โปรแกรมบันทึกการขอใช้อาคารสถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

View TABLE: บันทึกการขอใช้ห้อง   Printer Friendly   Export to HTML   Export to Excel   Export to Word

Back to List 

Page  First Previous Next Last  of 1682

Id
1679
ชื่อผู้ขอใช้บริการ
ฉัตรฤดี ประทุมไชย
ตำแหน่งงาน
กลุ่มงาน/หลักสูตร
งานบริการการศึกษา
วันเริ่ม
7/7/2014
เวลาเริ่ม
8.30
วันสิ่นสุด
7/7/2014
เวลาสิ้นสุด
15.00
อาคาร
AR.01 อาคารสำนักงานคณบดี
ห้อง
1201 ห้องประชุมชั้นบน
ใช้เพื่อ
การเรียนการสอน
รายละเอียด
สอบสัมภาษณ์ Admission
จำนวนคน
4
ผู้ประสานงาน
นางทองคำ ภูต้องใจ
ผู้ดูแลห้อง
นางทองคำ ภูต้องใจ
ผู้ตรวจสอบ
ทองคำ ภูต้องใจ
อุปกรณ์โสตที่ใช้
คำสั่ง
จำนวนเงิน
User
mam
Datasave
7/7/2014 14:25:45
Emid
21

 

 contact programmer : f_anuphan@yahoo.com