..ปรแกรม บันทึกภาระงานวิจัยและงานบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
 
ผู้ปรับปรุงข้อมูล คณาจารย์ทุกท่าน และ บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน โดย มีคุณ สำรวย ภูเงิน คอยดูแล โทร. 18
       สอบถามการใช้งานโปรแกรม  โทร
.30 , 08 6864 0827 , Direct Online , f_anuphan@yahoo.com

คู่มือใช้งาน
บทความตีพิมพ์
การนำเสนอ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ตำราหรือหนังสือ
งานสร้างสรรค์
วิจัย
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Login

รายการแนะนำ
ช่วยให้ทุกคนใช้งานได้ง่ายขึ้น

คำศัพท์
Add = เพิ่ม
Edit = แก้ไข
Search = ค้นหา
Contain = ส่วนใดส่วนหนึ่ง
Back = กลับ
Export = ส่งออก
All = ทั้งหมด

 

 

TABLE: การนำเสนอ   Printer Friendly   Export to Excel   Export to Word   Export to XML   Export to CSV

Show all  Advanced Search 
Page  First Previous Next Last  of 1
Records 1 to 3 of 3
     Records Per Page 
id วันที่บันทึกข้อมูล ชื่อบทความ/ผลงาน ในการประชุม/สัมมนา ระดับการนำเสนอ รูปแบบการนำเสนอ ไปนำเสนอโดยใช้ทุน สถานที่ เมือง ผู้จัดพิมพ์ ระหว่างวันที่/เดือน/ปี ถึงวันที่/เดือน/ปี ปีพิมพ์ หน้าที่ เลขที่หนังสือเข้า เลขที่หนังสือออก ไฟล์เกี่ยวข้อง สถานะการลงข้อมูล ผู้ปรับปรุงข้อมูล emid  
3
23/1/2552 12:41:06
Asian Approaches to Conservation
ระดับนานาชาติ
Oral Presentation
ภายใน มข.
Asian Academy Iccrom
2/10/2549
4/10/2549
manager
18
View
2
23/1/2552 12:35:40
"ข้อมูลวัฒนธรรมและความพร้อมในการจัดทำแผนที่วัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น"
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในประเทศไทย เพื่อจัดทำแผนที่วัฒนธรรม 4 ภูมิภาค ระยะที่ 2
ระดับชาติ
Oral Presentation
ภายใน มข.
โรงแรมโซฟิเทล ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยรามคำแหง
20/07/2550
21/07/2550
manager
18
View
1
23/1/2552 12:30:59
"The Residential Development Planning for Livable and Sustainable Cities in Northeastern, Thailand"
"สารัตถะวิพากษ์ 2550"
ระดับชาติ
Oral Presentation
ภายใน มข.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสม รังสิโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
16/08/2550
17/08/2550
manager
18
View
Count:
3
 

 

  Contact Programmer: f_anuphan@yahoo.com