..ปรแกรม บันทึกภาระงานวิจัยและงานบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
 
ผู้ปรับปรุงข้อมูล คณาจารย์ทุกท่าน และ บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน โดย มีคุณ สำรวย ภูเงิน คอยดูแล โทร. 18
       สอบถามการใช้งานโปรแกรม  โทร
.30 , 08 6864 0827 , Direct Online , f_anuphan@yahoo.com

คู่มือใช้งาน
บทความตีพิมพ์
การนำเสนอ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ตำราหรือหนังสือ
งานสร้างสรรค์
วิจัย
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Login

รายการแนะนำ
ช่วยให้ทุกคนใช้งานได้ง่ายขึ้น

คำศัพท์
Add = เพิ่ม
Edit = แก้ไข
Search = ค้นหา
Contain = ส่วนใดส่วนหนึ่ง
Back = กลับ
Export = ส่งออก
All = ทั้งหมด

 

 

TABLE: บริการวิชาการ   Printer Friendly   Export to Excel   Export to Word   Export to XML   Export to CSV

Show all  Advanced Search 
Page  First Previous Next Last  of 38
Records 1 to 10 of 380
     Records Per Page 
id วันที่บันทึกข้อมูล ชื่อบริการวิชาการ ประเภทกิจกรรม หัวหน้า ผู้ร่วมทำ(ภายใน) ผู้ร่วมทำ(ภายนอก) เจ้าของโครงการ แหล่งทุน ผู้รับบริการ วันเริ่ม EX:30/04/2552 วันสิ้น EX:29/03/2553 รวมเวลา จำนวนชม.ทำงาน งบประมาณที่ใช้ งบประมาณทั้งหมด เลขที่หนังสือเข้า เลขที่หนังสือออก ไฟล์เกี่ยวข้อง สถานะการลงข้อมูล ผู้ปรับปรุงข้อมูล emid  
773
1/2/2553 13:43:55
ออกแบบและผลิตบูธนิทรรศการที่ทำด้วยกระดาษ พร้อมเดินแฟชั่นโชว์ ในงาน Creative Thinking Contest 2010
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
หลักสูตรสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข.
ภายใน มข.
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข.
30/1/53
31/1/53
฿.00
฿.00
ศธ 054.1.12.5/spkku/087 ลว 15/1/53
manager
18
View
772
1/2/2553 13:42:03
วิทยากรบรรยาย "เมืองนิเวศ : เมืองดี อยู่สบาย" และ " Planning for the Future : Urban Sustainability"
การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ
รศ.รวี หาญเผชิญ
คณะเกษตรศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภายนอก มข.
คณะเกษตรศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
16/2/53
฿.00
฿.00
ศธ 0527.07.01/0068 ลงว 11/1/53
ศธ 0514.19.1.1/97 ลว 19/1/53
manager
18
View
771
1/2/2553 13:40:41
วิทยากร "การใช้ความรู้ทางสถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"
การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ
อ.สักการ ราษีสุทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์
ภายใน มข.
คณะวิทยาศาสตร์
4/1/53
฿.00
฿.00
ศธ 0514.2.1/4846 ลว 28/12/52
ศธ 0514.19.1.1/61 ลว 13/1/53
manager
18
View
770
1/2/2553 13:39:32
วิทยากรบรรยาย การออกแบวางแผนเมืองและชุมชน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ
รศ.รวี หาญเผชิญ
คณะวิทยาศาสตร์
ภายใน มข.
คณะวิทยาศาสตร์
28/1/53
฿.00
฿.00
ศธ 00514.2.1/4730 ลว 18/12/52
ศธ 0514.19.1.1/4239 ลว 28/12/52
manager
18
View
769
1/2/2553 13:38:32
ร่วมสอนวิชาระดับปริญญาตรี
การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ
รศ.รวี หาญเผชิญ
คณะเกษตรศาสตร์
ภายใน มข.
คณะเกษตรศาสตร์
21/12/52
21/12/52
฿.00
฿.00
ศธ 0514.3.2/1718 ลว 4/12/52
ศธ 0514.19.1.4/4137 ลว 9/12/52
manager
18
View
768
1/2/2553 13:36:42
วิทยากร "ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง แนวคิดในการออกแบบฯ"
การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ
อ.ชวนะพล น่วมสวัสดิ์
สำนักบริหารการวิจัย
ภายใน มข.
สำนักบริหารการวิจัย
7/12/52
8/12/52
฿.00
฿.00
ศธ 0514.1.33.2/ว 1518 ลว 1/12/52
ศธ 0514.19.1.1/4136 ลว 9/12/52
manager
18
View
767
1/2/2553 13:33:30
ประชุมกรรมการบ้านสามวิถี
การเป็นคณะทำงานภายนอกคณะ
ผศ.ยิ่งสวัสดิ ไชยะกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
ภายใน มข.
คณะพยาบาลศาสตร์
18/12/52
฿.00
฿.00
ศธ 0514.6.1.1.1/5766 ลว 9/12/52
manager
18
View
766
1/2/2553 13:28:51
สอนพิเศษวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ
ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภายนอก มข.
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาคปลาย ปี กศ. 2552
฿.00
฿.00
ศธ 0514.24/1284 ลว 4/11/52
ศธ 0514.19.1.1/3871 ลว 10/11/52
manager
18
View
765
1/2/2553 13:23:05
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.
การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ
อ.ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
อ.ชวนะพล น่วมสวัสดิ์
สำนักบริหารการวิจัย
ภายนอก มข.
สำนักบริหารการวิจัย
12/10/52
฿.00
฿.00
ศธ 0514.1.33.2/ว 1247 ลว 12/10/52
manager
18
View
764
1/2/2553 13:22:07
วิทยากร เรื่องปวดหลังและโรคกระดูกพรุน
การเป็นวิทยากร/บรรยายพิเศษ
อ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ
โรงพยาบาลขอนแก่น
ภายนอก มข.
โรงพยาบาลขอนแก่น
7/10/52
฿.00
฿.00
ขก 0017.106/พิเศษ ลว 6/10/52
manager
18
View
Count:
10
Total:
฿.00
Total:
฿.00
 

 

  Contact Programmer: f_anuphan@yahoo.com