โปรแกรมบันทึกการขอใช้อาคารสถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TABLE: บันทึกการขอใช้ห้อง   พิมพ์ลงกระดาษ   Export to HTML   ส่งออกแบบ Excel   ส่งออกแบบ Word

 Search

Page  First Previous Next Last  of 85
     Records 21 to 40 of 1682     
Page Size 
 
Id
ชื่อผู้ขอใช้บริการ
กลุ่มงาน/หลักสูตร
วันเริ่ม
เวลาเริ่ม
วันสิ่นสุด
เวลาสิ้นสุด
อาคาร
ห้อง
ใช้เพื่อ
ผู้ประสานงาน
ผู้ดูแลห้อง
ผู้ตรวจสอบ
View
1662
หทัยรัตน์ แสงสุพรรณ
งานนโยบายและแผน
20/6/2014
10.00
20/6/2014
12.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1201 ห้องประชุมชั้นบน
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1661
สฤษฎิ์ ปูนอน
งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
20/6/2014
10.00
20/6/2014
12.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1111 ห้องประชุมชั้น 1
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1660
กาญจนา จันทรสมบัติ
งานบริหารงานทั่วไป
19/6/2014
13.00
19/6/2014
16.30
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1201 ห้องประชุมชั้นบน
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1659
ทัศวรรณ ศราภัย
งานบริการการศึกษา
18/6/2014
9.00
18/6/2014
1.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1207 ห้องบัณฑิต 5
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1658
กาญจนา จันทรสมบัติ
งานบริหารงานทั่วไป
18/6/2014
9.00
18/6/2014
16.30
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1201 ห้องประชุมชั้นบน
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1657
ฉัตรฤดี ประทุมไชย
งานบริการการศึกษา
17/6/2014
08.30
17/6/2014
16.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1111 ห้องประชุมชั้น 1
การเรียนการสอน
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1656
ฉัตรฤดี ประทุมไชย
งานบริการการศึกษา
16/6/2014
8.30
16/6/2014
16.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1111 ห้องประชุมชั้น 1
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1655
ฉัตรฤดี ประทุมไชย
งานบริการการศึกษา
16/6/2014
13.00
16/6/2014
14.30
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1111 ห้องประชุมชั้น 1
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1654
บัณฑิต กาบไกรแก้ว
งานบริหารงานทั่วไป
13/6/2014
13.30
13/6/2014
16.30
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1201 ห้องประชุมชั้นบน
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1653
ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสง
งานบริการการศึกษา
13/6/2014
9.30
13/6/2014
16.30
AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา
2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
จันทร์ศรี ผุยโสภา
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
1652
มานพ ภูต้องใจ
งานบริหารงานทั่วไป
12/6/2014
13.00
12/6/2014
16.30
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)
ฝึกอบรม
นางทองคำ ภูต้องใจ
จันทร์ศรี ผุยโสภา
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
View
1651
กนิษฐา ประนม
งานบริการการศึกษา
12/6/2014
9.00
12/6/2014
16.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1201 ห้องประชุมชั้นบน
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1650
ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสง
งานบริการการศึกษา
11/6/2014
13.00
11/6/2014
16.30
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1201 ห้องประชุมชั้นบน
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1649
วิไล
งานบริหารงานทั่วไป
11/6/2014
9.00
11/6/2014
12.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1201 ห้องประชุมชั้นบน
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1648
อรจิตรา ศรีทรงเมือง
งานบริหารงานทั่วไป
10/6/2014
9.00
10/6/2014
12.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1201 ห้องประชุมชั้นบน
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1647
วิไล
งานบริการการศึกษา
10/6/2014
13.30
10/6/2014
16.30
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1111 ห้องประชุมชั้น 1
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1646
พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
งานวิจัยและบริการวิชาการ
9/6/2014
13.00
9/6/2014
16.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1111 ห้องประชุมชั้น 1
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1645
ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสง
งานบริการการศึกษา
7/6/2014
9.00
7/6/2014
16.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1207 ห้องบัณฑิต 5
การเรียนการสอน
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1644
กาญจนา จันทรสมบัติ
งานบริหารงานทั่วไป
6/6/2014
13.30
6/6/2014
16.30
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1201 ห้องประชุมชั้นบน
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
View
1643
พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
งานวิจัยและบริการวิชาการ
4/6/2014
10.00
4/6/2014
12.00
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
1201 ห้องประชุมชั้นบน
ประชุม
นางทองคำ ภูต้องใจ
นางทองคำ ภูต้องใจ
ทองคำ ภูต้องใจ
  Count:
20
                       

 

 contact programmer : f_anuphan@yahoo.com