โปรแกรมสารบรรณกลุ่มงานพัฒนากายภาพ ARCH KKU

Table: หนังสือเข้า   พิมพ์ลงกระดาษ   ส่งออก to HTML   ส่งออก to Excel   ส่งออก to Word

 Search

Page  First Previous Next Last  of 119
     Records 1 to 10 of 1185     
Page Size 
เลขรับกลุ่มงาน
วันที่รับหนังสือ
เวลาที่รับ
เลขรับสารบรรณ
เลขหนังสือเข้า
หนังสือเข้าลงวันที่
จาก
แหล่งที่มา
ถึง
เรื่อง
File
 
1189
12/3/2015
 
667
1774
12/3/2015
กองการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาและฝึกอบรม
ภายใน มข.
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ส่งสำเนาคำสั่ง
  View
1188
12/3/2015
 
672
ว 033
2/3/2015
คณะวิทยาศาสตร หน่วยกิจการนักศึกษา
ภายใน มข.
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสื่อการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์
  View
1187
12/3/2015
 
676
ว 1751
12/3/2015
กองการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาและฝึกอบรม
ภายใน มข.
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
  View
1186
11/3/2015
 
*ระบบสารบรรณขัดข้อง
ว 632
11/3/2015
กองบริหารงานวิจัย
ภายใน มข.
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ
  View
1185
11/3/2015
 
*ระบบสารบรรณขัดข้อง
ว 129
10/3/2015
สำนักงานอธิการบดี
ภายใน มข.
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างาน
  View
1184
10/3/2015
 
670
ว 16
10/3/2015
กองการเจ้าหน้าที่ งานจรรยาบรรณ
ภายใน มข.
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านจรรยาบรรณ
  View
1183
10/3/2015
 
671
ว 825
9/3/2015
กองอาคารและสถานที่ งานบริหารงานทั่วไป
ภายใน มข.
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงการจดสถิติการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปา
  View
1182
9/3/2015
 
ว 656
ว 356
20/2/2015
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์
ภายใน มข.
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
  View
1181
6/3/2015
 
643
ว 158
5/3/2015
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภายใน มข.
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ขอเชิญส่งบุคลากรเจ้ารับการอบรม
  View
1180
5/3/2015
 
629
ว 1595
3/3/2015
กองการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนประวัติ
ภายใน มข.
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประชาสัมพันธ์โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2558
  View

 

 contact programmer : f_anuphan@yahoo.com