..ปรแกรม บันทึกภาระงานวิจัยและงานบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
 
ผู้ปรับปรุงข้อมูล คณาจารย์ทุกท่าน และ บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน โดย มีคุณ สำรวย ภูเงิน คอยดูแล โทร. 18
       สอบถามการใช้งานโปรแกรม  โทร
.30 , 08 6864 0827 , Direct Online , f_anuphan@yahoo.com

คู่มือใช้งาน
บทความตีพิมพ์
การนำเสนอ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ตำราหรือหนังสือ
งานสร้างสรรค์
วิจัย
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Login

รายการแนะนำ
ช่วยให้ทุกคนใช้งานได้ง่ายขึ้น

คำศัพท์
Add = เพิ่ม
Edit = แก้ไข
Search = ค้นหา
Contain = ส่วนใดส่วนหนึ่ง
Back = กลับ
Export = ส่งออก
All = ทั้งหมด

 

 

TABLE: บทความตีพิมพ์   Printer Friendly   Export to Excel   Export to Word   Export to XML   Export to CSV

Show all  Advanced Search 
Page  First Previous Next Last  of 5
Records 1 to 10 of 46
     Records Per Page 
id วันที่บันทึกข้อมูล ชื่อวารสาร ประเภทบทความ ชื่อบทความ ผู้เขียน author ปีที่ ฉบับที่ ประจำเดือน ถึงเดือน ปีที่พิมพ์ หน้าที่พิมพ์ impact factors เลขที่หนังสือเข้า เลขที่หนังสือออก ไฟล์เกี่ยวข้อง สถานะการลงข้อมูล ผู้ปรับปรุงข้อมูล emid  
51
23/1/2552 12:49:53
Cross-Cultural Urban Design, Catherin Bull et.al. 2007. New York : Routledge
ระดับนานาชาติ
The Eco-Cultural Planning for Northeastern, Thailand
manager
18
View
50
23/1/2552 12:48:06
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในประเทศไทย เพื่อจัดทำแผนที่วัฒนธรรม 4 ภูมิภาค ระยะที่ 2
ระดับชาติ
ข้อมูลวัฒนธรรมและความพร้อมในการจัดทำแผนที่วัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
รศ.ดร.ธาดา สุทธิธรรม
manager
18
View
49
23/1/2552 12:44:28
สารัตถะวิพากษ์ 2550
ระดับชาติ
The Residential Development Planning for Livable and Sustainable Cities in Northeastern, Thailand
รศ.ดร.ธาดา สุทธิธรรม, ธรรมวัฒน์ อินทจักร
manager
18
View
48
เอกสารประกอบการประชุม Conservation an Presentation of Archaeological Heritage in an Urban Context
ระดับนานาชาติ
Preliminary observations/assumptions
อ.ธรรมวัฒน์ อินทจักร
2548
ธันวาคม
2548
0
0
View
47
การบรรยายพิเศษ ณ University of Oregon
ระดับนานาชาติ
Historic Preservation
รศ.ดร.ธาดา สุทธิรรม
2549
พค.
2549
0
0
View
46
เอกสารประกอบการสัมมนา “City Culture in Motion”
ระดับนานาชาติ
Simi-Residentail and Commtercial Buildings in Northeastem Thailand
อ.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
2549
กุมภาพันธ์
2549
0
0
View
45
เอกสารประกอบการสัมมนา “City Culture in Motion”
ระดับนานาชาติ
Public Open Spaces in Northeastem Thailand
รศ.ดร.ธาดา สุทธิรรม
2549
กุมภาพันธ์
2549
0
0
View
44
The 2005 World Sustainable Building Conference in Tokyo
ระดับนานาชาติ
Daylighting criteria in urban buildings in Bangkok
อ.ยิ่งสวัสดิ ไชยกุล
2548
กย.-ตค.
2548
0
0
View
43
การประชุมวิชาการนานาชาติ ณ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนจีน
ระดับนานาชาติ
การเปลี่ยนแปลงและการใช้ที่ดินในชุมชนเขมร : สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและ "เส้นทางเกลือ"
รศ.ดร.ธาดา สุทธิรรม
2548
ตุลาคม
2548
0
0
View
42
รายงานผลการวิจัย
ระดับนานาชาติ
การพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมตามเส้นทางลำแม่น้ำมูล
รศ.ดร.ธาดา สุทธิรรม
2548
ตุลาคม
2548
0
0
View
Count:
10
 

 

  Contact Programmer: f_anuphan@yahoo.com