ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 101
thesis id 85
ชื่อเรื่องไทย ไลฟ์ ริเวอร์- เจ้าพระยา คอนโดมิเนียม กรุงเทพมหานคร
ชือเรื่องอังกฤษ LIFE RIVER - CHAOPAYA CONDOMINIUM BANGKOK
ผู้แต่ง เอกพันธ์ คําภูเงิน
สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์
เลขหมู่
ปีที่จัดทำ 2555
คำสำคัญ ไลฟ์ ริเวอร์ เจ้าพระยาคอนโดมิเนียม กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง ไลฟ์ ริเวอร์ เจ้าพระยาคอนโดมิเนียม กรุงเทพมหานคร - - การออกแบบและการวางผัง
บทคัดย่อ ปัจจุบันคอนโดมิเนียมได้เข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมากขึ้น ซึ่งแต่เดิมคนไทยเคย ชินกับการอยู่อาศัยในบ้าน ทาวน์เฮาส์และแฟลต และนับวันคอนโดมิเนียมจะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นดังจะเห็น จากมีโครงการก่อสร้างเกิดขึ้นนับร้อยโครงการ และมีบุคคลเข้าจับจองอยู่อาศัยเป็นจํานวนมาก แม้ว่า ประเทศไทยจะยังมีพื้นที่ว่างอยู่อีกมากมายก็ตาม แต่เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยใน กรุงเทพมหานครได้เพิ่มทวีมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการเพิ่มของจํานวนประชากรอย่างรวดเร็ว และมีการอพยพ จากชนบทสู่เมืองเพื่อเข้ามาหางานทําเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อ ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่อยู่ตามชานเมืองแต่ต้องเดินทางเข้ามาทํางานในเมืองอย่างมาก รวมทั้งปัญหา ที่ดินในเขตเมืองมีราคาแพงโดยเฉพาะในย่านธุรกิจ ทําให้มีความจําเป็นที่จะต้องสร้างตึกให้สูงขึ้นเพื่อให้การใช้ ที่ดินในเขตเมืองได้รับประโยชน์คุ้มค่า วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทกับคอนโดมิเนียมซึ่งมีที่ตั้งอยู่ถนนเจริญนคร ที่ เน้นความสะดวกสบายในการเดินทางไปสู่แหล่งงานต่างๆ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงาน ลดปัญหา มลภาวะต่างๆที่เกิดจาการเดินทาง ปัญหาที่ว่างภายในเมืองที่ลดลง การก่อสร้างอาคารในพื้นที่ใจกลางเมืองต้อง ใช้ให้เต็มศักยภาพประกอบกับการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นของอาคารสูง ด้วยเหตุนี้โครงการจึงเน้นศึกษาเรื่องการ ก่อสร้างอาคารในทางตั้ง ประกอบกับการใช้พื้นที่ก่อสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบรับปัญหาการใช้ที่ว่าง ภายในเมือง ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความครึกครื้นให้พื้นที่ในละแวกที่ตั้งโครงการซึ่งเป็ นพื้นที่ใจกลางเมือง
ไฟล์ ดาวน์โหลดที่นี่
Page 
 of 101
contact programmer : fiat anuphan