ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 101
thesis id 99
ชื่อเรื่องไทย โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียรณรงค์ขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชือเรื่องอังกฤษ THE PROJECT DESIGNS MULTI-MEDIA CAMPAIGN ON SAFE DRIVING IN KHON KAEN UNIVERSITY
ผู้แต่ง เลิศพงศ์ เตียวตระกูล
สาขาวิชา ออกแบบอุตสาหกรรม
เลขหมู่ วพ NC ล984
ปีที่จัดทำ 2555
คำสำคัญ โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียรณรงค์ขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวเรื่อง โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียรณรงค์ขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น - - การออกแบบ
บทคัดย่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยขั้นนำในภาคอีสานและมีนักศึกษาจำนวนมาก ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่นั้นนิยมใช้รถจักรยานยนต์สัญจรภายในมหาวิทยาลัย แต่ยังประมาทและขาดวินัยในการขับขี่ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย ปัญหาการขาดวินัยจราจรนี้เป็นปัญหาที่มีมาช้านาน นอกจากนั้นยังทำให้มีความเสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุ ซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ ช่วงวัยที่กำลังศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยเป็นช่วงสำคัญที่ส่งผลไปถึงอนาคตของนักศึกษาเอง ผู้จัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางนำมาซึ่งการรณรงค์ ให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย โดยมีการออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมีเดีย เป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย โดยมีแนวความคิดในการออกแบบ คือ สื่อให้เห็นถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการประมาทและขาดวินัยจราจร เกิดแรงจูงใจในการขับขี่ยานพาหนะอย่างไม่ประมาท เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาในระยะยาว ผลงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นโครงการเพื่อนำเสนอสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อการรณรงค์ขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยและสร้างความดึงดูดใจแก่กลุ่มเป้าหมายให้ขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยโดยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางแก้ปัญหาในการรณรงค์ได้แนวทางหนึ่ง เพื่อให้ปัญหานี้หมดไปจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป
ไฟล์ ดาวน์โหลดที่นี่
Page 
 of 101
contact programmer : fiat anuphan