..ปรแกรม บันทึกภาระงานวิจัยและงานบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
 
ผู้ปรับปรุงข้อมูล คณาจารย์ทุกท่าน และ บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน โดย มีคุณ สำรวย ภูเงิน คอยดูแล โทร. 18
       สอบถามการใช้งานโปรแกรม  โทร
.30 , 08 6864 0827 , Direct Online , f_anuphan@yahoo.com

คู่มือใช้งาน
บทความตีพิมพ์
การนำเสนอ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ตำราหรือหนังสือ
งานสร้างสรรค์
วิจัย
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Login

รายการแนะนำ
ช่วยให้ทุกคนใช้งานได้ง่ายขึ้น

คำศัพท์
Add = เพิ่ม
Edit = แก้ไข
Search = ค้นหา
Contain = ส่วนใดส่วนหนึ่ง
Back = กลับ
Export = ส่งออก
All = ทั้งหมด

 

 

TABLE: คู่มือใช้งาน   Printer Friendly   Export to Excel   Export to Word   Export to XML   Export to CSV

  Show all 
Exact phrase  All words  Any word
Page  First Previous Next Last  of 1
Records 1 to 1 of 1
     Records Per Page 
id อธิบาย (*)  
1

คำอธิบายการใช้งาน update : may 2008

1. ฉบับเต็ม

2. อธิบายภาพรวมการทำงานโปรแกรม

3. การ Log in

4. การ Add .เพิ่มข้อมูล

5. การ Edit .แก้ไขข้อมูล

6. การ Search .ค้นหาข้อมูล......................

สำหรับไฟล์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละงาน

เมื่อสถานะการลงข้อมูลสมบูรณ์แล้ว

โปรดกรุณาส่งที่

คุณสำรวย ภูเงิน ในรูปแบบ CD

View

 

  Contact Programmer: f_anuphan@yahoo.com