thesis_idname_thainame_engauthormajorcode_ayearkeywordstoryabstractfile
101โครงการออกแบบโคมไฟเซรามิค กรณีศึกษาร้านคาเฟ่ เดอ ฟอเร็สท์PROJECT DESIGN OF CERAMIC LAMP CASE STUDY CAFE DE FORESTพัชรพร พรศิริธิเวชออกแบบอุตสาหกรรมวพ NK พ516ค2555โครงการออกแบบโคมไฟเซรามิค กรณีศึกษาร้านคาเฟ่ เดอ ฟอเร็สท์โครงการออกแบบโคมไฟเซรามิค กรณีศึกษาร้านคาเฟ่ เดอ ฟอเร็สท์ - - การออกแบบในการตกแต่งร้านแนวโมเดิร์น – ลอฟท์นี้โคมไฟถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะนอกจากจะเป็นตัวช่วยให้แสงสว่างแล้วโคมไฟยังถือเป็นของประดับตกแต่งเพิ่มบรรยากาศภายในร้านสถานที่ ทำให้สถานที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โคมไฟแนวแนวโมเดิร์น – ลอฟท์ เป็นโคมไฟที่มีความเรียบง่าย โดยวัสดุที่ใช้ในการผลิตมีหลากหลายชนิดและให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน ซึ่งเซรามิคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่มีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าวัสดุอื่นๆ ด้วยมีความอิสระในเรื่องของรูปทรงการออกแบบต่างๆ มีความทนทานต่อการใช้งาน งานต่อการทำความสะอาดบำรุงรักษา มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ลักษณะพิเศษของดินที่นำมาใช้หลายแบบทั้งแบบทึบแสงและโปร่งแสง ทำให้แสงที่ผ่านออกมาจากโคมไฟมีความนุ่มนวล เป็นตัวช่วยสร้างความหรูหราและคุณค่าให้กับงาน อีกทั้งยังถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และเสน่ห์ของงานผ่านรูปทรงได้เป็นอย่างดี จากสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความจำเป็นของโคมไฟที่มีต่อร้านแนวโมเดิร์น – ลอฟท์ โดยมีร้านคาเฟ่ เดอ ฟอเร็สท์ เป็นกรณีศึกษาให้กับโครงการออกแบบ โดยนำเอาลักษณะพิเศษต่างๆของงานเชรามิคมาประยุกต์ควบคู่กับแนวโมเดิร์น – ลอฟท์ โดยมีการจัดองค์ประกอบใหม่ให้มีความทันสมัย เน้นประโยชน์ใช้สอยและการสร้างบรรยากาศให้กับร้านมากขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการตกแต่งร้านแนวโมเดิร์น – ลอฟท์ต่อไปดาวน์โหลดที่นี่
100โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประดับด้วยเซรามิก สำหรับบ้านน๊อคดาวน์Furniture design decorates with ceramic for Knockdown houseศิวกานต์ อุตะมะออกแบบอุตสาหกรรมวพ NK ศ5412555โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประดับด้วยเซรามิค สำหรับบ้านน๊อคดาวน์โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประดับด้วยเซรามิค สำหรับบ้านน๊อคดาวน์ - - การออกแบบโครงการออกแบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบหรือมีบ้านน๊อคดาวน์เป็นที่พักหรืออยู่อาศัย และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยการประดับเซรามิก การออก แบบเฟอร์นิเจอร์ประดับด้วยเซรามิกนี้เป็นการนำเอาลักษณะและเอกลักษณ์ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร และห้างหุ่นส่วนบัวคำสกลนครก่อสร้าง โดยมีศิลปวัฒนธรรมอีสาน เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความงาม เอกลักษณ์ และความสะดวก สบายในการใช้งาน เพื่อให้ได้รูปแบบที่แตกต่างเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยถ่ายทอดแนวความคิดที่ได้จากผ้าลายขิดอีสาน ซึ่งลวดลายอาจเกิดจากวิถีชีวิตหรือการดำรงชีวิตประจำวันของคนท้องถิ่นนั้นๆเป็นตัวสร้างเรื่องราว ในการออกแบบและศึกษาครั้งนี้ วัตถุดิบดินที่ใช้คือ ดินอำเภอศรีสงคราม เป็นดินที่มีอยู่ในจังหวัดนครพนม ซึ่งมีพื้นที่ติดกับจังหวัดสกลนคร นับเป็นการสร้างเสริมเศรษฐกิจระหว่างพื้นที่ และความเป็นเอกลักษณ์ภายในท้องถิ่น ดินอำเภอศรีสงครามถูกผสมด้วยก๊อกด่านเกวียนเพื่อลดการหดตัวของดินในอัตราส่วน 70ต่อ 30เปอร์เซ็นต์ และความเหมาะสมในการขึ้นรูป ด้วยวิธีการการกดพิมพ์ สีของเนื้อดินเป็นสีดำ และเป็นสีขาวเมื่อหลังเผา สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย มีความสวยงามและเอกลักษณ์ได้เป็นอย่างดี ผลการศึกษาและออกแบบครั้งนี้ ได้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 2 ส่วน ซึ่งแบ่งออกเป็น 1.ส่วนของเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย โต๊ะและเก้าอี้ 2.ส่วนของเซรามิกประกอบด้วย ชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับหน้าโต๊ะทั้งหมด 72 ชิ้น และชิ้นส่วนวนที่ใช้สำหรับเก้าอี้ 8 ชิ้น โดยรูปแบบของเซรามิกมีลักษณะเป็นแผ่นกระเบื้อง ที่มีการเคลือบสีใน 3 รูปแบบ คือ 1.สีน้ำเงินล้วน 2.สีเหลืองล้วน 3.ทูโทนนำและเหลือง สรุปผลการออกแบบและการผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ได้จากโครงการมีตำหนิและความโก่งงอเนื่องจากการหดตัวของเนื้อดินเมื่อแห้ง ซึ่งในกรณีศึกษาต่อไป และผลิตภัณฑ์ยังสามารถพัฒนาให้มีความเหมาะสมต่อการใช้และตอบสนองต่อความต้องการให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นไปดาวน์โหลดที่นี่
99โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียรณรงค์ขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นTHE PROJECT DESIGNS MULTI-MEDIA CAMPAIGN ON SAFE DRIVING IN KHON KAEN UNIVERSITYเลิศพงศ์ เตียวตระกูลออกแบบอุตสาหกรรมวพ NC ล9842555โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียรณรงค์ขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียรณรงค์ขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น - - การออกแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยขั้นนำในภาคอีสานและมีนักศึกษาจำนวนมาก ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่นั้นนิยมใช้รถจักรยานยนต์สัญจรภายในมหาวิทยาลัย แต่ยังประมาทและขาดวินัยในการขับขี่ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย ปัญหาการขาดวินัยจราจรนี้เป็นปัญหาที่มีมาช้านาน นอกจากนั้นยังทำให้มีความเสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุ ซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ ช่วงวัยที่กำลังศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยเป็นช่วงสำคัญที่ส่งผลไปถึงอนาคตของนักศึกษาเอง ผู้จัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางนำมาซึ่งการรณรงค์ ให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย โดยมีการออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมีเดีย เป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย โดยมีแนวความคิดในการออกแบบ คือ สื่อให้เห็นถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการประมาทและขาดวินัยจราจร เกิดแรงจูงใจในการขับขี่ยานพาหนะอย่างไม่ประมาท เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาในระยะยาว ผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นโครงการเพื่อนำเสนอสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อการรณรงค์ขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยและสร้างความดึงดูดใจแก่กลุ่มเป้าหมายให้ขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยโดยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางแก้ปัญหาในการรณรงค์ได้แนวทางหนึ่ง เพื่อให้ปัญหานี้หมดไปจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปดาวน์โหลดที่นี่
98โครงการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา ชุดตกแต่งสวนส่งเสริมฮวงจุ้ย สำหรับการจัดสวนขนาดย่อมTHE PROJECT OF DESIGNING "FENG SHUI" PROMOTE SET FOR LIMITED GARDENฐาปนีย์ สีขุนไชยออกแบบอุตสาหกรรมวพ NK ฐ3192555โครงการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา ชุดตกแต่ง สวนส่งเสริมฮวงจุ้ยโครงการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา ชุดตกแต่งสวนส่งเสริมฮวงจุ้ย - - การออกแบบการวิจัยโครงการออกแบบอุตสาหกรรมชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ชุดจัดตกแต่งสวนส่งเสริมฮวงจุ้ย สำหรับพื้นที่ขนาดย่อม ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในการจัดสวนภายในบ้านที่มีพื้นที่ขนาดจำกัด และช่วยส่งเสริมความเป็นมงคลตามหลักความเชื่อตามศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเรื่องหลักเบญจธาตุ ทั้งนี้เพื่อให้รูปแบบเหมาะสมกับการใช้งาน และส่งเสริมเพื่อให้สอดคล้องตามหลักความเชื่อของแต่ละบุคคล เพื่อความต้องการของผู้บริโภค และเหมาะสมสำหรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ผลการศึกษามีการศึกษาทดลองดินที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น เช่น ดินสโตนแวร์ หล่อชิ้นงาน ได้ทดลองอัตราการหดตัวหลังเผาและสีของเนื้อดิน ดินพอซเลน สำหรับงานหล่อโคมไฟ ได้ทดลองอัตราการโปร่งแสงของเนื้อดินและการหดตัว และได้มีการทดลองสีเคลือบเพื่อให้เหมาะสมกับความหมายเรื่องสีประจำธาตุจึงได้มีผลงานการออกแบบชุดเครื่องปั้นดินเผาสำหรับการตกแต่งสวนส่งเสริมฮวงจุ้ย สำหรับพื้นที่ขนาดย่อม ดังนี้ ชุดกระถาง ประกอบด้วย ขนาดใหญ่ 1 ชิ้น ขนาดกลาง 1 ชิ้น และขนาดเล็ก 1 ชิ้น กระถางแขวน 1 ชิ้น โคมไฟประดับ 1 ชิ้น ชุดโมบายอาหารนก 1 ชิ้น และ ชุดน้ำไหล 1 ชุด ในแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกัน ในเรื่องการสื่อความหมาย รูปร่าง รูปทรง และสี ตามหลักเบญจธาตุ สามารถจัดเป็นชุดตกแต่งประจำธาตุได้ตามความเหมาะสมของธาตุประจำตัวบุคคล จากการผลิตผลงานชุดเครื่องปั้นดินเผาตกแต่งสวนส่งเสริมฮวงจุ้ย สำหรับการจัดสวนขนาดย่อมสามารถใช้งานได้จริง และสามารถผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรมดาวน์โหลดที่นี่
97โครงการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับร้านกาแฟ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ โอลีฟTHE PROJECT DESIGN OF IDENTITY FOR COFFEESHOP TO PROMOTE ENVIROMENTAL PROTECTION BRAND OLEAFนวรัตน์ จุลพันธ์ออกแบบอุตสาหกรรมวพ NK น299ก2555โครงการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับร้านกาแฟโครงการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับร้านกาแฟ - - การออกแบบโครงการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับร้านกาแฟ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ โอลีฟ ร้านเครื่องดื่มกาแฟและนมสดโอลีฟ เป็นร้านที่มีแนวความคิดในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่จำหน่าย โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร้านได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะออกแบบอัตลักษณ์สำหรับร้านกาแฟ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แบรนด์โอลีฟ ให้มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากการเจริญเติบโตของต้นไม้ ที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชิวิตบนโลก ผลิตภัณฑ์จะใช้กระดาษเป็นวัสดุที่สำคัญในการออกแบบ เพื่อลดการใช้พลาสติก และลวดลายกราฟิกตกแต่งร้านออกแบบให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย วัยรุ่น อายุ 18-23 ปี โดยข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าในการวิจัยครั้งนี้รวบรวมจากข้อมูลประเภท ทุติยภูมิ ได้จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลปฐมภูมิได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร พนักงานลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่นดาวน์โหลดที่นี่
96โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับจากผ้าฝ้ายทอมือ โดยใช้เทคนิคตกแต่งผลิตภัณฑ์แฟชั่น สำหรับแบรนด์ MUNECATHE PROJECT DESIGN OF CLOTHING AND ACCESSORIES FORM HAND-WOVEN COTTON OF DECORATIVE FABRIC TECHNIQUES FOR MUNECA BARNDพิรุฬห์พร ศรีเมืองออกแบบอุตสาหกรรมวพ NK พ3752555โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับจากผ้าฝ้ายทอมือ โดยใช้เทคนิคตกแต่งผลิตภัณฑ์แฟชั่นสำหรับแบรนด์ MUNECAโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับจากผ้าฝ้ายทอมือ โดยใช้เทคนิคตกแต่งผลิตภัณฑ์แฟชั่นสำหรับแบรนด์ MUNECA - - การออกแบบชาวไทยนั้นมีการทอผ้ามาช้านาน ประการสำคัญคือใช้ผ้าทอในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย นอกจากนั้นผ้าทอยังเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงฐานะของผู้สวมใส่อีกด้วย ผ้าฝ้ายเหมาะสำหรับทอเป็นเครื่องนุ่งห่มในเมืองร้อน เพราะเมื่อฝ้ายดูดความชื้นแล้ว ความชื้นจะระเหยกลายเป็นไอ ผู้ที่สวมใส่เสื้อผ้าจากผ้าฝ้ายจะรู้สึกเย็นสบาย ในปัจจุบันผ้าฝ้ายทอมือเริ่มมีการผลิตลดลง เพราะภาพลักษณ์ของผ้าฝ้ายคือผ้าที่ใช้ทำเครื่องแต่งกายที่เป็นพิธีการ ในประเพณี หรือ ผ้าที่ใช้ในผู้สูงอายุ ผ้าฝ้ายทอมือที่จะนำมาใช้ในโครงการออกแบบนี้คือผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่ม“ผ้าทอพื้นเมืองไทเลย”ผลิตขึ้นโดยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านก้างปลา หมู่ที่ 9 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผ้าของกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองไทเลยยังคงเป็นผ้าทอที่ได้มาจากฝ้ายเข็นมือที่มีความประณีตละเอียดในการทอถึงแม้เนื้อผ้าที่ออกมาจะไม่เรียบร้อยเหมือนผ้าที่ทอจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่ก็เป็นเสน่ห์ของการทอมือและยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าอยู่มิใช่น้อย โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับสตรีจากผ้าฝ้ายทอมือ โดยใช้เทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์แฟชั่น สำหรับแบรนด์ MUNECA มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาและทดลองการนำผ้าฝ้ายทอมือมาสร้างความโดดเด่นและเพิ่มมูลค่าโดยการใช้เทคนิคการฉลุลายและการปักมือให้เกิดความแตกต่าง ซึ่งในคอลเลคชั่นนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเจ้าหญิงในเทพนิยาย ที่มีความอ่อนหวาน นุ่มนวล สดใส เพื่อให้เชื่อมโยงกับผู้หญิงได้อย่างลงตัว และถ่ายทอดลวดลายการฉลุลายและการปักออกมาเป็นเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับสตรีจากผ้าฝ้ายผ่านลวดลายที่มีเรื่องราวที่งดงาม จากผืนผ้าฝ้ายทอมืออันทรงคุณค่าดาวน์โหลดที่นี่
95โครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์สาหรับเด็กอายุ 3-6 ปีเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการอ่านและเขียน ภายในที่พักอาศัย โดยใช้วัสดุจากท้องถิ่นอีสานTHE DESIGN PROJECT OF FURNITURE SET FOR CHILDREN AGE 3-6 YEARS TO SUPPORT READING AND WRITING SKILLS IN A RESIDENTIAL AREA USING FROM LOCAL MATERIALวิกาญดา ภูพันนาออกแบบอุตสาหกรรมวพ NK ว4972555โครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการอ่านและเขียนโครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปีเพื่อส่งเสริมทักาะด้านการอ่านและเขียน - - การออกแบบเด็กในวัย 3-6 ขวบ เป็นวัยที่เริ่มเรียนรู้โลกและภาษาเด่นชัดมาก ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจะเป็นอย่างไรในอนาคต อยู่ที่การส่งเสริมเลี้ยงดูในช่วงเวลานี้เป็นสาคัญ พ่อแม่ควรส่งเสริมพัฒนาการหลายด้านไปพร้อมๆกัน เช่น อาหาร สังคม การเล่นดนตรี หรือการอ่าน แม้เด็กจะยังอ่านหนังสือไม่ออกเพราะยังเล็ก แต่เป็นช่วงเวลาที่เด็กสนอกสนใจจดจ่ออยู่กับการเปิดหนังสือ เพื่อค้นหา และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่แตกต่างจากสิ่งที่เห็นอยู่รอบตัวทุกเมื่อเชื่อวันนั้น ถือเป็นช่วงเวลาทองที่พ่อแม่ใช้เป็นช่วงเวลาในการต่อยอดความคิดที่ดีงาม รวมถึงการบ่มเพาะศีลธรรมพื้นฐานกับเด็กได้เป็นอย่างดี เด็กจาหนังสือจากหน้าปกได้แล้ว ทาท่าทาทางเหมือนกาลังอ่านหนังสือได้ เข้าใจว่าควรถือหนังสืออย่างไร สามารถระบุสิ่งของในหนังสือได้ พูดชื่อตัวละครในหนังสือได้ เฟอร์นิเจอร์ก็นับเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถดึงดูดให้เด็กมีความอยากและสนใจในการอ่านและเขียนจากผลสารวจและการหาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า เฟอร์นิเจอร์ทั่วไปในท้องตลาดไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการเรียนรู้เรื่อง การอ่านหนังสือของเด็กและขนาดของเฟอร์นิเจอร์มักไม่เหมาะสมแก่เด็กช่วงอายุ 3-6 ปี ทาให้การใช้เกิดความไม่สะดวกสบายและมีราคาแพงเกินไป อีกทั้งวัสดุบางชนิดของเฟอร์นิเจอร์นั้นยังส่งผลอันตรายอันตรายต่อเด็กและคนในครอบครัวอีกด้วย จากปัญหาดังกล่าวจึงได้เล็งเห็นความสาคัญในการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการอ่านและเขียนสาหรับเด็ก 3-6 ปี ให้สามารถรองรับสัดส่วน และพฤติกรรมต่างๆของเด็กในขณะอ่านและเขียนเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานอย่างเหมาะสมและใช้วัสดุที่มาจากท้องถิ่นซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กและคนในครอบครัวดาวน์โหลดที่นี่
94โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียและของที่ระลึกสำหรับพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม จังหวัดเชียงใหม่THE PROJECT DESIGN OF MULTIMEDIA AND SOUVENIRS FOR SIAM INSECT ZOO&MUSEUM CHIANGMAIธัชพงศ์ ชินพิริยะออกแบบอุตสาหกรรมวพ NC ธ4432555โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียและของที่ระลึก สำหรับพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม จังหวัดเชียงใหม่โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียและของที่ระลึกสำหรับพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม จังหวัดเชียงใหม่ - - การออกแบบสวนสัตว์แมลงสยามและพิพิธภัณฑ์ ดำเนินงานโดยครอบครัวเอกอำนวย ริเริ่มโดย อ.พิสุทธิ์ เอกอำนวย ซึ่งได้เรียนมาทางกีฏวิทยา และมีแมลงที่สะสมมานานกว่า 30 ปี ได้เปิดดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยมี คุณสุทธา เอกอำนวย (บิน) ลูกชายคนโตเป็นเจ้าของและผู้อำนวยการ รายได้หลักได้มาค่าเข้าชมจากนักท่องเที่ยวซึ่งเรียกเก็บในราคาค่อนข้างต่ำ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานหลายคน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วในระยะ 2 ปีแรกนี้มีคนรู้จักและมาเที่ยวกันน้อยมาก ในขณะที่ต้องลงทุนในการดำเนินงานและขยายงานขึ้นอย่างกว้างขวาง การขาดทุนรายสัปดาห์ รายเดือนเป็นเรื่องธรรมดาที่ทางสวนสัตว์แมลงสยามยังพอรับได้ ยังไม่ย่อท้อในการดำเนินงานและต้องการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ที่พึ่งของประชาชนและคนที่รักแมลงโดยแท้จริง ด้วยความเป็นมาและความสำคัญของเหตุผลดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงเห็นควรให้มีการจัดทำ โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียและของที่ระลึก สำหรับพิพิธภัณฑ์แมลงสยาม ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการออกแบบของที่ระลึก เพื่อหารายได้และสะท้อนความเป็นหน่วยงานดังกล่าวมากขึ้น พร้อมทั้งยังส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นสื่อที่นิยมในปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่นิยมใช้อินเตอร์เน็ตได้ง่าย และทำให้เกิดความเข้าใจ ดึงดูดใจ และเพิ่มคุณค่าให้แก่ของที่ระลึก ผลที่ได้สามารถเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางในการออกแบบสื่อมัลติมีเดียสำหรับประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายของที่ระลึกอื่นๆต่อไป ทั้งในพิพิธภัณฑ์แมลงสยาม และพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่มีลักษณะคล้ายกันดาวน์โหลดที่นี่
93โครงการออกแบบเครื่องเล่นเพื่อบริหารกล้ามเนื้อและข้อ สำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่นTHE DESIGNS TO EXERCISE THE MUSCLES & JOINTS FOR ELDERLY CASE STUDY SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT CENTER FOR OLDER KHON KAENกฤษฎา สมเศียรออกแบบอุตสาหกรรมวพ NK ก279อ2555โครงการออกแบบเครื่องเล่นเพื่อบริหารกล้ามเนื้อและข้อสำหรับผู้สูงอายุโครงการออกแบบเครื่องเล่นเพื่อบริหารกล้ามเนื้อและข้อสำหรับผู้สูงอายุ - - การออกแบบปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากวิทยาการทางการแพทย์ที่ดีขึ้น และจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต เมื่อกล่าวถึงผู้สูงอายุ การที่จะทำให้ผู้สูงอายุ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้นย่อมหมายถึงการมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงทางเสื่อมสภาพของร่างกายทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆลดลงความต้านทานโรคลดลง ผู้สูงอายุจึงเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพมากกว่าวัยอื่นๆโดยพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังรวมทั้งโรคกล้ามเนื้อและข้อ โดยผู้สูงอายุหญิงมีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคเหล่านี้สูงกว่าผู้สูงอายุชาย พิจารณาตามเขตที่อยู่อาศัยพบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่นอกเขตเทศบาล มีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆมากกว่าในเขตเทศบาลถึง 3เท่า เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นมีประชากรประมาณ 1.7ล้านคน และมีประชากรผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ3ของประเทศ ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุ ขอนแก่น จึงได้จัดตั้งขึ้นและส่งเสริมให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยที่ศูนย์พัฒนาการฯ มีเครื่องบริหารร่างกายแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้งาน แต่ยังพบข้อบกพร่องของเครื่องบริหารเหล่านี้คือ ยังขาดความน่าสนใจ และไม่สะดวกต่อการใช้งาน จึงเกิดปัญหาในการใช้งาน ทำให้ผู้สูงอายุไม่นิยมที่จะใช้งานเครื่องบริหารเหล่านี้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการบริหารร่างกายที่เหมาะสม จึงได้นำจุดบกพร่องเหล่านี้มาปรับปรุงและแก้ไข โดยได้ทำการออกแบบเครื่องเล่นเพื่อบริหารกล้ามเนื้อและข้อ สำหรับผู้สูงอายุ โดยต้องการที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้มีการบริหารร่างกายในท่าที่ถูกต้องและเหมาะสม และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย และสนุกไปกับการเล่น เพื่อสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วยดาวน์โหลดที่นี่
92โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในห้องสมุดสำหรับเด็กประถมศึกษา อายุ 9-12ปี กรณีศึกษา โรงเรียนชุมชนดูนสาดFurniture Design Project for Interactive Learning in Library for 9-12 Years Old Kids Case Study Doonsad Community Schoolนมิตา พลยางนอกออกแบบอุตสาหกรรมวพ NK น1992555โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในห้องสมุดสำหรับเด็กประถมศึกษา อายุ 9 -12 ปี โรงเรียนชุมชนดูนสาดโครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในห้องสมุด สำหรับเด็กประถมศึกษา อายุ 9-12 ปี โรงเรียนดูนสาด - - การออกแบบปัจจุบันนี้การอ่านหนังสือของเด็กไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายตลอดจนไม่เห็นความสำคัญของการอ่าน เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินจากการได้ฟังได้รับรู้เรื่องราวต่างๆจากโทรทัศน์ ถ้าจะให้การอ่านหนังสือเกิดเป็นนิสัย จำเป็นต้องปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ อีกทั้งพฤติกรรมการอ่านหนังสือของเด็กไทย จะมุ่งมั่นกับการอ่านเพื่อเตรียมสอบมากกว่าจะอ่านทุกอย่างที่พบเจอ โดยเฉพาะในเด็กระดับประถมศึกษา ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มากจนเกินไป จนส่งผลทำให้มีพัฒนาการของสมองที่ด้อยลงกว่าการอ่านหนังสือ เพราะเด็กๆ จะไม่มีการพัฒนาทักษะของกระบวนการคิด จินตนาการ การวิเคราะห์ มีแต่การรับเพียงด้านเดียว ไม่มีความกระตือรือร้น จึงจำเป็นที่ต้องมี“ห้องสมุดมีชีวิต”เพื่อให้เด็กๆอ่านและเรียนรู้ไปด้วยในตัว จึงเป็นที่มาของโครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในห้องสมุด สำหรับเด็กประถมวัย เพราะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของห้องสมุด ที่ไม่เพียงแต่ให้บริการยืมหนังสือเท่านั้น แต่ยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กหลากหลายที่ช่วยสร้างมิติให้แก่หนังสือ ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กซึ่งเด็กๆนั้นเติบโต ซึมซับ และเรียนรู้ได้ในทุกหนทุกแห่งและตลอดเวลา ด้วยเชื่อว่าเด็กได้รับการกระตุ้นจากหนังสือที่ดี และกิจกรรม เด็กๆก็จะยิ่งมีความพร้อม ห้องสมุดแห่งนี้จึงเปิดโอกาสให้แก่เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ สนุกสนาน โดยเลือกกรณีศึกษาคือห้องสมุดของนักเรียนระดับประถมศึกษา เพราะเด็กในวัยนี้มีความหลากหลาย และถือเป็นวัยแห่งการเรียนรู้และจดจำ จึงต้องการที่จะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และค้นคว้าจากห้องสมุด โดยการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆหันมาเข้าห้องสมุดในเวลาว่าง อีกทั้งไม้ยางพารายังถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของคนในชุม เนื่องจากคนในตำบลดูนสาด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทำสวนยางจึงเป็นอาชีพหลักที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนในชุม ดังนั้นจึงเล็งเห็นความสำคัญของการแปรรูปเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชนและพัฒนาการของเด็กในวัยประถมศึกษาที่ต้องรวมเอาทั้งการเล่นและการเรียนรู้มาไว้ด้วยกันดาวน์โหลดที่นี่
91โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ สาหรับสวนสาธารณะรมย์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์THE PROJECT DESIGN PUBLIC FURNITURE FOR ROMBURI PARK BURIRAMชุติพงศ์ พรมดีออกแบบอุตสาหกรรมวพ NK ช 6162555โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ สำหรับสวนสาธารณะรมย์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธ่ารณะ สำหรับสวนสาธารณะรมย์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ - - การออกแบบในสภาวะสังคมปัจจุบันมีความวุ่นวาย อีกทั้งยังมีการแข่งขันและความตึงเครียด โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มีวิถีทางการดาเนินชีวิตที่เร่งรีบ ไม่มีเวลาพักผ่อน ทาให้สวนสาธารณะเริ่มได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้น ซึ่งเป็นสถานที่ ที่จัดขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสาหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย และมีการตกแต่งพื้นที่ไว้อย่างสวยงามประกอบด้วย ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สระน้า สนามหญ้า ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมในสวนสาธารณะ เช่น การออกกาลังกาย นันทนาการ และอื่นๆ อาจกล่าวได้ว่าประชาชนเริ่มหันมาเอาใจใส่สุขภาพมากขึ้น โดยการใช้พื้นที่ในสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อน การนันทนาการของครอบครัว ออกกาลังกาย ทาให้ผู้มาใช้ได้ผ่อนคลายจากความเครียดที่เกิดจากการทางาน อีกทั้งสวนสาธารณะยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของท้องถิ่นนั้นๆ สวนสาธารณะรมย์บุรี หรือที่ชาวบุรีรัมย์เรียกกันว่า สวนรมย์บุรี เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดบุรีรัมย์ ในสมัยก่อนเป็น คูเมืองโบราณ ซึ่งเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ อาจมีอายุเก่าแก่ถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ราว 2,000 ปีมาแล้ว ทางเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมคูเมืองแห่งนี้ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ สวนสาธารณะรมย์บุรี ” มาจนถึงปัจจุบัน สวนรมย์บุรีนั้นเป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยม มีผู้คนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด มาใช้บริการและทากิจกรรมต่าง ๆ เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจ ใช้ออกกาลังกาย และเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น การแสดงดนตรี การจัดนิทรรศการต่าง ๆ งานประจาปี เป็นต้น รูปแบบเฟอนิเจอร์ของสวนสาธารณะ บริเวณสวนรมย์ ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มีอยู่ สภาพเฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างเก่า ชารุด และส่วนใหญ่ยังขาดการกาหนดรูปแบบที่ชัดเจน เป็นเฟอนิเจอร์ที่มีรูปแบบเรียบง่าย ธรรมดา ไม่ได้แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ขาดการออกแบบ เฟอร์นิเจอร์โดยใช้รูปทรงลวดลายที่ทาให้เกิดความประทับใจ ความพึงพอใจ และประโยชน์ใช้สอยมีน้อย ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นความสาคัญของ เอกลักษณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้นาเอกลักษณ์มาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เพื่อทาให้เฟอร์นิเจอร์มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ดึงดูดความสนใจของผู้มาใช้บริการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้เฟอร์นิเจอร์ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น จึงเป็นที่มาของโครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สวนสาธารณะ สาหรับสวนสาธารณะ รมย์บุรี จังหวัดบุรีรัมย์ โดยต้องการที่จะสร้างความโดดเด่นให้กับเฟอร์นิเจอร์ และแสดงเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ที่มาใช้บริการสวนสาธารณะดาวน์โหลดที่นี่
90โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ สำหรับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบรูณ์Multimedia and Public Relations Media Design to promote Kaokho for Department of Tourism and Sports Petchabun Projectพงศ์ธร ฟักฟูมออกแบบอุตสาหกรรมวพ NC พ1252555โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ สำหรับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ สำหรับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์ - - การออกแบบอำเภอเขาค้อ มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายที่สร้างชื่อเสียงให้กับ จังหวัดเพรชบูรณ์ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ ทางสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬาจึงมีการประชาสัมพันธ์คอยให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทั้งเว็บไซด์ สื่อมัลติมีเดีย และสื่อสิ่งพิมพ์ แต่เนื่องจากปี 2554 จำนวนนักท่องเที่ยวได้ลดลงจากปัจจัยหลายด้าน ในอีกด้านหนึ่งช่องทางการกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์มากขึ้น ผ่านทั้งสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆ โครงการนี้ เป็นโครงการเพื่อศึกษาหาแนวทางในการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย สื่อประชาสัมพัธ์และ เป็นการปรับภาพลักษณ์หน่วยงานเพิ่มศักยภาพดังกล่าวมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยสื่อมัลติมีเดียและสื่อประชาสัมพันธ์ ที่มีช่องทางเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้รวดเร็ว สะดวก ดึงดูดหรือสร้างจุดประทับใจเพื่อเชิญชวนมากขึ้น โดยการสร้างแคมเปญการท่องเที่ยวขึ้นในการนำเสนอรูปแบบ การท่องเที่ยวช่วงนอกเทศกาลคือ ช่วงปลายฝนขึ้นมา ภายใต้คอนเซ็ปต์ ธรรมชาติ และ ความทันสมัย ซึ่งมีรายละเอียดโครงการโดยสรุปมีดังนี้ - ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อประชาสัมพันธ์งาน ได้แก่ เว็บไซด์เพื่อประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ท และสื่อประชาสัมพันธ์ภาพเคลื่อนไหว - ออกแบบสื่อสิ่งพิม์ ได้แก่ โปสเตอร์ และแผ่นพับดาวน์โหลดที่นี่
89โครงการออกแบบผลิตภัณท์ตกแต่งบ้านจากเส้นใยธรรมชาติ สำหรับแบรนด์ MOTURALTHE PROJECT DESIGN OF HOME DECORATIVE PRODUCTS FROM NATURAL FIBRE FOR MOTURAL BRANDทศพล การรัมย์ออกแบบอุตสาหกรรมวพ NK ท2372555โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากเส้นใยธรรมชาติ สำหรับแบรนด์ MOTURALโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากเส้นใยธรรมชาติ สำหรับแบรนด์ MOTURAL - - การออกแบบมนุษย์ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆมากมาย งานสร้างสรรค์ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ถือเป็นศิลปะ อย่างหนึ่ง การทอผ้าหรือการทอถือเป็นศิลปะและหัตถกรรมอย่างหนึ่ง งานหัตถกรรม เป็นงานช่างที่ ผ่านกระบวน การผลิตด้วยมือทั้งหมดจึงมีความละเอียด ปราณีต อ่อนหวาน และสวยงาม การทอผ้า นั้นยังถือเป็นงาน ศิลปะ เนื่องจากมีการให้สีสันและลวดลายต่างๆ ในผืนผ้า ปัจจุบันแม้จะมีการใช้ เครื่องจักรสำหรับทอผ้า แต่การทอผ้าด้วยมือก็ยังเป็นศิลปะที่ได้รับการยกย่องและชื่นชม ภาคอีสาน นั้นมีการทอผ้าด้วยมือมายาวนาน และในอดีตมนุษย์ได้ใช้วัตถุดิบในงานทอผ้าที่ได้จากธรรมชาติเป็น สำคัญ นอกจากผ้าจะใช้เป็นครื่องนุ่งหุ่มแล้วยังนำมาปรับใช้ในการตกแต่งสิ่งต่างๆ รวมทั้งที่อยู่อาศัย ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากเส้นใยธรรมชาติ สำหรับแบรนด์ MOTURALขึ้น เพื่อเห็นถึงความสำคัญของงานศิลปะในภาคอีสาน งานหัตถรรมอันทรงคุณค่า สร้าง สรรค์ผลงานอย่างเป็นกระบวนการเพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงตามจุดมุ่งหมาย มีคุณค่าและคุณภาพ สามารถ นำไปใช้งานได้จริงต่อไปในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดโครงการโดยสรุปดังนี้ ออกแบบเทคนิค วิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สีสันในเส้นใย ออกแบบลวดลายเทคนิคที่น่าสนใจ ได้แก่ ทอเว้น ทอจก คล้องปม และ ดัดเส้นพุ่ง ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงงานศิลปะ ได้แก่ หมอนอิง พรมตกแต่ง วอลเปเปอร์ และ ผ้าม่าน ออกแบบส่วนต่างๆของแบรนด์ ได้แก่ โลโก้ ป้ายราคาดาวน์โหลดที่นี่
88โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งสำรับสถานตากอากาศริมทะเลในรูปแบบไทยร่วมสมัยTHE OUTDOOR FURNITURE DESIGN PROJECT FOR BEACH FRONT RESORT IN THAI CONTEMPORARY STYLEศุภกานต์ คนชมออกแบบอุตสาหกรรมวพ NK ศ6762555โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งสำหรับสถานตากอากาศริมทะเลในรูปแบบไทยร่วมสมัยโครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งสำหรับสถานตากอากาศริมทะเลในรูปแบบไทยร่วมสมัย - - การออกแบบการพักผ่อนจำเป็นสำหรับมนุษย์โดยเฉพาะปัจจุบันสังคมเมืองที่เจริญเติบโตสวนทางกับคุณ ภาพชีวิต ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ ทางออกของปัญหานี้คือการได้พักผ่อนในที่ๆ มีสภาพแวดล้อมที่ดี สถานตากอากาศเป็นทางออกที่เหมาะสมมากที่สุดของชีวิตคนเมือง โดยเฉพาะ รีสอร์ทที่ใกล้ทะเล เพราะมีโอโซนสูง และทะเลมีกิจกรรมให้ได้ผ่อนคลายมากมาย เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในรีสอร์ทก็มีส่วนสำคัญในการรองรับกิจกรรมการพักผ่อน ซึ่งการพักผ่อนและการทำกิจกรรมใกล้ทะเลนั้นต้องมีเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม นั่นคือเตียงพักผ่อนริมชายหาด โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งสำหรับสถานตากอากาศริมทะเลจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เตียงพักผ่อนกลางแจ้งในโครงการนี้ได้แรงบันดาลใจจากความต้องการนำเสนอความเป็นไทย จึงออกแบบจากแรงบันดาลใจ “ไทยร่วมสมัย” และได้ตีความออกมาเป็นเป็นรูปทรงของผลิตภัณฑ์ และนำเรื่องราวของดอกบัวซึ่งเป็นดอกไม้ที่อยู่ในลวดลายของศิลปะไทยมาผสมผสานกับความร่วมสมัย ซึ่งตรงกับสถาน ที่พักตากอากาศในรูปแบบไทยร่วมสมัยเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยและเป็นจุดขายสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่สนใจในวัฒนธรรมไทยอีกด้วยดาวน์โหลดที่นี่
87โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอธรรมชาติจากเส้นใยฝ้ายย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการทอแบบผสมTHE PROJECT OF NATURAL TEXTILE DESIGN FROM INDOGO AND NATURAL DYING COTTON BY MIXED WOVEN TECHNIQUESกิติคุณ หอมแพนออกแบบอุตสาหกรรมวพ NK ก4292555โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอธรรมชาติจากเส้นใยฝ้ายย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการทอแบบผสมโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอธรรมชาติจากเส้นใยฝ้ายย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการทอแบบผสม - - การออกแบบวัฒนธรรมการย้อมครามพบได้โดยทั่วไปในดินแดนที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร การย้อมครามในประเทศไทยมีพืช 2 ชนิดที่นิยมนำมาใช้ คือ ครามและฮ่อม และเมื่อพูดถึงผ้าย้อมครามสิ่งแรกที่คนมักนึกถึง คือ ผ้าย้อมครามจากจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นผ้าย้อมครามที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น สวยงามและมีประวัติการทำมาอย่างยาวนาน การย้อมสีธรรมชาติพบได้ทั่วไปในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีวิธีการได้มาซึ่งสีธรรมชาติต่างกัน และยังมีสูตรการย้อมสีที่สืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น สีธรรมชาติที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้มาจากเปลือกไม้ แก่น ใบ ดอก สัตว์ เป็นต้น โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอธรรมชาติจากเส้นใยฝ้ายย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการทอแบบผสม ได้เล็งเห็นคุณค่าภูมิปัญญาของชาวสกลนครจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ การออกแบบให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิม สามารถถ่ายทอดกระบวนการย้อมคราม การย้อมสีธรรมชาติและการทอผ้าได้ การสร้างสรรค์งานทางผู้จัดทำโครงการได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากสายฝนซึ่งเปรียบเป็นตัวแทนของผู้ใช้งานที่มีความหลากหลายรูปแบบ และเปรียบเป็นบุคลิกต่างๆของผู้ใช้งาน ในการออกแบบได้หยิบเอาสีมาจากสายฝนในช่วงเวลาต่างๆมาใช้ในการออกแบบ คือ สีคราม สีน้ำเงิน สีเหลือง สีชมพูและสีน้ำตาล ซึ่งสีเหล่านี้ได้มากจากสายฝนที่ตกในช่วงเวลาต่างกัน โครงการออกแบบนี้ได้นำเทคนิคการทอผ้าแบบหางกระรอกและแบบสายฝนมาใช้ทอผสมกันในผ้าผืนเดียว ซึ่งทำให้ได้ลวดลายของผ้าที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ในโครงการออกแบบนี้ ประกอบด้วย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าผืน กระเป๋าและหมวก ซึ่งออกแบบมาให้ครอบคลุมการใช้งานในชีวิตประจำวัน โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอธรรมชาติจากเส้นใยฝ้ายย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการทอแบบผสมนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้วิธีใหม่ในการประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่เดิมให้เกิดมูลค่ามากขึ้น เป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ผ้าย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นและยังถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้กับคนรุ่นต่อไปได้ดาวน์โหลดที่นี่
86โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์อุทยานเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาTHE PUBLIC FURNITURE DESIGN PROJECT FOR KHAO PANGMA PARKภาณุพงศ์ วายลมออกแบบอุตสาหกรรมวพ NK ภ447ฟ2555โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์อุทยานเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาโครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธ่ารณะเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์อุทยานเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา - - การออกแบบอุทยานเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส ครองราชย์ปีที่ 50 โดยมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในบรมราชินูปถัมภ์ อีกทั้งมีการร่วมมือกลับชุมชนในท้องถิ่นเพื่อให้ผืนป่าที่โดนบุกรุกกลับมาเป็นผืนป่าที่เขียวขจี ทำให้มีสัตว์ป่าและต้นไม้ที่มีความหลากหลายกลับคืนมา อุทยานก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการพักผ่อนหย่อนใจที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความนิยม รวมทั้งยังมีกระทิงสัตว์ป่าที่มีจำนวนมากในเขาแห่งนี้จึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมทัศนียภาพของป่าและศึกษาพฤติกรรมของกระทิงเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ปัจจุบันอุทยานเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการในแต่ละปีจำนวนมากเพราะอำเภอวังน้ำเขียวก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้ เฟอร์นิเจอร์ของอุทยานมีความชำรุด เสียหายและไม่เพียงพอต่อการใช้งานของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรองรับต่อนักท่องเที่ยวให้เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้นจึงเป็นที่มาของโครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ สำหรับอุทยานเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องเฟอร์นิเจอร์ทางอุทยานเขาแผงม้าที่มีการชำรุด และยังมีเฟอร์นิเจอร์สาธารณะสำหรับอำนวยความสะดวกและรองรับการใช้งานของผู้เข้าใช้บริการไม่เพียงพอ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเอกลักษณ์ ตามวัตถุประสงค์ของของอุทยานเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาดาวน์โหลดที่นี่
85ไลฟ์ ริเวอร์- เจ้าพระยา คอนโดมิเนียม กรุงเทพมหานครLIFE RIVER - CHAOPAYA CONDOMINIUM BANGKOKเอกพันธ์ คําภูเงินสถาปัตยกรรมศาสตร์2555ไลฟ์ ริเวอร์ เจ้าพระยาคอนโดมิเนียม กรุงเทพมหานครไลฟ์ ริเวอร์ เจ้าพระยาคอนโดมิเนียม กรุงเทพมหานคร - - การออกแบบและการวางผังปัจจุบันคอนโดมิเนียมได้เข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมากขึ้น ซึ่งแต่เดิมคนไทยเคย ชินกับการอยู่อาศัยในบ้าน ทาวน์เฮาส์และแฟลต และนับวันคอนโดมิเนียมจะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นดังจะเห็น จากมีโครงการก่อสร้างเกิดขึ้นนับร้อยโครงการ และมีบุคคลเข้าจับจองอยู่อาศัยเป็นจํานวนมาก แม้ว่า ประเทศไทยจะยังมีพื้นที่ว่างอยู่อีกมากมายก็ตาม แต่เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยใน กรุงเทพมหานครได้เพิ่มทวีมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการเพิ่มของจํานวนประชากรอย่างรวดเร็ว และมีการอพยพ จากชนบทสู่เมืองเพื่อเข้ามาหางานทําเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อ ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่อยู่ตามชานเมืองแต่ต้องเดินทางเข้ามาทํางานในเมืองอย่างมาก รวมทั้งปัญหา ที่ดินในเขตเมืองมีราคาแพงโดยเฉพาะในย่านธุรกิจ ทําให้มีความจําเป็นที่จะต้องสร้างตึกให้สูงขึ้นเพื่อให้การใช้ ที่ดินในเขตเมืองได้รับประโยชน์คุ้มค่า วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทกับคอนโดมิเนียมซึ่งมีที่ตั้งอยู่ถนนเจริญนคร ที่ เน้นความสะดวกสบายในการเดินทางไปสู่แหล่งงานต่างๆ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงาน ลดปัญหา มลภาวะต่างๆที่เกิดจาการเดินทาง ปัญหาที่ว่างภายในเมืองที่ลดลง การก่อสร้างอาคารในพื้นที่ใจกลางเมืองต้อง ใช้ให้เต็มศักยภาพประกอบกับการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นของอาคารสูง ด้วยเหตุนี้โครงการจึงเน้นศึกษาเรื่องการ ก่อสร้างอาคารในทางตั้ง ประกอบกับการใช้พื้นที่ก่อสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบรับปัญหาการใช้ที่ว่าง ภายในเมือง ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความครึกครื้นให้พื้นที่ในละแวกที่ตั้งโครงการซึ่งเป็ นพื้นที่ใจกลางเมืองดาวน์โหลดที่นี่
84อาคารเรียนรวมอาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยEngineering Centennial Memorial Building Faculty of Engineering ,Chulalongkorn Universityชัชฤทธิ์ มังครัตน์สถาปัตยกรรมศาสตร์วพ LG ช3572554อาคารเรียนรวมอาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาคารเรียนรวมอาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - - การออกแบบและการวางผังคณะวิศวฯ จุฬาฯ มีความต้องการอาคารเรียนรวมและวิจัย และ ครบ 100 ปี พอดีจึงมีการพิจารณาเห็นว่าการก่อสร้างอาคารวิศวฯ 100 ปีหลังนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาด้านสถานที่การเรียนการสอนของคณะได้อาคารตั้งอยู่ในพื้นที่คณะ มีส่วนประกอบหลัก คือพื้นที่ห้องเรียนขนาดใหญ่ ,พื้นที่ห้องเรียนขนาดกลาง ,พื้นที่รองรับสาหรับงานวิจัยพัฒนางานอุตสาหกรรมและการบริหารสหกิจศึกษา สิ่งสาคัญที่ต้อง คานึงถึงในการออกแบบโครงการนี้ คือความเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆ ของ คณะ ทั้งทางด้านกิจกรรม รูปแบบ และ รูปร่างของอาคาร , การออกแบบห้องเรียนที่เหมาะสม ลักษณะการใช้ห้องเรียนที่แตกต่างกัน , การออกแบบเพื่อแสดงเอกลักษณ์ของความเป็น วิศวฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนวความคิดในการออกแบบ คือ โครงการอาคารวิศวฯ 100ปี ต้องคานึงถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับอาคารรอบๆ มีกิจกรรมที่คล้ายกันและมีความต่อเนื่องกันเอง ให้ความรู้สึกอบอุ่นต้อนรับ เชื้อเชิญโดยสื่อผ่านทางสถาปัตยกรรม และการจัดวาง ปัญหาที่พบในการออกแบบคือ พื้นที่คณะมีน้อย ทาให้การออกแบบจากัด มีปัญหากับการออกแบบกิจกรรมที่ต้องรับคนมาก เช่น ห้องประชุมขนาดใหญ่, ปัญหาที่มีอาคารเก่าแก่ค่อนข้างเยอะจึงทาให้มีผลต่อการออกแบบ เช่น รูปทรงอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาเห็นว่าการก่อสร้างอาคารวิศวฯ 100 ปี หลังนี้ จะช่วยบรรเทาปัญหาด้านสถานที่การเรียนการสอนและปัญหาที่พบของคณะได้ โดยมีการให้บริการด้านกิจกรรมการเรียนการสอนเช่น กิจกรรมทางด้านวิชาการ ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องจัดหาข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ พื้นที่ทากิจกรรมการปฏิบัติการวิจัยขนาดใหญ่ เป็นต้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ในวโรกาสนี้และยังสามารถตอบสนองแผนงานของคณะด้วย วิทยานิพนธ์นี้นาเสนอข้อมูลประกอบการออกแบบที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นตัวอย่างการออกแบบ โดยนาเสนอการวิเคราะห์โครงการ พื้นที่ตั้งอาคาร และผลงานขั้นสมบูรณ์ในการออกแบบ โดยหวังว่าข้อมูลในวิทยานิพนธ์นี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการออกแบบโครงการนี้และโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงต่อไปดาวน์โหลดที่นี่
83พิพิธภัณฑ์ ชนเผ่า จังหวัดศรีสะเกษTRIBES MUSEUM’S SISAKETธนานนท์ ลาโพธิ์สถาปัตยกรรมศาสตร์วพ GN ธ2432555พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า จังหวัดศรีสะเกษพิพิธภัณฑ์ชนเผ่า จังหวัดศรีสะเกษ - - การออกแบบและการวางผังพิพิธภัณฑ์ ชนเผ่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการศึกษาและออกแบบการสร้าง อาคารหลัก อาคารประกอบพร้อมทั้งการใช้ประโยชน์ของพื้นที่กลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าจังหวัดศรีสะเกษ ณ.บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษหรือที่ชาวศรีสะเกษเรียกกันว่าเกาะกลางน้า การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนชาวศรีสะเกษตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันซึ่งมีวิถีชีวิตของชนเผ่า 4 เผ่า เป็นหลักเนื่องจากในปัจจุบันชนเผ่าต่างๆ ค่อยๆ ถูกลืมเลือนจางหายไปทุกวัน ศูนย์บริการข้อมูลนี้จะทาให้ชนรุ่นหลังได้รู้ได้ ศึกษาความเป็นมาของบรรพบุรุษของเรา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 4 เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ โดยการศึกษาข้อมูลสถานที่ก่อสร้าง การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมของอาคารหลักอาคารประกอบ ตลอดจนสัดส่วนของพื้นที่ พร้อมทั้งขอมูลเชิงลึกของวิถีชีวิตชนเผ่า 4 เผ่าของจังหวัดศรีสะเกษ ผลของการศึกษาพบว่า พิพิธภัณฑ์ ชนเผ่า จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรม อิสานประยุกต์ที่สื่อถึงอารยธรรมชนเผ่าดังนี้ เฮือนนิทรรศการ ยุ้งข้าว หอแจก เฮือนถักทอ เฮือนหมอแคน เฮือนเกษตรสาธิต มีรายละเอียดของแผนผังโครงการโดยรวม รูปด้าน รูปตัด ตลอดจนแนวคิดการวางระบบภายในโครงการ ชน 4 เผ่าของศรีสะเกษ ประกอบด้วย ชนเผ่าเขมร ชนเผ่าส่วย ชนเผ่าลาว และชนเผ่าเยอ ทั้ง 4 เผ่ามีวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชิวิตและสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน การศึกษาครั้งนี้นอกจากการศึกษา งานสถาปัตยกรรมซึ่งมีความงามและคุณค่าในตัวแล้ว ยังมีคุณค่าต่อจิตใจผู้รับบริการด้านปลูกจิตสานึกให้เห็นคุณค่าของชนเผ่า วัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัด ศรีสะเกษให้สืบสานเชื่อมโยงสู่สายเลือดของคนศรีสะเกษตลอดไปดาวน์โหลดที่นี่
82ศูนย์ภาพยนตร์แนวทดลอง กรุงเทพมหานครBANGKOK EXPERIMENTAL FILM CENTERภรณินทร์ หอมปลื้มสถาปัตยกรรมศาสตร์วพ NA ภ1782555ศูนย์ภาพยนตร์แนวทดลอง กรุงเทพมหานครศูนย์ภาพยนตร์แนวทดลอง กรุงเทพมหานคร - - การออกแบบและการวางผังในปัจจุบันของภาพยนตร์ทดลองในประเทศนั้นยังคงถูกจำกัดอยู่ในวงแคบ เพราะโอกาสที่จะได้ชมภาพยนตร์แนวนี้ค่อนข้างมีน้อย นอกจากนี้ความไม่ปกติของตัวภาพยนตร์ทั้งในด้านเนื้อหา และวิธีการนำเสนอถ้าไม่ใช่นักศึกษาแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสนใจในภาพยนตร์อย่างจริงจังซึ่งมีอยู่น้อยมาก หลายคนมองว่าภาพยนตร์ทดลองยากเกินกว่าจะเข้าใจซึ่งไม่สามารถเทียบกับภาพยนตร์บันเทิงซึ่งเข้าใจง่ายกว่า ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการสร้างภาพยนตร์นั้นค่อนข้างสูง การขาดความต่อเนื่องของกิจกรรมส่งเสริมงานภาพยนตร์ทดลอง นอกจากสถาบันที่สอนภาพยนตร์โดยตรงแล้วก็มีเพียงศูนย์วัฒนธรรมของบางประเทศเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้ชมหรืออาจจะได้ทำภาพยนตร์ทดลอง ดังนั้นเมื่อไม่มีกิจกรรมทางด้านนี้เกิดขึ้นก็ดูเหมือนว่าไม่มีแรงกระตุ้นให้การเคลื่อนไหวของภาพยนตร์ทดลองเกิดขึ้นตามไปด้วย ศูนย์ภาพยนตร์แนวทดลอง กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางกิจกรรมภาพยนตร์แนวทดลอง โดยเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ และรองรับกิจกรรมทางภาพยนตร์แนวทดลอง แบ่งเป็นส่วนหลักของโครงการคือ เป็นแหล่งเรียนรู้ พบปะ แลกเปลี่ยนเฉพาะทาง ได้แก่ ส่วนการเรียนรู้ภาพยนตร์แนวทดลอง ส่วนรองรับการจัดนิทรรศการภาพยนตร์ทั้งถาวร และชั่วคราว และมีส่วนส่งเสริมการประสานงานและผลิตภาพยนตร์ และเพื่อเป็นสถานที่ขยายเพื่อรองรับการจัดแสดง เผยแพร่ ตลอดจนเป็นส่วนการเรียนรู้ภาพยนตร์แนวทดลอง อันได้แก่ ภาพยนตร์สั้น สารคดี ภาพยนตร์อิสระ (ไม่มีค่าย) ในประเทศไทยและต่างประเทศ สามารถรองรับ และสนับสนุนกิจกรรมด้านภาพยนตร์ในประเทศไทย อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการผลิตภาพยนตร์แนวทดลองและเป็นสถานที่รวมกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสารในวงการภาพยนตร์แนวทดลอง โดยใช้แนวความคิดต่างๆ ที่สนับสนุนการเข้าถึงโครงการ และการใช้พื้นที่กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้โครงการเกิดเป็นชุมชนภาพยนตร์แนวทดลอง ดังนั้นวิทยานิพน์โครงการศูนย์ภาพยนตร์แนวทดลอง กรุงเทพมหานครจะเป็นส่วนที่พัฒนาวงการภาพยนตร์ทดลองในประเทศไทย ที่จะสนับสนุน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านภาพยนตร์ แนวทดลองเพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์จะนำมาซึ่งแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์แนวทดลองที่สมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นการสร้าง ความเข้าใจ และค่านิยมใหม่ๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์แนวทดลองในประเทศไทย เพื่อให้ภาพยนตร์แนวทดลองรับการยอมรับ เป็น สื่อสร้างสรรค์ เป็น ศิลปะ และเป็น วัฒนธรรม ตามลำดับดาวน์โหลดที่นี่