ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 101
thesis id 91
ชื่อเรื่องไทย โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ สาหรับสวนสาธารณะรมย์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ชือเรื่องอังกฤษ THE PROJECT DESIGN PUBLIC FURNITURE FOR ROMBURI PARK BURIRAM
ผู้แต่ง ชุติพงศ์ พรมดี
สาขาวิชา ออกแบบอุตสาหกรรม
เลขหมู่ วพ NK ช 616
ปีที่จัดทำ 2555
คำสำคัญ โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ สำหรับสวนสาธารณะรมย์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หัวเรื่อง โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธ่ารณะ สำหรับสวนสาธารณะรมย์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ - - การออกแบบ
บทคัดย่อ ในสภาวะสังคมปัจจุบันมีความวุ่นวาย อีกทั้งยังมีการแข่งขันและความตึงเครียด โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มีวิถีทางการดาเนินชีวิตที่เร่งรีบ ไม่มีเวลาพักผ่อน ทาให้สวนสาธารณะเริ่มได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้น ซึ่งเป็นสถานที่ ที่จัดขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสาหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย และมีการตกแต่งพื้นที่ไว้อย่างสวยงามประกอบด้วย ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สระน้า สนามหญ้า ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมในสวนสาธารณะ เช่น การออกกาลังกาย นันทนาการ และอื่นๆ อาจกล่าวได้ว่าประชาชนเริ่มหันมาเอาใจใส่สุขภาพมากขึ้น โดยการใช้พื้นที่ในสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อน การนันทนาการของครอบครัว ออกกาลังกาย ทาให้ผู้มาใช้ได้ผ่อนคลายจากความเครียดที่เกิดจากการทางาน อีกทั้งสวนสาธารณะยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของท้องถิ่นนั้นๆ สวนสาธารณะรมย์บุรี หรือที่ชาวบุรีรัมย์เรียกกันว่า สวนรมย์บุรี เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดบุรีรัมย์ ในสมัยก่อนเป็น คูเมืองโบราณ ซึ่งเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ อาจมีอายุเก่าแก่ถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ราว 2,000 ปีมาแล้ว ทางเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมคูเมืองแห่งนี้ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ สวนสาธารณะรมย์บุรี ” มาจนถึงปัจจุบัน สวนรมย์บุรีนั้นเป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยม มีผู้คนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด มาใช้บริการและทากิจกรรมต่าง ๆ เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจ ใช้ออกกาลังกาย และเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น การแสดงดนตรี การจัดนิทรรศการต่าง ๆ งานประจาปี เป็นต้น รูปแบบเฟอนิเจอร์ของสวนสาธารณะ บริเวณสวนรมย์ ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มีอยู่ สภาพเฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างเก่า ชารุด และส่วนใหญ่ยังขาดการกาหนดรูปแบบที่ชัดเจน เป็นเฟอนิเจอร์ที่มีรูปแบบเรียบง่าย ธรรมดา ไม่ได้แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ขาดการออกแบบ เฟอร์นิเจอร์โดยใช้รูปทรงลวดลายที่ทาให้เกิดความประทับใจ ความพึงพอใจ และประโยชน์ใช้สอยมีน้อย ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นความสาคัญของ เอกลักษณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้นาเอกลักษณ์มาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เพื่อทาให้เฟอร์นิเจอร์มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ดึงดูดความสนใจของผู้มาใช้บริการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้เฟอร์นิเจอร์ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น จึงเป็นที่มาของโครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สวนสาธารณะ สาหรับสวนสาธารณะ รมย์บุรี จังหวัดบุรีรัมย์ โดยต้องการที่จะสร้างความโดดเด่นให้กับเฟอร์นิเจอร์ และแสดงเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ที่มาใช้บริการสวนสาธารณะ
ไฟล์ ดาวน์โหลดที่นี่
Page 
 of 101
contact programmer : fiat anuphan