ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 101
thesis id 95
ชื่อเรื่องไทย โครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์สาหรับเด็กอายุ 3-6 ปีเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการอ่านและเขียน ภายในที่พักอาศัย โดยใช้วัสดุจากท้องถิ่นอีสาน
ชือเรื่องอังกฤษ THE DESIGN PROJECT OF FURNITURE SET FOR CHILDREN AGE 3-6 YEARS TO SUPPORT READING AND WRITING SKILLS IN A RESIDENTIAL AREA USING FROM LOCAL MATERIAL
ผู้แต่ง วิกาญดา ภูพันนา
สาขาวิชา ออกแบบอุตสาหกรรม
เลขหมู่ วพ NK ว497
ปีที่จัดทำ 2555
คำสำคัญ โครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการอ่านและเขียน
หัวเรื่อง โครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปีเพื่อส่งเสริมทักาะด้านการอ่านและเขียน - - การออกแบบ
บทคัดย่อ เด็กในวัย 3-6 ขวบ เป็นวัยที่เริ่มเรียนรู้โลกและภาษาเด่นชัดมาก ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจะเป็นอย่างไรในอนาคต อยู่ที่การส่งเสริมเลี้ยงดูในช่วงเวลานี้เป็นสาคัญ พ่อแม่ควรส่งเสริมพัฒนาการหลายด้านไปพร้อมๆกัน เช่น อาหาร สังคม การเล่นดนตรี หรือการอ่าน แม้เด็กจะยังอ่านหนังสือไม่ออกเพราะยังเล็ก แต่เป็นช่วงเวลาที่เด็กสนอกสนใจจดจ่ออยู่กับการเปิดหนังสือ เพื่อค้นหา และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่แตกต่างจากสิ่งที่เห็นอยู่รอบตัวทุกเมื่อเชื่อวันนั้น ถือเป็นช่วงเวลาทองที่พ่อแม่ใช้เป็นช่วงเวลาในการต่อยอดความคิดที่ดีงาม รวมถึงการบ่มเพาะศีลธรรมพื้นฐานกับเด็กได้เป็นอย่างดี เด็กจาหนังสือจากหน้าปกได้แล้ว ทาท่าทาทางเหมือนกาลังอ่านหนังสือได้ เข้าใจว่าควรถือหนังสืออย่างไร สามารถระบุสิ่งของในหนังสือได้ พูดชื่อตัวละครในหนังสือได้ เฟอร์นิเจอร์ก็นับเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถดึงดูดให้เด็กมีความอยากและสนใจในการอ่านและเขียนจากผลสารวจและการหาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า เฟอร์นิเจอร์ทั่วไปในท้องตลาดไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการเรียนรู้เรื่อง การอ่านหนังสือของเด็กและขนาดของเฟอร์นิเจอร์มักไม่เหมาะสมแก่เด็กช่วงอายุ 3-6 ปี ทาให้การใช้เกิดความไม่สะดวกสบายและมีราคาแพงเกินไป อีกทั้งวัสดุบางชนิดของเฟอร์นิเจอร์นั้นยังส่งผลอันตรายอันตรายต่อเด็กและคนในครอบครัวอีกด้วย จากปัญหาดังกล่าวจึงได้เล็งเห็นความสาคัญในการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการอ่านและเขียนสาหรับเด็ก 3-6 ปี ให้สามารถรองรับสัดส่วน และพฤติกรรมต่างๆของเด็กในขณะอ่านและเขียนเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานอย่างเหมาะสมและใช้วัสดุที่มาจากท้องถิ่นซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กและคนในครอบครัว
ไฟล์ ดาวน์โหลดที่นี่
Page 
 of 101
contact programmer : fiat anuphan