โปรแกรมบันทึกการขอใช้อาคารสถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

View TABLE: บันทึกการขอใช้ห้อง   Printer Friendly   Export to HTML   Export to Excel   Export to Word

Back to List 

Page  First Previous Next Last  of 1682

Id
1677
ชื่อผู้ขอใช้บริการ
ฉัตรฤดี ประทุมไชย
ตำแหน่งงาน
กลุ่มงาน/หลักสูตร
งานบริการการศึกษา
วันเริ่ม
2/7/2014
เวลาเริ่ม
10.30
วันสิ่นสุด
2/7/2014
เวลาสิ้นสุด
16.00
อาคาร
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
ห้อง
1201 ห้องประชุมชั้นบน
ใช้เพื่อ
ประชุม
รายละเอียด
ประชุมอาจารย์ ID
จำนวนคน
12
ผู้ประสานงาน
นางทองคำ ภูต้องใจ
ผู้ดูแลห้อง
นางทองคำ ภูต้องใจ
ผู้ตรวจสอบ
ทองคำ ภูต้องใจ
อุปกรณ์โสตที่ใช้
คำสั่ง
จำนวนเงิน
User
mam
Datasave
2/7/2014 10:26:06
Emid
21

 

 contact programmer : f_anuphan@yahoo.com