..ปรแกรม บันทึกภาระงานวิจัยและงานบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
 
ผู้ปรับปรุงข้อมูล คณาจารย์ทุกท่าน และ บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน โดย มีคุณ สำรวย ภูเงิน คอยดูแล โทร. 18
       สอบถามการใช้งานโปรแกรม  โทร
.30 , 08 6864 0827 , Direct Online , f_anuphan@yahoo.com

คู่มือใช้งาน
บทความตีพิมพ์
การนำเสนอ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ตำราหรือหนังสือ
งานสร้างสรรค์
วิจัย
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Login

รายการแนะนำ
ช่วยให้ทุกคนใช้งานได้ง่ายขึ้น

คำศัพท์
Add = เพิ่ม
Edit = แก้ไข
Search = ค้นหา
Contain = ส่วนใดส่วนหนึ่ง
Back = กลับ
Export = ส่งออก
All = ทั้งหมด

 

 

TABLE: งานสร้างสรรค์   Printer Friendly   Export to Excel   Export to Word   Export to XML   Export to CSV

Show all  Advanced Search 
Page  First Previous Next Last  of 15
Records 1 to 10 of 142
     Records Per Page 
id วันที่บันทึกข้อมูล ชื่องานสร้างสรรค์ ประเภทกิจกรรม หัวหน้า ผู้ร่วมทำ(ภายใน) ผู้ร่วมทำ(ภายนอก) เจ้าของโครงการ แหล่งทุน ผู้รับบริการ วันเริ่ม EX:30/04/2552 วันสิ้น EX:29/03/2553 รวมเวลา จำนวนชม.ทำงาน งบประมาณที่ใช้ งบประมาณทั้งหมด เลขที่หนังสือเข้า เลขที่หนังสือออก ไฟล์เกี่ยวข้อง สถานะการลงข้อมูล ผู้ปรับปรุงข้อมูล emid  
146
1/2/2553 13:46:06
ออกแบบก่อสร้างเทศบาลตำบลน้ำโสม
การออกแบบทางสถาปัตยกรรม
ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล
เทศบาลตำบลน้ำโสม
ภายนอก มข.
เทศบาลตำบลน้ำโสม
11/3/52
฿.00
฿.00
อด 62604/149 ลว 11/3/52
ศธ 0514.19.1.4/171 ลว 29/1/53
manager
18
View
145
1/2/2553 13:35:30
ออกแบบลานเอนกประสงค์โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"
การออกแบบทางสถาปัตยกรรม
ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"
ภายนอก มข.
โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"
19/8/52
2/12/52
฿.00
฿.00
ศธ 04060.220/196 ลว 19/8/52
ศธ 0514.19.1.4/4086 ลว 2/12/52
manager
18
View
144
1/2/2553 13:20:37
อกกแบบก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์, วิหาร, อุโบสถ
การออกแบบทางสถาปัตยกรรม
อ.อรรถ ชมาฤกษ์
อ.เบญจวรรณ กองสาสนะ อ.สิทธา กองสาสนะ
ที่พักสงฆ์ป่าวิเวกสิกขาราม
ภายนอก มข.
ที่พักสงฆ์ป่าวิเวกสิกขาราม
20/9/52
฿.00
฿.00
ลว 20/9/52
ศธ 0514.19.1.4/3595 ลว 9/10/52
manager
18
View
143
1/2/2553 13:19:31
ก่อสร้างอาคารเรียนรวม (ทดแทน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การออกแบบทางสถาปัตยกรรม
อ.สักการ ราษีสุทธิ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภายใน มข.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26/10/52
฿.00
฿.00
ศธ 0514.8.1/4004 ลว 26/10/52
manager
18
View
142
1/2/2553 13:17:48
ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงสภาพการใช้งานภายในห้องสมุด
การออกแบบทางสถาปัตยกรรม
อ.สิทธา กองสาสนะ
อ.เบญจวรรณ กองสาสนะ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
ภายใน มข.
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
24/11/52
฿.00
฿.00
ศธ 0514.3.1/795 ลว 24/11/52
manager
18
View
141
1/2/2553 13:14:55
โครงการก่อสร้างอาคารคริสตจักรความหวัง
การออกแบบทางสถาปัตยกรรม
ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
คริสตจักรความหวังขอนแก่น
ภายนอก มข.
คริสตจักรความหวังขอนแก่น
29/9/52
฿.00
฿.00
001 (3) /2552 ลว 29/9/52
ศธ 0514.19.1.4/3911 ลว 12/11/52
manager
18
View
140
1/2/2553 13:02:30
ออกแบบก่อสร้างโรงเรียนบำรุงวิทยา
การออกแบบทางสถาปัตยกรรม
อ.อรรถ ชมาฤกษ์
อ.สิทธา กองสาสนะ อ.เบญจวรรณ กองสาสนะ
โรงเรียนบำรุงวิทยา
ภายนอก มข.
โรงเรียนบำรุงวิทยา
4/3/52
30/10/52
฿.00
฿.00
บท 23005/52 ลว 5/3/52
ศธ 0514.19.1.4/3780 ลว 30/10/52
manager
18
View
139
1/2/2553 13:00:53
ที่ปรึกษาและควบคุมก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจำหน่ายสินคาและผลิตภัณฑ์ OTOP
การออกแบบทางสถาปัตยกรรม
อ.ทรงยศ พงศ์พิมล
เทศบลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
ภายนอก มข.
เทศบลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
27/10/52
฿.00
฿.00
ขก 7504/773 ลว 27/10/52
ศธ 0514.19.1.4/4010 ลว 20/11/52
manager
18
View
138
1/2/2553 12:58:25
ออกแบบ-ปรับปรุงอาคาร หจก. วี.เอส.ซัพพลาย
การออกแบบทางสถาปัตยกรรม
อ.วิทยากร ดวงแก้ว
หจก. วี.เอส.ซัพพลาย
ภายนอก มข.
หจก. วี.เอส.ซัพพลาย
20/11/52
฿.00
฿.00
ศธ 0514.19.1.4/4011 ลว 20/11/52
manager
18
View
137
1/2/2553 12:55:30
ออกแบบและประมาณการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงทามจั๊กจั่น
การออกแบบทางสถาปัตยกรรม
อ.วิทยากร ดวงแก้ว
อ.พรสวัสดิ พิริยะศรัทธา
เทศบาลตำบลสีชมพู
ภายนอก มข.
เทศบาลตำบลสีชมพู
1/12/52
฿.00
฿.00
ขก 7203/903 ลว 27/10/52
ศธ 0514.19.1.4/4072 ลว 1/12/52
manager
18
View
Count:
10
Total:
฿.00
Total:
฿.00
 

 

  Contact Programmer: f_anuphan@yahoo.com