รายงานผลการพัฒนาตนเองบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 46
     Records 1 to 20 of 914
    
train id
ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภทบุคลากร
วิธีการพัฒนา
ชื่อเรื่อง/หัวข้อ/ประเด็นการพัฒนา
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
ผู้จัด
หลักฐานอ้างอิง
File
 
5952 สำรวย ภูเงิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานบริการการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย อบรม อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง "หลักเกณฑ์การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น" 8/5/2018 8/5/2018 งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามหนังสืองานบริหารงานทั่วไป ที่ ศะ 0514.19.1.5/80 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5951 สำรวย ภูเงิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานบริการการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ เข้ารับฟังงานสายสนับสนุน เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ 4/5/2018 4/5/2018 สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามหนังสือสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ ศธ. 0514.19.1.5/256 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5950 หทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน พนักงานมหาวิทยาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบ Thaijo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย รุ่นที่ 4-5 วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/1/2018 5/1/2018 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Center   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5949 อนุสรา สุขสมรส นักวิชาการเงินและบัญชี งานการเงิน บัญชีและพัสดุ พนักงานมหาวิทยาลัย อื่นๆ เงินยืมทดรองจ่ายค้างนานกองคลัง 19/5/2017 19/5/2017 สำนักงานตรวสอบภายใน   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5948 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย สัมมนา โครงการสัมมนากลุ่มวิจัย 29/6/2016 1/7/2016 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5947 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย สัมมนา งานสัมมนา GEO TECH UPDATE Road Show_ Smart Techno 2016 10/11/2016 10/11/2016 chic511   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5946 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Network Security 6/6/2016 6/6/2016 ingram micro   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5945 บัณฑิต กาบไกรแก้ว ช่างเขียนแบบ งานบริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/7/2016 8/7/2016 9/7/2016 งานนโยบายและแผน   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5944 เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี ช่างเขียนแบบ งานบริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย อบรม จรรยาบรรณผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28/6/2016 28/6/2016 มหาวิทยาลัยขอนแก่น บันทึกที่ ศธ.0514.19.1.5/947 วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5943 เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี ช่างเขียนแบบ งานบริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/7/2016 8/7/2016 9/7/2016 งานนโยบายและแผน   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5942 เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี ช่างเขียนแบบ งานบริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการเขียนโครงการ Project Writing 22/7/2016 22/7/2016 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5941 อนุวัฒน์ กิจโกศล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน พนักงานมหาวิทยาลัย ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/7/2016 9/7/2016 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5940 อนุวัฒน์ กิจโกศล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน พนักงานมหาวิทยาลัย ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมการจัดทำงบประมาณ 2561 28/10/2016 28/10/2016 ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5939 อนุวัฒน์ กิจโกศล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน พนักงานมหาวิทยาลัย เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ KM ด้านการวางแผน งบประมาณ 20/6/2016 20/6/2016 ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5938 ชวน สีเรือง ช่างปูน งานบริการการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 7/7/2016 8/7/2016 งานนโยบายและแผน   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5937 วาสนา รำเพยพล นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลกลาง ครุภัณฑ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. 19/5/2016 19/5/2016 คณะทำงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลกลางครุภัณฑ์คณะฯ ศธ.0514.1.1/ว.119 ลว. 17 พค.59 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5936 วาสนา รำเพยพล นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ มิกซ์แอนด์แม็ตซ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมเงินทดรองราชการ 10/6/2016 10/6/2016 งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศธ.0514.19.1.4/ว.135 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5935 วาสนา รำเพยพล นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับหลักสูตร 24/8/2016 24/8/2016 สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ศธ 0514.1.20/ว.268 ลว.15 สค.2559 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5934 วาสนา รำเพยพล นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับหลักสูตร 24/8/2016 24/8/2016 สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ศธ 0514.1.20/ว.268 ลว.15 สค.2559 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5933 อุดม สิทธิมงคล ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด งานบริการการศึกษา ลูกจ้างประจำ อื่นๆ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7/8/2016 8/8/2016 งานนโยบายและแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ 74/2559 ลว. 13 มิ.ย. 2559 ดาวน์โหลดไฟล์
View
Page 
 of 46
     Records 1 to 20 of 914
    
contact programmer : fiat anuphan