รายงานผลการพัฒนาตนเองบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 47
     Records 1 to 20 of 922
    
train id
ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภทบุคลากร
วิธีการพัฒนา
ชื่อเรื่อง/หัวข้อ/ประเด็นการพัฒนา
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
ผู้จัด
หลักฐานอ้างอิง
File
 
5960 กนิษฐา ประนม นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ทำงานโครงการปรับปรุงพัฒนางาน โครงการปรับปรุงและพัฒนางานสายสนับสนุน 22/3/2019 22/3/2019 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5959 กนิษฐา ประนม นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สัมมนา โครงการ "มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day" 14/3/2019 14/3/2019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5958 กนิษฐา ประนม นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดูแลและให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้า" วิทยากร โดย รศ.ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ และ ผศ.อิงคฏา โคตนารา จากคณะพยาบาลศาสตร์ 11/3/2019 11/3/2019 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5957 กนิษฐา ประนม นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สัมมนา โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานสายสนับสนุน โครงการปรับปรุงระบบงานสายสนับสนุน 3/3/2019 6/3/2019 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5956 กนิษฐา ประนม นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สอนงานโดยผู้บังคับบัญชา/พี่เลี้ยง/เพื่อนร่วมงาน KM การสร้างจดหมายเวียน (Mail Merge) และ การใช้งาน Function Excel ช่วยในการทำงาน ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ วิทยากร โดย นางสาวหทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 25/2/2019 25/2/2019 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5955 กนิษฐา ประนม นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง "การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ" 11/2/2019 11/2/2019 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5954 กนิษฐา ประนม นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ประชุมเชิงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562 28/1/2019 28/1/2019 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5953 กนิษฐา ประนม นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการ ข้าร่วมอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์(E-Form) 11/12/2018 11/12/2018 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5952 สำรวย ภูเงิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานบริการการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย อบรม อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง "หลักเกณฑ์การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น" 8/5/2018 8/5/2018 งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามหนังสืองานบริหารงานทั่วไป ที่ ศะ 0514.19.1.5/80 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5951 สำรวย ภูเงิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานบริการการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ เข้ารับฟังงานสายสนับสนุน เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ 4/5/2018 4/5/2018 สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามหนังสือสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ ศธ. 0514.19.1.5/256 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5950 หทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน พนักงานมหาวิทยาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบ Thaijo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย รุ่นที่ 4-5 วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/1/2018 5/1/2018 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Center   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5949 อนุสรา สุขสมรส นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงิน บัญชีและพัสดุ พนักงานมหาวิทยาลัย อื่นๆ เงินยืมทดรองจ่ายค้างนานกองคลัง 19/5/2017 19/5/2017 สำนักงานตรวสอบภายใน   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5948 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย สัมมนา โครงการสัมมนากลุ่มวิจัย 29/6/2016 1/7/2016 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5947 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย สัมมนา งานสัมมนา GEO TECH UPDATE Road Show_ Smart Techno 2016 10/11/2016 10/11/2016 chic511   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5946 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Network Security 6/6/2016 6/6/2016 ingram micro   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5945 บัณฑิต กาบไกรแก้ว ช่างเขียนแบบ งานบริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/7/2016 8/7/2016 9/7/2016 งานนโยบายและแผน   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5944 เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี ช่างเขียนแบบ งานบริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย อบรม จรรยาบรรณผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28/6/2016 28/6/2016 มหาวิทยาลัยขอนแก่น บันทึกที่ ศธ.0514.19.1.5/947 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5943 เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี ช่างเขียนแบบ งานบริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/7/2016 8/7/2016 9/7/2016 งานนโยบายและแผน   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5942 เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี ช่างเขียนแบบ งานบริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการเขียนโครงการ Project Writing 22/7/2016 22/7/2016 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5941 อนุวัฒน์ กิจโกศล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน พนักงานมหาวิทยาลัย ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/7/2016 9/7/2016 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ดาวน์โหลดไฟล์
View
Page 
 of 47
     Records 1 to 20 of 922
    
contact programmer : fiat anuphan