ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 101
thesis id 92
ชื่อเรื่องไทย โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในห้องสมุดสำหรับเด็กประถมศึกษา อายุ 9-12ปี กรณีศึกษา โรงเรียนชุมชนดูนสาด
ชือเรื่องอังกฤษ Furniture Design Project for Interactive Learning in Library for 9-12 Years Old Kids Case Study Doonsad Community School
ผู้แต่ง นมิตา พลยางนอก
สาขาวิชา ออกแบบอุตสาหกรรม
เลขหมู่ วพ NK น199
ปีที่จัดทำ 2555
คำสำคัญ โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในห้องสมุดสำหรับเด็กประถมศึกษา อายุ 9 -12 ปี โรงเรียนชุมชนดูนสาด
หัวเรื่อง โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในห้องสมุด สำหรับเด็กประถมศึกษา อายุ 9-12 ปี โรงเรียนดูนสาด - - การออกแบบ
บทคัดย่อ ปัจจุบันนี้การอ่านหนังสือของเด็กไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายตลอดจนไม่เห็นความสำคัญของการอ่าน เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินจากการได้ฟังได้รับรู้เรื่องราวต่างๆจากโทรทัศน์ ถ้าจะให้การอ่านหนังสือเกิดเป็นนิสัย จำเป็นต้องปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ อีกทั้งพฤติกรรมการอ่านหนังสือของเด็กไทย จะมุ่งมั่นกับการอ่านเพื่อเตรียมสอบมากกว่าจะอ่านทุกอย่างที่พบเจอ โดยเฉพาะในเด็กระดับประถมศึกษา ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีการเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มากจนเกินไป จนส่งผลทำให้มีพัฒนาการของสมองที่ด้อยลงกว่าการอ่านหนังสือ เพราะเด็กๆ จะไม่มีการพัฒนาทักษะของกระบวนการคิด จินตนาการ การวิเคราะห์ มีแต่การรับเพียงด้านเดียว ไม่มีความกระตือรือร้น จึงจำเป็นที่ต้องมี“ห้องสมุดมีชีวิต”เพื่อให้เด็กๆอ่านและเรียนรู้ไปด้วยในตัว จึงเป็นที่มาของโครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในห้องสมุด สำหรับเด็กประถมวัย เพราะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของห้องสมุด ที่ไม่เพียงแต่ให้บริการยืมหนังสือเท่านั้น แต่ยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กหลากหลายที่ช่วยสร้างมิติให้แก่หนังสือ ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กซึ่งเด็กๆนั้นเติบโต ซึมซับ และเรียนรู้ได้ในทุกหนทุกแห่งและตลอดเวลา ด้วยเชื่อว่าเด็กได้รับการกระตุ้นจากหนังสือที่ดี และกิจกรรม เด็กๆก็จะยิ่งมีความพร้อม ห้องสมุดแห่งนี้จึงเปิดโอกาสให้แก่เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ สนุกสนาน โดยเลือกกรณีศึกษาคือห้องสมุดของนักเรียนระดับประถมศึกษา เพราะเด็กในวัยนี้มีความหลากหลาย และถือเป็นวัยแห่งการเรียนรู้และจดจำ จึงต้องการที่จะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และค้นคว้าจากห้องสมุด โดยการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆหันมาเข้าห้องสมุดในเวลาว่าง อีกทั้งไม้ยางพารายังถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของคนในชุม เนื่องจากคนในตำบลดูนสาด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทำสวนยางจึงเป็นอาชีพหลักที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนในชุม ดังนั้นจึงเล็งเห็นความสำคัญของการแปรรูปเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชนและพัฒนาการของเด็กในวัยประถมศึกษาที่ต้องรวมเอาทั้งการเล่นและการเรียนรู้มาไว้ด้วยกัน
ไฟล์ ดาวน์โหลดที่นี่
Page 
 of 101
contact programmer : fiat anuphan