..ปรแกรม บันทึกภาระงานวิจัยและงานบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
 
ผู้ปรับปรุงข้อมูล คณาจารย์ทุกท่าน และ บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน โดย มีคุณ สำรวย ภูเงิน คอยดูแล โทร. 18
       สอบถามการใช้งานโปรแกรม  โทร
.30 , 08 6864 0827 , Direct Online , f_anuphan@yahoo.com

คู่มือใช้งาน
บทความตีพิมพ์
การนำเสนอ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ตำราหรือหนังสือ
งานสร้างสรรค์
วิจัย
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Login

รายการแนะนำ
ช่วยให้ทุกคนใช้งานได้ง่ายขึ้น

คำศัพท์
Add = เพิ่ม
Edit = แก้ไข
Search = ค้นหา
Contain = ส่วนใดส่วนหนึ่ง
Back = กลับ
Export = ส่งออก
All = ทั้งหมด

 

 

TABLE: วิจัย   Printer Friendly   Export to Excel   Export to Word   Export to XML   Export to CSV

Show all  Advanced Search 
Page  First Previous Next Last  of 16
Records 1 to 10 of 159
     Records Per Page 
id วันที่บันทึกข้อมูล ชื่อวิจัย หัวหน้า ผู้ร่วมทำ(ภายใน) ผู้ร่วมทำ(ภายนอก) เจ้าของโครงการ แหล่งทุน ผู้รับบริการ วันเริ่ม EX:30/04/2552 วันสิ้น EX:29/03/2553 รวมเวลา จำนวนชม.ทำงาน งบประมาณที่ใช้ งบประมาณทั้งหมด เลขที่หนังสือเข้า เลขที่หนังสือออก ไฟล์เกี่ยวข้อง สถานะการลงข้อมูล ผู้ปรับปรุงข้อมูล emid  
821
3/6/2553 15:16:12
มิติทางสังคมและวัฒนธรรมและความหมายของพื้นที่ในชุมชนหมู่บ้านผู้ไท สวนและชุมชนหมู่บ้าน
มนสิชา เพชรานนท์
ธนู พลวัฒน์, ทรงยศ วีระทวีมาศ
ไม่มี
วช.
ภายใน มข.
วช.
ต.ค.44
ก.ย.45
1 ปี
งบประมาณ 2545
฿208,400.00
฿208,400.00
สมบูรณ์แล้ว
manager
18
View
820
3/6/2553 15:05:03
งานหัตถกรรมผู้ไท : การใช้วัสดุ, ภูมิปัญญา และความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในเรือนผู้ไท กับวิถีชีวิตในเรือนผู้ไท
วาริน จันทะศรี
อวิชิต คลังบุญครอง, วิวัฒน์ วอทอง
ไม่มี
วช.
ภายใน มข.
วช.
ต.ค.44
ก.ย.45
1 ปี
งบประมาณ 2545
฿170,000.00
฿170,000.00
สมบูรณ์แล้ว
manager
18
View
819
3/6/2553 14:59:10
คติสัญลักษณ์ของพื้นที่ (Space) และการจัดการใช้พื้นที่ของ วัดในชุมชนหมู่บ้านผู้ไท
ทรงยศ วีระทวีมาศ
ธนู พลวัฒน์, ปิยาภรณ์ ธนานุภาพไพศาล
ไม่มี
วช.
ภายใน มข.
ต.ค.44
ก.ย.45
1 ปี
งบประมาณ 2545
฿150,000.00
฿150,000.00
สมบูรณ์แล้ว
manager
18
View
818
3/6/2553 14:55:57
คติความเชื่อและระบบสังคมกับการปลูกสร้างเรือนพื้นบ้านและชุมชนผู้ไท และขุมชนผู้ไท
วิวัฒน์ วอทอง
วิชิต คลังบุญครอง
ไม่มี
วช.
ภายใน มข.
วช.
ต.ค.44
ก.ย.45
1 ปี
งบประมาณ 2545
฿150,000.00
฿150,000.00
สมบูรณ์แล้ว
manager
18
View
817
3/6/2553 14:50:25
การพัฒนการท่องเที่ยวแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมตามเส้นทางลำแม่น้ำมูล
ธาดา สุทธิธรรม
สิราภรณ์ สีหนันทวงศ์
ไม่มี
วช.
ภายใน มข.
วช.
ต.ค.44
ก.ย.45
1 ปี
งบประมาณ 2545
฿161,300.00
฿161,300.00
สมบูรณ์แล้ว
manager
18
View
816
3/6/2553 13:56:56
การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอน้ำพอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ธรรมวัฒน์ อินทจักร
ไม่มี
ไม่มี
วช.
ภายใน มข.
วช.
ต.ค.43
ก.ย.44
1 ปี
งบประมาณ 2544
฿204,300.00
฿204,300.00
สมบูรณ์แล้ว
manager
18
View
815
3/6/2553 12:20:50
การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบลักษณะภูมินิเวศพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอน้ำพอง อำเภอเมือง
มนสิชา เพชรานนท์
ไม่มี
ไม่มี
วช.
ภายใน มข.
วช.
ต.ค.43
ก.ย.44
1 ปี
งบประมาณ 2544
฿226,000.00
฿226,000.00
สมบูรณ์แล้ว
manager
18
View
814
3/6/2553 12:17:30
การศึกษาจัดทำแผนอนุรักษ์และผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอน้ำพอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รวี หาญเผชิญ
ไม่มี
ไม่มี
วช.
ภายใน มข.
ส่ง วช.แล้ว
ต.ค.43
ก.ย.44
1 ปี
งบประมาณ 2544
฿214,300.00
฿214,300.00
สมบูรณ์แล้ว
manager
18
View
813
3/6/2553 12:05:54
การประเมินความเสี่ยงต่อการเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำพอง,อำเภออุบลรัตน์ อำเภอน้ำพอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สุกัญญา พรหมนารท
ไม่มี
ไม่มี
วช.
ภายใน มข.
ส่ง วช.แล้ว
ต.ค.43
ก.ย.44
1 ปี
งบประมาณ 2544
฿209,300.00
฿209,300.00
สมบูรณ์แล้ว
manager
18
View
812
1/2/2553 11:26:26
เรือนพื้ถิ่นผู้ไท แขวงสะหวันนะเขด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง
ภายใน มข.
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง
18/8/52
23/8/52
฿.00
฿.00
ศธ 0514.8/สวพ 174 ลว 19/8/52
manager
18
View
Count:
10
Total:
฿1,693,600.00
Total:
฿1,693,600.00
 

 

  Contact Programmer: f_anuphan@yahoo.com