ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา24/6/20149.0024/6/201412.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมคณาจารย์ AR.30นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam24/6/2014 11:19:0721
1663บัณฑิต กาบไกรแก้วงานบริหารงานทั่วไป23/6/201415.0023/6/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการตรวจการจ้าง5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam24/6/2014 11:10:1621
1662หทัยรัตน์ แสงสุพรรณงานนโยบายและแผน20/6/201410.0020/6/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการความเสี่ยง14นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam23/6/2014 10:36:2421
1661สฤษฎิ์ ปูนอนงานการเงิน บัญชี และพัสดุ20/6/201410.0020/6/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประเมินราคาขั้นต่ำ4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam23/6/2014 10:31:4021
1660กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป19/6/201413.0019/6/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการด้านคุณภาพนางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam19/6/2014 10:24:2021
1659ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา18/6/20149.0018/6/20141.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ประชุมประชุมกรรมการวิชาการ10นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam17/6/2014 15:35:5721
1658กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป18/6/20149.0018/6/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการประเมินสายผู้สอน11นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam17/6/2014 15:27:4121
1657ฉัตรฤดี ประทุมไชยงานบริการการศึกษา17/6/201408.3017/6/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1การเรียนการสอนสอบวัดความถนัดนักเรียนลาว4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam17/6/2014 15:16:5621
1656ฉัตรฤดี ประทุมไชยงานบริการการศึกษา16/6/20148.3016/6/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมสอบวัดความถนัดนักเรียนลาว1นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam16/6/2014 14:44:1221
1655ฉัตรฤดี ประทุมไชยงานบริการการศึกษา16/6/201413.0016/6/201414.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมสอบสัมภาษณ์นักเรียนคุณธรรม จริยธรรม1นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam16/6/2014 10:34:0621
1654บัณฑิต กาบไกรแก้วงานบริหารงานทั่วไป13/6/201413.3013/6/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะกรรมการพัฒนากายภาพ4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam13/6/2014 16:10:3721
1653ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา13/6/20149.3013/6/201416.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมจัดโครงการสัมมนาหลักสูตรโท-เอก AR.16นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam13/6/2014 15:36:4221
1652มานพ ภูต้องใจงานบริหารงานทั่วไป12/6/201413.0012/6/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ฝึกอบรมอบรม30นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam12/6/2014 14:49:2021
1651กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา12/6/20149.0012/6/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมจัดทำ มคอ.7 ผังเมือง4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam12/6/2014 11:07:2121
1650ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา11/6/201413.0011/6/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมจัดโครงการสัมมนาหลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam11/6/2014 10:45:1821
1649วิไลงานบริหารงานทั่วไป11/6/20149.0011/6/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการคณะฯ (กรณีพิเศษ)15นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam11/6/2014 10:42:3221
1648อรจิตรา ศรีทรงเมืองงานบริหารงานทั่วไป10/6/20149.0010/6/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมผู้บริหาร13นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam10/6/2014 10:36:3621
1647วิไลงานบริการการศึกษา10/6/201413.3010/6/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam11/6/2014 10:30:4921
1646พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์งานวิจัยและบริการวิชาการ9/6/201413.009/6/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหัวข้อวิจัย7นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam9/6/2014 14:56:2921
1645ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา7/6/20149.007/6/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5การเรียนการสอนสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เทคโนโลยี่อาคารนางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam9/6/2014 14:46:5421
1644กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป6/6/201413.306/6/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการประเมิน11นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam9/6/2014 14:43:0821
1643พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์งานวิจัยและบริการวิชาการ4/6/201410.004/6/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมงานวิจัย+ประธานหลักสูตร9นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam5/6/2014 09:21:5021
1642ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา4/6/20149.004/6/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมวิจัยโครงการบ้านเชียง6นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam4/6/2014 13:35:1021
1641บัณฑิต กาบไกรแก้วงานบริหารงานทั่วไป3/6/20141.003/6/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการตรวจการจ้าง6นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam3/6/2014 13:45:1821
1640ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา2/6/20149.302/6/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ประชุมประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร7นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam3/6/2014 13:37:2121
1639ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา2/6/201413.302/6/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการบ้านเชียง8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam3/6/2014 13:27:5021
1638หทัยรัตน์ แสงสุพรรณงานนโยบายและแผน29/5/201415.0029/5/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมพัสดุ6นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam3/6/2014 13:18:2421
1637ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา29/5/201413.0029/5/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ประชุมประชุมกรรมการหลักสูตรเทคโนโลยี่อาคาร6นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam29/5/2014 09:24:2121
1636อภิวัฒน์ คงอุดมงานบริหารงานทั่วไป29/5/20149.0029/5/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมงานบริหารงานทั่วไป (งานช่าง)8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam29/5/2014 09:12:1221
1635ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา28/5/20149.3028/5/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1213 ห้องปฏิบัติการ ปริญญาโท ผังเมืองประชุมประชุมกรรมการคณะฯ15นางทองคำ ภูต้องใจอรจิตรา พิริยะศรัทธาทองคำ ภูต้องใจmam27/5/2014 15:20:5221
1634พรรณี จรดอนงานการเงิน บัญชี และพัสดุ27/5/20149.3027/5/201411.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมคณะกรรมการกองส่งเสริม8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam27/5/2014 13:43:1721
1633บุหลัน บุญรักษ์งานนโยบายและแผน26/5/20149.0026/5/201412.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุม Edpex Coacling24นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาทองคำ ภูต้องใจmam27/5/2014 13:38:3621
1632กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา26/5/201413.3026/5/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมที่ปรึกษาอาจารย์ประจำหลักสูตรผังเมือง12นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam27/5/2014 13:34:4221
1631วิไลงานบริหารงานทั่วไป26/5/201415.0026/5/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมฝ่ายอาคารฯ7นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam27/5/2014 10:58:1221
1630ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา25/5/20149.0025/5/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนการเรียนการสอนสอบการศึกษาอิสระ โทเทคโนโลยี่4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam27/5/2014 10:53:2021
1629ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา24/5/20148.3024/5/20148.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนการเรียนการสอนสอบเค้าโครง+TS เทคโนโลยี5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam27/5/2014 10:54:0821
1628ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา24/5/20149.0024/5/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1การเรียนการสอนสอบประมวลความรู้โทเทคโนโลยีอาคารนางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam27/5/2014 10:54:4221
1627ฉัตรฤดี ประทุมไชยงานบริการการศึกษา22/5/20148.3022/5/201410.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1107 ห้องรับรองผู้ปกครองการเรียนการสอนสอบสัมภาษณ์เด็กพิการ4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam22/5/2014 09:31:4921
1626วิไลงานบริหารงานทั่วไป20/5/201415.0020/5/201416.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมบุคลากรสายสนับสนุน42นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาทองคำ ภูต้องใจmam21/5/2014 11:42:4121
1625ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา21/5/201414.0021/5/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการ AR.5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam21/5/2014 11:18:0921
1624สำรวย ภูเงินงานบริหารงานทั่วไป21/5/20149.3021/5/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะกรรมการวิชาการ11นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam21/5/2014 11:15:3321
1623หทัยรัตน์ แสงสุพรรณงานนโยบายและแผน20/5/201410.0020/5/201412.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมอาจารย์50นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam21/5/2014 11:09:1621
1622พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์งานวิจัยและบริการวิชาการ20/5/20148.3020/5/201416.30AR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)7101 โถงเอนกประสงค์ฝึกอบรมจัดอบรมสัมมนานางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam19/5/2014 16:01:1321
1621กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา15/5/201413.3015/5/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการผังเมือง5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam19/5/2014 15:56:1221
1620ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา8/5/20149.308/5/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหลักสูตรผังเมือง4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam19/5/2014 15:45:4921
1619บุหลัน บุญรักษ์งานนโยบายและแผน8/5/201413.308/5/201415.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมหัวหน้างานกับทีม QAอรจิตรา พิริยะศรัทธาอรจิตรา พิริยะศรัทธาอรจิตรา พิริยะศรัทธาmam19/5/2014 15:40:0321
1618ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา6/5/201414.006/5/201415.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมเตรียมงานต้อนรับ มรธ.7นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาทองคำ ภูต้องใจmam19/5/2014 15:25:0021
1617ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา3/5/20148.303/5/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนการเรียนการสอนสอบสัมภาษณ์ ป.โทเทคโนโลยีอาคารฯ9นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam2/5/2014 15:30:2221
1616ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา3/5/20148.303/5/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1การเรียนการสอนสอบสัมภาษณ์รับเข้า ปโท ผังเมือง16นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam2/5/2014 15:27:4521
1615วิไลงานบริหารงานทั่วไป2/5/20149.002/5/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน7นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam2/5/2014 08:57:0121
1614พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์งานวิจัยและบริการวิชาการ1/5/20149.001/5/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมสรุปงาน BTac13นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam1/5/2014 10:43:2321
1613สมพร นามสีฐานงานการเงิน บัญชี และพัสดุ1/5/20149.001/5/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมส่งมอบกุลแจนิรภัยการเงิน10นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีmam1/5/2014 10:34:3921
1612กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป30/4/201415.0030/4/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมนับคะแนนเสนอชื่อกรรมการคณะฯนางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam1/5/2014 10:22:2521
1611กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป30/4/201413.3030/4/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการคณะฯ17นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam29/4/2014 16:32:1621
1610กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป30/4/20149.0030/4/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุม KM บุคลากรภายในคณะฯนางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam29/4/2014 16:27:2421
1609สมพร นามสีฐานงานการเงิน บัญชี และพัสดุ29/4/201410.0029/4/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ประชุมหน่วยตรวจภายในสรุปผลการเข้าสอบคณะฯ13นางทองคำ ภูต้องใจชะลอ ซ้อนเปียยูงทองคำ ภูต้องใจmam29/4/2014 14:12:5021
1608สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา29/4/20149.3029/4/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมงานบริการการศึกษา17นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam29/4/2014 14:08:2721
1607ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา29/4/20149.0029/4/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมสรุปผลการสอบประผลความรู้4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam29/4/2014 14:05:2421
1606พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์งานวิจัยและบริการวิชาการ28/4/20149.0028/4/201411.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมเกี่ยวกับงานวิจัย7นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam28/4/2014 11:11:1921
1605ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา27/4/20149.0027/4/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนการเรียนการสอนสอบ IS โท เทคโนโลยีอาคาร5นางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam28/4/2014 11:06:5821
1604วิไลงานบริหารงานทั่วไป25/4/20149.0025/4/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน7นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam25/4/2014 14:33:3621
1603พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์งานวิจัยและบริการวิชาการ23/4/201413.0023/4/201415.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)บริการวิชาการต้อนรับนักเรียนที่มาดูงานนางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam23/4/2014 09:24:3221
1602อรจิตรา ศรีทรงเมืองงานบริหารงานทั่วไป21/4/20149.3021/4/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมผู้บริหาร11นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam22/4/2014 11:06:1921
1601พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์งานวิจัยและบริการวิชาการ22/4/20148.3023/4/201416.30AR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)8101 ห้องโถงปฏิบัติการฝึกอบรมจัดอบรมนางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam22/4/2014 10:57:3321
1600พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์งานวิจัยและบริการวิชาการ22/4/201410.3022/4/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมด้านการวิจัย7นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam22/4/2014 10:53:0121
1599ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา18/4/20149.0018/4/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมสอบสัมภาษณ์รับเข้าโครงการรับตรงนักเรียนอาชีวะ ID2นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam18/4/2014 15:29:5321
1598ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา18/4/20149.0018/4/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมสอบสัมภาษณ์รับเข้าโครงการรับตรงนักเรียนอาชีวะ14นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam18/4/2014 15:27:3621
1597อรจิตรา ศรีทรงเมืองงานบริหารงานทั่วไป17/4/201414.3017/4/201416.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมพบปะอธิการบดี/บุคลากร/คณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์48นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam18/4/2014 15:24:4321
1596วิไลงานบริหารงานทั่วไป10/4/201413.3010/4/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุม กก. GG5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam18/4/2014 15:19:3621
1595พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์งานวิจัยและบริการวิชาการ10/4/201414.0010/4/201415.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทาง6นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam18/4/2014 15:14:0521
1594ทองคำ ภูต้องใจงานบริหารงานทั่วไป8/4/201410.008/4/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมเตรียมงานวันสงกรานต์13นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam9/4/2014 09:25:3521
1593อรจิตรา ศรีทรงเมืองงานบริหารงานทั่วไป4/4/201413.304/4/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมบริหารคณะฯ/รองฯวางแผนฯ3นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam4/4/2014 14:02:4221
1592ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา1/4/20149.001/4/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมออกข้อสอบรับเข้าอาชีวะ5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam1/4/2014 16:17:0021
1591อรสา จุลมางานบริการการศึกษา28/3/201414.0028/3/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ AEC18นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam27/3/2014 15:10:0421
1590ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา27/3/201413.3027/3/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร6นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam27/3/2014 11:06:3921
1589วิไลงานบริหารงานทั่วไป27/3/201413.3027/3/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหัวหน้างาน (เรื่องสงกรานต์)7นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam27/3/2014 10:58:3021
1588สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา27/3/20149.3027/3/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการวิชาการ13นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam26/3/2014 15:28:3321
1587กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา26/3/20149.0026/3/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1107 ห้องรับรองผู้ปกครองประชุมการจัดทำ มคอ.22นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam26/3/2014 10:31:1021
1586วิไลงานบริหารงานทั่วไป26/3/20149.3026/3/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมการเปลี่ยนตำแหน่ง7นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam26/3/2014 10:27:1721
1585กตัญชลี ประนมงานนโยบายและแผน25/3/20148.3025/3/201416.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุม Edpex Coacling (IQA)30นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาทองคำ ภูต้องใจmam25/3/2014 15:12:1221
1584ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา25/3/201414.0025/3/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการรับตรงอาชีวะ5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam25/3/2014 15:07:5421
1583วิไลงานบริหารงานทั่วไป24/3/201413.3024/3/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการ GG5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam25/3/2014 15:03:1321
1582ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา24/3/201413.0024/3/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1107 ห้องรับรองผู้ปกครองประชุมประชุมออกข้อสอบประมวลความรู้ป.โท AR.3นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam25/3/2014 14:58:1721
1581พรรณี จรดอนงานการเงิน บัญชี และพัสดุ24/3/20149.0024/3/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการกองทุนสำรอง8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam25/3/2014 14:08:1121
1580วิไลงานบริหารงานทั่วไป24/3/20149.0024/3/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมงานบริการการศึกษากับเลขานุการคณะ/กจ.คณะ20นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam25/3/2014 14:05:2621
1579ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา21/3/20149.0021/3/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมสอบวัดคุณสมบัติหลักสูตร AR.9นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam25/3/2014 13:52:0021
1578กตัญชลี ประนมงานนโยบายและแผน21/3/20149.0021/3/201412.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมกระบวนงาน OP10นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาทองคำ ภูต้องใจmam25/3/2014 13:38:1921
1577กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป20/3/201413.3020/3/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการกลั่นกรอง4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam20/3/2014 15:35:1921
1576หทัยรัตน์ แสงสุพรรณงานนโยบายและแผน19/3/201413.3019/3/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมความเสี่ยง12นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam20/3/2014 14:30:1021
1575บัณฑิต กาบไกรแก้วงานบริหารงานทั่วไป18/3/201414.0018/3/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการกายภาพ10นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam20/3/2014 11:46:4921
1574สฤษฎิ์ ปูนอนงานการเงิน บัญชี และพัสดุ18/3/201414.0018/3/201415.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมสอบหาข้อเท็จจริง4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam20/3/2014 11:42:4421
1573กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป18/3/20149.3018/3/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมสรุปคะแนนสายสนับสนุน8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีmam20/3/2014 11:30:3421
1572อธิป อุทัยวัฒนานนท์17/3/20148.3017/3/201416.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3204 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 4)การเรียนการสอนให้นักศึกษาทำงาน Vernadoc8นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam20/3/2014 11:26:3821
1571วิไลงานบริหารงานทั่วไป17/3/20149.0017/3/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุม5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam20/3/2014 11:08:4321
1570พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์งานวิจัยและบริการวิชาการ15/3/20148.3022/3/20148.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3201 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 1)การเรียนการสอนจัดกิจกรรม Vernadocนางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam20/3/2014 10:29:4721
1569กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา15/3/20149.0015/3/201416.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ2203 ห้องบรรยาย 3 (LEC.3)การเรียนการสอนคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา22นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาทองคำ ภูต้องใจmam20/3/2014 10:25:2921
1568ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา15/3/20149.0015/3/201416.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)บริการวิชาการจัดอบรมโครงการเทคโนโลยีอาคารและอาคารเขียว80นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาทองคำ ภูต้องใจmam20/3/2014 10:16:5521
1567ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา14/3/20148.3014/3/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนการเรียนการสอนสอบสัมภาษณ์ช้างเผือก AR.13นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam18/3/2014 11:16:3321
1566ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา14/3/20148.3014/3/20148.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1107 ห้องรับรองผู้ปกครองการเรียนการสอนสอบสัมภาษณ์ช้างเผือก IDสุภาพร โคบุตรีนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam18/3/2014 10:56:1921
1565ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา14/3/20148.3014/3/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1การเรียนการสอนสอบสัมภาษณ์ช้างเผือก ID25นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam18/3/2014 10:48:5821
1564ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา14/3/20148.3014/3/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1208 ห้องบัณฑิต 4การเรียนการสอนสอบสัมภาณ์14นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam17/3/2014 16:23:5421
1563สฤษฎิ์ ปูนอนงานการเงิน บัญชี และพัสดุ12/3/20149.3012/3/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมสอบหาข้อเท็จจริง8นางทองคำ ภูต้องใจชะลอ ซ้อนเปียยูงทองคำ ภูต้องใจmam13/3/2014 09:16:4421
1562พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์งานวิจัยและบริการวิชาการ11/3/201416.3012/3/20149.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3201 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 1)บริการวิชาการใช้ในการจัดงาน Vernadoc20นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam13/3/2014 09:12:3321
1561ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา11/3/201414.0011/3/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหลักสูตร AR.6นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam12/3/2014 16:09:4521
1560กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา11/3/201414.0011/3/201414.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมการสอบวัดคุณสมบัติ นศ. ป.เอก4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam12/3/2014 15:58:4421
1559อรสา จุลมางานบริการการศึกษา11/3/20148.0011/3/201416.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา80นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาทองคำ ภูต้องใจmam12/3/2014 15:53:5921
1558อรจิตรา ศรีทรงเมืองงานบริหารงานทั่วไป11/3/20149.0011/3/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมผู้บริหาร13นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam12/3/2014 15:50:5421
1557วิไลงานบริหารงานทั่วไป11/3/201410.0011/3/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam12/3/2014 15:47:3121
1556อนุพันธ์ พันธ์อมรงานวิจัยและบริการวิชาการ10/3/20148.3010/3/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ประชุมประชุม Vernadoc20นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam12/3/2014 15:45:2021
1555กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา10/3/20149.3010/3/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมอาจารย์ผังเมืองและจัดทำ มคอ.78นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam12/3/2014 15:40:0521
1554วิไลงานบริหารงานทั่วไป10/3/201413.0010/3/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมKM การเบิกจ่าย40นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาทองคำ ภูต้องใจmam12/3/2014 15:31:4721
1553อรสา จุลมางานบริการการศึกษา8/3/20148.008/3/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอนจัดโครงการวัดความถนัดทางสถาปัตย์ 2/2556นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาทองคำ ภูต้องใจmam12/3/2014 15:15:2221
1552วิไลงานบริหารงานทั่วไป7/3/20149.007/3/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ประชุมประชุมงานการเงิน บัญชี และพัสดุ7นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam12/3/2014 12:52:5021
1551ณัฐกรณ์ ปกป้อง6/3/20149.0013/3/201424.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3201 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 1)การเรียนการสอนเตรียมเอกสารเพื่อจัดการติวความถนัด20นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam12/3/2014 12:49:2421
1550วิไลงานบริหารงานทั่วไป6/3/20149.306/3/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน7นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam12/3/2014 12:39:1221
1549กตัญชลี ประนมงานนโยบายและแผน5/3/201411.005/3/201414.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1208 ห้องบัณฑิต 4อื่นๆใชเป็นห้องรับประทานอาหารกลางวันทีมที่ปรึกษา10นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam12/3/2014 12:36:2221
1548กตัญชลี ประนมงานนโยบายและแผน5/3/20148.305/3/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุม Edpex Coacling15นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam12/3/2014 12:23:3421
1547วิไลงานบริหารงานทั่วไป4/3/20149.004/3/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมงานนโยบายและแผน+เลขาคณะฯ5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam12/3/2014 12:18:5221
1546ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา5/3/201413.005/3/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ประชุมประชุมโครงการเทคโนโลยีอาคารเขียว16นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam12/3/2014 12:16:2321
1545อรจิตรา ศรีทรงเมืองงานบริหารงานทั่วไป4/3/201410.004/3/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะกก. Big Cleaning day25นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam12/3/2014 12:15:2821
1544วิไลงานบริหารงานทั่วไป4/3/20149.004/3/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมงานนโยบายและแผน+เลขาคณะฯ5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam6/3/2014 10:05:5121
1543อรจิตรา ศรีทรงเมืองงานบริหารงานทั่วไป3/3/201410.303/3/201411.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมเตรียมการจัดงานอาคารเขียว3นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam12/3/2014 12:13:0721
1542วิไลงานบริหารงานทั่วไป3/3/201413.303/3/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 255715นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam5/3/2014 14:42:4821
1541กชามาสงานบริการการศึกษา2/3/201414.302/3/201417.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่ฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบอุตสาหกรรม100นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาทองคำ ภูต้องใจmam3/3/2014 10:31:2621
1540สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา28/2/20148.001/3/201416.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคาร100นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาทองคำ ภูต้องใจmam3/3/2014 10:13:2021
1539ฉัตรฤดี ประทุมไชยงานบริการการศึกษา28/2/20148.3028/2/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมสอบนักศึกษากรณีพิเศษ3นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam3/3/2014 10:10:3321
1538ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา27/2/201410.0027/2/201412.001201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมงานเมืองเลย3นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam3/3/2014 10:04:5121
1537ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา26/2/20149.0026/2/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการสอบช้างเผือก8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam3/3/2014 10:00:5521
1536หทัยรัตน์ แสงสุพรรณงานนโยบายและแผน26/2/201413.3026/2/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุม10นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam3/3/2014 09:55:4021
1535วิไลงานบริหารงานทั่วไป26/2/20149.0026/2/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุม6นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam3/3/2014 09:51:1521
1534ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา25/2/201413.3025/2/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมฝ่ายจัดการประชุม+ต้อนรับ งาน BTAC เทคโนโลยีอาคาร14นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam28/2/2014 16:31:3321
1533กาญจนา จันทรสมบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ25/2/201415.0025/2/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประเมินขอ รศ. ของ ผศ.ชูพงษ์3นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam28/2/2014 15:57:5421
1532สฤษฎิ์ ปูนอนงานการเงิน บัญชี และพัสดุ24/2/20149.3024/2/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam28/2/2014 15:49:5921
1531ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา22/2/20149.0022/2/201410.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมสอบ IS วิชา เทคโนโลยีอาคาร4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam28/2/2014 15:44:4621
1530ฉัตรฤดี ประทุมไชยงานบริการการศึกษา21/2/20149.0021/2/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมทำข้อสอบช้างเผือก2นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam27/2/2014 16:32:4721
1529อรสา จุลมางานบริการการศึกษา21/2/20148.0021/2/201416.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอนงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา/งานพี่พบน้อง140นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาทองคำ ภูต้องใจmam27/2/2014 16:30:0721
1528ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา20/2/20149.0020/2/201412.00AR.04 อาคารปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรม5101 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบการเรียนการสอนสอบความถนัดโคต้า30นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาทองคำ ภูต้องใจmam27/2/2014 16:16:2621
1527ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา20/2/201413.0020/2/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1107 ห้องรับรองผู้ปกครองการเรียนการสอนสัมภาษณ์ตรงสาขา ID15นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam27/2/2014 15:38:0221
1526ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา20/2/20149.0020/2/201412.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)การเรียนการสอนใช้สอบความถนัดโคต้ารับตรง25นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาทองคำ ภูต้องใจmam27/2/2014 15:22:1621
1525ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา20/2/201423.0020/2/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5การเรียนการสอนสอบสัมภาษณ์รับตรง AR.13นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam27/2/2014 09:27:2621
1524ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา20/2/201413.0020/2/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1107 ห้องรับรองผู้ปกครองประชุมสัมภาษณ์รับตรง สาขา ID15นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam27/2/2014 09:26:1421
1523อรจิตรา ศรีทรงเมืองงานบริหารงานทั่วไป20/2/20149.0020/2/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการ Edecx7นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam20/2/2014 15:17:3421
1522ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา19/2/201413.3019/2/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหลักสูตรโท-เอก AR.5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam19/2/2014 10:18:1221
1521ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา19/2/201413.3019/2/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุม BTAC เทคโนโลยีอาคาร13นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam18/2/2014 13:54:4821
1520หทัยรัตน์ แสงสุพรรณงานนโยบายและแผน19/2/20149.0019/2/201412.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมอาจารย์45นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาทองคำ ภูต้องใจmam18/2/2014 13:52:0321
1519สุระพล มุสิกะสารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ18/2/201410.0018/2/201411.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมสอบราคาก่อสร้าง5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam18/2/2014 09:49:1921
1518กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา17/2/201415.0017/2/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมฝ่ายจัดทำเผยแพร่และรวบรวมผลงานศิษย์เก่า8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam18/2/2014 09:46:3421
1517นิสรา อารุณี13/2/20149.0013/2/201415.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3201 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 1)การเรียนการสอนตรวจงานโปรเจ็ค นศ.ปี 250นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาทองคำ ภูต้องใจmam18/2/2014 09:41:3121
1516นพดล ตั้งสกุล13/2/201410.0013/2/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมงานบริการวิชาการ8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam17/2/2014 16:35:1021
1515นิสรา อารุณี12/2/201415.0012/2/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1208 ห้องบัณฑิต 4การเรียนการสอนส่งงาน โปรเจ็ค ปี 2นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam17/2/2014 16:22:1621
1514กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป12/2/20149.3012/2/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการเสนอชื่อเชิดชูเกรียติ8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam17/2/2014 16:19:1321
1513กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา11/2/20149.0011/2/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการผังเมือง4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam17/2/2014 16:14:4421
1512กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป11/2/20149.3011/2/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุม Big Cleaning day12นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam17/2/2014 16:09:2821
1511นพดล ตั้งสกุล12/2/201415.0012/2/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมงานบริหาร/วิชาการ4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam17/2/2014 11:06:4921
1510ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา11/2/201414.0011/2/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการออกแบบข้อสอบ AR.17นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam13/2/2014 16:14:4621
1509ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา10/2/201414.3010/2/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร7นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam10/2/2014 10:22:0721
1508กตัญชลี ประนมงานนโยบายและแผน10/2/20149.3010/2/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก. QA15นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam10/2/2014 10:19:0521
1507วิไลงานบริหารงานทั่วไป10/2/201413.3010/2/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหัวหน้างานครั้งที่ 1/25577นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam10/2/2014 10:16:3921
1506กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป7/2/201414.307/2/201416.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมผู้ดำเนินโครงการวิจัยเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหาร+บุคลากรคณะ10นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam7/2/2014 16:21:3021
1505ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา7/2/20149.007/2/20149.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1การเรียนการสอนสัมภาษณ์ นศ.เพื่อสมัคร ป.โท เทคโนฯ4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam6/2/2014 15:08:2521
1504หทัยรัตน์ แสงสุพรรณงานนโยบายและแผน7/2/20149.007/2/201412.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่ประชุมประชุมผู้บริหาร/หัวหน้างาน35นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam6/2/2014 14:35:3521
1503วิไลงานบริหารงานทั่วไป6/2/201413.306/2/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมการกำกับดูแลองค์กรที่ดี5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam6/2/2014 14:31:1321
1502ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา4/2/20149.004/2/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะกรรมการ BTAC เทคโนโลยีอาคาร14นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam4/2/2014 16:34:1421
1501หทัยรัตน์ แสงสุพรรณงานนโยบายและแผน31/1/20149.3031/1/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมรองฯบริหาร/หัวหน้างาน10นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam31/1/2014 15:49:1521
1500อรสา จุลมางานบริการการศึกษา31/1/20148.3031/1/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี3102 ห้องประชุมใหม่ประชุมประชุมนักศึกษาศุ่อาเซี่ยน150นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam31/1/2014 15:43:3321
1499กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป29/1/201413.3029/1/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการคณะฯ17นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam29/1/2014 09:26:4721
1498กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป24/1/20149.0024/1/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมอาจารย์รับทราบผลการประเมิน7นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam27/1/2014 09:11:1721
1497ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา23/1/20149.0023/1/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะกรรมการ BTAC เทคโนโลยีอาคาร14นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam22/1/2014 15:34:1421
1496กตัญชลี ประนมงานนโยบายและแผน22/1/20149.0022/1/201410.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดรองพัฒนานักศึกษา4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam21/1/2014 16:11:4921
1495กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป21/1/201413.3021/1/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมการมอบหมายงาน/ประเมิน5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam21/1/2014 13:37:2421
1494กฤตภัทร ถาปาลบุตร20/1/201410.0020/1/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนบริการวิชาการพิธีมอบรางวัลประกวดแบบไปรษณีย์ไทย20นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam20/1/2014 16:20:3321
1493ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา17/1/201410.0017/1/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร7นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam20/1/2014 16:17:1921
1492วิไลงานบริหารงานทั่วไป20/1/201410.0020/1/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมอาจารย์ใหม่4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam20/1/2014 11:37:1721
1491วิไลงานบริหารงานทั่วไป21/1/20149.3021/1/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมด้านการเงิน/ประชุมวิจัย8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam20/1/2014 11:32:3821
1490วิไลงานบริหารงานทั่วไป20/1/201413.3020/1/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมด้านการเงิน/ประชุมวิจัย8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam20/1/2014 11:30:2721
1489ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา17/1/201416.3017/1/201418.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ฝึกอบรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษบุคลากรคณะฯนางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam20/1/2014 11:19:3221
1488หทัยรัตน์ แสงสุพรรณงานนโยบายและแผน15/1/20149.3015/1/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมผู้บริหารการมอบหมายภาระงานปี 57/210นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam15/1/2014 10:43:5821
1487ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา10/1/20149.0010/1/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุม BTAC เทคโนโลยีอาคาร14นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam15/1/2014 10:29:1721
1486ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา10/1/201410.0010/1/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการวิทยานิพนธ์10นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam15/1/2014 10:16:5121
1485พรรณี จรดอนงานการเงิน บัญชี และพัสดุ9/1/201413.309/1/201416.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกองทุนสำรอง8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam15/1/2014 10:14:1421
1484กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา8/1/20149.008/1/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมหลักสูตรผังเมือง4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam15/1/2014 10:03:5021
1483กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป7/1/20149.007/1/201412.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการสายผู้สอนนางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam15/1/2014 09:26:3721
1482สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา6/1/201412.6/1/201413.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการสอบสวนเรื่องข้อสอบ4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam6/1/2014 09:11:2921
1481ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา25/12/20139.0027/12/201316.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3201 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 1)การเรียนการสอนสอบวิทยานิพนธ์ ป.ตรี AR.30นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาทองคำ ภูต้องใจmam2/1/2014 16:28:4621
1480กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป25/12/20139.0025/12/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก.ประเมินสายผู้สอน8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam2/1/2014 16:21:2221
1479กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป25/12/201313.3025/12/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการคณะฯ17นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam2/1/2014 16:17:2921
1478สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา25/12/20139.3025/12/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ประชุมประชุมกลุ่มงานบริการการศึกษา18นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam2/1/2014 16:12:5921
1477ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา25/12/201315.0025/12/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ประชุมโครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคาร14นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam2/1/2014 15:53:2021
1476กชามาสงานบริการการศึกษา24/12/20138.3024/12/201316.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3201 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 1)การเรียนการสอนตรวจวิทยานิพนธ์ ID14นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาทองคำ ภูต้องใจmam27/12/2013 16:08:2021
1475ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา23/12/20139.0024/12/201316.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3201 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 1)การเรียนการสอนจัดห้องสอบวิทยานิพนธ์ นศ.AR. ปี 530นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาทองคำ ภูต้องใจmam26/12/2013 09:33:2021
1474ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา22/12/20139.0022/12/201310.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนการเรียนการสอนสอบวิทยานิพนธ์โทเทคโนโลยีอาคาร3นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam25/12/2013 15:09:0121
1473วิไลงานบริหารงานทั่วไป20/12/20139.3020/12/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกก.โภชนาการ5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam25/12/2013 14:56:0421
1472สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา19/12/201315.3019/12/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ประชุมประชุมกก.เทคโนโลยีอาคาร10นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam19/12/2013 11:01:2121
1471ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา19/12/201315.0019/12/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมปีใหม่10นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam19/12/2013 09:47:2121
1470สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา18/12/20139.3018/12/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ประชุมประชุมกรรมการวิชาการ12นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam18/12/2013 10:57:5021
1469วิไลงานบริหารงานทั่วไป18/12/201314.0018/12/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมงานบริหารงานทั่วไป14นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam18/12/2013 10:52:3921
1468ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา17/12/201314.0017/12/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการ AR.5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam17/12/2013 14:21:2121
1467กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป17/12/20139.0017/12/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการสายผู้สอน8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam17/12/2013 11:02:4521
1466วิไลงานบริหารงานทั่วไป13/12/201314.0013/12/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1110 ห้องประชุมชั้นล่างประชุมประชุมงานบริหารงานทั่วไป14นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam17/12/2013 10:50:1021
1465กมลชนก แสนสุขนักศึกษาชั้นปี 312/12/201316.3012/12/201322.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3101 โรงทอผ้าการเรียนการสอนทำกิจกรรมช่างคึด ครั้งที่ 66นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam12/12/2013 15:04:5321
1464วิไลงานบริหารงานทั่วไป12/12/201314.0012/12/201315.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะทำงานปีใหม่12นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam12/12/2013 14:50:3221
1463กชามาสงานบริการการศึกษา12/12/201313.3012/12/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรณีพิเศษ6นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam12/12/2013 13:52:3221
1462กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป11/12/201314.0011/12/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก.ประเมินสายผู้สอน11นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam11/12/2013 15:47:0821
1461กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป11/12/20139.0011/12/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก.ประเมินสายผู้สอน11นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam11/12/2013 15:36:1421
1460กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา11/12/20139.0011/12/201310.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก.ผังเมือง4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam11/12/2013 15:25:4421
1459วิไลงานบริหารงานทั่วไป9/12/201315.009/12/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1110 ห้องประชุมชั้นล่างประชุมประชุมเตรียมงานปีใหม่นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam9/12/2013 10:51:1421
1458ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา9/12/201313.309/12/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการ AR6นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam9/12/2013 09:18:2921
1457ฉัตรฤดี ประทุมไชยงานบริการการศึกษา6/12/201313.306/12/201314.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมดำเนินการรับปริญญา 255610นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam6/12/2013 11:01:4121
1456กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป6/12/20139.306/12/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมสอบคัดเลือกอาจารย์5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam6/12/2013 10:59:4221
1455อรสา จุลมางานบริการการศึกษา4/12/201318.004/12/201320.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมสโมสรทุกคณะฯนางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam6/12/2013 10:17:1421
1454บัณฑิต กาบไกรแก้วงานบริหารงานทั่วไป4/12/201314.004/12/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมคณะกรรมการกายภาพ6นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam4/12/2013 13:24:3521
1453ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา4/12/201313.304/12/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมหลักสูตร AR โท-เอก8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam4/12/2013 11:18:1521
1452วิไลงานบริหารงานทั่วไป4/12/20139.304/12/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน7นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam4/12/2013 11:12:3721
1451ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา3/12/201314.303/12/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร7นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam3/12/2013 12:07:0721
1450สฤษฎิ์ ปูนอนงานการเงิน บัญชี และพัสดุ3/12/201310.003/12/201311.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการพัสดุ4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam3/12/2013 11:56:0621
1449วิไลงานบริหารงานทั่วไป29/11/20139.0029/11/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการโภชนาการ6นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam29/11/2013 09:43:5821
1448พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์งานวิจัยและบริการวิชาการ28/11/201313.3028/11/201314.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการวิชาการ15นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam29/11/2013 09:41:4421
1447กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป27/11/201313.3027/11/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการคณะฯ16นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam28/11/2013 10:16:5721
1446กชามาสงานบริการการศึกษา26/11/20138.3026/11/201316.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3201 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 1)การเรียนการสอนตรวจวิทยานิพนธ์ ID14นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาทองคำ ภูต้องใจmam28/11/2013 10:12:5821
1445กตัญชลี ประนมงานนโยบายและแผน22/11/20139.0022/11/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมหัวหน้างานเพื่อรายงาน QA ต่อรองวางแผน14นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam26/11/2013 10:23:2421
1444วิไลงานบริหารงานทั่วไป21/11/20139.0021/11/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน7นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam26/11/2013 10:17:5821
1443อรจิตรา ศรีทรงเมืองงานบริหารงานทั่วไป21/11/20139.0021/11/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมผู้บริหาร6นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam26/11/2013 10:15:1121
1442สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา20/11/20139.3020/11/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการวิชาการ11นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam26/11/2013 10:12:0921
1441สุระพล มุสิกะสารกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน20/11/201310.0020/11/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมเปิดซองสอบราคา4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam26/11/2013 10:08:5021
1440กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป20/11/201314.0020/11/201315.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมสรรหากรรมการคณะฯ5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam26/11/2013 10:06:2121
1439หทัยรัตน์ แสงสุพรรณงานนโยบายและแผน19/11/201314.0019/11/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมสำนักงบประมาณตรวจคณะฯ16นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam19/11/2013 12:31:4821
1438ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสงงานบริการการศึกษา19/11/201314.0019/11/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร6นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam19/11/2013 12:23:3221
1437อรสา จุลมางานบริการการศึกษา19/11/201313.3019/11/201315.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดีประชุมพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น6นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam19/11/2013 11:38:0021
1436ทองคำ ภูต้องใจงานบริหารงานทั่วไป19/11/20139.0019/11/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมบุคลากรกลุ่มงานช่างซ่อมคณะฯ6นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam19/11/2013 09:48:1221
1435พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์งานวิจัยและบริการวิชาการ15/11/20139.0015/11/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมลงนาม MOU คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์10นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam15/11/2013 16:05:3221
1434พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์งานวิจัยและบริการวิชาการ15/11/201313.0015/11/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5การเรียนการสอนบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น20นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam15/11/2013 16:03:0721
1433อรสา จุลมางานบริการการศึกษา14/11/201314.0014/11/201316.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมกก.คาราเต้โด23นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาทองคำ ภูต้องใจmam14/11/2013 09:58:3021
1432วิไลงานบริหารงานทั่วไป14/11/201313.3014/11/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมเกณฑ์การประเมินของแต่ละกลุ่มงานและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของบุคลากรในกลุ่มงาน7นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam13/11/2013 15:41:3021
1431ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา13/11/201308.3015/11/201316.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3201 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 1)การเรียนการสอนตรวจวิทยานิพนธ์ นศ.คณะฯ30นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam13/11/2013 15:36:4121
1430ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา13/11/201310.0013/11/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam13/11/2013 15:32:2721
1429วิไลงานบริหารงานทั่วไป12/11/201313.3012/11/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมผู้บริหาร9นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam13/11/2013 15:29:4821
1428วิไลงานบริหารงานทั่วไป12/11/201309.3012/11/201312.001201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมเกณฑ์การประเมินของแต่ละกลุ่มงานและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของบุคลากรในกลุ่มงาน19นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam13/11/2013 15:27:5821
1427วิไลงานบริหารงานทั่วไป12/11/201313.3012/11/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมเกณฑ์การประเมินของแต่ละกลุ่มงานและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของบุคลากรในกลุ่มงาน5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam13/11/2013 15:20:0521
1426พรรณี จรดอนงานการเงิน บัญชี และพัสดุ11/11/201313.0011/11/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองนางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam11/11/2013 11:07:0221
1425วิไลงานบริหารงานทั่วไป11/11/201313.0011/11/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมงานบริหารงานทั่วไป13นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจmam11/11/2013 11:04:3721
1424สมพร นามสีฐานงานการเงิน บัญชี และพัสดุ8/11/201313.008/11/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกลุ่มงานมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจsu8/11/2013 09:03:2318
1423สฤษฎิ์ ปูนอนงานการเงิน บัญชี และพัสดุ8/11/201309.308/11/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกก.ประเมินฯ4มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจsu7/11/2013 10:36:1118
1422กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา7/11/201315.007/11/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมแก้ไขเล่ม3มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจsu6/11/2013 15:33:4118
1421วิไลงานบริหารงานทั่วไป11/11/20139.0013/11/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกลุ่มงานมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจsu5/11/2013 13:21:0818
1420ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา5/11/201310.005/11/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุม AR.8มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจsu5/11/2013 13:17:0718
1419วิไลงานบริหารงานทั่วไป7/11/20139.007/11/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจsu5/11/2013 13:22:0518
1418อรสา จุลมางานบริการการศึกษา7/11/201314.007/11/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจsu5/11/2013 10:29:3618
1417หทัยรัตน์ แสงสุพรรณกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา6/11/201313.306/11/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมแผนปฎิบัติการ 577มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจsu31/10/2013 13:56:2318
1416สฤษฎิ์ ปูนอนงานการเงิน บัญชี และพัสดุ1/11/201310.001/11/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมก.กตรวจนับพัสดุฯมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจsu29/10/2013 10:36:5318
1415ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา30/10/201310.0030/10/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุม AR.8มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจsu29/10/2013 08:51:2418
1414งานบริการการศึกษา25/10/201313.0025/10/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก. เอกโทฯมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu24/10/2013 14:45:2618
1413สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา28/10/201313.3028/10/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการบริการการศึกษา17มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจsu18/10/2013 08:47:5718
1412สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา22/10/201313.3022/10/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการวิชาฯ10มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจsu18/10/2013 08:45:5118
1411อรสา จุลมางานบริการการศึกษา22/10/201313.3022/10/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมฝ่ายพัฒนาฯ3มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจsu16/10/2013 14:50:1818
1410ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา11/10/201313.0011/10/201315.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนการเรียนการสอนสอบเค้าโครง น.ศ ป. เอก AR.4มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจsu11/10/2013 08:51:1218
1409กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา10/10/201310.0010/10/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ประชุมประชุมกก.ผังเมืองมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจsu9/10/2013 09:44:1218
1408วิไลงานบริหารงานทั่วไป10/10/201309.0010/10/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมงานบริหารงานทั่วไป13มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจsu9/10/2013 09:41:4118
1407ฉัตรฤดี ประทุมไชยงานบริการการศึกษา10/10/201313.3010/10/201315.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมปรชุม โท เอก7มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจsu9/10/2013 09:34:4918
1406ฉัตรฤดี ประทุมไชยงานบริการการศึกษา7/10/201314.007/10/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุม IDมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจทองคำ ภูต้องใจsu4/10/2013 13:53:3218
1405สำรวย ภูเงิน4/10/201309.004/10/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมปรชุม โท เอก10มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจsu2/10/2013 10:15:2818
1404พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์งานวิจัยและบริการวิชาการ21/10/201310.0021/10/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนบริการวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยฯมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจsu1/10/2013 14:57:4518
1403สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา9/10/201310.009/10/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมสาขาเทคโนโลยีอาคารมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจsu1/10/2013 14:55:3118
1402สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา27/9/201316.3027/9/201317.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆประชุม AR.มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu26/9/2013 10:27:0718
1401หทัยรัตน์ แสงสุพรรณงานนโยบายและแผน2/10/255613.302/10/255615.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1202 ห้องรับรองประชุมประชุมก.กตรวจนับพัสดุฯมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu26/9/2013 09:07:1418
1400กตัญชลี ประนมงานบริการการศึกษา23/9/201313.3023/9/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนการเรียนการสอนสอบวัดคุณสมบัติ ป. โท ป.เอก4มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu20/9/2013 08:40:3918
1399ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา19/9/201310.0019/9/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุม AR.6มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu19/9/2013 08:55:5018
1398สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา18/9/201310.0018/9/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมสาขาเทคโนโลยีอาคาร8มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu16/9/2013 08:56:3518
1397หทัยรัตน์ แสงสุพรรณงานนโยบายและแผน18/9/201313.3018/9/201315.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก.ตรวจนับพัสดุฯมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu11/9/2013 09:37:0818
1396อรจิตรา ศรีทรงเมืองงานบริหารงานทั่วไป12/9/201309.0012/9/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมผู้บริหารมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu10/9/2013 11:04:4318
1395อนุพันธ์ พันธ์อมรงานวิจัยและบริการวิชาการ11/9/201314.0011/9/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu9/9/2013 08:41:4918
1394สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา5/9/201315.005/9/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก.หลักสูตร GCM6มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu6/9/2013 09:49:3418
1393สฤษฎิ์ ปูนอนงานการเงิน บัญชี และพัสดุ5/9/201308.305/9/201309.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการขายทอดตลาดมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu6/9/2013 09:44:4018
1392กนิษฐา ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา30/8/201314.0030/8/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมQAมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu30/8/2013 11:17:0218
1391พรรณี จรดอนงานการเงิน บัญชี และพัสดุ30/8/201309.0030/8/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu29/8/2013 08:52:5718
1390กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา2/9/255609.302/9/255612.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกก. เอกโทฯมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu28/8/2013 12:36:2218
1389ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา29/8/201315.3029/8/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก.C.mมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu26/8/2013 08:49:2018
1388กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา28/8/201309.0028/8/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก.ผังเมืองมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu26/8/2013 08:47:2318
1387ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา27/8/201310.0027/8/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกก.สถ.บมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu26/8/2013 08:45:3318
1386พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์งานวิจัยและบริการวิชาการ21/8/201316.0021/8/201318.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu22/8/2013 09:05:4818
1385ทัศวรรณ ศราภัยงานบริหารงานทั่วไป22/8/201311.0022/8/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุม AR.มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu22/8/2013 09:01:1418
1384ทองคำ ภูต้องใจงานบริหารงานทั่วไป21/8/201310.0021/8/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกก.พัฒนากายภาพ7มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu20/8/2013 13:32:0218
1383มณีรัตน์ วีระกรพานิชงานวิจัยและบริการวิชาการ19/8/201310.0019/8/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมร่วมกับชาวต่างชาติฯ2มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu19/8/2013 09:36:0718
1382สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา30/8/201313.3030/8/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกลุ่มงานจัดการศึกษามานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu14/8/2013 15:04:2318
1381กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา13/8/201314.0013/8/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการผังเมืองฯมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu8/8/2013 09:47:2818
1380สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา7/8/201313.307/8/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุม อ. กุ๊กไก่มานพ ภูต้องใจชะลอ ซ้อนเปียยูงสุภาพร โคบุตรีsu7/8/2013 13:39:4818
1379ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา9/8/201313.009/8/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5การเรียนการสอนสอนนอกตารางฯมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu5/8/2013 14:07:3918
1378กตัญชลี ประนมงานนโยบายและแผน2/8/201314.002/8/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมQAมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu2/8/2013 14:56:3418
1377สฤษฎิ์ ปูนอนงานการเงิน บัญชี และพัสดุ2/8/255613.302/8/255614.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมฯมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu31/7/2013 08:56:5518
1376หทัยรัตน์ แสงสุพรรณงานนโยบายและแผน7/8/255613.307/8/255615.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมประทานหลักสูตรและแผนมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu30/7/2013 14:50:2318
1375หทัยรัตน์ แสงสุพรรณงานนโยบายและแผน8/8/255613.308/8/255615.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมก.กตรวจนับพัสดุฯมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu30/7/2013 14:48:0818
1374หทัยรัตน์ แสงสุพรรณงานนโยบายและแผน14/8/255613.3014/8/255616.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมแผนฯมานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu30/7/2013 14:41:5418
1373สมพร นามสีฐานงานการเงิน บัญชี และพัสดุ31/7/201313.0031/7/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu30/7/2013 09:06:5218
1372สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา31/7/201313.3031/7/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดีประชุมมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu30/7/2013 09:04:5718
1371หทัยรัตน์ แสงสุพรรณงานนโยบายและแผน26/7/201313.3026/7/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมแผนฯมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu24/7/2013 13:26:3018
1370สฤษฎิ์ ปูนอนงานการเงิน บัญชี และพัสดุ30/7/201309.0030/7/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก.ตรวจนับพัสดุฯมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu19/7/2013 13:51:5018
1369สฤษฎิ์ ปูนอนงานการเงิน บัญชี และพัสดุ24/7/201309.0024/7/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการขายทอดตลาดมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu19/7/2013 13:49:5318
1368อรจิตรา ศรีทรงเมืองงานบริหารงานทั่วไป25/7/201309.0025/7/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu18/7/2013 13:30:5818
1367กนิษฐา ประนมกลุ่มงานจัดการศึกษา18/7/201316.0018/7/2013AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกก.หลักสูตรผังเมืองมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu17/7/2013 09:00:2418
1366กนิษฐา ประนมกลุ่มงานจัดการศึกษา16/7/201310.3016/7/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการหลักสูตรผังเมือง5มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu15/7/2013 08:33:1718
1365สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา15/7/201313.3015/7/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ประชุมประชุมค่าตอบแทนการสอน1/566มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu12/7/2013 14:57:2818
1364กนิษฐา ประนมกลุ่มงานจัดการศึกษา16/7/201313.3016/7/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมกก.หลักสูตรผังเมือง5มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu12/7/2013 14:52:4918
1363วิไลงานบริหารงานทั่วไป31/7/201313.3031/7/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกกรมการคณะฯมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu10/7/2013 10:04:3918
1362วิไลงานบริหารงานทั่วไป12/7/201309.0012/7/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกลุ่มงานบริหารฯ13มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu10/7/2013 10:02:2018
1361กนิษฐา ประนมกลุ่มงานจัดการศึกษา12/7/201308.0012/7/201317.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1213 ห้องปฏิบัติการ ปริญญาโท ผังเมืองอื่นๆตรวจ QA,EDPEXมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu10/7/2013 08:42:1218
1360กนิษฐา ประนมงานบริหารงานทั่วไป10/7/201314.3010/7/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1210 ห้องโสตเก่าและห้อง GISประชุมประชุม กก.หลักสูตร เอก , โทฯมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu8/7/2013 13:48:3218
1359กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป15/7/201309.0015/7/201311.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1อื่นๆประเมินการสอน อ. กุลศรีฯมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu8/7/2013 10:42:1418
1358กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป11/7/201313.0011/7/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆประเมินอาจารย์ฯมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu8/7/2013 10:40:2018
1357กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป11/7/201309.0011/7/201311.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1อื่นๆสัมภาษณ์ น. ศึกษาฯมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu8/7/2013 10:37:4218
1356กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป9/7/201313.009/7/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1อื่นๆประเมินอาจารย์ฯมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu8/7/2013 10:35:5318
1355ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา8/7/201313.308/7/201315.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมเรื่องภาระงานฯ10มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu8/7/2013 08:43:0318
1354กนิษฐา ประนมกลุ่มงานจัดการศึกษา8/7/20139.308/7/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก.หลักสูตรผังเมือง8มานพ ภูต้องใจชะลอ ซ้อนเปียยูงเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu8/7/2013 08:39:5518
1353กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา10/7/201313.3010/7/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมเตรียมงาน TOAมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu4/7/2013 08:30:2718
1352หทัยรัตน์ แสงสุพรรณกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา3/7/201309.303/7/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu2/7/2013 13:32:1918
1351กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป3/7/201313.303/7/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆประชุมประเมินสายผู้สอนมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu2/7/2013 09:28:1418
1350กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป9/7/201309.309/7/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆคัดเลือกอาจารมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu2/7/2013 09:09:0318
1349สมพร นามสีฐานกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน2/7/201314.002/7/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1213 ห้องปฏิบัติการ ปริญญาโท ผังเมืองอื่นๆรายงานผลฯ12มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu1/7/2013 13:41:4518
1348สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน3/7/201313.303/7/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมก.กประเมินฯ7มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu1/7/2013 10:10:2718
1347วิไลงานบริหารงานทั่วไป31/7/201313.3031/7/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการคณะฯ17มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu1/7/2013 09:07:5018
1346วิไลงานบริหารงานทั่วไป4/7/201309.304/7/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกลุ่มงานฯ14มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu1/7/2013 09:05:1618
1345กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป3/7/255613.303/7/255616.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆประเมินผลงานฯมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu25/6/2013 14:22:2018
1344กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป1/7/255609.001/7/255612.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1อื่นๆประเมินการสอนมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีsu25/6/2013 14:16:4318
1343กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป26/6/201313.3026/6/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกกรมการคณะฯมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีsu25/6/2013 14:11:4118
1342กุลศรี สุริยเดชสกุลหลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม28/6/201310.0028/6/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีsu25/6/2013 13:57:0118
1341อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา2/7/255614.002/7/255616.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆสอบสัมภาษณ์ทุนมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีsu25/6/2013 13:54:0918
1340สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน25/6/201310.0025/6/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมการประเมินราคา4มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีsu25/6/2013 13:48:4218
1339สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา19/6/201310.0019/6/201310.00AR.06 อาคารศูนย์วัสดุและเทคนิคก่อสร้าง6203 ห้องบรรยาย 60 ที่นั่งประชุมประชุมโครงการบริการวิชาการ ของ ผศ.ประพันธ์พงศ์นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 13:05:1721
1338สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา20/6/201313.3020/6/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมงานบริการการศึกษา18นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 13:00:0421
1337กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา17/6/20139.0017/6/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนการเรียนการสอนสอบวิทยานิพนธ์นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 12:53:5621
1336นิสรา อารุณี14/6/201313.0014/6/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5การเรียนการสอนสอนวิชาสัมมนาสถาปัตยกรรม15นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 12:50:0021
1335ฉัตรฤดี ประทุมไชยงานบริการการศึกษา14/6/20138.3014/6/201310.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมแผน8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 12:46:0921
1334สุภาพร โคบุตรีงานบริหารงานทั่วไป12/6/201314.0012/6/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมงานอาคารฯ8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 11:11:4421
1333หทัยรัตน์ แสงสุพรรณงานนโยบายและแผน12/6/201313.3012/6/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ประชุมประชุมงบประมาณ ปี 255717นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 09:57:5021
1332อรสา จุลมางานบริการการศึกษา11/6/201313.0011/6/201318.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆสอบสัมภาษณ์ทุนนักศึกษา6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 09:53:2821
1331อรสา จุลมางานบริการการศึกษา7/6/201316.3021/6/201321.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่อื่นๆจัดกิจกรรมเชียร์น้องใหม่คณะฯ/วันไหว้ครูนางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam21/6/2013 09:50:5921
1330วิไลงานบริหารงานทั่วไป7/6/20139.007/6/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน6สุภาพร โคบุตรีนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 09:46:5421
1329อรจิตรา ศรีทรงเมืองงานบริหารงานทั่วไป7/6/201314.007/6/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมอนุรักษ์พลังงาน10นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 09:43:1821
1328อรจิตรา ศรีทรงเมืองงานบริหารงานทั่วไป6/6/201313.006/6/201315.00AR.04 อาคารปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรม1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมงบประมาณ ปี 25573นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 09:41:0821
1327วิไลงานบริหารงานทั่วไป6/6/201310.006/6/201311.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมคณะกก.พิจารณาทุนบุตร ปี 25564สุภาพร โคบุตรีนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 09:38:4921
1326อรสา จุลมางานบริการการศึกษา5/6/201313.305/6/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกก.ฝ่ายพัฒนานักศึกษา6นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 09:35:5021
1325กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา4/6/201310.004/6/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมเทคโนโลยีอาคาร8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 09:33:5621
1324สุระพล มุสิกะสารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ3/6/201313.303/6/201315.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมการใช้งานโทรศัพท์7นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 09:32:0621
1323ทัศวรรณ ศราภัยงานบริการการศึกษา31/5/20139.0031/5/201312.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)การเรียนการสอนใช้สอน นศ.ป.โทนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 09:13:5121
1322สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา30/5/20138.3030/5/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนฝึกอบรมอบรมคอมฯ30นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 09:10:4721
1321กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา29/5/201313.3029/5/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก.ผังเมือง8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 08:58:5421
1320กิฐิกรณ์ ยุติการงานบริการการศึกษา29/5/201313.3029/5/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมป.เอกนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 08:44:3821
1319กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา29/5/201310.0029/5/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมเทคโนโลยีอาคาร10นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 08:41:5721
1318สฤษฎิ์ ปูนอนงานการเงิน บัญชี และพัสดุ29/5/201313.3029/5/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกก.สอบหาข้อเท็จจริงนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 08:34:3621
1317พรรณี จรดอนงานการเงิน บัญชี และพัสดุ29/5/20139.0029/5/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมการเงิน5นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 08:27:3721
1316อรสา จุลมางานบริการการศึกษา28/5/20138.0028/5/201316.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอนจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่250นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam21/6/2013 08:20:2321
1315หทัยรัตน์ แสงสุพรรณงานนโยบายและแผน27/5/201313.3027/5/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกก. QA10นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 08:17:0821
1314วิไลงานบริหารงานทั่วไป21/5/20138.3021/5/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1อื่นๆจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาฯนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam21/6/2013 08:12:4721
1313อธิป อุทัยวัฒนานนท์20/5/20138.0020/5/20138.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3201 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 1)การเรียนการสอนให้นักศึกษาทำงานส่งนางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam21/6/2013 08:10:1621
1312สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา20/5/201310.003/5/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1อื่นๆนัดตรวจข้อสอบ นศ.โอนย้ายจากมมส.4นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam20/6/2013 16:23:1321
1311อรสา จุลมางานบริการการศึกษา17/5/20139.3017/5/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1การเรียนการสอนการสอบของนักศึกษาโอนย้ายคณะมาจาก มมส.1นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam20/6/2013 16:12:3621
1310อรสา จุลมางานบริการการศึกษา17/5/201313.0017/5/201316.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมนักศึกษา40นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาสุภาพร โคบุตรีmam20/6/2013 16:07:4721
1309วาสนา รำเพยพลงานบริการการศึกษา15/5/201313.0015/5/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการวิชาการ10นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam20/6/2013 16:04:2421
1308สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา15/5/201308.3014/5/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมสัมภาษณ์ แอสมิสชั่น 56นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam20/6/2013 15:49:5221
1307สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา14/5/20139.3014/5/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9.308นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam20/6/2013 15:43:0621
1306กตัญชลี ประนมงานนโยบายและแผน10/5/201314.0010/5/201315.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกก. QA9นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam20/6/2013 15:29:5121
1305สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา9/5/201313.309/5/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก.บริหารหลักสูตร AR.8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam20/6/2013 15:27:2621
1304กตัญชลี ประนมงานนโยบายและแผน9/5/201313.309/5/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมผู้บริหาร แผนยุทธศาสตร์9นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam20/6/2013 15:24:5421
1303กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา8/5/20139.308/5/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก.ผังเมือง8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam20/6/2013 15:21:0621
1302กตัญชลี ประนมงานนโยบายและแผน7/5/20139.007/5/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมผู้บริหาร10นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam20/6/2013 15:18:1721
1301สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา19/6/201313.3019/6/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะกรรมการวิชาการ11มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีsu17/6/2013 15:36:0118
1300วิไลงานบริหารงานทั่วไป2/5/20139.002/5/201312.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมจัดโครงการเสวนา เพื่อนำเสนอร่างแผนงาน ปี 5646นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาสุภาพร โคบุตรีmam3/5/2013 10:34:5721
1299สุชีรา มะลิลา2/5/201307.006/5/201317.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอนจัดติวความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมนางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam2/7/2013 13:31:5321
1298ภควรรธท์ ศรเสนา1/5/201306.008/5/201300.00AR.06 อาคารศูนย์วัสดุและเทคนิคก่อสร้าง6401 ห้องเก็บวัสดุทดลองลานทดลอง (ดาดฟ้า)การเรียนการสอนทำการทดลองงานวิจัยของนักศึกษา ป.โท สาขาเทคโนโลยีอาคาร(ของ ผศ.ดร.ชูพงษ์)1นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam3/5/2013 09:40:2321
1297กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา30/4/201315.0030/4/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร ป.เอก สาขาผังเมือง5นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam30/4/2013 15:45:0621
1296กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป26/4/201313.3026/4/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประเมินเลื่อนชั้นงาน นายมานพ/นายชะลอ4นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam29/4/2013 13:47:4421
1295พรรณี จรดอนงานการเงิน บัญชี และพัสดุ25/4/20139.4525/4/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานการเงิน5นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam29/4/2013 13:45:2921
1294กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา25/4/20139.3025/4/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการโท-เอก สถาปัตย์9นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam25/4/2013 10:44:4321
1293สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา23/4/201313.3023/4/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1213 ห้องปฏิบัติการ ปริญญาโท ผังเมืองประชุมประชุมกลุ่มงานบริการการศึกษา16นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam25/4/2013 10:41:4521
1292กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป24/4/201313.3024/4/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการคณะฯ15นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam23/4/2013 16:30:0721
1291กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา23/4/201312.0023/4/201315.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมสาขาเทคโนโลยี8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam23/4/2013 16:28:0221
1290สฤษฎิ์ ปูนอนงานการเงิน บัญชี และพัสดุ23/4/201313.3023/4/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง4นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam23/4/2013 15:57:4821
1289กตัญชลี ประนมงานนโยบายและแผน23/4/201315.0023/4/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะทำงาน QA10นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam23/4/2013 15:49:0421
1288กาญจนา จันทรสมบัติงานบริหารงานทั่วไป22/4/20139.3022/4/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะกรรมการโท-เอกสถาปัตยกรรมศาสตร์8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam23/4/2013 15:45:5221
1287อโนชา นนทคุปต์18/4/20139.0018/4/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน6นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam23/4/2013 15:40:0921
1286สำรวย ภูเงินงานบริการการศึกษา10/4/20139.0010/4/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกลุ่มงานบริการการศึกษา12นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam23/4/2013 15:37:3521
1285วิไลงานบริหารงานทั่วไป9/4/20139.309/4/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหัวหน้ากลุ่ม6นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam23/4/2013 15:33:3221
1284กตัญชลี ประนมงานนโยบายและแผน5/4/201315.005/4/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมคณะทำงาน QA10นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam23/4/2013 15:23:2221
1283อรนพ เนียมไทสงค์งานวิจัยและบริการวิชาการ5/4/20139.005/4/201311.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะทำงานการเคหะแห่งชาติ6นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam23/4/2013 15:17:3421
1282ศิริวุฒิงานบริการการศึกษา4/4/20138.304/4/201317.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)อื่นๆจัดห้องชมการถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 56นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam23/4/2013 15:10:5921
1281กนิษฐา ประนมงานบริการการศึกษา1/4/201318.001/4/201322.00AR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)7101 โถงเอนกประสงค์การเรียนการสอนจัดสัมมนาประเมินหลักสูตรผังเมือง30นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam23/4/2013 15:07:0321
1280กนิษฐา ประนมงานนโยบายและแผน1/4/20139.301/4/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการผังเมือง8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam23/4/2013 15:02:0121
1279กนิษฐา ประนมกลุ่มงานจัดการศึกษา30/3/20139.0030/3/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนการเรียนการสอนสัมภาษณ์ ป.โทเทคโนโลยีอาคารนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam2/4/2013 16:26:0421
1278กนิษฐา ประนมกลุ่มงานจัดการศึกษา30/3/20139.0030/3/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1อื่นๆสัมภาษณ์ป.โทสาขาผังเมืองนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam2/4/2013 16:06:4621
1277อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์29/3/20139.0029/3/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศฯ4นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam2/4/2013 16:03:1021
1276กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานพัฒนากายภาพ28/3/201313.3028/3/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการประเมิน5นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam2/4/2013 16:00:0421
1275ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานพัฒนากายภาพ27/3/20139.0027/3/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1อื่นๆรับรองผู้ปกครองนักศึกษา5นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam2/4/2013 15:52:1821
1274กนิษฐา ประนมกลุ่มงานจัดการศึกษา26/3/201310.0031/5/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเทคโนโลยีอาคาร8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam2/4/2013 15:47:3221
1273เศรษฐรัฐ วงศ์ศรีมี26/3/201318.003/4/201306.00AR.04 อาคารปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรม4101 ห้องปฏิบัติการปั้นดินและเผาดินการเรียนการสอนออกแบบลวดลายและเครื่องเครือบในโครงการกุดนาขาม3นางทองคำ ภูต้องใจเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam2/4/2013 15:41:1321
1272วิไลกลุ่มงานพัฒนากายภาพ25/3/20139.3025/3/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมประเมินการปฏิบัติงานงานสายสนับสนุน6นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam2/4/2013 14:51:3521
1271สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา22/3/20138.3022/3/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนการเรียนการสอนสัมภาษณ์นักศึกษาอาชีวะนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam2/4/2013 14:48:0321
1270กนิษฐา ประนมกลุ่มงานจัดการศึกษา21/3/20139.3021/3/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการโท-เอกผังเมือง12นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam2/4/2013 14:41:3921
1269วิไลกลุ่มงานพัฒนากายภาพ20/3/20138.3020/3/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1อื่นๆดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam2/4/2013 14:10:4021
1268กนิษฐา ประนมกลุ่มงานจัดการศึกษา20/3/20139.3020/3/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะกรรมโท-เอกสถาปัตยกรรม10นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam2/4/2013 14:05:1721
1267สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา20/3/20138.3020/3/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนฝึกอบรมอบรมโครงการบริการฯนศ.ประพันธ์พงศ์50นางทองคำ ภูต้องใจเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam25/3/2013 14:12:1921
1266กนิษฐา ประนมกลุ่มงานจัดการศึกษา19/3/201314.0019/3/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมคณะกก.หลักสูตร ป.เอกผังเมือง4นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีmam22/3/2013 16:20:1221
1265ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา18/3/20138.3018/3/201316.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมคณาจารย์หลักสูตร AR.30นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาสุภาพร โคบุตรีmam22/3/2013 16:17:0021
1264วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา18/3/20138.3018/3/201316.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมจัดเวทีเสวนาเพื่อนำเสนอ(ร่าง)แผนการปรับปรุงพัฒนางาน ปีงบ 5646นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam22/3/2013 16:14:4421
1263หทัยรัตน์ แสงสุพรรณกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา14/3/20139.3014/3/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมหลักสูตรผังเมือง8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีmam22/3/2013 15:18:4721
1262สมพร นามสีฐานกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน13/3/20139.0013/3/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมแผน5นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam22/3/2013 15:12:2521
1261ทองคำ ภูต้องใจกลุ่มงานพัฒนากายภาพ13/3/201310.0013/3/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมงานบริหารงานทั่วไป14นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam22/3/2013 15:08:3321
1260กนิษฐา ประนมกลุ่มงานจัดการศึกษา11/3/20139.3011/3/201315.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ประชุมประชุมคณะ กก.บริหารหลักสูตรโท-เอก สถาปัตยกรรมศาสตร์8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam22/3/2013 15:03:0621
1259สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา11/3/201313.3011/3/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกลุ่มงานจัดการศึกษา16นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam22/3/2013 14:51:1621
1258สุระพล มุสิกะสารกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน8/3/201310.008/3/201311.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมเปิดซองสอบราคา5นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam22/3/2013 14:47:5321
1257อโนชา นนทคุปต์6/3/20138.306/3/20139.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมหน.งานกับคณบดี7นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam22/3/2013 13:58:2221
1256กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา6/3/201313.306/3/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการคณะฯ16นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam22/3/2013 13:55:2021
1255วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา6/3/20138.306/3/20139.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมหัวหน้าร่วมกับคณบดี7นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam22/3/2013 13:52:3521
1254สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา5/3/201313.305/3/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร AR.8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam22/3/2013 13:37:2121
1253กนิษฐา ประนมกลุ่มงานจัดการศึกษา11/3/20139.3011/3/201315.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ประชุมประชุมคณะกก.บริหารหลักสูตรโท-เอก สถาปัตยกรรมศาสตร์8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam22/3/2013 09:11:0121
1252สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา11/3/201313.3011/3/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกลุ่มงานจัดการศึกษา16นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam22/3/2013 09:08:1121
1251กนิษฐา ประนมกลุ่มงานจัดการศึกษา5/3/20139.305/3/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะกรรมการผังเมือง8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam20/3/2013 16:18:2621
1250อธิป อุทัยวัฒนานนท์4/3/20138.3031/3/201324.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3201 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 1)การเรียนการสอนให้นักศึกษาใช้เขียนแบบ VERNADOCนางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam20/3/2013 15:37:2121
1249ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา4/3/201314.004/3/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการ Thesis10นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีmam20/3/2013 14:17:2921
1248กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา4/3/201315.004/3/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมคณะทำงาน QAนางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีmam20/3/2013 13:51:4121
1247สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา4/3/20139.004/3/201312.00AR.06 อาคารศูนย์วัสดุและเทคนิคก่อสร้าง6303 ห้องบรรยาย 80 ที่นั่งการเรียนการสอนประชุมอบรมนศ.คณะฯ13นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาสุภาพร โคบุตรีmam20/3/2013 13:42:2021
1246ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา2/3/20139.002/3/201312.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)การเรียนการสอนสอนในรายวิชา อ.ดร.จันทนีย์นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam20/3/2013 13:36:4321
1245อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา1/3/20138.001/3/201316.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)การเรียนการสอนงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา205นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam20/3/2013 13:31:3921
1244พรรณี จรดอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน28/2/201313.3028/2/201313.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมการเงิน4นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam20/3/2013 13:01:0321
1243อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา28/2/201313.0028/2/201315.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมสอบสวน5นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam20/3/2013 12:58:0721
1242ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา28/2/20138.3028/2/201316.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)การเรียนการสอนพีเซ้นงาน รายวิชา 805 312นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาสุภาพร โคบุตรีmam20/3/2013 12:54:4421
1241ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา27/2/201313.0027/2/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1การเรียนการสอนสอบปลายภาคนักศึกษานางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam20/3/2013 12:48:0221
1240อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา27/2/201314.0027/2/201316.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมสโมสรนักศึกษา20นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาสุภาพร โคบุตรีmam20/3/2013 12:45:2521
1239สุระพล มุสิกะสารกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน27/2/201310.0027/2/201311.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมเปิดซอง5นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam20/3/2013 11:43:1921
1238ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา26/2/20139.3026/2/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมออกข้อสอบอาชีวศึกษา6นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam20/3/2013 11:40:2621
1237วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา26/2/20139.3026/2/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศฯร่วมกับรองฯบริหาร+เลขานุการคณะฯ8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam20/3/2013 11:37:2021
1236อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์26/2/201313.3026/2/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการประกันคุณภาพ+ผู้บริหาร8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam20/3/2013 11:31:4421
1235กนิษฐา ประนมกลุ่มงานจัดการศึกษา26/2/201315.0026/2/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.โท-เอก10นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam20/3/2013 11:28:0121
1234วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา22/2/20139.3022/2/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการหน่วยงาน8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam20/3/2013 11:18:5721
1233อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์22/2/20138.3022/2/201312.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)อื่นๆจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ30นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam20/3/2013 11:16:1021
1232วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา22/2/201314.0022/2/201316.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะฯ46นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาสุภาพร โคบุตรีmam20/3/2013 11:12:1121
1231ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา21/2/20139.0021/2/201312.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3201 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 1)การเรียนการสอนสอบนำเสนอผลงานบ้านในฝัน(ดปรแกรมก่อสร้างอาคาร)25นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาสุภาพร โคบุตรีmam15/3/2013 16:33:5221
1230ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา21/2/201313.3021/2/201316.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร AR.30นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาสุภาพร โคบุตรีmam15/3/2013 16:25:2421
1229วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา21/2/201313.3021/2/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกลุ่มงานจัดการศึกษากับรองฯบริหาร+เลขานุการคณะ17นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam15/3/2013 16:15:0621
1228วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา21/2/20139.3021/2/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานคลังแลทรัพย์สิน+รองฯบริหาร+เลขา8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam15/3/2013 16:11:5421
1227นิชานันท์ ดาศรีกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน21/2/201313.3021/2/201315.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานการเงิน4นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam15/3/2013 16:08:0221
1226อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์20/2/20139.0015/2/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศฯ6นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam15/3/2013 16:05:2121
1225กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา19/2/201315.3019/2/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมนับคะแนนสรรหากรรมการคณะฯนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam15/3/2013 15:54:4021
1224วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา19/2/20139.3019/2/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหน.กลุ่มงาน+เลขานุการคณะ7นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam15/3/2013 15:52:1721
1223กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา15/2/201314.0015/2/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุม QA7นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam15/3/2013 15:49:2821
1222สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา15/2/201313.0015/2/201316.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)การเรียนการสอนปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน ปี 3 และปี 4นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam15/3/2013 15:43:0321
1221อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์15/2/20139.0015/2/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศฯ6นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam15/3/2013 15:39:5721
1220กชามาสกลุ่มงานจัดการศึกษา15/2/20138.3022/2/201316.30AR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)7101 โถงเอนกประสงค์การเรียนการสอนจัดนิทัศการ Thesis IDนางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาสุภาพร โคบุตรีmam15/3/2013 15:25:1221
1219สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน14/2/201314.3014/3/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมคณะกก.สอบหาข้อเท็จจริง4นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam15/3/2013 15:18:5321
1218วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา14/2/20139.0014/2/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกลุ่มงานพัฒนากายภาพร่วมกับรองฯบริหาร/เลขาฯ12นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam15/3/2013 11:06:2021
1217สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา14/2/20139.3014/2/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร AR.8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam15/3/2013 10:56:1221
1216กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา13/2/201310.0013/2/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมผงเมือง8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีmam15/3/2013 10:49:2821
1215กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์12/2/20139.3012/2/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุม ป. เอก4นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam15/3/2013 10:46:2821
1214กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์12/2/201310.0012/2/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก.หลักสูตรดทคโนโลยีอาคาร8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam15/3/2013 10:44:2321
1213ชวนะพล น่วมสวัสดิ์11/2/201317.0011/2/201322.00AR.04 อาคารปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรม3101 โรงทอผ้าการเรียนการสอนปฏิบัติการเรียนในวิชา 805 4994นางทองคำ ภูต้องใจกชามาสเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam15/3/2013 10:40:3321
1212วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา11/2/201313.3011/2/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์6นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam15/3/2013 10:33:1721
1211ทองคำ ภูต้องใจกลุ่มงานพัฒนากายภาพ11/2/20139.3011/2/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานพัฒนกายภาพ10นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam15/3/2013 10:28:5621
1210อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา8/2/20139.008/2/201312.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)บริการวิชาการต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มข.60นางทองคำ ภูต้องใจชะลอ ซ้อนเปียยูงสุภาพร โคบุตรีmam15/3/2013 10:21:5121
1209พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์8/2/20139.008/2/201312.00AR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)7101 โถงเอนกประสงค์อื่นๆใช้ในการต้อนรับนักเรียนศึกษาดูงานนางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาสุภาพร โคบุตรีmam15/3/2013 10:16:2321
1208สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา8/2/20139.008/2/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมสัมภาษณ์นักเรียนโครงการช้างเผือก6นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam13/3/2013 16:38:3221
1207สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา8/2/20139.008/2/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมสัมภาษณ์โครงการช้างเผือก6นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam13/3/2013 16:36:2321
1206อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์8/2/201313.007/2/201316.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)การเรียนการสอนจัดบรรยายพิเศษ Lecture Seric A 2013 ครั้งที่2จันทร์ศรี ผุยโสภาจันทร์ศรี ผุยโสภาสุภาพร โคบุตรีmam13/3/2013 16:29:2621
1205อโนชา นนทคุปต์7/2/20139.007/2/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์7นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam13/3/2013 16:22:1321
1204กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา6/2/20139.006/2/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการประเมิน9นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam13/3/2013 16:18:5321
1203อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์6/2/20139.306/2/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมผู้บริหารคณะฯ8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam12/3/2013 14:28:5721
1202สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน6/2/201315.006/2/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกก.สอบหาข้อเท็จจริงพัสดุ4นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam12/3/2013 14:05:1821
1201วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา5/2/20139.005/3/201312.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะฯ47นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาสุภาพร โคบุตรีmam5/3/2013 16:23:1221
1200อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์5/2/20139.305/2/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมผู้บริหารครั้งที่ 28นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam5/3/2013 16:02:1321
1199วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา1/2/201313.301/2/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมทีมงานเตรียมงานโครงการศึกษาดูงาน ปี 565นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีmam5/3/2013 15:59:1721
1198สุภาพร โคบุตรีกลุ่มงานพัฒนากายภาพ31/1/201310.3031/1/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกลุ่มงานจัดการศึกษา16นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam5/3/2013 15:37:5921
1197ทองคำ ภูต้องใจกลุ่มงานพัฒนากายภาพ26/1/20139.3026/1/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนบริการวิชาการประชุมงานวิจัย10นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam5/3/2013 15:27:4621
1196ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา24/1/201313.0024/1/201316.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ2203 ห้องบรรยาย 3 (LEC.3)การเรียนการสอนการบรรยายพิเศษจากบริษัทกระจกอาซาฮี วิชา 803 405จันทร์ศรี ผุยโสภาจันทร์ศรี ผุยโสภาสุภาพร โคบุตรีmam5/3/2013 15:25:2821
1195นิชานันท์ ดาศรีกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน21/1/201313.3021/1/201315.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ประชุมประชุมกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ งาน Open House 5621นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam5/3/2013 15:21:2021
1194ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา24/1/201313.0024/1/201316.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ2203 ห้องบรรยาย 3 (LEC.3)การเรียนการสอนบรรยายพิเศษ จากบริษัทกระจกอาซาฮีนางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาสุภาพร โคบุตรีmam28/1/2013 16:33:3821
1193อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์30/1/201313.0030/1/201316.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)การเรียนการสอนจัดโครงการบรรยายพิเศษ Lecture Serie A 2013นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาmam23/1/2013 10:55:5521
1192มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์29/1/20139.0029/1/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุม MOU 5 สถาบันเครือข่ายนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam23/1/2013 10:50:4121
1191กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา28/1/20139.0028/1/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการประเมิน9นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam23/1/2013 10:47:3021
1190วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา23/1/201313.3023/1/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมเตรียมความพร้อม งาน Open House 25-27 มค.56นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam23/1/2013 10:43:4921
1189กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา23/1/201310.0023/1/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก.เทคโนโลยีอาคาร8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam23/1/2013 10:40:3821
1188ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา23/1/20139.3023/1/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ประชุมประชุมคณะกรรมการ Thesis12นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam23/1/2013 10:36:0921
1187ทองคำ ภูต้องใจกลุ่มงานพัฒนากายภาพ23/1/20139.1523/1/201310.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมจัดสถานที่เตรียมงาน Open House 25-27 มค.5612นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam23/1/2013 10:31:0221
1186กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา21/1/201313.0021/1/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการประเมิน คณบดี/เลขานุการ9นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam23/1/2013 10:26:3421
1185อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์28/1/201313.3028/1/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมผู้บริหารคณะฯ7นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam17/1/2013 12:32:3121
1184อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา18/1/201313.3018/1/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมสอบสวนวินัยนักศึกษา5นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam17/1/2013 12:27:4421
1183อโนชา นนทคุปต์18/1/201313.3018/1/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน7นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam17/1/2013 11:36:3121
1182ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา18/1/20138.3018/1/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมจัดทำข้อสอบช้างเผือก6นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam17/1/2013 11:30:1021
1181ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา17/1/20138.3017/1/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1การเรียนการสอนสอบสัมภ่าษณ์โคต้ารับตรง6นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam17/1/2013 11:18:1721
1180ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา16/1/201313.0016/1/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการออกข้อสอบช้างเผือกนางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam17/1/2013 10:59:4521
1179กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา16/1/201313.3016/1/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการคณะฯ16นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam17/1/2013 10:56:4321
1178กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา16/1/20139.0016/1/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมประเมินสายผู้สอน งวดที่ 1/569นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam17/1/2013 10:54:4321
1177ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา15/1/20139.0015/1/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการคุมสอบ10มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam17/1/2013 10:51:3921
1176ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา11/1/201310.0011/1/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการออกและตรวจข้อสอบโครงการช้างเผือก5นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam17/1/2013 10:52:0821
1175วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา9/1/201314.009/1/201316.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมบุคลากรสายสนับสนุน47สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาสุภาพร โคบุตรีmam14/1/2013 16:26:1421
1174กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา9/1/201313.309/1/201316.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการ โท-เอก11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam14/1/2013 14:27:5921
1173วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา9/1/201314.009/1/201316.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมบุคลากรสายสนับสนุนสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam14/1/2013 14:15:3421
1172วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา11/1/20138.0011/1/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และจักทำแนวทางการแบ่งหน่วยงาน8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam14/1/2013 09:37:2921
1171เชยชม ประทุมมากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์10/1/20139.0010/1/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานพัฒนกายภาพ6นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam4/1/2013 16:02:2521
1170อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา9/1/20139.009/1/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก.ฝ่ายจัดนิทรรศการงาน Open House 5621นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam4/1/2013 08:55:3721
1169หทัยรัตน์ แสงสุพรรณกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา7/1/201313.007/1/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมการปรับปรุงเวปไซด์3นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam4/1/2013 08:51:5021
1168สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน14/1/20139.30-13.0015/1/201312.00-16.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมการจัดสรรครุภัณฑ์คณะฯ7นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam2/1/2013 14:20:3721
1167พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์8/1/20139.008/1/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมงาน Open House 255616นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam2/1/2013 14:16:1521
1166อโนชา นนทคุปต์4/1/20139.004/1/201312.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน7นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam2/1/2013 14:11:4621
1165หทัยรัตน์ แสงสุพรรณกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา3/1/201316.004/1/201316.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดีประชุมบทความวิชาการ งาน Open Houes 25565นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam2/1/2013 14:03:2021
1164ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา27/12/201213.0027/12/201216.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1การเรียนการสอนใช้สอบวิชา 802 4091สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam2/1/2013 13:23:4921
1163สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา27/12/201210.0027/12/201212.00อาคาร สนพ.ประชุมประชุมโครงการบริการวิชาการ12นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาสุภาพร โคบุตรีmam2/1/2013 11:29:0021
1162นิชานันท์ ดาศรีกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน27/12/201213.3027/12/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมปรพชุมกรรมการ Open House 255629นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam2/1/2013 11:23:4721
1161ทองคำ ภูต้องใจกลุ่มงานพัฒนากายภาพ25/12/20129.0025/12/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุม จทน.ช่างซ่อมอาคารสถานที่กลุ่มงานพัฒนากายภาพ7นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam2/1/2013 11:16:0321
1160จันทนีย์ วงศ์คำ22/12/201213.0022/12/201216.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)การเรียนการสอนบรรยายพิเศษนางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam2/1/2013 11:07:2421
1159สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา24/12/201210.3024/12/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกลุ่มงานจัดการศึกษา15นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam18/12/2012 13:21:3721
1158สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา21/12/201210.0021/12/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ประชุมประชุมกรรมการวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 6/5514นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam18/12/2012 13:12:4621
1157กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา19/12/201213.3019/12/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการคณะฯ16นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam18/12/2012 13:04:3021
1156หทัยรัตน์ แสงสุพรรณกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา18/12/20129.3018/12/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมการจัดงานวิชาการ งาน Open House 25565นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam18/12/2012 11:14:5721
1155กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา17/12/201213.3017/12/201216.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมสาขาเทคโนโลยีอาคาร7นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam18/12/2012 10:57:5421
1154อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์21/12/20129.0021/12/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาmam17/12/2012 09:38:1721
1153ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา20/12/201216.0022/12/201200.00อาคาร สนพ.ลานสนามข้าง สนพ.การเรียนการสอนจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ช่างคึด นศ. ID22นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam17/12/2012 09:34:1221
1152กชามาสกลุ่มงานจัดการศึกษา13/12/20129.0018/12/201220AR.04 อาคารปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรม7 โรงฝึกปฏิบัติการสิ่งทอ อ.วารินการเรียนการสอนใช้ทำงานในรายวิชา สิ่งทอ6นางทองคำ ภูต้องใจกชามาสสุภาพร โคบุตรีmam17/12/2012 09:16:1921
1151หทัยรัตน์ แสงสุพรรณกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา7/12/201213.307/12/201216.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมการส่งบทความ งาน Open House 564นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam11/12/2012 16:32:1821
1150อโนชา นนทคุปต์6/12/201213.306/12/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/รองฯบริหาร7นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam7/12/2012 09:27:4621
1149สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา12/12/201210.0012/12/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา11นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam6/12/2012 09:39:5821
1148พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์4/12/201215.004/12/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศฯ7นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam4/12/2012 14:03:5321
1147สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา7/12/20129.307/12/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร AR.8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam4/12/2012 13:34:2021
1146กชามาสกลุ่มงานจัดการศึกษา20/12/20128.3021/12/201216.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3201 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 1)การเรียนการสอนตรวจวิทยานิพนธ์ ID15นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam4/12/2012 10:51:2921
1145ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา3/12/20129.003/12/201216.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3202 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 2)การเรียนการสอนเรียนวิชาของอ.ดร.สญชัย ลบแย้มนางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam4/12/2012 10:45:3821
1144กตัญชลี ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์23/11/20129.0023/11/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศฯ7นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam28/11/2012 14:40:4221
1143นิสรา อารุณีหลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม3/12/201214.303/12/201215.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5การเรียนการสอนส่งแบบจริง ปี 2นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam28/11/2012 13:59:1521
1142สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา3/12/201215.003/12/201216.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3203 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 3)การเรียนการสอนส่งโปรเจคงาน นศ. ปี 3 (อ.อรรถ)นางทองคำ ภูต้องใจชะลอ ซ้อนเปียยูงสุภาพร โคบุตรีmam28/11/2012 11:16:3721
1141สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา30/11/20129.0030/11/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกลุ่มงานจัดการศึกษา15นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam28/11/2012 11:07:0121
1140กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา28/11/201210.0028/11/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆประชุมหลักสูตรผังเมือง7นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam28/11/2012 11:03:2021
1139วาริน จันทศรีออกแบบอุตสาหกรรม26/11/201216.3026/11/201220.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3101 โรงทอผ้าการเรียนการสอนให้ นศ. ทำงานส่ง วิชาการพิมพ์ผ้า6นางทองคำ ภูต้องใจกชามาสเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam28/11/2012 11:00:3421
1138พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์21/11/201216.0021/11/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมผู้บริหารคณะฯ8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam21/11/2012 08:45:4421
1137ศิริวุฒิกลุ่มงานจัดการศึกษา26/12/20128.0027/12/201217.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่อื่นๆถ่ายทอดสดพธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 27 ธค.55นางทองคำ ภูต้องใจชะลอ ซ้อนเปียยูงอรจิตรา พิริยะศรัทธาmam20/11/2012 10:39:1121
1136นิชานันท์ ดาศรีกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน21/11/201213.3021/11/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ประชุมประชุมกก. Open House26นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีmam20/11/2012 09:53:0221
1135กชามาสกลุ่มงานจัดการศึกษา19/11/20128.3020/11/201216.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3204 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 4)การเรียนการสอนตรวจวิทยานิพนธ์ ID14นางทองคำ ภูต้องใจชะลอ ซ้อนเปียยูงสุภาพร โคบุตรีmam19/11/2012 09:33:0021
1134อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา24/11/201216.0025/11/201221.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่อื่นๆจัดเป็นที่พักให้กับนักกีฬา+กองเชียร์ในงานรักบี้สานสัมพันธ์สถาปัตน์ 5 สถาบัน มมข./ม.จุฬาฯ/ม.มหาสารคม/ม.ธรรมศาสตร์/ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)500นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam16/11/2012 10:33:4521
1133อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา9/11/201215.309/11/201224.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่อื่นๆจัดงานวันวานยังหวานอยู่นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam13/11/2012 10:55:1621
1132สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา15/11/201210.0015/11/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมหลักสูตรผังเมือง7นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam13/11/2012 10:43:2721
1131วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา16/11/20129.3016/11/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมเข้าร่วมโครงการสหกิจษึกษา รปส.(รับนักศึกษาฝึกงาน)3นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam13/11/2012 10:00:1521
1130นิชานันท์ ดาศรีกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน14/11/201213.3014/11/201216.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมการจัดหารายได้งาน Open House 567นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam13/11/2012 09:54:3721
1129สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา16/11/201213.3016/11/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการวิทยานพนธ์และผู้ประสานงาน10นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam12/11/2012 16:12:4121
1128สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา15/11/20129.3015/11/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมคณะกรรมการ AR.8นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam13/11/2012 10:05:5721
1127พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์9/11/201213.309/11/201215.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก. Open House22นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam12/11/2012 15:05:3321
1126วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา15/11/201213.3015/11/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมเพื่อการจัดอัตราคำสั่งสายสนับสนุน9นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam12/11/2012 14:25:4121
1125อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ14/11/20129.3014/11/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานพัฒนากายภาพ10นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam12/11/2012 14:10:5821
1124อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์6/11/201214.306/11/201216.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)อื่นๆดูงานโครงการสถาปัตย์ นศ.เขตเขตโครงการศึกษา 25(เอาเรื่องนี้)56นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam12/11/2012 14:37:1521
1123อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์6/11/201214.306/11/201216.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)อื่นๆนักเรียนมาศึกษาดูงานของคณะฯ(ไม่เอายกเลิก)56นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam5/11/2012 14:51:5521
1122กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา7/11/201213.307/11/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมแผนยุทธศาสตร์10นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam5/11/2012 10:23:2921
1121กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา7/11/20129.307/11/201216.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมโท-เอก9นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam5/11/2012 10:21:1021
1120ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา2/11/201209.002/11/201216.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3204 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 4)การเรียนการสอนสอนวิชา 805 262นางทองคำ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam2/11/2012 16:29:1921
1119อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา7/11/201214.007/11/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการสอบสวนวินัย13นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam12/11/2012 15:07:2121
1118พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์7/11/20129.007/11/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมงบปี 56นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam12/11/2012 14:38:0921
1117กันตินันท์ ดรกันยากลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน31/10/201213.0031/10/201216.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน7นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam1/11/2012 14:27:0821
1116อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ1/11/20129.301/11/201211.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมตรวจนับพัสดุ11มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam30/10/2012 09:35:0121
1115อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์30/10/201214.0030/10/201216.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)อื่นๆจัดงานเลี้ยงขอบคุณนายอานนท์ เค้าสิม40มานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam30/10/2012 09:19:4421
1114พันธ์ศักดิ์ อมรพันธ์กลุ่มงานจัดการศึกษา29/10/20128.3031/10/201217.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)อื่นๆจัดแสดงออกบูชขายหนังสือ29-31 ตค.554มานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam26/10/2012 14:45:0421
1113กชามาสกลุ่มงานจัดการศึกษา31/10/20128.301/11/201216.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3201 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 1)การเรียนการสอนตรวจวิทยานิพนธ์ ID15มานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam26/10/2012 14:34:0521
1112กชามาสกลุ่มงานจัดการศึกษา31/10/20128.301/11/201216.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3201 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 1)อื่นๆตรวจวิทยานิพนธ์ ID15มานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam26/10/2012 14:31:0921
1111สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา30/10/201210.0030/10/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะกรรมการ AR.8มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam26/10/2012 08:48:4621
1110สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา31/10/201210.0031/10/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกลุ่มงานจัดการศึกษา16มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam25/10/2012 10:34:5621
1109พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์30/10/20129.0030/10/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมนัดประชุมผู้บริหารมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam25/10/2012 10:31:3921
1108สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา26/10/201213.3026/10/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ AR.5มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam25/10/2012 10:56:3621
1107อโนชา นนทคุปต์25/10/201213.3025/10/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน6มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam25/10/2012 09:57:2221
1106กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา25/10/201210.0025/10/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีอาคารมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam25/10/2012 09:52:2021
1105กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา24/10/201210.0024/10/201211.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการสรรหากรรมการคณะมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจอรจิตรา พิริยะศรัทธาmam25/10/2012 09:49:1421
1104อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ24/10/201213.3024/10/201215.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานพัฒนากายภาพ8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจอรจิตรา พิริยะศรัทธาmam25/10/2012 09:44:0621
1103กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา24/10/201210.0024/10/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมโท/เอก7มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจอรจิตรา พิริยะศรัทธาmam25/10/2012 09:42:0821
1102กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์22/10/20129.0022/10/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศฯ7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam22/10/2012 08:43:3421
1101อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา24/10/201215.0024/10/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น5มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam19/10/2012 14:37:4321
1100อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ22/10/201213.3022/10/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการคณะทำงานฝ่ายอาคารสถานที่งาน Open House20มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam19/10/2012 14:26:2121
1099ทองคำ ภูต้องใจกลุ่มงานพัฒนากายภาพ18/10/20129.3018/10/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานพัฒนากายภาพ10มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam18/10/2012 13:19:4221
1098กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา22/10/201210.0022/10/201211.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการสรรหากรรมการคณะมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam17/10/2012 16:29:4321
1097อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ22/10/20129.3022/10/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมตรวจนับพัสดุ10มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam17/10/2012 16:27:1821
1096กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา16/10/201213.3016/10/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการจัดทำงบประมาณ ปี 568มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam12/10/2012 16:21:0321
1095อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์24/10/201213.0024/10/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ Open House24มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam9/10/2012 11:49:4121
1094วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา5/10/201213.005/10/201216.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน6มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam5/11/2012 14:09:5821
1093วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา5/10/20129.005/10/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมเรื่องแผนและงบปี 56มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam5/11/2012 14:11:1921
1092กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา4/10/20129.304/10/201210.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมสรรหากรรมการคณะมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam5/11/2012 14:12:1221
1091ทองคำ ภูต้องใจกลุ่มงานพัฒนากายภาพ5/10/201210.005/10/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมงาน ผศ.ชูพงษ์6นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam5/11/2012 14:13:0421
1090พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์4/10/201214.304/10/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมศิษย์เก่าคณะ16นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam5/11/2012 14:13:5621
1089ทองคำ ภูต้องใจกลุ่มงานพัฒนากายภาพ3/10/201213.003/10/201215.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1208 ห้องบัณฑิต 4ประชุมประชุมอาจารย์และนักศึกษานางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีmam5/11/2012 14:14:3321
1088กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา9/10/201210.009/10/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมผังเมืองฯ7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu2/10/2012 10:47:5318
1087กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา8/10/201210.208/10/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมปรชุม โท เอก8มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu2/10/2012 10:46:0018
1086สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา2/10/201209.302/10/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก.หลักสูตรAR.มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu2/10/2012 10:00:0518
1085นิชานันท์ ดาศรีกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน12/10/255510.0012/10/255512.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมสรุปผลตรวจสอบภายใน14มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu27/9/2012 13:31:0018
1084อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ2/10/255509.002/10/255512.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงาน7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu27/9/2012 13:24:1518
1083ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา25/9/201214.0025/9/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกลุ่มงานจัดการศึกษามานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu25/9/2012 13:30:4318
1082ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา26/9/201210.0026/9/201212.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอนสอน นศ.ปี 5มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu25/9/2012 13:28:5418
1081กตัญชลี ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์26/9/201209.0026/9/201212.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมแผนฯ3มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu24/9/2012 10:28:2718
1080กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์25/9/201209.0025/9/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงาน7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu24/9/2012 09:12:2818
1079พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์20/9/201209.0020/9/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมผู้บริหาร9มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu24/9/2012 09:10:1018
1078กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา18/9/201213.3018/9/201216.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมสาขาเทคโนโลยีอาคาร7นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu18/9/2012 09:27:5518
1077สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา21/9/201213.3021/9/201216.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกลุ่มงาน17มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu14/9/2012 15:02:4418
1076สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา21/9/201210.0021/9/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการวิทยานิพนธ์มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu14/9/2012 09:07:4518
1075ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา3/10/255508.304/10/255511.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1การเรียนการสอนสอบปลายภาคมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu13/9/2012 14:36:2918
1074สุภาพร โคบุตรีกลุ่มงานพัฒนากายภาพ13/9/201209.0013/9/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงาน10มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu11/9/2012 14:28:5218
1073กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา11/9/201209.0011/9/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1213 ห้องปฏิบัติการ ปริญญาโท ผังเมืองการเรียนการสอนสอบความก้าวหน้าของโปรเจ็ค ป.โท20มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu11/9/2012 09:16:2818
1072สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา12/9/201210.0012/9/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการวิทยานิพนธ์13มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/9/2012 14:40:0318
1071อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์14/9/201213.3014/9/201216.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)อื่นๆส่งมอบงานคณบดีคนใหม่มานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu6/9/2012 10:20:0018
1070กนิษฐา ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา3/9/255514.003/9/255516.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการโภชนาการมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu31/8/2012 15:10:2318
1069กนิษฐา ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา3/9/255515.003/9/255516.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการจัดทำวารสารมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu31/8/2012 15:07:5118
1068สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา31/8/201209.0031/8/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1202 ห้องรับรองการเรียนการสอนสอบวิชาสัมมนาฯ25มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu31/8/2012 09:02:0518
1067วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา3/9/255515.003/9/255516.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมบุคลากรคณะฯมานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu30/8/2012 13:28:3818
1066กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์31/8/201214.0031/8/255516.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุม SHOW $ SHARE7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu30/8/2012 13:19:3718
1065กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์5/9/255513.305/9/255516.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการจัดทำวารสารฯมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu30/8/2012 10:35:2118
1064กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา4/9/255508.304/9/255516.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุม EDPEXมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu30/8/2012 10:09:3518
1063สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา3/9/255510.003/9/255516.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมปรึกษาสัมมนาอาจารย์ ร.ร เซ็นทาร่ามานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu29/8/2012 15:14:3918
1062กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์28/8/201214.0029/8/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุม SHOW $ SHAREมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu29/8/2012 09:35:5818
1061ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา28/8/201209.0028/8/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนการเรียนการสอนอ.รุ่งจิต ใช้สอน13มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu29/8/2012 09:33:0318
1060วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา30/8/201209.3030/8/201212.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)อื่นๆชี้แจงเกณการประเมินสายผ้สอนมานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu24/8/2012 15:42:2318
1059วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา24/8/201209.0024/8/201215.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมประเมินผลงานสายผู้สอน13มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu24/8/2012 15:38:5418
1058วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา15/8/201209.0015/8/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมประเมินผลงานสายผู้สอน13มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu24/8/2012 15:37:0718
1057สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน20/9/255509.3020/9/255512.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก.ประเมินพัสดุใช้แล้ว12มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu23/8/2012 13:38:3618
1056สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน6/9/255509.3020/9/255512.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก.ประเมินพัสดุใช้แล้ว12มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu23/8/2012 13:36:4118
1055สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา29/8/201209.0029/8/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมกรรมการหลักสูตรAR.8มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu23/8/2012 13:26:2418
1054อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์23/8/201213.0023/8/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1อื่นๆหารืองานบริการวิชาการ4มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu22/8/2012 13:41:4018
1053หทัยรัตน์ แสงสุพรรณกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา22/8/201214.0022/8/201216.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมOPEN HOUSE3มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu22/8/2012 09:18:2018
1052สุระพล มุสิกะสารกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน22/8/201210.0022/8/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1อื่นๆเปิดฃองสอบราคามานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu22/8/2012 09:14:4518
1051กชามาสกลุ่มงานจัดการศึกษา22/8/201213.0022/8/201216.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่อื่นๆโครงการแนะนำกิจกรรมของ ADDAมานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu22/8/2012 09:12:2718
1050สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา28/8/201213.3028/8/201216.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกลุ่มงานฯมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu21/8/2012 09:19:0018
1049กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์24/8/201213.3024/8/201216.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงาน8มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu21/8/2012 09:16:4518
1048นิชานันท์ ดาศรีกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน24/8/201209.3024/8/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu20/8/2012 15:18:5718
1047เชยชม ประทุมมากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์17/8/201209.0017/8/201210.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆรับรองแขก5มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu16/8/2012 14:11:3818
1046สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา14/8/201209.0014/8/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก.หลักสูตรAR.8มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu14/8/2012 09:39:5018
1045สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน23/8/201209.3023/8/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมกรรมการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปี12มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/8/2012 15:07:2218
1044เชยชม ประทุมมากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์9/8/201210.009/8/201210.45AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆรับรองนักศึกษาฯ15มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu8/8/2012 16:01:5318
1043เชยชม ประทุมมากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์8/8/201215.008/8/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1อื่นๆประชุมเรื่องไปหลวงพระบางมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu8/8/2012 13:49:4018
1042กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา9/8/201208.309/8/201211.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี2203 ห้องบรรยาย 3 (LEC.3)ฝึกอบรมอบรมโครงการ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนฯ30มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu6/8/2012 13:53:0718
1041กชามาสกลุ่มงานจัดการศึกษา6/8/201208.306/8/201216.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3203 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 3)การเรียนการสอนตรวจแบบฯ15มานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu6/8/2012 13:48:1418
1040ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา1/8/201209.001/8/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1การเรียนการสอนใช้สอบย้อนหลัง1มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu1/8/2012 09:00:5818
1039กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์26/7/201209.0026/7/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงาน7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu23/7/2012 10:05:4518
1038กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์26/7/201214.0026/7/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1อื่นๆประเมิน(ร่าง)รายงานวิจัยฯ3มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu20/7/2012 13:56:5318
1037กชามาสกลุ่มงานจัดการศึกษา21/7/201208.3021/7/201216.30AR.09 อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนใช้สอนมานพ ภูต้องใจกชามาสเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu20/7/2012 13:48:5518
1036สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน27/7/201209.0027/7/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการขายทอดตลาด4มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu19/7/2012 13:24:3318
1035สุภาพร โคบุตรีกลุ่มงานพัฒนากายภาพ27/7/201208.0027/7/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนฝึกอบรมอบรมเชิงปฏิบัติฯ11มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu18/7/2012 08:54:0918
1034กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา18/7/201210.0018/7/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมเทคโนโลยีฯมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu17/7/2012 13:14:0018
1033กนิษฐา ประนมกลุ่มงานจัดการศึกษา18/7/201213.3018/7/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมopen houseมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu16/7/2012 13:34:2618
1032กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา18/7/201210.0018/7/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมเทคโนโลยีฯมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu16/7/2012 13:32:0018
1031สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา13/7/201209.0013/7/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนการเรียนการสอนสอนวิชาสัมมนาของ อ. รุ่งจิต20มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu13/7/2012 09:16:4818
1030สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา19/7/201209.0019/7/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก.หลักสูตรAR.มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu12/7/2012 14:26:1218
1029สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา19/7/201209.3019/7/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการวิชาการคณะฯ8มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu12/7/2012 14:18:2018
1028กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา12/7/201209.0012/7/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1อื่นๆกรรมการตรวจประเมินฯมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu11/7/2012 09:18:1818
1027กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา12/7/201209.0012/7/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆกรรมการตรวจประเมิน25มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu11/7/2012 09:16:2018
1026สุระพล มุสิกะสารกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน10/7/201210.0010/7/201211.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1อื่นๆเปิดฃองสอบราคา5มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/7/2012 08:58:2118
1025หทัยรัตน์ แสงสุพรรณกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา12/7/201209.0012/7/201216.30AR.08 อาคารปฏิบัติการภูมิสถาปัตย์ (Shop)1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆตรวจประเมินคุณภาพภายในฯมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu4/7/2012 09:48:3718
1024หทัยรัตน์ แสงสุพรรณกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา5/7/201213.305/7/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆประชุมประเมินผลงานสายผู้สอนมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu4/7/2012 09:45:2818
1023หทัยรัตน์ แสงสุพรรณกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา4/7/201209.004/7/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆตรวจสอบหลักฐานฯมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu4/7/2012 09:39:5218
1022ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา8/7/201209.008/7/201218.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอนใช้บรรยายพิเศษมานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu3/7/2012 15:50:2818
1021วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา30/6/201210.0030/6/201213.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมประเมินผลงานสายผู้สอนมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu28/6/2012 14:59:2618
1020สุภาพร โคบุตรีกลุ่มงานจัดการศึกษา29/6/201209.0029/6/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนการเรียนการสอนใช้สอนวิชาสัมมนา ของ อ. รุ่งจิตร13มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu28/6/2012 13:27:2718
1019กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์21/6/201209.0021/6/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมจัดเก็บเว็บไฃต์5มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu21/6/2012 10:35:4018
1018สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา22/6/201213.0022/6/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนการเรียนการสอนใช้สอนวิชาสัมมนา ของ อ. รุ่งจิตร16มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu20/6/2012 14:53:0518
1017สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา27/6/201210.0027/6/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกลุ่มงานจัดการศึกษา10มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu20/6/2012 08:52:0818
1016สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน19/6/201210.3019/6/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกก.ประเมินพัสดุใช้แล้ว3มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu19/6/2012 09:29:4718
1015สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา20/6/201213.3020/6/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกก.หลักสูตรAR.8มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu19/6/2012 09:22:3518
1014ทองแท้ ทองมากลุ่มงานจัดการศึกษา18/6/201213.3018/6/201215.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆบริษัท cootto จะมาสัมภาษณ์ อาจารย์+นักศึกษา10นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu19/6/2012 09:19:4018
1013ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา18/6/201213.su19/6/2012 09:14:4618
1012กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา15/6/201214.0015/6/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมปรชุม โท เอก8มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu15/6/2012 13:34:5218
1011อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ19/6/201213.3019/6/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu15/6/2012 13:25:5318
1010วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา26/6/201213.0026/6/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมประเมินผลงานสายผู้สอน13มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu15/6/2012 09:17:0818
1009อโนชา นนทคุปต์11/6/201209.0011/6/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1อื่นๆประชุมหัวหน้ากลุ่ง7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu14/6/2012 13:32:0918
1008อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา15/6/201210.0015/6/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆประชุมเตรียมงานไว้ครู18มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu13/6/2012 09:09:0218
1007สุระพล มุสิกะสารกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน13/6/201210.0013/6/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1อื่นๆเปิดฃองสอบราคามานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu12/6/2012 09:02:1518
1006สุระพล มุสิกะสารกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน12/6/201210.0012/6/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1อื่นๆเปิดฃองสอบราคามานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu12/6/2012 09:01:0018
1005สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน8/6/201209.308/6/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการประเมินราคาฯ4มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu8/6/2012 08:57:0118
1004ชัชพงค์นักศึกษา4/6/201208.001/3/255607.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3203 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 3)อื่นๆทำ THESIS73มานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu1/6/2012 14:43:5118
1003รวี หาญเผชิญกลุ่มงานจัดการศึกษา1/6/201210.301/6/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนการเรียนการสอนสอนแยกกลุ่มฯมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu1/6/2012 14:34:1318
1002กุลศรี สุริยเดชสกุลหลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม8/6/201209.008/6/201211.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอน(ไม่มีห้องให้ใช้สอน)มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu1/6/2012 14:31:0818
1001วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา31/5/201216.0031/5/2012AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมSWOTมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu31/5/2012 14:10:1518
1000วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา31/5/201216.0031/5/2012AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมSWOTมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/10/2012 11:37:2218
999วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา31/5/201216.0031/5/2012AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมSWOT12มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/10/2012 11:37:0418
998สุภาพร โคบุตรีกลุ่มงานพัฒนากายภาพ30/5/201213.3030/5/201216.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการคณะฯ15มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu31/5/2012 14:08:2318
997สุระพล มุสิกะสารกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน31/5/201210.0031/5/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆเปิดฃองสอบราคา5มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu31/5/2012 14:05:1418
996วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา30/5/201210.0029/5/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมSWOT70มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/10/2012 11:35:2318
995กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา29/5/201213.3029/5/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการวางแผนมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu28/5/2012 10:09:3018
994อรรถฤกษ์ สุขวีนักศึกษาชั้นปี 330/6/255516.0030/6/255520.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3201 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 1)อื่นๆรับน้องสตูดิโอมานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu28/5/2012 10:05:2718
993อรรถฤกษ์ สุขวีนักศึกษาชั้นปี 31/6/255516.0012/6/255520.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)อื่นๆจัดกิจกรรมเชียร์มานพ ภูต้องใจชะลอ ซ้อนเปียยูงเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu28/5/2012 09:06:2218
992หทัยรัตน์ แสงสุพรรณกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา25/5/201213.0025/5/201214.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะทำงาน SWOT10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu24/5/2012 10:43:5018
991วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา28/5/201214.0028/5/201216.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมบุคลากรคณะฯ (SWOT 2)มานพ ภูต้องใจชะลอ ซ้อนเปียยูงเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu23/5/2012 10:40:2118
990กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์30/5/201209.0030/5/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu23/5/2012 08:33:1918
989กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา22/5/201213.3022/5/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมภาคผังเมืองฯ7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu22/5/2012 13:31:3918
988กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา22/5/201210.3022/5/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมภาคเทคโนโรยีฯ7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu22/5/2012 13:28:2918
987วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา21/5/201213.0021/5/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมประเมินผลงานมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu21/5/2012 14:27:0618
986ชูพงษ์ ทองคำสมุทรกลุ่มงานจัดการศึกษา21/5/201210.0021/5/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมปรชุม โท เอก6มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu18/5/2012 14:04:3118
985สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา23/5/201210.0023/5/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1207 ห้องบัณฑิต 5ประชุมประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร AR12มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu16/5/2012 09:05:1018
984อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์25/5/201210.0025/5/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมopen house12มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu15/5/2012 14:42:1018
983กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์22/5/201209.0022/5/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการกองทุนวิจัยฯ7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/10/2012 11:39:3518
982ทองคำ ภูต้องใจกลุ่มงานพัฒนากายภาพ16/5/201213.3016/5/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมฯ7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu16/5/2012 13:24:5818
981กชามาสกลุ่มงานจัดการศึกษา19/5/201208.3019/5/201216.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่บริการวิชาการในงานบริการวิชาการ35มานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu14/5/2012 14:48:3018
980อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา27/5/201208.3027/5/201216.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่อื่นๆจัดงานปฐมนิเทศน้กศึกษาใหม่130มานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu14/5/2012 13:29:2818
979นิชานันท์ ดาศรีกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน16/5/201209.0016/5/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงาน7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu14/5/2012 09:45:3518
978สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา14/5/201211.0014/5/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกลุ่มงาน17นางทองคำ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu14/5/2012 09:42:2218
977ศิริวุฒิกลุ่มงานจัดการศึกษา15/5/201213.0015/5/201216.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ฝึกอบรมฝึกอบรมพี้เลี้ยงนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 255540มานพ ภูต้องใจชะลอ ซ้อนเปียยูงเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/5/2012 10:12:1018
976อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา10/5/201213.0010/5/201215.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกก.สอบหาข้อเท็จจริงฯมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/5/2012 07:57:3118
975กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา3/5/201210.003/5/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมปรชุม โท เอก11มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/10/2012 11:41:3818
974สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา15/5/201208.0015/5/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆสอบสำภาษณ์10มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu2/5/2012 10:28:2718
973สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา15/5/201208.0015/5/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1อื่นๆสอบสำภาษณ์10มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu2/5/2012 10:28:5318
972สุภาพร โคบุตรีกลุ่มงานพัฒนากายภาพ7/5/201209.007/5/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆสอบวิทยานิพนธ์ ป.โท ม. อุบลฯ10มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu2/5/2012 08:32:3118
971วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา4/5/201208.304/5/201216.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)อื่นๆปช.บุคลากรเพื่อแจงแนวทางการสรรหาคณบดีฯมานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu1/5/2012 13:31:3318
970วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา2/5/201209.302/5/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมคณะทำงานทบทวนภารกิจฯมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu1/5/2012 13:25:0718
969สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา23/5/255510.0023/5/255512.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมเพื่อสรุปการจัดกิจกรรมฯ12มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu25/4/2012 09:30:3118
968สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา11/5/255509.3011/5/255512.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร AR8มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu25/4/2012 09:24:4718
967สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา11/5/255509.3011/5/255512.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร AR8มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu25/4/2012 09:24:3418
966กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา26/4/201210.0026/4/201211.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการสภาฯมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu24/4/2012 08:47:0618
965กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา25/4/201213.3025/4/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการคณะฯมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu24/4/2012 08:40:0718
964กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา23/4/201213.3023/4/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมปรชุม โท เอกมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu23/4/2012 15:59:3818
963ชเยศ ศรีแก้วกลุ่มงานจัดการศึกษา5/5/255506.005/5/255518.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่อื่นๆติวความถนัดทางสถาปัตย์มานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu23/4/2012 14:12:5218
962อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ24/4/201209.0024/4/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานพัฒนากายภาพ10มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu23/4/2012 13:17:5918
961วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา24/4/201209.3024/4/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมคณะทำงานทบทวนภารกิจ ฯ10มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu19/4/2012 13:48:3418
960วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา20/4/201210.0020/4/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุม กก. พิจารณาทุนการศึกษาบุตรฯปี 554มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu19/4/2012 13:43:3318
959อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ20/4/201209.0020/4/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงาน(หัวหน้า)7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu19/4/2012 09:11:1218
958ศิริวุฒิกลุ่มงานจัดการศึกษา18/4/201213.3018/4/201215.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมเตรียมงานASAI551มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu17/4/2012 13:08:3218
957พันธ์ศักดิ์ อมรพันธ์กลุ่มงานจัดการศึกษา17/4/201213.3017/4/201216.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมจัดประชุมกรรมการประสานงานห้องสมุด มข.26มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu17/4/2012 13:04:3618
956ศิริวุฒิกลุ่มงานจัดการศึกษา10/4/201213.3010/4/201215.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมเตรียมงานASAI552มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu17/4/2012 13:00:5218
955อภิวัฒน์ คงอุดมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์11/4/201209.0011/4/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงาน7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu5/4/2012 10:09:0118
954สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา18/4/201210.0018/4/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมเพื่อสรุปการจัดกิจกรรมฯ12มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu4/4/2012 10:23:5518
953มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์18/4/201208.0018/4/201216.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ฝึกอบรมอบรมเรื่องการวิจัยสถาบันฯมานพ ภูต้องใจชะลอ ซ้อนเปียยูงเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu3/4/2012 10:11:1718
952มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์24/4/201213.0024/4/201216.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ฝึกอบรมอบรมเรื่องการจัดการความรู้ฯมานพ ภูต้องใจชะลอ ซ้อนเปียยูงเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu3/4/2012 10:08:1518
951กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา10/4/201210.0010/4/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมเทคโนโลยีฯ7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu3/4/2012 09:42:4218
950ชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา5/4/20129.005/4/201216.30AR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)อื่นๆจัดงานส่งกรานต์60มานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu3/4/2012 09:30:0518
949สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา3/3/255510.003/3/255512.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร AR8มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu29/3/2012 13:22:0718
948สุรชิต25/3/201208.0030/4/255524.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3203 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 3)อื่นๆทำการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเตรียมไปเฃ็นทรัลฯมานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu27/3/2012 14:50:5618
947นิชานันท์ ดาศรีกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน28/3/2012132.3028/3/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1202 ห้องรับรองประชุมประชุมกลุ่มงาน7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu27/3/2012 14:53:2518
946สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา29/3/201213.3029/3/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกลุ่มงาน17มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu27/3/2012 09:26:0618
945หทัยรัตน์ แสงสุพรรณกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา27/3/201210.0027/3/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu26/3/2012 14:54:4118
944ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา3/4/255509.003/4/255516.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)อื่นๆจัดกิจกรรมสัมมนาฯมานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu26/3/2012 13:47:2118
943สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา28/3/201213.0028/3/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร AR8มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu26/3/2012 11:26:0318
942อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ23/3/201210.3023/3/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงาน(หัวหน้า)6มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu26/3/2012 09:04:4218
941กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา23/3/201210.3023/3/201211.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมประเมินผลงานสายผู้สอน5มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu26/3/2012 09:00:5718
940วิไลกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์26/3/201215.0026/3/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงาน8มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu26/3/2012 08:56:5518
939กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา27/3/201213.3027/3/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุม IQA15มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu22/3/2012 13:59:5918
938กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา28/3/201209.3028/3/201215.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมปรชุม โท เอกมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu21/3/2012 09:17:2218
937กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา27/3/201210.0027/3/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมผังเมืองมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu21/3/2012 09:13:3618
936กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา27/3/201210.su21/3/2012 09:11:5018
935กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา23/3/201209.0023/3/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมปรชุม โท เอกมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu21/3/2012 09:08:1918
934กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา21/3/201215.0021/3/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมประเมินผลงานมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu6/6/2012 09:34:3018
933กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา22/3/201211.0022/3/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดีประชุมประชุมเทคโนโลยีฯมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu21/3/2012 08:57:5918
932พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์22/3/201209.3022/3/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆต้อนรับแขกจาก cp10มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu21/3/2012 08:53:5818
931อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ20/3/201209.0020/3/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงาน10มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu19/3/2012 09:21:3418
930อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา2/4/255509.002/4/255516.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ฝึกอบรมอบรมระบบทะเบียนกิจกรรมมานพ ภูต้องใจชะลอ ซ้อนเปียยูงเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu15/3/2012 13:48:0918
929สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา23/3/201208.3023/3/201216.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ฝึกอบรมอบรมโครงการbimทางรอดฯมานพ ภูต้องใจชะลอ ซ้อนเปียยูงเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu15/3/2012 13:42:4318
928วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา15/3/201209.3015/3/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงาน7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu14/3/2012 10:14:4218
927วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา14/3/201213.3014/3/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการคณะฯมานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu14/3/2012 09:48:2418
926สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา30/3/201208.0030/3/201216.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่ฝึกอบรมอบรมโครงการ bim ทางรอดฯมานพ ภูต้องใจชะลอ ซ้อนเปียยูงเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu14/3/2012 08:50:1218
925สุระพล มุสิกะสารกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน14/3/201210.0014/3/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1อื่นๆใช้ในการเปิดฃอง5มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu14/3/2012 08:44:3018
924นิชานันท์ ดาศรีกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์14/3/201213.3014/3/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu14/3/2012 08:30:4018
923ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา9/3/20128.309/3/2012ไม่ได้กำหนดAR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)การเรียนการสอนบรรยายพิเศษ20มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu8/3/2012 10:42:4018
922สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา5/3/201209.005/3/201212.00AR.05 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมวิทยานิพนธ์5มานพ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu6/3/2012 09:24:4318
921นิภา สาเกตุนักศึกษาชั้นปีที่ 2ออกแบบอุตสาหกรรม5/3/201218.0031/3/201222.00AR.04 อาคารปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรม4104 ห้องปฏิบัติการเฟอร์นิเจอร์การเรียนการสอนทำงานในรายวิชานางทองคำ ภูต้องใจเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu5/3/2012 13:47:4918
920สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา5/3/201209.005/3/201212.00AR.05 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมวิทยานิพนธ์5มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu5/3/2012 09:11:3718
919อิศรา วรรณทองนักศึกษาชั้นปีที่ 2กลุ่มงานจัดการศึกษา2/3/201216.002/3/201223.00อื่นๆจัดงานราตรีมานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu2/3/2012 14:04:3218
918กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา9/3/255510.009/3/255512.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมประเมินผลงานสายผู้สอน3มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu29/2/2012 15:55:4718
917ธันฐกรณ์ พงศ์พิมลกลุ่มงานจัดการศึกษา29/2/201216.3029/2/2012ไม่ได้กำหนดAR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมสรุปงานมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu29/2/2012 15:15:2518
916อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์24/2/201208.3011/4/255516.30AR.06 อาคารศูนย์วัสดุและเทคนิคก่อสร้าง6303 ห้องบรรยาย 80 ที่นั่งอื่นๆมานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu28/2/2012 13:11:2618
915สุระพล มุสิกะสารกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน28/2/201209.0028/2/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆเปิดฃองสอบราคา5มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu28/2/2012 09:25:1418
914su27/2/2012 13:32:3618
913พิรุฬห์พร ศรีเมืองกลุ่มงานจัดการศึกษา25/2/2012089.3026/2/201216.30AR.09 อาคารปฏิบัติการ7 โรงฝึกปฏิบัติการสิ่งทอ อ.วารินการเรียนการสอนทำงานในรายวิชา6มานพ ภูต้องใจกชามาสเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu27/2/2012 13:30:2618
912กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา28/2/201213.0028/2/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมประเมินผลงานมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu27/2/2012 13:20:5318
911กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา28/2/201213.0028/2/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมประเมินผลงานมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu27/2/2012 13:20:2818
910สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา27/2/201213.3027/2/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1การเรียนการสอนประชุมรวมคะแนน12มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu22/2/2012 14:28:3318
909อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ28/2/201215.0028/2/201216.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงาน6มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu22/2/2012 14:26:1218
908กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา22/2/201210.0022/2/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆ7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu22/2/2012 14:23:1518
907สุภาพร โคบุตรีกลุ่มงานพัฒนากายภาพ20/2/201214.0020/2/201215.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu22/2/2012 14:20:1618
906ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา27/2/201208.3027/2/201212.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอนสอบรายวิชามานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu22/2/2012 14:17:2818
905อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา25/2/201208.0025/2/201218.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่อื่นๆจัดงานคืนสู่เหย้ามานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu22/2/2012 14:09:2018
904สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา27/2/201213.3027/2/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมรวมคะแนน12มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu21/2/2012 08:57:3818
903สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา23/2/201208.3023/2/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1107 ห้องรับรองผู้ปกครองอื่นๆรับรองผู้ปกครองนักศึกษามานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu20/2/2012 09:09:4618
902กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์16/2/201214.3016/2/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมเตรียมงาน open house10มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu20/2/2012 09:04:5018
901อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา28/2/201208.0028/2/201216.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่อื่นๆจัดงานปัจฉิมนิเทศฯ210มานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu14/2/2012 14:06:3518
900อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา28/2/201208.0028/2/201216.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)อื่นๆจัดงานปัจฉิมนิเทศฯ90มานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu14/2/2012 14:04:2918
899สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา23/2/201208.3023/2/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1การเรียนการสอนสอบสำภาษณ์มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu14/2/2012 08:21:2318
898สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา23/2/201208.3023/2/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนการเรียนการสอนสอบสำภาษณ์มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu14/2/2012 08:17:2618
897มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์13/2/201213.3013/2/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมopen house25มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu14/2/2012 08:07:3418
896กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์14/2/201209.0014/2/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงาน7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu14/2/2012 08:03:2018
895ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา14/2/201208.3014/2/201216.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่อื่นๆอบรมชาวบ้านโครงการบริการวิชาการ114มานพ ภูต้องใจชะลอ ซ้อนเปียยูงเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu14/2/2012 07:58:5418
894มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์22/2/201213.3022/2/201217.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอนจัดบรรยายพิเศษ100มานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/2/2012 09:01:4318
893ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา15/2/20128.0017/2/201216.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอนเก็บผลงานthesisมานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/2/2012 08:52:4818
892กชามาสกลุ่มงานจัดการศึกษา18/2/201208.3019/2/201216.30AR.05 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ5101 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบการเรียนการสอนรับงานและจัดบูร thesis idมานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/2/2012 08:27:2418
891นิชานันท์ ดาศรีกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา7/2/201213.007/2/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงาน7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu8/2/2012 08:39:1418
890อิศรา วรรณทองกลุ่มงานจัดการศึกษา5/2/201209.005/2/2012118.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3302 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอปี 5)อื่นๆรับรองนักศึกษาและอาจารย์กีฬาสัมพันธ์100มานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu8/2/2012 08:34:4918
889ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา8/2/201208.30 น.8/2/201206.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอนจัดประชุมนักศึกษา ปี 3.4.5120มานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu2/2/2012 13:26:3518
888ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน7/2/201208.307/2/201212.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอนบรรยายพิเศษ120มานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu2/2/2012 13:21:4718
887กชามาสกลุ่มงานจัดการศึกษา16/2/201208.3025/3/255516.30AR.05 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอการเรียนการสอนใช้เก็บผลงานนักศึกษา idมานพ ภูต้องใจชะลอ ซ้อนเปียยูงเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu2/2/2012 09:38:4818
886อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ10/2/201213.0010/2/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงาน(หัวหน้า)7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu2/2/2012 09:27:5518
885อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ2/2/201213.002/2/201214.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมจัดงานวันสถาปนาคณะ6มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu2/2/2012 09:24:0118
884พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์2/2/201213.002/2/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมk.m กลุ่มงาน7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu1/2/2012 09:10:1018
883กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์28/2/201214.0028/2/201216.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมรับการตรวจเยี่ยมนักวิจัย6มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu1/2/2012 08:36:0618
882กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา31/1/201213.3031/1/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมจัดทำงบประมาณรายจ่าย 567มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu30/1/2012 10:54:1018
881สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา10/2/20128.3010/2/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆสอบสำภาษณ์6มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu30/1/2012 09:22:1218
880สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา3/2/201208.303/2/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1อื่นๆสอบสำภาษณ์6มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu30/1/2012 09:19:4818
879สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา3/2/201208.303/2/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆสอบสำภาษณ์6มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu30/1/2012 09:16:4718
878อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา31/1/201209.3031/1/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกลุ่มงาน14มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu27/1/2012 14:38:5618
877นิสรา อารุณีกลุ่มงานจัดการศึกษา30/1/201213.0030/1/201215.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2202 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LEC.2)การเรียนการสอนใช้ในการสอน45มานพ ภูต้องใจชะลอ ซ้อนเปียยูงเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu27/1/2012 09:08:4918
876สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา30/1/201208.3030/1/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆรวมคะแนน9มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu27/1/2012 08:59:5318
875สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา28/1/201208.3028/1/201216.30AR.05 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ5201 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบการเรียนการสอนเพื่อเก็บผลงาน2มานพ ภูต้องใจชะลอ ซ้อนเปียยูงเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu27/1/2012 08:48:4718
874สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา25/1/201209.0025/1/201216.00AR.05 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ5101 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบอื่นๆใช้ในการสอบมานพ ภูต้องใจชะลอ ซ้อนเปียยูงเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu25/1/2012 10:09:5218
873ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา25/1/201210.0025/1/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกรรมการออกขอสอบ6มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu24/1/2012 15:12:4318
872อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา27/1/201215.3027/1/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆมอบทุนการศึกษามานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu23/1/2012 08:54:3918
871อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา29/12/20129.3029/12/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกลุ่มงานจัดการศึกษา17มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu20/1/2012 09:43:0318
870ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา4/1/201213.004/1/201216.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2305 ห้องบรรยาย 5 (LEC.5)การเรียนการสอนเพื่อเก็บผลงานมานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu20/1/2012 09:44:1018
869ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา5/1/20129.005/1/201216.30AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3201 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 1)การเรียนการสอนสอบthesis35มานพ ภูต้องใจชะลอ ซ้อนเปียยูงเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu20/1/2012 09:17:4918
868อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์4/1/201213.304/1/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมopen house13มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu20/1/2012 09:11:3918
867ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา20/1/201209.3020/1/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1202 ห้องรับรองประชุมประชุมกรรมการออกขอสอบ6มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีsu20/1/2012 09:04:0518
866กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา27/1/201209.3027/1/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมประเมินผลงานสายผู้สอนมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu19/1/2012 09:32:4518
865กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา25/1/201213.3025/1/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมประเมินผลงานสายผู้สอนมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu19/1/2012 09:33:2518
864มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์25/1/201209.3025/1/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมopen houseมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu19/1/2012 09:25:5018
863ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา18/1/20129.0018/1/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมจัดทำข้อสอบโครงการช้างเผือก7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu18/1/2012 09:12:5418
862กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์20/1/20129.0020/1/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1บริการวิชาการประชุมกลุ่มงาน7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu17/1/2012 15:45:5918
861สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา20/1/201214.0020/1/201220.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1122 ห้องจัดนิทรรศการประชุมประชุมสัมมนา ar37มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu17/1/2012 15:40:4218
860วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา23/1/20128.3023/1/201221.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมประชุมบุคลากร49มานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu17/1/2012 15:23:0218
859ปริศนา ต่างประเทศกลุ่มงานจัดการศึกษา18/1/201216.3018/1/201220.30AR.04 อาคารปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรม3101 โรงทอผ้าการเรียนการสอนในการทำ thesisมานพ ภูต้องใจกชามาสเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu17/1/2012 15:05:5518
858สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา20/1/20129.3020/1/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมopen house13มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu17/1/2012 14:56:2018
857อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ19/1/20129.0019/1/2012121.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมกลุ่มงาน8มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu17/1/2012 13:51:1918
856วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา16/1/201213.3016/1/201215.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงาน7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu17/1/2012 10:46:3818
855นิสรา อารุณีกลุ่มงานจัดการศึกษา23/1/201213.0023/1/201215.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2202 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LEC.2)การเรียนการสอนมานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu16/1/2012 15:03:0018
854วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา16/1/201213.3016/1/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมประชุมกลุ่มงานมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu16/1/2012 13:42:2418
853สิทธา กองสาสนะกลุ่มงานจัดการศึกษา20/1/20128.3020/1/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆจัดทำข้อสอบมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu13/1/2012 13:51:2718
852สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา25/1/201213.3025/1/201216.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆสรุปคะแนนคัดเลื่อกนักศึกษาช้างเผือกมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu13/1/2012 13:45:1418
851สิทธา กองสาสนะกลุ่มงานจัดการศึกษา19/1/20128.3019/1/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆจัดทำข้อสอบมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu13/1/2012 13:39:5318
850สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา16/1/201210.0016/1/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนอื่นๆเพื่อตรวจสอบและเลือกสรรข้อสอบมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu13/1/2012 13:36:3318
849ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา18/1/201213.0018/1/201216.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมประชุมกรรมการthesisมานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu12/1/2012 09:06:1918
848สุพัตรา ประทุมชาตินักศึกษาชั้นปีที่ 2หลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม9/1/201211.0017/1/201224.00AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)อื่นๆขอยืมเก้าอี้ 380 ตัวมานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/1/2012 15:42:0618
847สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา18/1/201209.0018/1/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมกรรมการหลักสูตร8มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/1/2012 15:35:5018
846สุพัตรา ประทุมชาตินักศึกษาชั้นปีที่ 2หลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม6/1/201208.0018/1/201224.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่อื่นๆใช้ในการแต่งตัว80มานพ ภูต้องใจจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/1/2012 15:30:1418
845สุภาพร โคบุตรีกลุ่มงานพัฒนากายภาพ9/1/201209.009/1/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/1/2012 15:14:2418
844สุภาพร โคบุตรีกลุ่มงานพัฒนากายภาพ5/1/201209.005/1/201212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/1/2012 15:10:5518
843กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์23/12/201109.00 น.23/12/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu15/3/2012 14:43:5718
842นิชานันท์ ดาศรีกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน16/12/201113.30 น.16/12/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/1/2012 09:43:0718
841มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์16/12/201109.30 น.16/12/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม20สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/1/2012 09:40:5318
840สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน8/12/201110.00 น.8/12/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/1/2012 09:39:0318
839ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา7/12/201113.00 น.7/12/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu14/3/2012 11:11:2318
838สุภาพร โคบุตรีกลุ่มงานพัฒนากายภาพ7/12/201209.00 น.7/12/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/1/2012 09:35:3218
837กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา30/11/201113.30 น.30/11/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu29/12/2011 11:07:0018
836กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา29/11/201109.00 น.29/11/201110.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu29/12/2011 11:05:3118
835พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์28/11/201113.30 น.28/11/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu29/12/2011 11:03:1118
834อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา25/11/201110.00 น.25/11/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม17สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu29/12/2011 11:00:5318
833กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา24/11/201113.30 น.24/11/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม17สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu29/12/2011 10:58:4518
832กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา24/11/201109.00 น.24/11/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม1สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu29/12/2011 10:57:0918
831กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์24/11/201109.00 น.24/11/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu29/12/2011 10:55:2618
830ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา23/11/201113.00 น.23/11/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu29/12/2011 10:53:1118
829นิชานันท์ ดาศรีกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน23/11/201109.00 น.23/11/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu29/12/2011 10:51:0718
828กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา18/11/201110.00 น.18/11/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu29/12/2011 10:49:4218
827วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา22/11/201109.00 น.22/11/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu28/12/2011 11:10:5718
826อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ21/11/201113.30 น.21/11/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu28/12/2011 10:42:4618
825ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา21/11/201110.00 น.21/11/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu28/12/2011 10:40:4018
824มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์18/11/201113.30 น.18/11/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu28/12/2011 10:38:1518
823กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา18/11/201113.30 น.18/11/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu28/12/2011 10:36:4018
822กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา18/11/201110.00 น.18/11/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu28/12/2011 10:35:3418
821วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา17/11/201114.00 น.17/11/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu28/12/2011 10:33:0118
820กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา17/11/201109.00 น.17/11/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu28/12/2011 10:30:4818
819ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา16/11/201113.30 น.16/11/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีsu27/12/2011 15:24:2518
818กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา16/11/201109.00 น.16/11/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu27/12/2011 15:22:5018
817กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา15/11/201109.00 น.15/11/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu27/12/2011 15:19:1118
816อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ14/11/201113.30 น.14/11/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu27/12/2011 15:16:5018
815กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา11/11/201113.30 น.11/11/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu7/12/2011 15:05:2518
814สุระพล มุสิกะสารกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน11/11/201110.00 น.11/11/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu7/12/2011 15:03:4018
813กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา14/11/201109.00 น.14/11/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu7/12/2011 15:01:2818
812อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ10/11/201109.30 น.10/11/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu7/12/2011 14:57:4818
811ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา9/11/201109.30 น.9/11/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu7/12/2011 14:55:4018
810ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา8/11/201113.30 น.8/11/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu7/12/2011 14:48:0618
809อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา8/11/201114.00 น.8/11/201117.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu7/12/2011 14:43:5918
808สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา1/11/201109.00 น.1/11/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu7/12/2011 14:39:3518
807อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา28/10/201116.0028/10/201118.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu15/11/2011 15:45:1518
806หทัยรัตน์ แสงสุพรรณกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา28/10/201113.30 น.28/10/201115.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu15/11/2011 15:43:2618
805ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา26/10/201113.30 น.26/10/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu15/11/2011 15:37:4018
804สุระพล มุสิกะสารกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน25/10/201110.00 น.25/10/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu15/11/2011 15:35:1418
803อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ21/10/201109.00 น.21/10/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu15/11/2011 15:30:3818
802สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน21/10/201109.00 น.21/10/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu15/11/2011 15:28:2218
801อรสา จุลมากลุ่มงานพัฒนากายภาพ19/10/201115.15 น.19/10/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu11/11/2011 15:44:5218
800กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา19/10/201113.30 น.19/10/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม13สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu11/11/2011 15:42:4618
799อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา18/10/201115.00 น.18/10/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1202 ห้องรับรองประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu11/11/2011 15:39:3818
798กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์18/10/201109.00 น.18/10/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu11/11/2011 15:37:3818
797อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ18/10/201109.00 น.18/10/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu11/11/2011 15:03:0218
796กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา12/10/201109.30 น.12/10/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu11/11/2011 14:57:2418
795นิชานันท์ ดาศรีกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน11/10/201109.00 น.11/10/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu11/11/2011 14:51:1318
794กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา10/10/201113.30 น.10/10/201115.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu11/11/2011 14:49:3518
793กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา10/10/201113.30 น.10/10/201116.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu11/11/2011 11:21:0518
792กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา10/10/201113.30 น.10/10/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu11/11/2011 11:19:1218
791อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา7/10/201114.00 น.7/10/201116.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu11/11/2011 11:16:4218
790อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา6/10/201116.006/10/201118.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/11/2011 14:50:2818
789กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา5/10/201111.00 น.5/10/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu10/11/2011 14:25:0818
788กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์5/10/201113.30 น.5/10/201116/10/2011AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu7/11/2011 11:06:2718
787อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ4/10/201109.00 น.4/10/201111.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม3สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu7/11/2011 11:04:0518
786อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ4/10/201113.30 น.4/10/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu7/11/2011 10:59:5418
785ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา1/10/201108.30 น.21/10/201124.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1211 ห้องคลังข้อมูลการเรียนการสอนสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu7/11/2011 10:58:2618
784อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ4/10/201109.30 น.4/10/201111.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu1/11/2011 15:14:3218
783อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ4/10/201113.30 น.4/10/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu1/11/2011 15:12:3818
782ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา1/10/201108.30 น.21/10/201124.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1211 ห้องคลังข้อมูลการเรียนการสอนสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu1/11/2011 15:05:4918
781อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา30/9/201109.00 น.4/10/201118.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน250สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu25/10/2011 15:05:1018
780กชามาสกลุ่มงานจัดการศึกษา27/9/201109.00 น.27/9/201120.30 น.AR.04 อาคารปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรม3101 โรงทอผ้าการเรียนการสอน20สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu25/10/2011 15:03:2318
779กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา21/9/201113.30 น.21/9/201116.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่ประชุม30สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu25/10/2011 15:00:2618
778วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา26/9/201108.30 น.26/9/201116.30 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุม60สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu25/10/2011 14:56:1718
777ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา23/9/201113.00 น.23/9/201115.00 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน60สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu25/10/2011 14:54:1718
776ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา27/9/201109.00 น.28/9/201116.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3205 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 5)การเรียนการสอน80สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu25/10/2011 14:52:4218
775ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา21/9/201113.00 น.21/9/201116.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน60สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu25/10/2011 14:51:0318
774สรนาถ สินอุไรพันธ์หลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม21/9/201106.00 น.1/10/201106.00 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3202 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 2)การเรียนการสอน30สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu25/10/2011 14:34:3318
773จันทนีย์ วงศ์คำหลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม21/9/201116.0021/9/201118.30 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)การเรียนการสอน35สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu25/10/2011 14:31:5418
772จักริน เงินทองกลุ่มงานจัดการศึกษา15/9/201113.00 น.15/9/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu25/10/2011 14:29:4918
771ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา13/9/201108.30 น.14/9/201116.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3201 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 1)การเรียนการสอน80สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu25/10/2011 14:18:1518
770ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา9/9/201109.30 น.9/9/201112.00 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน80สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu25/10/2011 14:14:1418
769กชามาสกลุ่มงานจัดการศึกษา13/9/201108.30 น.14/9/201116.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3204 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 4)การเรียนการสอน80สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu25/10/2011 11:48:1618
768ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา13/9/201108.30 น.13/9/201116.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3201 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 1)การเรียนการสอน80สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu25/10/2011 11:43:4918
767ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา9/9/201109.30 น.9/9/201112.00 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน80สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu25/10/2011 11:42:1618
766นรากร พุทธโฆษ์หลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม7/9/201108.30 น.7/9/201121.00 น.AR.06 อาคารศูนย์วัสดุและเทคนิคก่อสร้าง6401 ห้องเก็บวัสดุทดลองลานทดลอง (ดาดฟ้า)การเรียนการสอน6สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu25/10/2011 11:40:1118
765กริช เหล็กกล้าหลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม6/9/201118.30 น.15/9/201107.00 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3204 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 4)การเรียนการสอน30สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรีsu21/10/2011 14:31:1218
764ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา1/9/201108.30 น.2/9/201116.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3203 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 3)การเรียนการสอนสุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu21/10/2011 12:56:5618
763พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์31/8/201109.00 น.31/8/201116.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน120สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/10/2011 15:11:4118
762พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์24/8/201109.30 น.24/8/201116.30 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)การเรียนการสอน120สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/10/2011 15:13:3018
761อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานจัดการศึกษา27/8/201109.00 น.27/8/201116.30 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ฝึกอบรม120สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/10/2011 15:13:5018
760จักริน เงินทองกลุ่มงานจัดการศึกษา22/8/201112.00 น.22/8/201116.00 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน200สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/10/2011 15:14:1018
759ณัฐฐาพร สมิตรออกแบบอุตสาหกรรม16/8/201116.30 น.30/9/201108.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3204 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 4)กิจกรรมละคร250สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภายุทธการ หอวิจิตรsu18/10/2011 15:12:3518
758กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา11/8/201113.30 น.11/8/201116.30 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุม59สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/10/2011 14:50:0118
757กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์11/8/201110.30 น.11/8/201112.00 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)การเรียนการสอน150สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/10/2011 14:42:1018
756กชามาสกลุ่มงานจัดการศึกษา9/8/201108.30 น.10/8/201116.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน80สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/10/2011 14:34:4318
755กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา8/8/201113.00 น.8/8/201116.30 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุม65สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/10/2011 14:32:3918
754วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา29/7/201109.00 น.29/9/201112.00 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุม60สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/10/2011 11:06:1518
753พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์27/7/201110.00 น.27/7/201112.00 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน80สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/10/2011 11:03:4918
752พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์22/7/201113.30 น.22/7/201116.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน150สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/10/2011 11:01:5718
751ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา22/7/201106.00 น.22/7/201106.00 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3204 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 4)การเรียนการสอน14สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/10/2011 10:59:5018
750พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์13/7/201113.00 น.13/7/201116.00 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)การเรียนการสอน120สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/10/2011 10:56:4318
749พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์12/7/201109.00 น.12/7/201112.00 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน80สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภายุทธการ หอวิจิตรsu18/10/2011 10:54:0818
748กชามาสกลุ่มงานจัดการศึกษา12/7/201109.00 น.12/7/201116.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3201 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 1)การเรียนการสอน80สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/10/2011 10:33:2618
747กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา6/7/201108.30 น.6/7/201116.30 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2203 ห้องบรรยาย 3 (LEC.3)ประชุม30สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/10/2011 10:33:4518
746ศิริวุฒิกลุ่มงานจัดการศึกษา5/7/201110.00 น.5/7/201114.00 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน100สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/10/2011 10:34:0418
745พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์1/7/201110.00 น.1/7/201112.00 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)การเรียนการสอน120สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/10/2011 10:36:4418
744ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา1/7/201110.00 น.1/7/201112.00 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2306 ห้องบรรยาย 6 (LEC.6)การเรียนการสอน60สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/10/2011 10:37:0518
743ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา1/7/201109.00 น.1/7/201116.00 น.AR.05 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ5101 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบการเรียนการสอน80สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/10/2011 10:37:2818
742ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา1/7/201109.00 น.1/7/201116.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน250สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/10/2011 10:37:4818
741อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา18/6/201118.30 น.18/6/201122.00 น.AR.05 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ5301 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบการเรียนการสอน60สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภายุทธการ หอวิจิตรsu18/10/2011 10:40:0218
740อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา16/6/201116.0016/6/201124.00 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน60สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภายุทธการ หอวิจิตรsu18/10/2011 10:40:3018
739อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา15/6/201116.0015/6/201124.00 น.AR.05 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ5301 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบการเรียนการสอน60สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภายุทธการ หอวิจิตรsu17/10/2011 10:02:2918
738ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา1/7/201109.00 น.1/7/201116.30น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2305 ห้องบรรยาย 5 (LEC.5)การเรียนการสอน60สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/10/2011 11:10:5518
737อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา15/6/201116.0016/6/201124.00 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน250สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภายุทธการ หอวิจิตรsu14/10/2011 16:02:2818
736ศิริวุฒิกลุ่มงานจัดการศึกษา14/6/201116.30 น.14/6/201124.00 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน60สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภายุทธการ หอวิจิตรsu14/10/2011 15:53:1218
735ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานพัฒนากายภาพ3/6/201110.00 น.3/6/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)การเรียนการสอน60สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu14/10/2011 15:46:5718
734อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานจัดการศึกษา1/6/201114.00 น.1/6/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1122 ห้องจัดนิทรรศการอื่นๆ47สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/10/2011 10:32:1618
733อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา1/6/201116.001/6/201120.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน120สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu14/10/2011 14:48:0118
732มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์23/5/201111.00 น.23/5/201112.00 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา1201 ห้องประชุมชั้นบนการเรียนการสอนสุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu14/10/2011 14:43:3718
731อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา4/5/201108.00 น.4/5/201118AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน100สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu14/10/2011 14:33:0918
730กชามาสกลุ่มงานจัดการศึกษา9/5/201113.00 น.9/5/201116.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่ฝึกอบรม50สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu14/10/2011 14:30:5718
729กชามาสกลุ่มงานจัดการศึกษา4/4/201108.30 น.5/4/201116.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่ฝึกอบรม40สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu14/10/2011 14:28:2518
728สุภาพร โคบุตรีกลุ่มงานพัฒนากายภาพ4/3/201114.00 น.4/3/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุม47สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu14/10/2011 14:26:0918
727อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา19/2/201111.00 น.19/2/201124.00 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่อื่นๆ150สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu14/10/2011 14:23:4218
726นิสรา อารุณีหลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม3/2/201115.00 น.3/2/201116.30น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3205 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 5)การเรียนการสอน40สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu12/10/2011 14:09:2218
725สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา2/2/201113.00 น.2/2/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี2305 ห้องบรรยาย 5 (LEC.5)การเรียนการสอน35สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu12/10/2011 14:06:1318
724ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา10/2/201109.00 น.11/2/201116.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3201 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 1)การเรียนการสอน60สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu12/10/2011 14:03:4218
723สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ31/1/201113.00 น.31/1/201115.00 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน80สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu12/10/2011 14:00:5718
722อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา31/1/201116.0031/1/201118.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่กิจกรรมละคร150สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu12/10/2011 13:58:5718
721กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์28/1/201115.00 น.28/1/201116.30น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุม40สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu12/10/2011 13:55:4318
720พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์26/1/201113.30 น.26/1/201116.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน120สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu12/10/2011 13:50:2618
719ทองคำ ภูต้องใจกลุ่มงานพัฒนากายภาพ15/9/201108.30 น.15/9/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu7/10/2011 09:50:0618
718ทองคำ ภูต้องใจกลุ่มงานพัฒนากายภาพ13/9/201115.30 น.13/9/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu7/10/2011 09:47:5018
717กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์13/9/201113.30 น.13/9/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu7/10/2011 09:45:2818
716กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์2/9/201114.00 น.2/9/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu7/10/2011 09:42:0118
715กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา5/9/201113.30 น.5/9/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu7/10/2011 08:31:0418
714พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์16/9/201108.30 น.16/9/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu7/10/2011 08:23:1018
713พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์15/9/201108.30 น.15/9/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu7/10/2011 08:21:2918
712กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์29/9/201109.00 น.29/9/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu6/10/2011 14:40:4018
711ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา28/9/201113.00 น.28/9/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu6/10/2011 14:39:0318
710กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา28/9/201113.30 น.28/9/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu6/10/2011 14:37:0318
709สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน23/9/201109.00 น.23/9/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu6/10/2011 14:34:5218
708พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์20/9/201113.30 น.20/9/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu5/10/2011 15:38:3218
707ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา20/9/201109.30 น.20/9/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu5/10/2011 15:35:3418
706กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา19/9/201110.00 น.19/9/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu5/10/2011 15:33:2818
705อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา16/9/201113.30 น.16/9/201116.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu5/10/2011 15:31:4018
704พรรณี จรดอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน16/9/201109.30 น.16/9/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu5/10/2011 15:29:3918
703ทองคำ ภูต้องใจกลุ่มงานพัฒนากายภาพ15/9/201108.30 น.15/9/201116.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu7/10/2011 08:24:5018
702กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์15/9/201108.30 น.15/9/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu5/10/2011 15:08:5218
701กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์13/9/201113.30 น.13/9/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu5/10/2011 10:37:3418
700กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา9/9/201113.00 น.9/9/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu5/10/2011 10:30:4418
699กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา8/9/201113.30 น.8/9/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu5/10/2011 10:29:2918
698ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา5/9/201115.30 น.5/9/201116.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu5/10/2011 10:27:5718
697กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา6/9/201108.30 น.6/9/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม30สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu5/10/2011 10:26:1318
696สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน1/10/201109.00 น.1/10/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu3/10/2011 15:16:5718
695พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์31/8/201109.00 น.31/8/201112.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมsu27/9/2011 15:34:1218
694กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา31/8/201113.30 น.31/8/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu27/9/2011 15:32:1818
693พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์26/8/201114.00 น.26/8/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม20สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu27/9/2011 15:29:1318
692กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา29/8/201109.00 น.29/8/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu27/9/2011 15:27:0518
691หทัยรัตน์ แสงสุพรรณกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา27/8/201109.00 น.27/8/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu6/10/2011 12:57:4318
690สำรวย ภูเงินกลุ่มงานจัดการศึกษา25/8/201113.30 น.25/8/201116.30น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu27/9/2011 15:18:0218
689อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา24/8/201110.00 น.24/8/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu27/9/2011 15:15:2918
688กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา24/8/201113.30 น.24/8/201116.30น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu27/9/2011 15:13:1818
687อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา23/8/201114.30 น.23/8/20116.30น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu27/9/2011 15:11:0018
686อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ22/8/201113.30 น.22/8/201116.30น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu27/9/2011 15:08:5518
685กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์19/8/201109.00 น.19/8/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu27/9/2011 15:06:4118
684กนิษฐา ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา22/8/201109.00 น.22/8/201110.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu27/9/2011 15:04:4818
683กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา19/8/201113.30 น.19/8/201116.30น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu27/9/2011 15:02:3418
682ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา10/8/201113.30 น.10/8/201116.30น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu27/9/2011 15:00:2318
681กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา10/8/201110.00 น.10/8/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu27/9/2011 14:57:5218
680กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์10/8/201108.30 น.10/8/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu27/9/2011 14:50:5618
679ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา9/8/201113.30 น.9/8/201116.30น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu27/9/2011 11:03:3718
678กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา8/8/201109.00 น.8/8/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu27/9/2011 11:01:1218
677กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา5/8/201113.30 น.5/8/201116.30น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu27/9/2011 10:54:2518
676กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา4/8/201109.00 น.4/8/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu27/9/2011 10:38:1518
675อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา4/8/201109.00 น.4/8/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu27/9/2011 10:36:1118
674กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา4/8/201109.30 น.4/8/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu27/9/2011 10:32:3218
673กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์3/8/201109.00 น.3/8/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/9/2011 09:25:0418
672กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา3/8/201113.30 น.3/8/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/9/2011 09:23:3218
671กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา3/8/201109.00 น.3/8/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/9/2011 09:22:0418
670อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ10/8/201113.30 น.10/8/201116.30น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/9/2011 09:19:5418
669กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา2/8/201113.30 น.2/8/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu21/9/2011 10:37:1718
668ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา2/8/201113.30 น.2/8/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu21/9/2011 10:35:2118
667กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา2/8/201114.00 น.2/8/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu21/9/2011 10:03:1618
666อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ2/8/201109.30 น.2/8/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu21/9/2011 10:01:3418
665กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์29/7/201109.00 น.29/7/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu24/8/2011 13:16:1918
664กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์28/7/201113.30 น.28/7/201116.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/8/2011 15:56:0818
663กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา27/7/201109.00 น.27/7/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/8/2011 15:54:2718
662กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา27/7/201113.30 น.27/7/201116.30น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/8/2011 15:53:0718
661วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา29/7/201113.30 น.29/7/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/8/2011 15:51:1718
660อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา28/7/201114.00 น.28/7/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/8/2011 15:49:4618
659กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา28/7/201109.00 น.28/7/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/8/2011 15:48:1118
658กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา20/7/201113.30 น.20/7/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/8/2011 15:46:1818
657กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์20/7/201109.00 น.20/7/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/8/2011 15:44:4018
656กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา19/7/201113.30 น.19/7/201116.30น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/8/2011 09:52:4618
655อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์12/7/201111.00 น.12/7/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/8/2011 09:48:2118
654ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา20/7/201113.30 น.20/7/201116.30น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/8/2011 09:44:1218
653กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์14/7/201109.00 น.14/7/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/8/2011 09:41:2718
652พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์13/7/201109.00 น.13/7/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/8/2011 09:38:3018
651อโนชา นนทคุปต์สำนักงานคณบดี11/7/201113.30 น.11/7/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/8/2011 09:23:5818
650กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์8/7/201109.00 น.8/7/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/8/2011 09:15:5718
649กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา6/7/201108.30 น.6/7/201115.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม25สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/8/2011 09:08:4318
648กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา6/7/201113.30 น.6/7/201116.30น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/8/2011 09:06:1418
647กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา6/7/201111.00 น.6/7/201113.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี2102 ห้องพักอาจารย์(หลักสูตร สถ.ปกติ)ประชุม25สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/8/2011 09:14:1118
646กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา6/7/201108.30 น.6/7/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม30สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/8/2011 09:12:0618
645กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา6/7/201110.30 น.6/7/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม25สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/8/2011 09:10:3718
644กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา1/7/201113.00 น.1/7/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/8/2011 09:04:4418
643ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา29/6/201109.30 น.29/6/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:41:4118
642อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ29/6/201113.30 น.29/6/201116.30น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 17สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:41:5718
641วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา28/6/201113.30 น.28/6/201116.30น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:42:1818
640กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา29/6/201113.00 น.29/6/201115.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม3สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:42:3618
639กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา28/6/201109.30 น.28/6/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:42:5318
638กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์22/6/201114.30 น.22/6/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:43:1418
637สำรวย ภูเงินกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์22/6/201109.00 น.22/6/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม3สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:43:5818
636สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา22/6/201109.30 น.22/6/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:44:2418
635กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา21/6/201109.30 น.21/6/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:44:4818
634สำรวย ภูเงินกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์21/6/201114.00 น.21/6/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:45:1018
633ชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา21/6/201109.00 น.21/6/201111.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:46:0218
632พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์17/6/201115.00 น.17/6/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:46:3018
631กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์17/6/201109.00 น.17/6/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:45:3818
630กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา17/6/201113.00 น.17/6/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:46:4818
629ศิริวุฒิกลุ่มงานจัดการศึกษา15/6/201111.30 น.15/6/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:47:1118
628อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์14/6/201115.30 น.14/6/201116.30น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:47:3618
627กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา10/6/201113.30 น.10/6/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:47:5618
626อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา10/6/201113.00 น.10/6/201117.30AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:48:1318
625วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา15/6/201113.00 น.15/6/201116.30น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:48:3118
624อนุพันธ์ พันธ์อมรกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา9/6/201114.00 น.9/6/201115.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:48:5018
623ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานพัฒนากายภาพ9/6/201115.00 น.9/6/201116.30น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:49:0918
622สำรวย ภูเงินกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์9/6/201109.00 น.9/6/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:49:2018
621อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา8/6/201117.0015/6/201121.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1122 ห้องจัดนิทรรศการการเรียนการสอน10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/7/2011 15:49:3518
620อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา8/6/201114.00 น.8/6/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu29/6/2011 14:02:5118
619กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา7/6/201113.30 น.7/6/201116.30น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu29/6/2011 13:58:5218
618พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์3/6/201113.00 น.3/6/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu29/6/2011 10:24:3518
617กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์2/6/201109.00 น.2/6/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu29/6/2011 10:13:2818
616พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์1/6/201114.00 น.1/6/201116.30น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu29/6/2011 10:08:5218
615นพดล ตั้งสกุลหลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม31/5/201114.00 น.31/5/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu16/6/2011 09:59:0818
614อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ31/5/201113.30 น.31/5/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu16/6/2011 09:30:4118
613กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา31/5/201109.00 น.31/5/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu16/6/2011 09:25:3618
612อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ30/5/201113.00 น.30/5/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu16/6/2011 09:15:4518
611อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์29/5/201109.30 น.29/5/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี7101 โถงเอนกประสงค์การเรียนการสอน50อรจิตรา พิริยะศรัทธาsu16/6/2011 09:08:3618
610ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา25/5/201113.30 น.25/5/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu15/6/2011 11:56:3118
609กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์25/5/201109.00 น.25/5/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 18สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu15/6/2011 11:52:2618
608อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา25/5/201115.0025/5/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu15/6/2011 11:50:5218
607อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา24/5/201109.00 น.24/5/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu15/6/2011 11:47:3218
606มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์23/5/201114.00 น.23/5/201116.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu15/6/2011 11:44:5618
605สุระพล มุสิกะสารกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน19/5/201110.00 น.19/5/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu15/6/2011 10:31:5318
604ทองคำ ภูต้องใจกลุ่มงานพัฒนากายภาพ20/5/201114.00 น.20/5/201116.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu15/6/2011 10:26:1518
603อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา19/5/201110.00 น.19/5/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu15/6/2011 10:24:2618
602กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา18/5/201109.00 น.18/5/201116.30น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu15/6/2011 10:22:0818
601สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา12/5/201108.30 น.12/5/201114.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu15/6/2011 10:13:5418
600อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา12/5/201115.00 น.12/5/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu15/6/2011 09:57:0318
599กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา10/5/201109.00 น.10/5/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu15/6/2011 09:52:3918
598กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์10/5/201109.00 น.10/5/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu15/6/2011 09:51:1118
597ชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา8/5/201109.30 น.8/5/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu15/6/2011 09:49:2018
596ประทุมมา ดาสีกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน6/5/201110.00 น.6/5/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu15/6/2011 09:47:1918
595สุระพล มุสิกะสารกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน6/5/201110.00 น.6/5/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu15/6/2011 09:45:1018
594กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา4/5/201109.00 น.4/5/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบน7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu15/6/2011 09:42:3018
593มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์3/5/201111.00 น.3/5/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu15/6/2011 09:39:3518
592กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา2/5/201109.00 น.2/5/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu15/6/2011 09:37:3018
591สุภาพร โคบุตรีกลุ่มงานพัฒนากายภาพ29/4/201109.30 น.29/4/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu14/6/2011 10:19:3618
590อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ29/4/201113.30 น.29/4/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu14/6/2011 10:17:1018
589อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ29/4/201109.00 น.29/4/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu14/6/2011 10:12:0818
588สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา27/4/201109.30 น.27/4/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu14/6/2011 10:09:5918
587กาญจนา จันทรสมบัติ22/4/201109.00 น.22/4/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu14/6/2011 10:32:5318
586กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา22/4/201110.00 น.22/4/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu14/6/2011 10:01:3818
585อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์22/4/201113.30 น.22/4/201115.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu14/6/2011 09:23:0018
584กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา19/4/201113.30 น.19/4/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/5/2011 11:28:1018
583สำรวย ภูเงินกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์7/4/201110.00 น.7/4/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8อรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/5/2011 11:26:2018
582สำรวย ภูเงินกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์7/4/201110.00 น.7/4/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม5อรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/5/2011 11:24:4218
581อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา4/4/201110.00 น.4/4/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/5/2011 11:21:5218
580ทองคำ ภูต้องใจกลุ่มงานพัฒนากายภาพ1/4/201110.00 น.1/4/201111.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu23/5/2011 11:18:3518
579กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา31/3/201109.00 น.31/3/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:08:3718
578วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา24/3/201110.00 น.24/3/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:10:2118
577ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา25/3/201110.00 น.25/3/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:11:3418
576วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา25/3/201113.30 น.25/3/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:12:1218
575กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา25/3/201109.00 น.25/3/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:12:4918
574กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา22/3/201113.30 น.22/3/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม14สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:13:1718
573อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา22/3/201115.00 น.22/3/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:14:0618
572วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา22/3/201109.00 น.22/3/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:14:2918
571ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา22/3/201109.30 น.22/3/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:13:4218
570ทองคำ ภูต้องใจกลุ่มงานพัฒนากายภาพ21/3/201110.00 น.21/3/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมนางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:14:5618
569อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์21/3/201114.00 น.21/3/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 14สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:15:1718
568อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์16/3/201109.00 น.16/3/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:15:4518
567สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา15/3/201113.00 น.15/3/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:16:0718
566สำรวย ภูเงินกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์15/3/201110.00 น.15/3/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:16:3918
565กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา14/3/201113.30 น.14/3/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:17:0118
564กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา15/3/201113.30 น.15/3/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:17:2418
563ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา11/3/201110.00 น.11/3/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:17:5318
562อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ10/3/201109.00 น.10/3/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:18:1618
561กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์10/3/201111.00 น.10/3/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:18:4218
560สำรวย ภูเงินกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์9/3/201109.00 น.9/3/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:19:1118
559กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา9/3/201113.30 น.9/3/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:19:5218
558กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา8/3/201110.00 น.8/3/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:20:1518
557อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ8/3/201109.30 น.8/3/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:20:5018
556กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา8/3/201109.00 น.8/3/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:21:1518
555วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา8/3/201108.30 น.8/3/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:21:3618
554วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา7/3/201108.30 น.7/3/201116.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:21:5318
553วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา4/3/201108.30 น.4/3/201116.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:22:1518
552ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา4/3/201109.00 น.4/3/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:22:3718
551อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์2/3/201110.00 น.2/3/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:23:0018
550กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา3/3/201109.30 น.3/3/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:23:2418
549กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา2/3/201109.30 น.2/3/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:23:4718
548สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา1/3/201114.00 น.1/3/255417.30AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)การเรียนการสอนสุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:24:0918
547กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา1/3/255409.00 น.1/3/255412.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu22/4/2011 11:24:3018
546อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา28/2/201108.00 น.28/2/201116.30 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)อื่นๆ120สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภาอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/4/2011 13:44:4218
545อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ24/2/201109.00 น.24/2/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/4/2011 13:42:0018
544อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์23/2/201113.30 น.23/2/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/4/2011 13:37:5518
543พันธ์ศักดิ์ อมรพันธ์กลุ่มงานจัดการศึกษา22/2/201114.00 น.22/2/201115.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีsu18/4/2011 13:35:2918
542สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา23/2/201109.30 น.23/2/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu18/4/2011 10:29:2818
541สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน23/2/201113.30 น.23/2/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu30/3/2011 13:30:1518
540กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์24/2/201115.00 น.24/2/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu28/3/2011 15:07:5318
539ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา24/2/201113.30 น.24/2/201116.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu28/3/2011 15:05:1218
538ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา21/2/201113.00 น.21/2/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu28/3/2011 14:25:3418
537กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา17/2/201113.30 น.17/2/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu28/3/2011 14:12:0218
536ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา17/2/201109.30 น.17/2/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu28/3/2011 10:26:4818
535ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา17/2/201109.30 น.17/2/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu28/3/2011 10:26:4118
534กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์15/2/201109.00 น.15/2/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu28/3/2011 09:21:0318
533ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา13/2/201114.00 น.13/2/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu25/3/2011 16:07:1718
532อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา11/2/201113.30 น.11/2/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6นางทองคำ ภูต้องใจนางทองคำ ภูต้องใจอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu25/3/2011 16:04:3918
531กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา9/2/201109.00 น.9/2/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu25/3/2011 15:56:3018
530พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์10/2/201114.00 น.10/2/201116.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 110สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu10/3/2011 13:20:5518
529พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์3/2/201110.00 น.3/2/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu10/3/2011 13:18:1218
528ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา3/2/201110.00 น.3/2/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu10/3/2011 13:06:2518
527ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา26/1/201113.00 น.26/1/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu7/3/2011 14:46:5618
526กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา20/1/201110.00 น.20/1/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu7/3/2011 14:43:1418
525กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา25/1/201109.00 น.25/1/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu4/3/2011 15:48:4118
524ศิริวุฒิกลุ่มงานจัดการศึกษา28/1/201114.00 น.28/1/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบน12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu4/3/2011 15:39:5218
523พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์27/1/201114.00 น.27/1/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu4/3/2011 09:56:0018
522กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา19/1/201113.30 น.19/1/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรียุทธการ หอวิจิตรsu4/3/2011 09:40:2318
521กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์18/1/201109.00 น.18/1/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu4/3/2011 09:37:4718
520ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา14/1/201109.00 น.14/1/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu4/3/2011 09:35:5818
519กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา12/1/201113.30 น.12/1/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu3/3/2011 15:34:3318
518กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา12/1/201109.30 น.12/1/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu3/3/2011 15:29:3518
517ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา12/1/201116.0012/1/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu3/3/2011 15:26:0518
516สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา12/1/201109.30 น.12/1/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu3/3/2011 15:23:1718
515ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา14/1/201113.30 น.14/1/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu1/3/2011 15:47:2418
514สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา12/1/201112.00 น.12/1/201113.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu1/3/2011 15:45:1318
513อรรถสิทธิ์ ชมากฤษ์หลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม10/1/201110.00 น.10/1/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu1/3/2011 15:43:0518
512ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา7/1/201108.30 น.7/1/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรียุทธการ หอวิจิตรsu1/3/2011 15:37:5218
511ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา6/1/201108.30 น.6/1/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu1/3/2011 15:35:5118
510ชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา6/1/20119..306/1/201112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรียุทธการ หอวิจิตรsu1/3/2011 15:34:1218
509ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา5/1/201113.00 น.5/1/201116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1115 ห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัยประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu1/3/2011 15:30:5818
508อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ7/12/201013.30 น.7/12/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu7/1/2011 09:52:3418
507อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา28/12/201013.30 น.28/12/201016.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu7/1/2011 09:49:1118
506สุดารัตน์ จันทร์เรือง27/12/201010.00 น.27/12/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu7/1/2011 09:47:3918
505กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา27/12/201009.00 น.27/12/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu7/1/2011 09:45:3918
504ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา24/12/201008.30 น.24/12/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu7/1/2011 09:43:4718
503กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์21/12/201009.00 น.21/12/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu7/1/2011 09:41:5118
502อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา17/12/201009.00 น.17/12/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม14สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรียุทธการ หอวิจิตรsu7/1/2011 09:35:5418
501วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา17/12/201009.00 น.17/12/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu7/1/2011 09:28:5318
500กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา15/12/201009.00 น.15/12/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu6/1/2011 14:45:3018
499กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา15/12/201010.00 น.15/12/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu6/1/2011 14:43:5818
498กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา14/12/20109.00น.14/12/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu6/1/2011 14:42:0218
497ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา13/12/201013.30 น.13/12/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu6/1/2011 14:38:5118
496สำรวย ภูเงินกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์9/12/201009.00 น.9/12/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu6/1/2011 14:36:1918
495กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา3/12/255309.00 น.3/12/255312.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu21/12/2010 11:21:0118
494ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา3/12/255309.00 น.3/12/255312.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu21/12/2010 11:19:0418
493ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา2/12/255309.30 น.2/12/255312.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu21/12/2010 11:17:2618
492อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์30/11/201015.00 น.30/11/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu9/12/2010 10:00:2618
491ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานพัฒนากายภาพ30/11/201009.30 น.30/11/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรียุทธการ หอวิจิตรsu9/12/2010 09:58:5718
490กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา29/11/201010.00 น.29/11/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/12/2010 11:04:0218
489กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา27/11/201013.30 น.27/11/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม17สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/12/2010 11:01:4618
488อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา26/11/201010.00 น.26/11/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบน7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/12/2010 10:59:3818
487ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา24/11/201009.30 น.24/11/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/12/2010 10:55:0618
486กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา24/11/201013.30 น.24/11/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/12/2010 10:51:3518
485กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา23/11/20109.00น.23/11/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรียุทธการ หอวิจิตรsu8/12/2010 10:48:4718
484ศิริวุฒิกลุ่มงานจัดการศึกษา17/11/201014.30 น.17/11/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/12/2010 10:44:3218
483วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา15/11/201013.30 น.15/11/20116.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7มานพ ภูต้องใจสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu8/12/2010 10:36:0318
482ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา15/11/201008.30 น.15/11/20112.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu7/12/2010 10:50:3018
481ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา12/11/201013.00 น.12/11/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu7/12/2010 10:20:3418
480กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์12/11/201009.00 น.12/11/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu7/12/2010 10:18:5018
479กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา10/11/201013.00 น.10/11/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม14สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรียุทธการ หอวิจิตรsu7/12/2010 10:15:3018
478วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา5/11/201009.00 น.5/11/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรียุทธการ หอวิจิตรsu7/12/2010 10:13:2018
477กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา9/11/201009.00 น.3/11/201011.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบน4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu7/12/2010 10:10:2518
476กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา3/11/201013.30 น.3/11/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu3/12/2010 10:18:3918
475อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ2/11/201009.30 น.2/11/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu3/12/2010 10:08:4818
474กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา29/10/201010.00 น.29/10/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu16/11/2010 11:08:5018
473กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา27/10/201013.30 น.27/10/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบน17สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu16/11/2010 11:07:2118
472นงนุชกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน22/10/201013.10 น.22/10/201016.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu16/11/2010 11:05:1218
471ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา19/10/201013.00 น.19/10/201016.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu15/11/2010 10:00:5618
470อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา19/10/201009.00 น.19/10/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม18สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรียุทธการ หอวิจิตรsu15/11/2010 09:47:4918
469อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา18/10/201013.30 น.18/10/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรียุทธการ หอวิจิตรsu15/11/2010 09:45:5218
468พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์18/10/201009.00 น.18/10/201014.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรียุทธการ หอวิจิตรsu15/11/2010 09:41:4218
467กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา14/10/201009.30 น.14/10/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรียุทธการ หอวิจิตรsu12/11/2010 11:32:4318
466กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา14/10/201013.30 น.14/10/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu12/11/2010 11:30:3118
465กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา13/10/201013.30 น.13/10/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu12/11/2010 11:28:0718
464ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา15/10/201009.00 น.15/10/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu12/11/2010 11:10:4318
463สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน15/10/201013.00 น.15/10/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu12/11/2010 11:00:1218
462กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา12/10/201010.00 น.12/10/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรียุทธการ หอวิจิตรsu12/11/2010 10:58:3218
461กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์12/10/102009.00 น.12/10/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu12/11/2010 10:52:4518
460ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา11/10/201009.00 น.11/10/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรีอรจิตรา พิริยะศรัทธาsu12/11/2010 10:50:5318
459อนุพันธ์ พันธ์อมรกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา8/10/201013.10 น.8/10/201015.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรียุทธการ หอวิจิตรsu11/11/2010 14:58:5818
458สมพร นามสีฐานกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน5/10/201014.00 น.5/10/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรียุทธการ หอวิจิตรsu11/11/2010 14:55:2218
457พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์1/10/201013.30 น.1/10/201015.00 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)การเรียนการสอน50ชะลอ ซ้อนเปียยูงสุภาพร โคบุตรียุทธการ หอวิจิตรsu11/11/2010 10:23:0818
456กาญจนา จันทรสมบัติ29/9/201013.30 น.29/9/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม17สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/10/2010 14:48:1618
455สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน27/9/20109.00น.27/9/201013.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/10/2010 14:28:1418
454ศิริวุฒิกลุ่มงานจัดการศึกษา27/9/201014.30 น.27/9/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/10/2010 14:26:2618
453กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา24/9/201013.00 น.24/9/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม18สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/10/2010 14:24:4118
452กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา22/9/201013.30 น.22/9/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/10/2010 13:31:2018
451ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา21/9/20109.00น.21/9/201012.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/10/2010 13:11:1718
450อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ21/9/201009.00 น.21/9/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 17สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/10/2010 13:09:0918
449อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ17/9/201009.00 น.17/9/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/10/2010 11:01:0618
448กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา17/9/201013.00 น.17/9/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม18สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/10/2010 10:58:4518
447สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา15/9/201009.30 น.15/9/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/10/2010 10:52:2218
446สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา15/9/201015.00 น.15/9/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุมสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/10/2010 10:50:5518
445ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา13/9/201013.30 น.13/9/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/10/2010 10:45:0818
444กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา13/9/201009.30 น.13/9/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/10/2010 10:43:2618
443วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา9/9/201013.30 น.9/9/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/10/2010 10:41:4618
442ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา9/9/201009.30 น.9/9/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/10/2010 10:39:4818
441กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา8/9/201013.30 น.8/9/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม17สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/10/2010 10:37:4218
440กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา7/9/201016.007/9/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 14สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su5/10/2010 09:23:2118
439อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ8/9/201013.30 น.8/9/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su5/10/2010 09:20:2818
438พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์7/9/201013.00 น.7/9/201016.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบน4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su5/10/2010 09:17:4618
437กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์7/9/201009.00 น.7/10/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบน8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su5/10/2010 09:15:3618
436กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา7/9/201013.00 น.7/9/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม19สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su5/10/2010 09:12:0718
435กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา7/9/201016.007/9/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su23/9/2010 09:38:5618
434กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา6/9/201008.00 น.6/9/201016.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม0สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su23/9/2010 09:37:0718
433กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์3/9/201013.30 น.3/9/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/9/2010 09:50:1318
432กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา2/9/20109.00น.2/9/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม1สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/9/2010 09:47:4218
431อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ1/9/201009.00 น.1/9/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/9/2010 09:44:5118
430วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา1/9/201013.30 น.1/9/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/9/2010 09:42:4718
429กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา2/9/201008.30 น.2/9/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/9/2010 09:40:3018
428อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ2/9/201013.00 น.2/9/201016.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su21/9/2010 14:05:4318
427กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา31/8/201013.00 น.31/8/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su21/9/2010 09:48:0118
426พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา30/8/201013.30 น.30/8/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su21/9/2010 09:45:3918
425วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา24/8/201013.30 น.24/8/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su21/9/2010 09:41:3818
424ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา22/8/201008.30 น.22/8/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su21/9/2010 09:39:5218
423สุดารัตน์ จันทร์เรือง18/8/201009.30 น.18/8/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su20/9/2010 14:24:2118
422ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา18/8/201013.30 น.18/3/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su20/9/2010 14:21:5818
421พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์17/8/201009.00 น.17/8/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su20/9/2010 14:18:4018
420กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา17/8/201009.00 น.17/9/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su20/9/2010 14:16:0818
419หทัยรัตน์ แสงสุพรรณกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา11/9/201013.30 น.11/9/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su20/9/2010 12:55:0118
418กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา11/8/201013.30 น.11/8/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/9/2010 09:57:1018
417ศิริวุฒิกลุ่มงานจัดการศึกษา10/8/201013.30 น.10/8/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม18สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/9/2010 09:47:3118
416วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา9/8/201009.00 น.9/8/201010.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/9/2010 09:45:4618
415วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา4/8/201013.30 น.4/8/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/8/2010 14:16:5218
414สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน5/8/201009.00 น.5/8/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/8/2010 14:14:4418
413กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา3/8/201010.00 น.3/8/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/8/2010 14:12:2818
412กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์3/8/201013.30 น.3/8/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su17/8/2010 11:11:1218
411พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์2/8/201013.00 น.2/8/201014.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม18สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su17/8/2010 11:08:1018
410สุภาพร โคบุตรีกลุ่มงานพัฒนากายภาพ30/7/201009.00 น.30/7/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su9/8/2010 11:03:4018
409อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์29/7/201014.00 น.29/7/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su9/8/2010 11:01:4518
408ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา29/7/201013.00 น.29/7/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su9/8/2010 10:59:5618
407อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์23/7/201012.30 น.23/7/201018.30 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)การเรียนการสอน100สุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$0.00su9/8/2010 10:51:1218
406สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา22/7/201009.00 น.22/7/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su9/8/2010 10:47:4218
405กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา23/7/201008.30 น.23/7/201015.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม25สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su9/8/2010 10:16:1818
404อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์21/7/201013.00 น.21/7/201016.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su9/8/2010 10:14:0718
403พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์20/7/201013.30 น.20/7/201015.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม18สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su9/8/2010 10:07:0618
402สุระพล มุสิกะสารกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน20/7/201010.00 น.20/7/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su9/8/2010 10:04:0818
401ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา16/7/201013.30 น.16/7/201016.30 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)การเรียนการสอน40สุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$0.00su29/7/2010 11:15:0418
400กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา14/7/201014.30 น.14/7/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su29/7/2010 11:12:4418
399อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ13/7/201009.00 น.13/7/201011.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su29/7/2010 11:10:5718
398กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา29/6/201013.00 น.29/6/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/7/2010 10:01:3118
397มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์24/6/201013.00 น.24/6/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/7/2010 09:59:0318
396กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์22/6/201013.00 น.22/6/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/7/2010 09:57:0818
395วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา22/6/201013.00 น.22/6/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su21/6/2010 14:38:0618
394กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา18/6/201009.00 น.18/6/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su21/6/2010 14:35:4718
393สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา16/6/201013.00 น.16/6/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su21/6/2010 14:16:0518
392กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา18/6/201013.30 น.18/6/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su21/6/2010 14:13:2018
391พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์14/6/201015.00 น.14/6/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su21/6/2010 14:11:0618
390อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์17/6/201010.00 น.17/6/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su21/6/2010 10:27:3918
389อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ15/6/201009.00 น.15/6/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su21/6/2010 10:24:2418
388อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ14/6/201009.00 น.14/6/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su21/6/2010 10:22:3518
387กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา11/6/201015.0011/6/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม3สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su21/6/2010 10:20:1218
386กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา9/6/201013.30 น.9/6/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su21/6/2010 10:17:2718
385วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา17/6/201009.00 น.17/6/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su21/6/2010 10:09:2218
384ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา25/6/201009.00 น.25/6/201016.30 น.AR.05 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ5101 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบการเรียนการสอน60จันทร์ศรี ผุยโสภาสุภาพร โคบุตรี$0.00su15/6/2010 13:16:4518
383ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา18/6/201009.00 น.18/6/201016.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน60จันทร์ศรี ผุยโสภาสุภาพร โคบุตรี$0.00su15/6/2010 13:18:1118
382ศิริวุฒิกลุ่มงานจัดการศึกษา15/6/201015.00 น.15/6/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/6/2010 15:26:2318
381ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา10/6/201015.00 น.10/6/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/6/2010 15:23:5718
380ศิริวุฒิกลุ่มงานจัดการศึกษา10/6/201012.30 น.10/6/201013.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/6/2010 15:18:0518
379อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา9/6/201012.30 น.9/6/201013.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/6/2010 15:20:0518
378กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา9/6/201009.00 น.9/6/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/6/2010 15:20:4518
377กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา8/6/201014.30 น.8/6/201016.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/6/2010 15:17:0818
376กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์4/6/201009.00 น.4/6/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/6/2010 15:04:3918
375อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ4/6/201009.30 น.4/6/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/6/2010 14:48:4718
374อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ3/6/201009.30 น.3/6/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/6/2010 14:47:0818
373อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์2/6/201013.30 น.2/6/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม14สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/6/2010 14:44:1718
372สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา12/5/201008.00 น.12/5/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/6/2010 11:16:2118
371วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา24/5/201008.30 น.24/5/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ฝึกอบรม40สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/6/2010 11:11:2618
370กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา25/5/201009.00 น.25/5/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/6/2010 11:02:4718
369สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา25/5/201009.30 น.25/5/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/6/2010 11:00:4218
368สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน26/5/201009.30 น.26/5/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/6/2010 10:57:3418
367สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน24/5/201009.00 น.24/5/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/6/2010 10:20:1518
366ศิริวุฒิกลุ่มงานจัดการศึกษา24/5/201009.00 น.24/5/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม14สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/6/2010 10:17:5518
365อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ19/5/201013.00 น.19/5/201016.30 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุม47สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภา$0.00su7/6/2010 10:15:2918
364กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา19/5/201010.00 น.19/5/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/6/2010 10:13:2018
363สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา18/5/201013.30 น.18/5/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/6/2010 10:11:2218
362ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา20/5/201013.00 น.20/5/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/6/2010 10:08:2718
361อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ19/5/201009.30 น.19/5/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/6/2010 10:05:2218
360อนุพันธ์ พันธ์อมรกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา18/5/201009.00 น.18/5/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/6/2010 09:52:0618
359วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา11/5/201009.00 น.11/5/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/6/2010 09:47:2318
358กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา12/5/201013.30 น.12/5/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su7/6/2010 09:44:5118
357พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์14/5/201009.00 น.14/5/201010.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su31/5/2010 10:53:0818
356สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา12/5/201008.00 น.12/5/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม24สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su31/5/2010 10:34:4818
355อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ10/5/201015.00 น.10/5/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su31/5/2010 10:32:0118
354อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ11/11/201009.30 น.11/11/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su31/5/2010 10:30:0718
353กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา10/5/201013.30 น.10/5/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su31/5/2010 10:27:2918
352กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา10/5/201009.30 น.10/5/2010AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su31/5/2010 10:24:4818
351ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา6/5/201013.30 น.6/5/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su31/5/2010 10:25:3218
350กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์30/4/201009.00 น.30/4/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su31/5/2010 10:25:4718
349สุภาพร โคบุตรีกลุ่มงานพัฒนากายภาพ28/4/201009.30 น.28/4/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/5/2010 09:56:3118
348พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์28/4/201008.30 น.28/4/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุม50สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/5/2010 09:54:1118
347กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา28/4/201013.30 น.28/4/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/5/2010 09:36:3118
346กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา26/4/201009.30 น.26/4/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/5/2010 09:30:3418
345กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา22/4/201013.30 น.22/4/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/5/2010 09:27:0718
344ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา19/4/201009.30 น.19/4/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/5/2010 13:47:1518
343ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา7/4/201010.00 น.7/4/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/5/2010 13:44:1518
342ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา7/4/201015.00 น.7/4/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/5/2010 13:37:1518
341อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์7/4/201008.30 น.7/4/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/5/2010 10:43:4018
340ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา21/4/201009.00 น.21/4/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/5/2010 13:40:1318
339กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์31/3/201013.30 น.31/3/201016.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม25สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su23/4/2010 15:35:3918
338วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา30/3/201010.00 น.30/3/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su23/4/2010 15:32:4418
337ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา29/3/201013.30 น.29/3/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1202 ห้องรับรองประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su23/4/2010 15:20:5918
336สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา30/3/201008.30 น.30/3/201016.30 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุม17สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su23/4/2010 15:16:2518
335ทองคำ ภูต้องใจกลุ่มงานพัฒนากายภาพ29/3/201009.30 น.29/3/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su23/4/2010 14:56:5718
334อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์27/3/201011.00 น.27/3/201013.00 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)การเรียนการสอน60สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su23/4/2010 14:53:5118
333สุระพล มุสิกะสารกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน26/3/201010.00 น.26/3/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบน8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su23/4/2010 14:47:2518
332อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ25/3/201009.00 น.25/3/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su23/4/2010 14:44:1218
331กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา24/3/201013.30 น.24/3/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/4/2010 16:09:1818
330กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์24/3/201009.00 น.24/3/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/4/2010 16:06:2018
329สุระพล มุสิกะสารกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน23/3/201010.00 น.23/3/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/4/2010 16:04:3618
328ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา22/3/201013.30 น.22/3/201016.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/4/2010 16:01:3118
327ณัฐฐาพร สมิตรออกแบบอุตสาหกรรม19/3/201013.00 น.19/3/201015.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม40สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/4/2010 15:58:5818
326ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา19/3/20109.3019/3/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/4/2010 15:52:0518
325ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา18/3/201010.00 น.18/3/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/4/2010 14:20:1518
324อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ17/3/201013.30 น.17/3/201015.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/4/2010 14:16:0318
323สุระพล มุสิกะสารกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน19/3/201010.00 น.19/3/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/4/2010 15:45:1718
322วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา17/3/201013.30 น.17/3/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/4/2010 14:08:2918
321อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ16/3/201009.00 น.16/3/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su21/4/2010 11:06:1718
320กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา15/3/201009.30 น.15/3/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su20/4/2010 15:08:2418
319พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์15/3/201009.00 น.15/3/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su20/4/2010 10:58:5218
318อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์12/3/201009.30 น.12/3/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su20/4/2010 10:56:1518
317สุภาพร โคบุตรีกลุ่มงานพัฒนากายภาพ9/3/201013.30 น.9/3/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม0สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su20/4/2010 10:53:0018
316อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์9/3/201013.30 น.9/3/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su20/4/2010 10:50:5918
315อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์11/3/201013.30 น.11/3/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su20/4/2010 10:49:0318
314วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา11/3/201014.00 น.11/3/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su20/4/2010 10:46:3318
313กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา10/3/201013.30 น.10/3/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม17สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su20/4/2010 10:44:1018
312กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา6/3/201009.00 น.6/3/201015.30 น.AR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)7101 โถงเอนกประสงค์การเรียนการสอน40สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภา$0.00su20/4/2010 10:26:5918
311กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา5/3/201013.30 น.5/3/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม17สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/4/2010 15:48:5518
310สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา4/3/201009.30 น.4/3/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/4/2010 15:46:3518
309กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา2/2/201013.30 น.2/2/201015.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/4/2010 15:43:2818
308อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์2/2/201013.30 น.2/2/201016.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/4/2010 15:41:4118
307ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา2/2/201010.00 น.2/2/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/4/2010 15:39:4918
306กชามาสกลุ่มงานจัดการศึกษา24/3/201010.00 น.24/3/201015.00AR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)7101 โถงเอนกประสงค์การเรียนการสอน40สุภาพร โคบุตรีจันทร์ศรี ผุยโสภา$0.00su23/3/2010 10:19:4818
305อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา22/3/201008.00 น.22/3/201016.30 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ฝึกอบรม50สุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$0.00su15/3/2010 15:17:5318
304กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา26/1/201010.00 น.26/1/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su12/3/2010 11:07:2518
303กชามาสกลุ่มงานจัดการศึกษา20/2/201008.30 น.21/2/201016.30 น.AR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)7101 โถงเอนกประสงค์การเรียนการสอน80สุภาพร โคบุตรีกชามาส$0.00su12/3/2010 11:03:0218
302กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา22/2/201009.00 น.22/2/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม22สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/3/2010 14:59:4818
301กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา19/2/201009.00 น.19/2/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/3/2010 14:57:4018
300ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา17/2/201013.00 น.17/2/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/3/2010 14:54:3018
299กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา18/2/201008.30 น.18/2/201012.00 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุม70ชะลอ ซ้อนเปียยูงสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/3/2010 14:51:2518
298อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ17/2/201013.30 น.17/2/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/3/2010 14:47:4418
297กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา16/2/201010.00 น.16/2/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/3/2010 14:43:1218
296สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา13/2/201009.00 น.13/2/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน60สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/3/2010 09:53:0818
295เบญจวรรณ ทัศนลีลพรหลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม10/2/201013.00 น.10/2/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบน10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/3/2010 09:50:5018
294กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา10/2/201010.00 น.10/2/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/3/2010 09:48:5818
293กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา9/2/201009.00 น.9/2/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/3/2010 09:46:0718
292ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา8/3/201008.30 น.8/3/201016.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่ประชุม0สุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$0.00su4/3/2010 15:23:1018
291ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา8/3/201008.30 น.8/3/201016.30 น.AR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)7101 โถงเอนกประสงค์ประชุม80สุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$0.00su4/3/2010 15:21:1218
290กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา22/2/201009.00 น.22/2/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม22สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su26/2/2010 11:17:5918
289กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา19/2/201009.00 น.19/2/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su26/2/2010 11:15:4018
288อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ5/2/201014.00 น.5/2/201016.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su26/2/2010 11:13:3918
287ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา3/2/201013.00 น.3/2/201016.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน60สุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$0.00su26/2/2010 11:11:0718
286กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา4/2/201010.00 น.4/2/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su26/2/2010 11:09:0818
285กนิษฐา ประนมกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์29/1/201013.00 น.29/1/201016.30 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)การเรียนการสอน80สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su26/2/2010 11:07:2518
284อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ2/2/201013.00 น.2/2/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su25/2/2010 15:48:2818
283ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา2/2/201009.00 น.2/2/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su25/2/2010 15:44:0918
282ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา1/2/201009.00 น.1/2/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su25/2/2010 15:41:3218
281กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา3/2/201013.30 น.3/2/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su25/2/2010 15:39:3218
280กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา3/2/201013.30 น.3/2/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su24/2/2010 15:41:3618
279ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา23/2/20109.00น.23/2/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี5101 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบฝึกอบรม80สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su24/2/2010 10:29:0218
278สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา20/1/201009.00 น.20/1/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม1สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su24/2/2010 10:26:5218
277รัฐธนันท์ ดอกคำฐิติพันธ์ออกแบบอุตสาหกรรม24/2/201016.30 น.6/3/201024.00 น.AR.05 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ5101 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบการเรียนการสอน16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su23/2/2010 16:05:5418
276ขนษฐา ช่อกลางกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์21/1/201009.00 น.21/1/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su23/2/2010 15:57:4818
275ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา20/1/201013.00 น.20/1/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/2/2010 13:59:4118
274ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา20/1/201014.00 น.20/1/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/2/2010 13:57:5818
273ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา19/1/201009.30 น.19/1/201012.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/2/2010 13:55:2118
272ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา15/1/201008.30 น.15/1/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1202 ห้องรับรองประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/2/2010 13:50:5318
271ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา15/1/201008.00 น.15/1/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนการเรียนการสอน30สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/2/2010 13:17:4418
270วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา14/1/201013.00 น.14/1/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/2/2010 13:14:0018
269ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา13/1/201013.30 น.13/1/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/2/2010 13:07:2518
268ทองคำ ภูต้องใจกลุ่มงานพัฒนากายภาพ12/1/201010.00 น.12/1/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/2/2010 13:04:1518
267สำรวย ภูเงินกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์11/1/20109.00น.11/1/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1102 ห้องสมุดบริการวิชาการ0สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/2/2010 13:00:4118
266ทองคำ ภูต้องใจกลุ่มงานพัฒนากายภาพ8/1/201013.30 น.8/1/201015/01/2010AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/2/2010 10:09:4918
265ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา6/1/20109.00น.6/1/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม1สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/2/2010 10:06:2518
264อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์6/1/201013.30 น.6/1/201016.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su22/2/2010 10:02:3318
263อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนากายภาพ5/1/201009.00 น.5/1/201012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/2/2010 15:49:4518
262อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์17/2/201010.0017/2/201015.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน120ชะลอ ซ้อนเปียยูงสุภาพร โคบุตรี$0.00su16/2/2010 09:25:0218
261ทองแท้ ทองมา15/2/201015.00 น.17/2/201000.00 o.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3208 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 8)การเรียนการสอน12สุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$0.00su15/2/2010 15:04:1318
260อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา2/2/201008.00 น.2/2/201016.30 น.60สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su9/2/2010 15:49:1718
259ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา10/2/201008.30 น.12/2/201016.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3201 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 1)การเรียนการสอน58สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su9/2/2010 15:51:3518
258ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา10/2/201009.00 น.12/2/201016.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน58สุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$0.00su9/2/2010 15:45:0018
257ฐิติพร ฌานวังศะออกแบบอุตสาหกรรม28/1/201010.00 น.28/1/201020.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน40สุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$0.00su27/1/2010 15:08:3018
256ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนครออกแบบอุตสาหกรรม25/1/201016.30 น.25/1/201024.00 น.AR.05 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ5101 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบการเรียนการสอน40สุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$0.00su26/1/2010 11:36:0518
255ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา28/12/200913.30 น.28/12/200920.30 น.AR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)7101 โถงเอนกประสงค์การเรียนการสอน40สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su18/1/2010 16:19:3218
254ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา21/12/200913.30 น.21/12/200920.30 น.AR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)7101 โถงเอนกประสงค์การเรียนการสอน40สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su18/1/2010 16:17:5218
253ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา13/12/200913.00 น.13/12/200920.30 น.AR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)7101 โถงเอนกประสงค์การเรียนการสอน45สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su18/1/2010 16:13:4418
252อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา18/12/200909.00 น.18/12/200912.00 น.AR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)7101 โถงเอนกประสงค์40สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su18/1/2010 16:10:5218
251มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์26/11/200913.30 น.26/11/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su18/1/2010 16:08:2118
250ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา2/10/200913.00 น.2/10/200916.30 น.AR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)7101 โถงเอนกประสงค์การเรียนการสอน0สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su18/1/2010 16:03:1918
249มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์16/12/200914.00 น.16/12/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su18/1/2010 15:56:5118
248มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์16/12/200910.00 น.16/12/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su18/1/2010 15:55:1518
247ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา28/12/200913.30 น.28/12/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/1/2010 14:44:3218
246ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา28/12/200910.00 น.28/12/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/1/2010 14:42:4618
245ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา25/12/200908.00 น.25/12/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/1/2010 14:39:2718
244พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์24/12/200913.00 น.24/12/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/1/2010 14:18:2118
243สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา24/12/200913.00 น.24/12/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/1/2010 14:18:4518
242พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์23/12/200909.30 น.23/12/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/1/2010 10:04:5918
241ศิริวุฒิกลุ่มงานจัดการศึกษา23/12/200913.00 น.23/12/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/1/2010 10:02:4818
240ศิริวุฒิกลุ่มงานจัดการศึกษา18/12/200908.30 น.18/12/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1202 ห้องรับรองประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/1/2010 10:00:4718
239ศิริวุฒิกลุ่มงานจัดการศึกษา18/12/200908.30 น.18/12/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/1/2010 09:59:2918
238ศิริวุฒิกลุ่มงานจัดการศึกษา18/12/200908.30 น.18/12/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/1/2010 09:58:0218
237กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา17/12/200916.0017/12/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนกิจกรรมละคร10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/1/2010 09:44:4218
236วิไลกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา17/12/200910.00 น.17/12/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/1/2010 09:41:5318
235อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์16/12/200910.00 น.16/12/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su5/1/2010 15:05:4718
234นพดล ตั้งสกุลหลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม15/12/200910.00 น.15/12/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/1/2010 09:42:2918
233กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา14/12/200913.30 น.14/12/200915.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/1/2010 09:42:4918
232พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์14/12/200911.00 น.14/12/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su5/1/2010 14:56:0518
231สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา9/12/200911.00 น.9/12/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su5/1/2010 14:41:3718
230อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์9/12/200915.00 น.9/12/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su5/1/2010 14:38:4118
229อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์4/12/200915.00 น.4/12/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su15/12/2009 15:46:3618
228ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา2/12/200913.30 น.2/12/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม13สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su15/12/2009 15:44:3118
227กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา2/12/200909.30 น.2/12/200912.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su15/12/2009 15:41:1218
226นงนุชกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน1/12/200915.00 น.1/12/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม13สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su15/12/2009 15:38:0318
225อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์26/11/200910.00 น.26/11/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su15/12/2009 15:34:1618
224ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา26/11/200913.00 น.26/11/200914.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su15/12/2009 15:32:0018
223อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา26/11/200915.00 น.26/11/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su15/12/2009 15:30:4118
222ศิริวุฒิกลุ่มงานจัดการศึกษา24/11/200909.30 น.24/11/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su15/12/2009 14:53:0318
221กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา25/11/200909.30 น.25/11/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม13สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su15/12/2009 14:47:3518
220กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา25/11/200913.30 น.25/11/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม17สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su15/12/2009 14:45:3918
219ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา24/11/200913.30 น.26/11/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su15/12/2009 14:44:1518
218พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์23/11/200914.30 น.23/11/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su15/12/2009 14:41:3418
217อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา20/11/200913.00 น.20/11/200914.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม13สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su14/12/2009 15:04:4518
216กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา19/11/200909.00 น.19/11/200911.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su15/1/2010 13:09:2318
215ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา18/11/200909.30 น.18/11/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su15/1/2010 13:08:2718
214กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา18/11/200909.30 น.18/11/200912.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม13สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su14/12/2009 14:48:3718
213กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา18/11/200913.30 น.18/11/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม22สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su14/12/2009 14:43:1718
212อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์17/11/200910.30 น.17/11/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su14/12/2009 14:41:3118
211กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา17/11/200913.30 น.17/11/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su14/12/2009 14:39:4118
210กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา12/11/200913.30 น.12/11/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su2/12/2009 11:40:1418
209สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา11/11/200913.30 น.11/11/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม13สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su2/12/2009 11:36:0018
208พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานจัดการศึกษา11/11/200910.00 น.11/11/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su2/12/2009 11:37:3018
207นพดล ตั้งสกุลหลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม10/11/200910.00 น.10/11/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1121 ห้องครัว สนง.ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su30/11/2009 15:21:3318
206กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา10/11/200913.00 น.10/11/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su30/11/2009 15:17:4818
205กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา16/11/200913.00 น.16/11/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su12/11/2009 10:45:5118
204กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา14/11/200913.00 น.14/11/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su12/11/2009 10:44:3118
203พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา6/11/20099.00น.6/11/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su30/11/2009 15:09:1418
202อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์4/11/200915.00 น.4/11/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su12/11/2009 10:39:3218
201อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์4/11/20099.004/11/200911.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม14สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su12/11/2009 10:37:5918
200สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา4/11/200913.00 น.4/11/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su12/11/2009 10:36:0518
199กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา30/10/200913.00 น.30/10/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su12/11/2009 10:33:4918
198ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา29/10/200909.00 น.29/10/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม17สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su12/11/2009 10:31:3918
197อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์28/10/200910.00 น.28/10/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su12/11/2009 10:28:1418
196ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา27/10/200914.00 น.27/10/200916.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su12/11/2009 10:26:3318
195ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา26/10/200913.30 น.26/10/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su12/11/2009 10:24:2618
194สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน26/10/200913.00 น.26/10/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม13สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/11/2009 10:33:2318
193สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน21/10/200909.30 น.21/10/200912.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม13สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/11/2009 10:28:3518
192กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา16/10/200913.30 น.16/9/200916.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/11/2009 10:26:3218
191นพดล ตั้งสกุลหลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรม19/10/200914.30 น.19/10/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/11/2009 10:24:0518
190ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา19/10/200909.30 น.19/10/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/11/2009 10:18:3318
189ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา15/10/200909.30 น.15/10/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/11/2009 11:43:3418
188สฤษฎิ์ ปูนอนกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน15/10/200909.00 น.15/10/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม13สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/11/2009 10:30:2218
187อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์16/10/200909.00 น.16/10/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su2/11/2009 14:47:3818
186กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา16/10/200909.00 น.16/10/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม17สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su2/11/2009 14:46:1018
185ทองคำ ภูต้องใจกลุ่มงานพัฒนากายภาพ15/10/200914.00 น.15/10/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su2/11/2009 14:44:0118
184มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์15/10/200913.30 น.15/10/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su2/11/2009 14:42:3318
183กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานจัดการศึกษา13/10/200909.30 น.13/10/200914.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su30/10/2009 15:19:2118
182ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา12/10/200913.30 น.12/10/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su30/10/2009 14:21:5118
181กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา9/10/200913.30 น.9/10/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su12/10/2009 11:03:2818
180กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา9/10/200910.00 น.9/10/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su12/10/2009 11:00:2218
179มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์9/10/200913.30 น.9/10/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su12/10/2009 10:00:0218
178กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา7/10/200913.00 น.7/10/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su12/10/2009 09:58:0618
177นพดล ตั้งสกุล6/10/200910.006/10/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su12/10/2009 09:56:2318
176ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา5/10/200913.30 น.5/10/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su12/10/2009 09:54:2618
175ยิ่งสวัสดิ์ ไชยยกุล30/9/200915.00 น.30/9/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/10/2009 14:16:1518
174สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา30/9/200909.00 น.30/9/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/10/2009 14:14:5518
173อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์25/9/20099.0025/9/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/10/2009 14:13:0118
172รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา22/9/200913.30 น.22/9/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/10/2009 14:10:3018
171รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา24/9/20099.0024/9/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/10/2009 14:07:4918
170รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา22/9/200909.00 น.22/9/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/10/2009 14:06:1018
169รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา18/9/200909.00 น.18/9/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/10/2009 14:04:2918
168กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา16/9/200910.0016/9/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/10/2009 13:58:2818
167ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา16/8/200910.30 น.16/8/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/10/2009 13:56:4818
166กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา14/9/200913.30 น.14/9/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/10/2009 13:54:1918
165กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา11/9/200910.0011/9/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม22สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/10/2009 13:40:1218
164รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา13/9/20099.0013/9/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su8/10/2009 13:38:1118
163อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์9/9/200910.009/9/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su28/9/2009 12:10:4818
162รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา9/9/200910.009/9/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su28/9/2009 12:15:5118
161รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา9/9/200913.30 น.9/9/200916.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su28/9/2009 09:18:0018
160กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา7/9/20099.007/9/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su28/9/2009 09:15:1618
159สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา2/9/200914.00 น.2/9/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su28/9/2009 09:13:5518
158ทองคำ ภูต้องใจกลุ่มงานพัฒนากายภาพ1/9/200913.30 น.1/9/200916.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม0สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su28/9/2009 09:13:3318
157กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา1/9/200913.30 น.1/9/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su28/9/2009 09:13:0618
156ประทุมมา ดาสีกลุ่มงานคลังและทรัพย์สิน31/8/200909.30 น.31/8/200912.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su16/9/2009 10:27:0918
155อโนชา นนทคุปต์สำนักงานคณบดี27/8/200909.00 น.27/8/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su16/9/2009 10:21:3018
154สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา26/8/200909.00 น.26/8/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su16/9/2009 10:16:4818
153กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา20/8/200910.0020/8/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su16/9/2009 10:14:2018
152พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์18/8/200910.0018/8/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su16/9/2009 10:09:1618
151ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา18/8/200913.00 น.18/8/200916.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su16/9/2009 10:01:4918
150อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์17/8/200913.00 น.17/8/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/9/2009 13:50:1618
149กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา17/8/200909.00 น.17/8/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/9/2009 13:46:3818
148อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา16/8/200906.00 น.16/8/200916.00 น.AR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)7101 โถงเอนกประสงค์อื่นๆ100สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/9/2009 13:41:1818
147กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา14/8/200909.00 น.14/8/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/9/2009 13:38:3618
146รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา18/8/200913.00 น.18/8/200916 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/9/2009 13:38:5418
145สุภาพร โคบุตรีกลุ่มงานพัฒนากายภาพ19/8/200913.30 น.19/8/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/9/2009 13:34:4218
144รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา13/8/200913.30 น.13/8/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/9/2009 11:34:5118
143รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา13/8/20099.0013/8/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/9/2009 11:32:4518
142พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์11/8/200915.00 น.11/8/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/9/2009 11:29:3018
141รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา10/8/20099.0010/8/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/9/2009 11:26:1418
140ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา6/8/200914.006/8/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/9/2009 11:23:1018
139ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา6/8/200909.00 น.6/8/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/9/2009 11:21:4218
138อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์7/8/200910.007/8/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/9/2009 11:19:0718
137พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์6/8/20099.306/8/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/9/2009 11:19:3118
136อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์6/8/200913.00 น.6/8/200915.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su10/9/2009 12:41:3818
135อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์5/8/200909.00 น.5/7/200912.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su10/9/2009 12:39:4918
134รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา3/8/200909.00 น.3/8/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/9/2009 11:15:0718
133อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์1/8/200910.001/8/200912.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/9/2009 11:15:2618
132พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา30/7/200909.00 น.30/7/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su10/9/2009 12:34:4418
131กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา29/7/20099.0029/7/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม6สุภาพร โคบุตรี$0.00su4/9/2009 10:56:4918
130กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา28/7/200914.0025/7/195216 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/9/2009 10:53:5618
129สุภาพร โคบุตรีกลุ่มงานพัฒนากายภาพ24/7/20099..3012.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม14สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/9/2009 10:49:2618
128กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา22/7/200910.002/7/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/9/2009 10:46:1518
127ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา22/7/200913.30 น.22/7/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/9/2009 10:44:1518
126ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา21/7/200909.00 น.20/7/200910.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/9/2009 10:42:2518
125กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา15/7/200908.30 น.15/7/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/9/2009 10:39:1018
124กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา14/7/200910.30 น.14/7/200910.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/9/2009 10:37:4118
123กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา16/7/200913.30 น.16/7/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/9/2009 10:35:2918
122กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา15/7/200913.30 น.15/7/200915.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/9/2009 15:03:5218
121ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา13/7/200913.00 น.13/7/200914.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/9/2009 14:59:2418
120รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา10/7/200910.30 น.10/7/200916.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/9/2009 15:04:1818
119ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา2/7/200913.00 น.2/7/200914.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/9/2009 15:00:5418
118กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา1/7/200916.001/7/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/9/2009 15:00:1618
117ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา29/8/200908.30 น.29/8/200916.30 น.AR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)7101 โถงเอนกประสงค์ฝึกอบรม40สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su18/1/2010 15:48:0918
116ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา30/8/200908.30 น.30/8/200916.30 น.AR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)7101 โถงเอนกประสงค์ฝึกอบรม40สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su18/1/2010 15:50:3918
115กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา11/3/200910.0011/2/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/8/2009 15:57:4218
114รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา12/3/200909.00 น.12/2/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/8/2009 15:55:4318
113กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา10/3/200910.0010/3/200912.00 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su6/8/2009 15:52:2118
112กัลยา อวยชัยสวัสดิ์5/6/200917.0016/6/200920.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1122 ห้องจัดนิทรรศการ10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/8/2009 10:23:2118
111อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานจัดการศึกษา27/2/200910.30 น.27/2/200916.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม20สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/8/2009 10:15:0518
110อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานจัดการศึกษา26/2/200916.0026/2/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/8/2009 10:13:2018
109ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา24/2/200909.30 น.24/2/200914.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/8/2009 10:08:0318
108รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา17/2/200909.00 น.17/2/200916.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดีประชุม16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/8/2009 10:04:3118
107รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา16/2/200909.00 น.16/2/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบน20สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/8/2009 10:10:2718
106อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานจัดการศึกษา17/2/20099.0017/2/200912.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/8/2009 09:59:3618
105กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา18/2/200910.0018/2/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/8/2009 09:57:0518
104รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา18/2/20099.0018/2/200912.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/8/2009 09:55:1318
103พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์12/2/200910.0012/2/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/8/2009 09:49:1718
102มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์5/2/200910.005/2/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบน7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/8/2009 09:41:3318
101มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์6/2/200914.30 น.6/2/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/8/2009 09:39:1318
100มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์12/2/200913.30 น.12/2/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม21สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/8/2009 09:51:4418
99กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา6/2/200910.30 น.6/2/200912.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/8/2009 15:13:2318
98มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์6/2/200909.00 น.6/2/200910.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/8/2009 15:11:0718
97ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา4/2/200913.00 น.16/2/20094/02/2009AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/8/2009 09:43:0818
96สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา4/2/200909.30 น.4/2/200912.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/8/2009 15:04:5818
95กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา30/1/200913.30 น.30/1/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม17สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/8/2009 15:02:4618
94อนุพันธ์ พันธ์อมรกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา28/1/200913.00 น.28/1/200915.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/8/2009 14:06:4218
93มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์27/1/20099.0027/1/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/8/2009 13:56:4418
92อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานจัดการศึกษา26/1/200909.30 น.26/1/200912.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/8/2009 13:53:1518
91อรจิตรา ศรีทรงเมืองกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์26/1/200909.30 น.26/1/200912.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/8/2009 13:46:3618
90กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา20/1/200910.0020/1/200912.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/8/2009 13:49:0018
89อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา23/6/200915.0023/1/200916.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/8/2009 13:48:3018
88กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา23/1/200909.00 น.23/1/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบน20สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/8/2009 13:41:0518
87กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา20/1/200909.00 น.20/1/200910.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/8/2009 13:49:4318
86มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์21/1/200909.00 น.21/1/200910.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/8/2009 13:37:5618
85กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา14/1/200913.30 น.14/1/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบน17สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/8/2009 12:59:5718
84ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา15/1/200908.30 น.15/1/200912.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/8/2009 12:58:2118
83กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา14/1/200909.00 น.14/1/200912.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/8/2009 12:56:3318
82กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา5/1/20099.005/1/200912.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/8/2009 12:54:3518
81ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา30/6/200909.30 น.30/6/200912.004สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/8/2009 10:19:0718
80ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา30/6/200913.00 น.30/6/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบน7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/8/2009 10:17:3218
79กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา25/6/200910.0025/6/200912.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su3/8/2009 10:15:4818
78กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา22/6/200914.0022/6/200916.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su31/7/2009 15:35:1018
77มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์23/6/200909.00 น.23/6/200912.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบน12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su31/7/2009 15:33:2718
76มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์22/6/200910.0022/6/200912.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su31/7/2009 15:27:0218
75รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา24/6/200913.30 น.24/6/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su31/7/2009 13:34:4518
74กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา17/6/200910.0017/6/200912.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม0สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su31/7/2009 13:32:2418
73กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา17/6/200914.0017/6/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su31/7/2009 13:27:3218
72รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา16/6/200915.0016/6/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su31/7/2009 13:21:1118
71อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานจัดการศึกษา23/3/200909.00 น.31/5/200916.30 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2305 ห้องบรรยาย 5 (LEC.5)การเรียนการสอน80สุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$0.00su10/7/2009 14:35:5618
70ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา23/3/200909.00 น.31/5/200916.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน150สุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$0.00su10/7/2009 14:31:0818
69สันติ สุธิสาร23/3/200908.30 น.23/3/200916.00 น.AR.06 อาคารศูนย์วัสดุและเทคนิคก่อสร้าง6203 ห้องบรรยาย 60 ที่นั่งการเรียนการสอน60สุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$0.00su10/7/2009 14:28:0218
68อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา2/3/200908.00 น.2/3/200920.30 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3102 ห้องประชุมใหม่การเรียนการสอน80สุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$0.00su10/7/2009 14:20:5818
67อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา16/6/200915.00 น.16/6/200920.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su29/6/2009 12:48:4218
66กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา12/6/200910.3012/6/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su29/6/2009 12:46:2118
65อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา12/6/200915.00 น.12/6/200916.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su29/6/2009 12:44:3918
64อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา11/6/200909.00 น.6/11/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su29/6/2009 12:42:0818
63กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา10/6/200913.3010/6/200916.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม16$0.00su26/6/2009 15:35:2218
62มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์5/6/200909.00 น.5/6/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su29/6/2009 12:39:3618
61กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา4/6/200910.00 น.4/6/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su26/6/2009 15:31:1818
60รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา4/6/200909.00 น.4/6/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su26/6/2009 15:29:3818
59อรสา จุลมากลุ่มงานจัดการศึกษา2/6/200909.002/6/200910.30 นAR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su26/6/2009 15:27:4018
58รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา2/6/200909.30 น.2/6/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su26/6/2009 15:25:2318
57ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา28/3/200909.00 น.28/3/200915.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su26/6/2009 15:22:5118
56ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา27/5/200914.00 น.27/5/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su26/6/2009 15:20:2918
55สุภาพร โคบุตรีกลุ่มงานพัฒนากายภาพ28/5/200913.30 น.28/5/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su26/6/2009 15:18:5018
54มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์26/5/200913.30 น.26/5/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su26/6/2009 15:17:0218
53รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา27/5/200909.00 น.27/5/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su26/6/2009 15:13:4818
520$0.00su19/6/2009 15:58:0518
51รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา21/5/200914.00 น.21/5/200915.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม5สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/6/2009 14:00:5118
50รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา26/5/200909.30 น.26/5/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/6/2009 15:07:3618
49รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา20/5/200909.30 น.20/5/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/6/2009 15:08:0918
48สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา20/5/200908.30 น.20/5/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม21สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/6/2009 15:08:5818
47กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา21/5/200909.00 น.21/5/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม25สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/6/2009 15:09:4618
46อรนพ เนียมไทสงค์กลุ่มงานจัดการศึกษา18/5/200913.30 น.18/5/200916.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/6/2009 15:10:3918
45ธนู พลวัฒน์15/5/200913.30 น.15/5/200916.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/6/2009 15:11:0818
44ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา20/5/200910.00 น.20/5/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/6/2009 15:25:2518
43รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา7/5/20099.007/4/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม23สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/6/2009 15:25:5018
42รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานจัดการศึกษา7/5/200910.00 น.7/5/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม23สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/8/2009 15:00:0118
41กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา30/4/200910.00 น.30/4/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/6/2009 15:29:1818
40กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา29/4/200914.00 น.29/4/200915.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/6/2009 15:31:2818
39ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา29/4/200913.30 น.29/4/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม10สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/6/2009 15:31:5418
38สุภาพร โคบุตรีกลุ่มงานพัฒนากายภาพ28/4/200909.00 น.28/4/200912.00 น.AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)ประชุมสุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$9.00su19/6/2009 15:33:3418
37ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา27/4/200910.00 น.27/4/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su18/6/2009 15:40:3018
36ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา24/4/200910.00 น.24/4/200915.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su18/6/2009 15:37:4918
35สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา23/4/200913.30 น.23/4/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su18/6/2009 15:35:5618
34สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา20/4/200909.00 น.20/4/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su18/6/2009 15:34:0418
33รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา21/4/200909.00 น.21/4/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม14สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/6/2009 15:28:2018
32สุดารัตน์ จันทร์เรืองกลุ่มงานจัดการศึกษา8/4/200910.00 น.8/4/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม11สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/6/2009 15:06:3418
31กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา8/4/200913.30 น.8/4/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su17/6/2009 13:46:5518
30ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา3/4/200909.00 น.3/4/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su17/6/2009 13:47:1718
29ทัศวรรณ ศราภัยกลุ่มงานจัดการศึกษา1/4/200909.00 น.1/4/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมสุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su17/6/2009 13:47:4318
28อโนชา นนทคุปต์3/4/200913.30 น.3/4/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม6สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/6/2009 15:04:2918
27กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา31/3/200909.0031/3/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม9สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su17/6/2009 13:48:1718
26กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา28/3/200909.00 น.28/3/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su17/6/2009 13:48:3418
25รริชตา พินิชกิจกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา2/4/200909.30 น.2/4/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su17/6/2009 13:48:5118
24กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา30/3/200913.30 น.30/3/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su17/6/2009 13:49:0518
23กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา27/3/200915.00 น.27/3/200915.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม4สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/8/2009 14:57:3418
22กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา17/3/200910.0017/3/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/6/2009 14:06:2318
21มณีรัตน์ วีระกรพานิช16/3/200910.00 น.16/3/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su19/6/2009 14:03:5618
20กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา17/3/200908.30 น.17/3/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$0.00su11/8/2009 14:56:2718
19มณีรัตน์ วีระกรพานิชกลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์16/3/200910.00 น.16/3/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม12สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/8/2009 14:54:1918
18กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา12/3/200909.30 น.12/3/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/8/2009 14:53:1518
17กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา11/3/200909.00 น.11/3/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม7สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su17/6/2009 13:51:1318
16กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา10/3/200910.00 น.10/3/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม16สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su11/8/2009 14:51:3718
15กาญจนา จันทรสมบัติกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา10/3/200909.00 น.10/3/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1111 ห้องประชุมชั้น 1ประชุม3สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su17/6/2009 13:51:4818
14กตัญชลี ประนมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา4/3/200910.00 น.4/3/200912.00 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุมกรรมการแผนงบประมาณ8สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su17/6/2009 13:52:1418
13ธิราช ธัญญาพันธ์2/4/200909.002/11/200916.00 น.AR.05 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ5101 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบกิจกรรมละครเตรียมงานจัดละครคณะฯสุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$0.00su11/6/2009 15:54:0818
12ศิรวณีย์ ปรีเปรม25/2/200909.00 น.11/2/200916.00 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3202 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 2)กิจกรรมละครเตรียมจัดงานละครคณะ9สุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$0.00su11/6/2009 15:48:3718
11วรวุฒิ วิราชัย25/2/200909.002/11/200916.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3202 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 2)กิจกรรมละครเตรียมจัดงานละคร9สุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$0.00su11/6/2009 15:46:1918
10ขนิษฐา ช่อกลาง25/2/200909.00 น.2/11/200916.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3202 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 2)กิจกรรมละครจัดเตรียมงานละครคณะ9สุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$0.00su11/6/2009 15:43:4518
9อรอนงค์ มะลาศรี09.002/11/200916.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3202 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 2)กิจกรรมละครเตรียมงานจัดละครคณะฯ9สุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$0.00su19/6/2009 11:24:0818
8ขนษฐา ช่อกลาง25/2/200909.00 น.11/2/200916.00 น.AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3202 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 2)การเรียนการสอนจัดเตรียมงานละครคณะ9สุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$0.00su11/6/2009 15:32:4918
7พชรวรรณ ชัยศิรินิรันดร์25/2/200909.00 น.11/2/200916.00AR.03 อาคารปฏิบัติการสตูดิโอ3202 ห้องตรวจแบบนักศึกษา (สตูดิโอ 2)กิจกรรมละครเตรียมจัดงานละครคณะ9สุภาพร โคบุตรีชะลอ ซ้อนเปียยูง$9.00su11/6/2009 15:36:3118
6$0.00su11/6/2009 14:40:2118
5สุรกานต์ รวยสูงเนิน11/2/200909.0011/2/200912.00AR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)7101 โถงเอนกประสงค์การเรียนการสอน32สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/8/2009 11:22:2418
4ฉัตรฤดี ประทุมไชยกลุ่มงานจัดการศึกษา25/2/200909.0025/2/195212.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1201 ห้องประชุมชั้นบนประชุม15สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/8/2009 11:17:4918
3กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา25/2/200909.0025/12/200916.00AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1213 ห้องปฏิบัติการ ปริญญาโท ผังเมืองการเรียนการสอน19สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/8/2009 11:13:1518
2กิฐิกรณ์ ยุติการกลุ่มงานจัดการศึกษา2/2/200913.00 น.2/2/200916.30 น.AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี1213 ห้องปฏิบัติการ ปริญญาโท ผังเมืองการเรียนการสอน20สุภาพร โคบุตรีสุภาพร โคบุตรี$0.00su4/8/2009 11:13:5318
19$0.00it19/6/2009 11:13:2815