รายงานผลการพัฒนาตนเองบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 3
     Records 1 to 20 of 48
    
train id
ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภทบุคลากร
วิธีการพัฒนา
ชื่อเรื่อง/หัวข้อ/ประเด็นการพัฒนา
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
ผู้จัด
หลักฐานอ้างอิง
File
 
5948 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย สัมมนา โครงการสัมมนากลุ่มวิจัย 29/6/2016 1/7/2016 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5947 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย สัมมนา งานสัมมนา GEO TECH UPDATE Road Show_ Smart Techno 2016 10/11/2016 10/11/2016 chic511   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5946 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Network Security 6/6/2016 6/6/2016 ingram micro   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5763 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อบรม แนวทางการปฏิบัติด้านเงิน พัสดุ 10/6/2016 10/6/2016 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0514.19.1.5/49 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5762 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อบรม อบรม การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 21/4/2016 21/4/2016 กองบริหารงานวิจัย 0514.1.41/316 21 มีค 59 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5761 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อบรม Palo Alto Networks Security Day 1/6/2016 1/6/2016 ingram macro   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5760 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อบรม ความรู้ความเข้าใจในการศึกษาดูงานและความรู้สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน 22/12/2015 22/12/2015 งานวิจัยและบริการวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5759 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย สัมมนา การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพในการปฏฺบัติงาน และความก้าวหน้าทางสายงาน 5/1/2016 9/1/2016 คณะทำงานพัฒนาบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5758 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมโปรแกรมฐานข้อมูลกลางครุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19/5/2016 19/5/2016 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5757 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อบรม โครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทำงาน 29/1/2016 29/1/2016 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5756 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อบรม โครงการอบรม 5 ส. บรรยายให้ความรู้ "หลักการทำกิจกรรม 5 ส." 22/12/2016 22/12/2016 งานบริหารงานทั่วไป ตามหนังสืองานบริหารงานทั่วไป ที่ ศธ 0514.19.1.5/206 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5582 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย สัมมนา สัมมนา ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 1/9/2015 1/9/2015 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จดหมายเชิญ ดาวน์โหลดไฟล์
View
5581 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชุมเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติราชการและทิศทางการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 4/8/2015 5/8/2015 งานนโยบายและแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0514.1.3/ว.233 ลว. 17 ก.ค.2558 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5580 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการ ปฏิทินGoogle สร้างฟอร์ม แบบสอบถาม 2/7/2015 2/7/2015 งานนโยบายและแผน คู่มือประกอบการอบรม ดาวน์โหลดไฟล์
View
5579 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ AR Paper Deployment ประจำปีงบประมาณ 2558 29/5/2015 21/7/2015 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 52/2558 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5578 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย สัมมนา สัมมนา การสร้างเครือข่ายคนไอทีเข้มแข็ง 27/5/2015 29/5/2015 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คำสั่ง มข. 3359/2558 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5577 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อบรม รู้เขา รู้เรา เข้าสู่อาเซียน หัวข้อที่ 2 เรื่อง "ซินจ่าว ณ เวียดนาม : ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม" 12/5/2015 12/5/2015 งานวิจัยและบริการวิชาการ น.เชิญที่ ศธ 0514.1.4/087 ลว.8 พ.ค.2558 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5576 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมโครงการความมั่นคงระบบสารสนเทศ 8/5/2015 8/5/2015 คณะวิทยาศาสตร์ ศธ 0514.2.1.1/1902 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5509 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อบรม อบรมโปรแกรมลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 11/3/2015 12/3/2015 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศธ 0514.17.4/02 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5508 อนุพันธ์ พันธ์อมร นักสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อบรม อบรม SciVal 25/3/2015 25/3/2015 กองบริหารงานวิจัย ศธ 0514.1.61.3/558 ดาวน์โหลดไฟล์
View
Page 
 of 3
     Records 1 to 20 of 48
    
contact programmer : fiat anuphan