ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 101
thesis id 93
ชื่อเรื่องไทย โครงการออกแบบเครื่องเล่นเพื่อบริหารกล้ามเนื้อและข้อ สำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
ชือเรื่องอังกฤษ THE DESIGNS TO EXERCISE THE MUSCLES & JOINTS FOR ELDERLY CASE STUDY SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT CENTER FOR OLDER KHON KAEN
ผู้แต่ง กฤษฎา สมเศียร
สาขาวิชา ออกแบบอุตสาหกรรม
เลขหมู่ วพ NK ก279อ
ปีที่จัดทำ 2555
คำสำคัญ โครงการออกแบบเครื่องเล่นเพื่อบริหารกล้ามเนื้อและข้อสำหรับผู้สูงอายุ
หัวเรื่อง โครงการออกแบบเครื่องเล่นเพื่อบริหารกล้ามเนื้อและข้อสำหรับผู้สูงอายุ - - การออกแบบ
บทคัดย่อ ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากวิทยาการทางการแพทย์ที่ดีขึ้น และจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต เมื่อกล่าวถึงผู้สูงอายุ การที่จะทำให้ผู้สูงอายุ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้นย่อมหมายถึงการมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงทางเสื่อมสภาพของร่างกายทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆลดลงความต้านทานโรคลดลง ผู้สูงอายุจึงเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพมากกว่าวัยอื่นๆโดยพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังรวมทั้งโรคกล้ามเนื้อและข้อ โดยผู้สูงอายุหญิงมีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคเหล่านี้สูงกว่าผู้สูงอายุชาย พิจารณาตามเขตที่อยู่อาศัยพบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่นอกเขตเทศบาล มีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆมากกว่าในเขตเทศบาลถึง 3เท่า เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นมีประชากรประมาณ 1.7ล้านคน และมีประชากรผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ3ของประเทศ ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุ ขอนแก่น จึงได้จัดตั้งขึ้นและส่งเสริมให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยที่ศูนย์พัฒนาการฯ มีเครื่องบริหารร่างกายแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้งาน แต่ยังพบข้อบกพร่องของเครื่องบริหารเหล่านี้คือ ยังขาดความน่าสนใจ และไม่สะดวกต่อการใช้งาน จึงเกิดปัญหาในการใช้งาน ทำให้ผู้สูงอายุไม่นิยมที่จะใช้งานเครื่องบริหารเหล่านี้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการบริหารร่างกายที่เหมาะสม จึงได้นำจุดบกพร่องเหล่านี้มาปรับปรุงและแก้ไข โดยได้ทำการออกแบบเครื่องเล่นเพื่อบริหารกล้ามเนื้อและข้อ สำหรับผู้สูงอายุ โดยต้องการที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้มีการบริหารร่างกายในท่าที่ถูกต้องและเหมาะสม และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย และสนุกไปกับการเล่น เพื่อสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย
ไฟล์ ดาวน์โหลดที่นี่
Page 
 of 101
contact programmer : fiat anuphan