โปรแกรมบันทึกการขอใช้อาคารสถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

View TABLE: บันทึกการขอใช้ห้อง   Printer Friendly   Export to HTML   Export to Excel   Export to Word

Back to List 

Page  First Previous Next Last  of 1682

Id
1671
ชื่อผู้ขอใช้บริการ
ฉัตรฤดี ประทุมไชย
ตำแหน่งงาน
กลุ่มงาน/หลักสูตร
งานบริการการศึกษา
วันเริ่ม
28/6/2014
เวลาเริ่ม
8.30
วันสิ่นสุด
29/6/2014
เวลาสิ้นสุด
17.00
อาคาร
AR.02 อาคารบรรยายและสัมมนา
ห้อง
2101 ห้องบรรยาย 1 (LEC.1)
ใช้เพื่อ
ฝึกอบรม
รายละเอียด
อบรมชาวบ้านบริการวิชาการ
จำนวนคน
80
ผู้ประสานงาน
นางทองคำ ภูต้องใจ
ผู้ดูแลห้อง
จันทร์ศรี ผุยโสภา
ผู้ตรวจสอบ
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
อุปกรณ์โสตที่ใช้
คำสั่ง
จำนวนเงิน
User
mam
Datasave
30/6/2014 10:13:48
Emid
21

 

 contact programmer : f_anuphan@yahoo.com