โปรแกรมบันทึกการขอใช้อาคารสถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

View TABLE: บันทึกการขอใช้ห้อง   Printer Friendly   Export to HTML   Export to Excel   Export to Word

Back to List 

Page  First Previous Next Last  of 1682

Id
1673
ชื่อผู้ขอใช้บริการ
ชุดาภา มาลีทิพย์วรรณ คลังแสง
ตำแหน่งงาน
กลุ่มงาน/หลักสูตร
งานบริการการศึกษา
วันเริ่ม
29/6/2014
เวลาเริ่ม
8.30
วันสิ่นสุด
29/6/2014
เวลาสิ้นสุด
12.00
อาคาร
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
ห้อง
1207 ห้องบัณฑิต 5
ใช้เพื่อ
การเรียนการสอน
รายละเอียด
สอบสัมภาษณ์รับเข้าบัณฑิตศึกษารอบ 2 AR.
จำนวนคน
6
ผู้ประสานงาน
นางทองคำ ภูต้องใจ
ผู้ดูแลห้อง
นางทองคำ ภูต้องใจ
ผู้ตรวจสอบ
เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี
อุปกรณ์โสตที่ใช้
คำสั่ง
จำนวนเงิน
User
mam
Datasave
30/6/2014 10:22:51
Emid
21

 

 contact programmer : f_anuphan@yahoo.com