โปรแกรมบันทึกการขอใช้อาคารสถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

View TABLE: บันทึกการขอใช้ห้อง   Printer Friendly   Export to HTML   Export to Excel   Export to Word

Back to List 

Page  First Previous Next Last  of 1682

Id
1663
ชื่อผู้ขอใช้บริการ
บัณฑิต กาบไกรแก้ว
ตำแหน่งงาน
กลุ่มงาน/หลักสูตร
งานบริหารงานทั่วไป
วันเริ่ม
23/6/2014
เวลาเริ่ม
15.00
วันสิ่นสุด
23/6/2014
เวลาสิ้นสุด
16.00
อาคาร
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
ห้อง
1111 ห้องประชุมชั้น 1
ใช้เพื่อ
ประชุม
รายละเอียด
ประชุมกรรมการตรวจการจ้าง
จำนวนคน
5
ผู้ประสานงาน
นางทองคำ ภูต้องใจ
ผู้ดูแลห้อง
นางทองคำ ภูต้องใจ
ผู้ตรวจสอบ
ทองคำ ภูต้องใจ
อุปกรณ์โสตที่ใช้
คำสั่ง
จำนวนเงิน
User
mam
Datasave
24/6/2014 11:10:16
Emid
21

 

 contact programmer : f_anuphan@yahoo.com