ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 101
thesis id 97
ชื่อเรื่องไทย โครงการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับร้านกาแฟ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ โอลีฟ
ชือเรื่องอังกฤษ THE PROJECT DESIGN OF IDENTITY FOR COFFEESHOP TO PROMOTE ENVIROMENTAL PROTECTION BRAND OLEAF
ผู้แต่ง นวรัตน์ จุลพันธ์
สาขาวิชา ออกแบบอุตสาหกรรม
เลขหมู่ วพ NK น299ก
ปีที่จัดทำ 2555
คำสำคัญ โครงการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับร้านกาแฟ
หัวเรื่อง โครงการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับร้านกาแฟ - - การออกแบบ
บทคัดย่อ โครงการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับร้านกาแฟ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ โอลีฟ ร้านเครื่องดื่มกาแฟและนมสดโอลีฟ เป็นร้านที่มีแนวความคิดในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่จำหน่าย โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร้านได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะออกแบบอัตลักษณ์สำหรับร้านกาแฟ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แบรนด์โอลีฟ ให้มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากการเจริญเติบโตของต้นไม้ ที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชิวิตบนโลก ผลิตภัณฑ์จะใช้กระดาษเป็นวัสดุที่สำคัญในการออกแบบ เพื่อลดการใช้พลาสติก และลวดลายกราฟิกตกแต่งร้านออกแบบให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย วัยรุ่น อายุ 18-23 ปี โดยข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าในการวิจัยครั้งนี้รวบรวมจากข้อมูลประเภท ทุติยภูมิ ได้จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลปฐมภูมิได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร พนักงานลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไฟล์ ดาวน์โหลดที่นี่
Page 
 of 101
contact programmer : fiat anuphan