ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 101
thesis id 84
ชื่อเรื่องไทย อาคารเรียนรวมอาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชือเรื่องอังกฤษ Engineering Centennial Memorial Building Faculty of Engineering ,Chulalongkorn University
ผู้แต่ง ชัชฤทธิ์ มังครัตน์
สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์
เลขหมู่ วพ LG ช357
ปีที่จัดทำ 2554
คำสำคัญ อาคารเรียนรวมอาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่อง อาคารเรียนรวมอาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - - การออกแบบและการวางผัง
บทคัดย่อ คณะวิศวฯ จุฬาฯ มีความต้องการอาคารเรียนรวมและวิจัย และ ครบ 100 ปี พอดีจึงมีการพิจารณาเห็นว่าการก่อสร้างอาคารวิศวฯ 100 ปีหลังนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาด้านสถานที่การเรียนการสอนของคณะได้อาคารตั้งอยู่ในพื้นที่คณะ มีส่วนประกอบหลัก คือพื้นที่ห้องเรียนขนาดใหญ่ ,พื้นที่ห้องเรียนขนาดกลาง ,พื้นที่รองรับสาหรับงานวิจัยพัฒนางานอุตสาหกรรมและการบริหารสหกิจศึกษา สิ่งสาคัญที่ต้อง คานึงถึงในการออกแบบโครงการนี้ คือความเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆ ของ คณะ ทั้งทางด้านกิจกรรม รูปแบบ และ รูปร่างของอาคาร , การออกแบบห้องเรียนที่เหมาะสม ลักษณะการใช้ห้องเรียนที่แตกต่างกัน , การออกแบบเพื่อแสดงเอกลักษณ์ของความเป็น วิศวฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนวความคิดในการออกแบบ คือ โครงการอาคารวิศวฯ 100ปี ต้องคานึงถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับอาคารรอบๆ มีกิจกรรมที่คล้ายกันและมีความต่อเนื่องกันเอง ให้ความรู้สึกอบอุ่นต้อนรับ เชื้อเชิญโดยสื่อผ่านทางสถาปัตยกรรม และการจัดวาง ปัญหาที่พบในการออกแบบคือ พื้นที่คณะมีน้อย ทาให้การออกแบบจากัด มีปัญหากับการออกแบบกิจกรรมที่ต้องรับคนมาก เช่น ห้องประชุมขนาดใหญ่, ปัญหาที่มีอาคารเก่าแก่ค่อนข้างเยอะจึงทาให้มีผลต่อการออกแบบ เช่น รูปทรงอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาเห็นว่าการก่อสร้างอาคารวิศวฯ 100 ปี หลังนี้ จะช่วยบรรเทาปัญหาด้านสถานที่การเรียนการสอนและปัญหาที่พบของคณะได้ โดยมีการให้บริการด้านกิจกรรมการเรียนการสอนเช่น กิจกรรมทางด้านวิชาการ ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องจัดหาข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ พื้นที่ทากิจกรรมการปฏิบัติการวิจัยขนาดใหญ่ เป็นต้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ในวโรกาสนี้และยังสามารถตอบสนองแผนงานของคณะด้วย วิทยานิพนธ์นี้นาเสนอข้อมูลประกอบการออกแบบที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นตัวอย่างการออกแบบ โดยนาเสนอการวิเคราะห์โครงการ พื้นที่ตั้งอาคาร และผลงานขั้นสมบูรณ์ในการออกแบบ โดยหวังว่าข้อมูลในวิทยานิพนธ์นี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการออกแบบโครงการนี้และโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงต่อไป
ไฟล์ ดาวน์โหลดที่นี่
Page 
 of 101
contact programmer : fiat anuphan