ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 101
thesis id 82
ชื่อเรื่องไทย ศูนย์ภาพยนตร์แนวทดลอง กรุงเทพมหานคร
ชือเรื่องอังกฤษ BANGKOK EXPERIMENTAL FILM CENTER
ผู้แต่ง ภรณินทร์ หอมปลื้ม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์
เลขหมู่ วพ NA ภ178
ปีที่จัดทำ 2555
คำสำคัญ ศูนย์ภาพยนตร์แนวทดลอง กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง ศูนย์ภาพยนตร์แนวทดลอง กรุงเทพมหานคร - - การออกแบบและการวางผัง
บทคัดย่อ ในปัจจุบันของภาพยนตร์ทดลองในประเทศนั้นยังคงถูกจำกัดอยู่ในวงแคบ เพราะโอกาสที่จะได้ชมภาพยนตร์แนวนี้ค่อนข้างมีน้อย นอกจากนี้ความไม่ปกติของตัวภาพยนตร์ทั้งในด้านเนื้อหา และวิธีการนำเสนอถ้าไม่ใช่นักศึกษาแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสนใจในภาพยนตร์อย่างจริงจังซึ่งมีอยู่น้อยมาก หลายคนมองว่าภาพยนตร์ทดลองยากเกินกว่าจะเข้าใจซึ่งไม่สามารถเทียบกับภาพยนตร์บันเทิงซึ่งเข้าใจง่ายกว่า ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการสร้างภาพยนตร์นั้นค่อนข้างสูง การขาดความต่อเนื่องของกิจกรรมส่งเสริมงานภาพยนตร์ทดลอง นอกจากสถาบันที่สอนภาพยนตร์โดยตรงแล้วก็มีเพียงศูนย์วัฒนธรรมของบางประเทศเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้ชมหรืออาจจะได้ทำภาพยนตร์ทดลอง ดังนั้นเมื่อไม่มีกิจกรรมทางด้านนี้เกิดขึ้นก็ดูเหมือนว่าไม่มีแรงกระตุ้นให้การเคลื่อนไหวของภาพยนตร์ทดลองเกิดขึ้นตามไปด้วย ศูนย์ภาพยนตร์แนวทดลอง กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางกิจกรรมภาพยนตร์แนวทดลอง โดยเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ และรองรับกิจกรรมทางภาพยนตร์แนวทดลอง แบ่งเป็นส่วนหลักของโครงการคือ เป็นแหล่งเรียนรู้ พบปะ แลกเปลี่ยนเฉพาะทาง ได้แก่ ส่วนการเรียนรู้ภาพยนตร์แนวทดลอง ส่วนรองรับการจัดนิทรรศการภาพยนตร์ทั้งถาวร และชั่วคราว และมีส่วนส่งเสริมการประสานงานและผลิตภาพยนตร์ และเพื่อเป็นสถานที่ขยายเพื่อรองรับการจัดแสดง เผยแพร่ ตลอดจนเป็นส่วนการเรียนรู้ภาพยนตร์แนวทดลอง อันได้แก่ ภาพยนตร์สั้น สารคดี ภาพยนตร์อิสระ (ไม่มีค่าย) ในประเทศไทยและต่างประเทศ สามารถรองรับ และสนับสนุนกิจกรรมด้านภาพยนตร์ในประเทศไทย อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการผลิตภาพยนตร์แนวทดลองและเป็นสถานที่รวมกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสารในวงการภาพยนตร์แนวทดลอง โดยใช้แนวความคิดต่างๆ ที่สนับสนุนการเข้าถึงโครงการ และการใช้พื้นที่กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้โครงการเกิดเป็นชุมชนภาพยนตร์แนวทดลอง ดังนั้นวิทยานิพน์โครงการศูนย์ภาพยนตร์แนวทดลอง กรุงเทพมหานครจะเป็นส่วนที่พัฒนาวงการภาพยนตร์ทดลองในประเทศไทย ที่จะสนับสนุน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านภาพยนตร์ แนวทดลองเพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์จะนำมาซึ่งแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์แนวทดลองที่สมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นการสร้าง ความเข้าใจ และค่านิยมใหม่ๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์แนวทดลองในประเทศไทย เพื่อให้ภาพยนตร์แนวทดลองรับการยอมรับ เป็น สื่อสร้างสรรค์ เป็น ศิลปะ และเป็น วัฒนธรรม ตามลำดับ
ไฟล์ ดาวน์โหลดที่นี่
Page 
 of 101
contact programmer : fiat anuphan