โปรแกรมบันทึกการขอใช้อาคารสถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

View TABLE: บันทึกการขอใช้ห้อง   Printer Friendly   Export to HTML   Export to Excel   Export to Word

Back to List 

Page  First Previous Next Last  of 1682

Id
1665
ชื่อผู้ขอใช้บริการ
พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
ตำแหน่งงาน
กลุ่มงาน/หลักสูตร
งานนโยบายและแผน
วันเริ่ม
24/6/2014
เวลาเริ่ม
8.30
วันสิ่นสุด
25/6/2014
เวลาสิ้นสุด
16.30
อาคาร
AR.07 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (สิม)
ห้อง
7101 โถงเอนกประสงค์
ใช้เพื่อ
ฝึกอบรม
รายละเอียด
จัดอบรมสัมมนา
จำนวนคน
ผู้ประสานงาน
นางทองคำ ภูต้องใจ
ผู้ดูแลห้อง
จันทร์ศรี ผุยโสภา
ผู้ตรวจสอบ
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
อุปกรณ์โสตที่ใช้
คำสั่ง
จำนวนเงิน
User
mam
Datasave
24/6/2014 12:47:32
Emid
21

 

 contact programmer : f_anuphan@yahoo.com