รายงานผลการพัฒนาตนเองบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 2
     Records 1 to 20 of 30
    
train id
ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภทบุคลากร
วิธีการพัฒนา
ชื่อเรื่อง/หัวข้อ/ประเด็นการพัฒนา
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
ผู้จัด
หลักฐานอ้างอิง
File
 
5887 พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย สัมมนา โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/7/2016 7/7/2016 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5886 พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ โครงการ มิกซ์แอนด์แม็ตซ์ Mix and Match for all Gen " เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมเงินทดรองราชการคณะ และ ระเบียบการฝึกอบรม รักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร 10/6/2016 10/6/2016 งานวิจัยและบริการวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5851 พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย สัมมนา โครงการสัมมนากลุ่มวิจัยหลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29/6/2016 2/7/2016 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คำสั่งที่ 78/2559 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5791 พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อบรม โครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทำงาน ครั้งที่ 2 26/2/2016 26/2/2016 คณะทำงานพัฒนาบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5669 พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ อบรม โครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทำงาน 29/1/2016 29/1/2016 คณะทำงานพัฒนาบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5668 พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ สัมมนา ารส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพในการปฏฺบัติงาน และความก้าวหน้าทางสายงาน 5/1/2016 9/1/2016 คณะทำงานพัฒนาบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5667 พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ อบรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 4/6/2015 6/7/2015 งานวิจัยและบริการวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5665 พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ อบรม ความรู้ความเข้าใจในการเดินทางไปศึกษาดูงาน และข้อควรรู้สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน 22/12/2015 22/12/2015 คณะทำงานพัฒนาบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5664 พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ สัมมนา โครงการช่องทางการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว สำหรับบุคคลากรในคณะ 9/7/2015 9/7/2015 งานการเงินและบัญชี   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5663 พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ อบรม การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้บุคลากรสายสนับสนุน SWOT 26/6/2015 26/6/2015 งานนโยบายและแผน   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5516 พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ อบรม การดูแลและป้องกันตนเองจากโรคที่เกิดจากการทำงาน 14/1/2015 14/1/2015 ึคณะสถาปัตยกรมศาสตร์ หนังสือเชิญ ที่ ศธ 0514.19.1.5/ว 1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2558 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5515 พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ อบรม อบรมในหัวข้อที่ 1 "สะบาย ดีเมืองลาว : ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม" 20/3/2015 20/3/2015 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0514.19.1.4/056 ลว 19 มีค 2558 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5321 พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ อบรม พัฒนาทักษะการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 3/7/2014 3/7/2014 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5318 พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติในการป้องกันและรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 12/6/2014 12/6/2014 คณะกรรมการโครงการ Health and Safety คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หนังสือเชิญที่ ศธ 0514.19.1.5/ว126 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5316 พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ อบรม การดูแลและป้องกันตนเองจากโรคที่เกิดจากการทำงาน 14/1/2014 14/1/2014 งานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หนังสือ ที่ ศธ.0514.19.1.5/ว.1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2558 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5315 พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ สัมมนา การสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหัวข้อเรื่อง "การเสริมสร้างประสิทธิภาพงานข่าวเชิงรุก" 14/10/2014 14/10/2014 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังสือ ที่ ศธ 0514.1.63/1521 ลว. 3 ต.ค. 2557 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5314 พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ อบรม เทคนิคการเขียนค่างาน (เขียนอย่างไรให้ผ่าน) 1/8/2014 1/8/2014 นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ เป็นการศึกษาด้วยตนเอง ดาวน์โหลดไฟล์
View
5313 พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. มอ. 8/10/2014 9/10/2014 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ 0514..3.5/ว 8248 ลว 12 กันยายน 2557 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5312 พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ อบรม โครงการพัฒนาทูตมัคคุเทศก์อาเซียน 11/6/2014 13/6/2014 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ดาวน์โหลดไฟล์
View
175 พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ สัมมนา สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้หัวข้อการระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เครือข่ายวิทยุสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างมีประสิทธิภาพ 6/12/2013 11/12/2013 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ดาวน์โหลดไฟล์
View
Page 
 of 2
     Records 1 to 20 of 30
    
contact programmer : fiat anuphan