โปรแกรมบันทึกการขอใช้อาคารสถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

View TABLE: บันทึกการขอใช้ห้อง   Printer Friendly   Export to HTML   Export to Excel   Export to Word

Back to List 

Page  First Previous Next Last  of 1682

Id
1664
ชื่อผู้ขอใช้บริการ
ทัศวรรณ ศราภัย
ตำแหน่งงาน
กลุ่มงาน/หลักสูตร
งานบริการการศึกษา
วันเริ่ม
24/6/2014
เวลาเริ่ม
9.00
วันสิ่นสุด
24/6/2014
เวลาสิ้นสุด
12.00
อาคาร
AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา
ห้อง
2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)
ใช้เพื่อ
ประชุม
รายละเอียด
ประชุมคณาจารย์ AR.
จำนวนคน
30
ผู้ประสานงาน
นางทองคำ ภูต้องใจ
ผู้ดูแลห้อง
จันทร์ศรี ผุยโสภา
ผู้ตรวจสอบ
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
อุปกรณ์โสตที่ใช้
คำสั่ง
จำนวนเงิน
User
mam
Datasave
24/6/2014 11:19:07
Emid
21

 

 contact programmer : f_anuphan@yahoo.com