ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 6
     Records 21 to 40 of 101
    
thesis id
ชื่อเรื่องไทย
ชือเรื่องอังกฤษ
ผู้แต่ง
สาขาวิชา
เลขหมู่
ปีที่จัดทำ
คำสำคัญ
หัวเรื่อง
ไฟล์
 
81 โครงการศูนย์ศิลปาชีพอีสาน ISAN ART AND CRAFT VOCATIONAL CENTRE อารยา ถวิลวงษ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วพ NA อ653 2555 โครงการศูนย์ศิลปาชีพอีสาน โครงการศูนย์ศิลปาชีพอีสาน - - การออกแบบและการวางผัง ดาวน์โหลดที่นี่
View
80 โครงการและงานออกแบบศูนย์อบรมมัคคุเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ TOURIST GUIDE TRAINING CENTER AT NORTHEASTERN REGION ระวีวรรณ วงศ์ละคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ วพ NA ร275 2555 ศูนย์อบรมมัคคุเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์อบรมมัคคุเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - การออกแบบและการวางผัง ดาวน์โหลดที่นี่
View
79 แม่ริมรีสอร์ทและสปาเพื่อสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ MAE RIM RESORT AND SPA CHIANG MAI เพ็ญนภา อุ่ยพานิชย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วพ NA พ887 2555 แม่ริมรีสอร์ทและสปาเพื่อสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ สถานตากอากาศ - - ไทย - - เชียงใหม่ - - การออกแบบและการสร้าง ดาวน์โหลดที่นี่
View
78 โรงละครประจำจังหวัดเชียงใหม่ CHIANG MAI GRAND THEATRE อชิรญาณ์ ศรีลา สถาปัตยกรรมศาสตร์ วพ NA อ119 2555 โรงละครประจำจังหวัดเชียงใหม่ โรงละครประจำจังหวัดเชียงใหม่ - - การออกแบบและการวางผัง ดาวน์โหลดที่นี่
View
77 ศูนย์ออกแบบและทดสอบยานยนต์บริษัทโตโยต้า TOYOTA AUTOMOTIVE DESIGN AND TESTING CENTER กันตินันท์ ฤทธิทิศ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วพ NA ก389ศ 2555 ศูนย์ออกแบบและทดสอบยานยนต์บริษัทโตโยต้า ศูนย์ออกแบบและทดสอบยานยนต์บริษัทโตโยต้า - - การออกแบบและการวางผัง ดาวน์โหลดที่นี่
View
76 ศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัยชาวไทยเชื้อสายจีนเยาวราช YAOWART CONTEMPORARY THAI-CHINESE CURAL CULTURAL ชนินญา เตียประสงค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วพ NA ช153 2555 ศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัยชาวไทยเชื้อสายจีนเยาวราช ศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัยชาวไทยเอสายจีนเยาวราช - - การออกแบบและการวางผัง ดาวน์โหลดที่นี่
View
75 ขอนแก่นยูนิเวอร์ซิติ้สแควร์ KHONKAEN UNIVERSITY SQUARE พงศ์พณิช ภูวไพรศิริศาล สถาปัตยกรรมศาสตร์ วพ LG พ128 2555 ขอนแก่นยูนิเวอร์ซิตี้สแควร์ ขอนแก่นยูนิเวอร์ซิตี้สแควร์ - - การออกแบบและการวางผัง ดาวน์โหลดที่นี่
View
74 ศาลาวัฒนธรรม ถลาง-ภูเก็ต CULTURE GALLARY TALANG-PHUKET รณสิทธิ์ แพงเจริญ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วพ NA ร126 2554 ศาลาวัฒนธรรม ถลาง ภูเก็ต ศาลาวัฒนธรรม ถลาง ภูเก็ต - - การออกแบบและการวางผัง ดาวน์โหลดที่นี่
View
73 อุทยานการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ENERGY AND ENVIRONMENT LEANING PARK อรกานต์ ไลไธสง สถาปัตยกรรมศาสตร์ วพ NA อ313 2555 อุทยานการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม อุทยานการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม - - การออกแบบและการวางผัง ดาวน์โหลดที่นี่
View
72 โครงการออกแบบศูนย์ส่งเสริมกีฬาศิลปะป้องกันตัวจังหวัดขอนแก่น KHONKAEN MARTIAL ARTS PROMOTION CENTER อาติยาพร สินประเสริฐ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วพ GV อ618 2555 ศูนย์ส่งเสริมกีฬาศิลปะป้องกันตัวจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมกีฬาศิลปะป้องกันตัวจังหวัดขอนแก่น - - การออกแบบและการวางผัง ดาวน์โหลดที่นี่
View
71 คอนโดมิเนียมจังหวัดขอนแก่น KHON KAEN CONDOMINIUM ณัฐพงษ์ ชุณโชติกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ วพ NA ณ339ด 2555 คอนโดมิเนียมจังหวัดขอนแก่น คอนโดมิเนียมจังหวัดขอนแก่น - - การออกแบบและการวางผัง ดาวน์โหลดที่นี่
View
70 ศูนย์กิจกรรมเมืองย่านนิมมานเหมินทร์ NIMMANHEMIN URBAN ACTIVITIES CENTER ศราพิพัฒ สุต๋า สถาปัตยกรรมศาสตร์ วพ NA ศ165 2555 ศูนย์กิจกรรมเมืองย่านนิมมานเหมินทร์ ศูนย์กิจกรรมเมืองย่านนิมมานเหมินทร์ - - การออกแบบและการวางผัง ดาวน์โหลดที่นี่
View
69 โครงการท่าเรือท่องเที่ยว จ.ตราด TOURISM HARBOUR TRAT PROVINCE เรณุกา ศรีหาญ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วพ NA ร764 2555 ท่าเรือ ท่าเรือ - - การออกแบบและการวางผัง - - ไทย - - ตราด ดาวน์โหลดที่นี่
View
68 ศูนย์ส่งเสริมดนตรี อุดรธานี MUSIC CENTER ชิดชนก รูปขันธ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์   2555 ศูนย์ส่งเสริมดนตรี อุดรธานี ศูนย์ส่งเสริมดนตรี อุดรธานี - - การออกแบบและการวางผัง ดาวน์โหลดที่นี่
View
67 ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาซอฟท์แวร์เกมส์ GAME SOFTWARE LEARNING CENTER AND DEVELOPMENT ณัฐพล วิจิตรแพทย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วพ NA ณ342ศ 2555 ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาซอฟท์แวร์เกมส์ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาซอฟท์แวร์เกมส์ - - การออกแบบและการวางผัง ดาวน์โหลดที่นี่
View
66 รีสอร์ทและฟาร์มแกะ จ.ราชบุรี RATCHABURI RESORT AND SHEEP FARM พัชรกุล เผ่ามีเฟื่อง สถาปัตยกรรมศาสตร์ วพ NA พ516ร 2555 ฟาร์มแกะ ฟาร์มแกะ - - การอกแบบและการวางผัง ดาวน์โหลดที่นี่
View
65 โรงพยาบาลเอกชน PRIVATE HOSPITAL เพชรรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วพ RA พ877ร 2555 โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชน - - การออกแบบและการวางผัง ดาวน์โหลดที่นี่
View
64 พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ช้างไทย THAI ELEPHANT HISTORICAL MUSEUM ระพีพรรณ พหลทัพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วพ QL ร245 2555 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ช้างไทย พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ช้างไทย - - การออกแบบและการวางผัง ดาวน์โหลดที่นี่
View
63 ศูนย์การศึกษาคริสตศาสนศาสตร์ขอนแก่น Khon Kaen Theological Seminary วิศรุต พรหมโคตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ วพ NA ว752 2555 ศูนย์ศึกษาคริสตศาสนาศาสตร์ขอนแก่น ศูนย์ศึกษาคริสตศาสนาศาสตร์ขอนแก่น - - การออกแบบและการวางผัง ดาวน์โหลดที่นี่
View
62 ศูนย์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วังน้าเขียว WANG NAM KHIAO SENIOR CARE AND REHABILITATION CENTER ธัญทิวา ทันจันทึก สถาปัตยกรรมศาสตร์   2555 ศูนย์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วังน้ำเขียว ศูนย์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วังน้ำเขียว - - การออกแบบและการวางผัง ดาวน์โหลดที่นี่
View
Page 
 of 6
     Records 21 to 40 of 101
    
contact programmer : fiat anuphan