ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 101
thesis id 83
ชื่อเรื่องไทย พิพิธภัณฑ์ ชนเผ่า จังหวัดศรีสะเกษ
ชือเรื่องอังกฤษ TRIBES MUSEUM’S SISAKET
ผู้แต่ง ธนานนท์ ลาโพธิ์
สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์
เลขหมู่ วพ GN ธ243
ปีที่จัดทำ 2555
คำสำคัญ พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า จังหวัดศรีสะเกษ
หัวเรื่อง พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า จังหวัดศรีสะเกษ - - การออกแบบและการวางผัง
บทคัดย่อ พิพิธภัณฑ์ ชนเผ่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการศึกษาและออกแบบการสร้าง อาคารหลัก อาคารประกอบพร้อมทั้งการใช้ประโยชน์ของพื้นที่กลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าจังหวัดศรีสะเกษ ณ.บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษหรือที่ชาวศรีสะเกษเรียกกันว่าเกาะกลางน้า การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนชาวศรีสะเกษตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันซึ่งมีวิถีชีวิตของชนเผ่า 4 เผ่า เป็นหลักเนื่องจากในปัจจุบันชนเผ่าต่างๆ ค่อยๆ ถูกลืมเลือนจางหายไปทุกวัน ศูนย์บริการข้อมูลนี้จะทาให้ชนรุ่นหลังได้รู้ได้ ศึกษาความเป็นมาของบรรพบุรุษของเรา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 4 เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ โดยการศึกษาข้อมูลสถานที่ก่อสร้าง การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมของอาคารหลักอาคารประกอบ ตลอดจนสัดส่วนของพื้นที่ พร้อมทั้งขอมูลเชิงลึกของวิถีชีวิตชนเผ่า 4 เผ่าของจังหวัดศรีสะเกษ ผลของการศึกษาพบว่า พิพิธภัณฑ์ ชนเผ่า จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรม อิสานประยุกต์ที่สื่อถึงอารยธรรมชนเผ่าดังนี้ เฮือนนิทรรศการ ยุ้งข้าว หอแจก เฮือนถักทอ เฮือนหมอแคน เฮือนเกษตรสาธิต มีรายละเอียดของแผนผังโครงการโดยรวม รูปด้าน รูปตัด ตลอดจนแนวคิดการวางระบบภายในโครงการ ชน 4 เผ่าของศรีสะเกษ ประกอบด้วย ชนเผ่าเขมร ชนเผ่าส่วย ชนเผ่าลาว และชนเผ่าเยอ ทั้ง 4 เผ่ามีวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชิวิตและสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน การศึกษาครั้งนี้นอกจากการศึกษา งานสถาปัตยกรรมซึ่งมีความงามและคุณค่าในตัวแล้ว ยังมีคุณค่าต่อจิตใจผู้รับบริการด้านปลูกจิตสานึกให้เห็นคุณค่าของชนเผ่า วัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัด ศรีสะเกษให้สืบสานเชื่อมโยงสู่สายเลือดของคนศรีสะเกษตลอดไป
ไฟล์ ดาวน์โหลดที่นี่
Page 
 of 101
contact programmer : fiat anuphan