โปรแกรมบันทึกการขอใช้อาคารสถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

View TABLE: บันทึกการขอใช้ห้อง   Printer Friendly   Export to HTML   Export to Excel   Export to Word

Back to List 

Page  First Previous Next Last  of 1682

Id
1678
ชื่อผู้ขอใช้บริการ
พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
ตำแหน่งงาน
กลุ่มงาน/หลักสูตร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
วันเริ่ม
4/7/2014
เวลาเริ่ม
9.00
วันสิ่นสุด
4/7/2014
เวลาสิ้นสุด
12.00
อาคาร
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
ห้อง
1201 ห้องประชุมชั้นบน
ใช้เพื่อ
ประชุม
รายละเอียด
ประชุมเกณฑ์ภาระงาน
จำนวนคน
16
ผู้ประสานงาน
นางทองคำ ภูต้องใจ
ผู้ดูแลห้อง
นางทองคำ ภูต้องใจ
ผู้ตรวจสอบ
ทองคำ ภูต้องใจ
อุปกรณ์โสตที่ใช้
คำสั่ง
จำนวนเงิน
User
mam
Datasave
4/7/2014 14:03:43
Emid
21

 

 contact programmer : f_anuphan@yahoo.com