ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 6
     Records 1 to 20 of 101
    
thesis id
ชื่อเรื่องไทย
ชือเรื่องอังกฤษ
ผู้แต่ง
สาขาวิชา
เลขหมู่
ปีที่จัดทำ
คำสำคัญ
หัวเรื่อง
ไฟล์
 
101 โครงการออกแบบโคมไฟเซรามิค กรณีศึกษาร้านคาเฟ่ เดอ ฟอเร็สท์ PROJECT DESIGN OF CERAMIC LAMP CASE STUDY CAFE DE FOREST พัชรพร พรศิริธิเวช ออกแบบอุตสาหกรรม วพ NK พ516ค 2555 โครงการออกแบบโคมไฟเซรามิค กรณีศึกษาร้านคาเฟ่ เดอ ฟอเร็สท์ โครงการออกแบบโคมไฟเซรามิค กรณีศึกษาร้านคาเฟ่ เดอ ฟอเร็สท์ - - การออกแบบ ดาวน์โหลดที่นี่
View
100 โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประดับด้วยเซรามิก สำหรับบ้านน๊อคดาวน์ Furniture design decorates with ceramic for Knockdown house ศิวกานต์ อุตะมะ ออกแบบอุตสาหกรรม วพ NK ศ541 2555 โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประดับด้วยเซรามิค สำหรับบ้านน๊อคดาวน์ โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประดับด้วยเซรามิค สำหรับบ้านน๊อคดาวน์ - - การออกแบบ ดาวน์โหลดที่นี่
View
99 โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียรณรงค์ขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น THE PROJECT DESIGNS MULTI-MEDIA CAMPAIGN ON SAFE DRIVING IN KHON KAEN UNIVERSITY เลิศพงศ์ เตียวตระกูล ออกแบบอุตสาหกรรม วพ NC ล984 2555 โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียรณรงค์ขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียรณรงค์ขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น - - การออกแบบ ดาวน์โหลดที่นี่
View
98 โครงการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา ชุดตกแต่งสวนส่งเสริมฮวงจุ้ย สำหรับการจัดสวนขนาดย่อม THE PROJECT OF DESIGNING "FENG SHUI" PROMOTE SET FOR LIMITED GARDEN ฐาปนีย์ สีขุนไชย ออกแบบอุตสาหกรรม วพ NK ฐ319 2555 โครงการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา ชุดตกแต่ง สวนส่งเสริมฮวงจุ้ย โครงการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา ชุดตกแต่งสวนส่งเสริมฮวงจุ้ย - - การออกแบบ ดาวน์โหลดที่นี่
View
97 โครงการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับร้านกาแฟ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ โอลีฟ THE PROJECT DESIGN OF IDENTITY FOR COFFEESHOP TO PROMOTE ENVIROMENTAL PROTECTION BRAND OLEAF นวรัตน์ จุลพันธ์ ออกแบบอุตสาหกรรม วพ NK น299ก 2555 โครงการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับร้านกาแฟ โครงการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับร้านกาแฟ - - การออกแบบ ดาวน์โหลดที่นี่
View
96 โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับจากผ้าฝ้ายทอมือ โดยใช้เทคนิคตกแต่งผลิตภัณฑ์แฟชั่น สำหรับแบรนด์ MUNECA THE PROJECT DESIGN OF CLOTHING AND ACCESSORIES FORM HAND-WOVEN COTTON OF DECORATIVE FABRIC TECHNIQUES FOR MUNECA BARND พิรุฬห์พร ศรีเมือง ออกแบบอุตสาหกรรม วพ NK พ375 2555 โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับจากผ้าฝ้ายทอมือ โดยใช้เทคนิคตกแต่งผลิตภัณฑ์แฟชั่นสำหรับแบรนด์ MUNECA โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับจากผ้าฝ้ายทอมือ โดยใช้เทคนิคตกแต่งผลิตภัณฑ์แฟชั่นสำหรับแบรนด์ MUNECA - - การออกแบบ ดาวน์โหลดที่นี่
View
95 โครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์สาหรับเด็กอายุ 3-6 ปีเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการอ่านและเขียน ภายในที่พักอาศัย โดยใช้วัสดุจากท้องถิ่นอีสาน THE DESIGN PROJECT OF FURNITURE SET FOR CHILDREN AGE 3-6 YEARS TO SUPPORT READING AND WRITING SKILLS IN A RESIDENTIAL AREA USING FROM LOCAL MATERIAL วิกาญดา ภูพันนา ออกแบบอุตสาหกรรม วพ NK ว497 2555 โครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการอ่านและเขียน โครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปีเพื่อส่งเสริมทักาะด้านการอ่านและเขียน - - การออกแบบ ดาวน์โหลดที่นี่
View
94 โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียและของที่ระลึกสำหรับพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม จังหวัดเชียงใหม่ THE PROJECT DESIGN OF MULTIMEDIA AND SOUVENIRS FOR SIAM INSECT ZOO&MUSEUM CHIANGMAI ธัชพงศ์ ชินพิริยะ ออกแบบอุตสาหกรรม วพ NC ธ443 2555 โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียและของที่ระลึก สำหรับพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียและของที่ระลึกสำหรับพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม จังหวัดเชียงใหม่ - - การออกแบบ ดาวน์โหลดที่นี่
View
93 โครงการออกแบบเครื่องเล่นเพื่อบริหารกล้ามเนื้อและข้อ สำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น THE DESIGNS TO EXERCISE THE MUSCLES & JOINTS FOR ELDERLY CASE STUDY SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT CENTER FOR OLDER KHON KAEN กฤษฎา สมเศียร ออกแบบอุตสาหกรรม วพ NK ก279อ 2555 โครงการออกแบบเครื่องเล่นเพื่อบริหารกล้ามเนื้อและข้อสำหรับผู้สูงอายุ โครงการออกแบบเครื่องเล่นเพื่อบริหารกล้ามเนื้อและข้อสำหรับผู้สูงอายุ - - การออกแบบ ดาวน์โหลดที่นี่
View
92 โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในห้องสมุดสำหรับเด็กประถมศึกษา อายุ 9-12ปี กรณีศึกษา โรงเรียนชุมชนดูนสาด Furniture Design Project for Interactive Learning in Library for 9-12 Years Old Kids Case Study Doonsad Community School นมิตา พลยางนอก ออกแบบอุตสาหกรรม วพ NK น199 2555 โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในห้องสมุดสำหรับเด็กประถมศึกษา อายุ 9 -12 ปี โรงเรียนชุมชนดูนสาด โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในห้องสมุด สำหรับเด็กประถมศึกษา อายุ 9-12 ปี โรงเรียนดูนสาด - - การออกแบบ ดาวน์โหลดที่นี่
View
91 โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ สาหรับสวนสาธารณะรมย์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ THE PROJECT DESIGN PUBLIC FURNITURE FOR ROMBURI PARK BURIRAM ชุติพงศ์ พรมดี ออกแบบอุตสาหกรรม วพ NK ช 616 2555 โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ สำหรับสวนสาธารณะรมย์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธ่ารณะ สำหรับสวนสาธารณะรมย์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ - - การออกแบบ ดาวน์โหลดที่นี่
View
90 โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ สำหรับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบรูณ์ Multimedia and Public Relations Media Design to promote Kaokho for Department of Tourism and Sports Petchabun Project พงศ์ธร ฟักฟูม ออกแบบอุตสาหกรรม วพ NC พ125 2555 โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ สำหรับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ สำหรับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์ - - การออกแบบ ดาวน์โหลดที่นี่
View
89 โครงการออกแบบผลิตภัณท์ตกแต่งบ้านจากเส้นใยธรรมชาติ สำหรับแบรนด์ MOTURAL THE PROJECT DESIGN OF HOME DECORATIVE PRODUCTS FROM NATURAL FIBRE FOR MOTURAL BRAND ทศพล การรัมย์ ออกแบบอุตสาหกรรม วพ NK ท237 2555 โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากเส้นใยธรรมชาติ สำหรับแบรนด์ MOTURAL โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากเส้นใยธรรมชาติ สำหรับแบรนด์ MOTURAL - - การออกแบบ ดาวน์โหลดที่นี่
View
88 โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งสำรับสถานตากอากาศริมทะเลในรูปแบบไทยร่วมสมัย THE OUTDOOR FURNITURE DESIGN PROJECT FOR BEACH FRONT RESORT IN THAI CONTEMPORARY STYLE ศุภกานต์ คนชม ออกแบบอุตสาหกรรม วพ NK ศ676 2555 โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งสำหรับสถานตากอากาศริมทะเลในรูปแบบไทยร่วมสมัย โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งสำหรับสถานตากอากาศริมทะเลในรูปแบบไทยร่วมสมัย - - การออกแบบ ดาวน์โหลดที่นี่
View
87 โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอธรรมชาติจากเส้นใยฝ้ายย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการทอแบบผสม THE PROJECT OF NATURAL TEXTILE DESIGN FROM INDOGO AND NATURAL DYING COTTON BY MIXED WOVEN TECHNIQUES กิติคุณ หอมแพน ออกแบบอุตสาหกรรม วพ NK ก429 2555 โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอธรรมชาติจากเส้นใยฝ้ายย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการทอแบบผสม โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอธรรมชาติจากเส้นใยฝ้ายย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการทอแบบผสม - - การออกแบบ ดาวน์โหลดที่นี่
View
86 โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์อุทยานเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา THE PUBLIC FURNITURE DESIGN PROJECT FOR KHAO PANGMA PARK ภาณุพงศ์ วายลม ออกแบบอุตสาหกรรม วพ NK ภ447ฟ 2555 โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์อุทยานเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธ่ารณะเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์อุทยานเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา - - การออกแบบ ดาวน์โหลดที่นี่
View
85 ไลฟ์ ริเวอร์- เจ้าพระยา คอนโดมิเนียม กรุงเทพมหานคร LIFE RIVER - CHAOPAYA CONDOMINIUM BANGKOK เอกพันธ์ คําภูเงิน สถาปัตยกรรมศาสตร์   2555 ไลฟ์ ริเวอร์ เจ้าพระยาคอนโดมิเนียม กรุงเทพมหานคร ไลฟ์ ริเวอร์ เจ้าพระยาคอนโดมิเนียม กรุงเทพมหานคร - - การออกแบบและการวางผัง ดาวน์โหลดที่นี่
View
84 อาคารเรียนรวมอาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Engineering Centennial Memorial Building Faculty of Engineering ,Chulalongkorn University ชัชฤทธิ์ มังครัตน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วพ LG ช357 2554 อาคารเรียนรวมอาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวมอาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - - การออกแบบและการวางผัง ดาวน์โหลดที่นี่
View
83 พิพิธภัณฑ์ ชนเผ่า จังหวัดศรีสะเกษ TRIBES MUSEUM’S SISAKET ธนานนท์ ลาโพธิ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วพ GN ธ243 2555 พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า จังหวัดศรีสะเกษ พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า จังหวัดศรีสะเกษ - - การออกแบบและการวางผัง ดาวน์โหลดที่นี่
View
82 ศูนย์ภาพยนตร์แนวทดลอง กรุงเทพมหานคร BANGKOK EXPERIMENTAL FILM CENTER ภรณินทร์ หอมปลื้ม สถาปัตยกรรมศาสตร์ วพ NA ภ178 2555 ศูนย์ภาพยนตร์แนวทดลอง กรุงเทพมหานคร ศูนย์ภาพยนตร์แนวทดลอง กรุงเทพมหานคร - - การออกแบบและการวางผัง ดาวน์โหลดที่นี่
View
Page 
 of 6
     Records 1 to 20 of 101
    
contact programmer : fiat anuphan