รายงานผลการพัฒนาตนเองบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Page 
 of 2
     Records 1 to 20 of 37
    
train id
ชื่อ นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภทบุคลากร
วิธีการพัฒนา
ชื่อเรื่อง/หัวข้อ/ประเด็นการพัฒนา
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
ผู้จัด
หลักฐานอ้างอิง
File
 
5889 มณีรัตน์ วีระกรพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ โครงการ มิกซ์แอนด์แม็ตซ์ Mix and Match for all Gen " เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมเงินทดรองราชการคณะ และ ระเบียบการฝึกอบรม รักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร 10/6/2016 10/6/2016 งานวิจัยและบริการวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5888 มณีรัตน์ วีระกรพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย สัมมนา ครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/7/2016 7/7/2016 งานนโยบายและแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5809 มณีรัตน์ วีระกรพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย ไปศึกษาดูงานในหน่วยงานอื่น ร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน Happy Brain for All Gen 5/1/2016 9/1/2016 คณะทำงานพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5808 มณีรัตน์ วีระกรพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อบรม โครงการอบรม 5 ส. บรรยายให้ความรู้ "หลักการทำกิจกรรม 5 ส." 22/12/2015 22/12/2015 งานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5807 มณีรัตน์ วีระกรพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ความเข้าใจในการศึกษาดูงาน และความรู้สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน 22/12/2015 22/1/2015 คณะทำงานพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5793 มณีรัตน์ วีระกรพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อื่นๆ แนวทางการปฏิบัติด้านเงิน พัสดุ 10/6/2016 10/6/2016 คณะทำงานพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5792 มณีรัตน์ วีระกรพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย อบรม การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพในการปฏฺบัติงาน และความก้าวหน้าทางสายงาน 9/1/2016 9/1/2016 คณะทำงานพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5588 มณีรัตน์ วีระกรพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA Criteria รุ่น 10 หลักสูตร TQA Training 2015 3/6/2015 5/6/2015 สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม ดาวน์โหลดไฟล์
View
5587 มณีรัตน์ วีระกรพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ สัมมนา โครงการสัมมนาระดมสมองยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2558 3/9/2015 5/9/2016 กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5911/2558 ลว. 28 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5586 มณีรัตน์ วีระกรพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ อบรม ปฏิทินGoogle สร้างฟอร์ม แบบสอบถาม 2/7/2015 2/7/2015 งานนโยบายและแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5585 มณีรัตน์ วีระกรพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ อบรม รู้เขา รู้เรา เข้าสู่อาเซียน หัวข้อที่ 2 เรื่อง "ซินจ่าว ณ เวียดนาม : ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม" 12/5/2015 12/5/2015 งานวิจัยและบริการวิชาการ หนังสือที่ ศธ 0514.1.4/087 ลว.8 พ.ค.2558 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5584 มณีรัตน์ วีระกรพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ AR Paper Deployment ประจำปีงบประมาณ 2558 29/5/2015 21/7/2015 งานวิจัยและบริการวิชาการ คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 52/2558 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5583 มณีรัตน์ วีระกรพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชุมเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติราชการและทิศทางการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 4/8/2015 5/8/2015 งานนโยบายและแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ ศธ 0514.1.3/ว.233 ลว. 17 ก.ค.2558 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5523 มณีรัตน์ วีระกรพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลและป้องกันตนเองจากโรคที่เกิดจากการทำงาน 14/1/2015 14/1/2015 งานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หนังสือเชิญ ที่ ศธ 0514.19.1.5/ว 1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2558 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5522 มณีรัตน์ วีระกรพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ อบรม การอบรมตามโครงการ รู้เขา รู้เรา เข้าสู่อาเซียน ครั้งที่ 1 เรื่อง สบายดีเมืองลาว : ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม 20/3/2015 20/3/2015 งานวิจัยและบริการวิชาการ หนังสือเชิญ ที่ ศธ 0514.19.1.4/ว 056 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5521 มณีรัตน์ วีระกรพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ อื่นๆ ประชุมคณะผู้ประสานงานเครือข่าย ศูนย์อาเซียนศึกษา 1/4/2015 1/4/2015 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังสือที่ ศธ 0514.7.3.13/ว 182 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5520 มณีรัตน์ วีระกรพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ อื่นๆ Canada's engagement with the ASEAN region and Greater Mekong Sub-region โดย H.E. Mr. Philip Calivert ฯพณฯเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย 2/4/2015 2/4/2015 กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังสือ ที่ ศธ.0514.3.62/ว.1077 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5519 มณีรัตน์ วีระกรพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ อบรม โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. 30/4/2015 30/4/2015 งานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ ศธ.0514.19.1.5/ว62 ลว. 24 เมษายน 2558 ดาวน์โหลดไฟล์
View
5518 มณีรัตน์ วีระกรพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ อบรม บรรยายพิเศษ โครงการ Plus+ in Daily Life ชีวิตคิดบวก 4/2/2015 4/2/2015 งานวิจัยและบริการวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์
View
5517 มณีรัตน์ วีระกรพานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ ข้าราชการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลและป้องกันตนเองจากโรคที่เกิดจากการทำงาน 14/1/2015 14/1/2015 งานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ น.เชิญที่ ศธ 0514.19.1.5/ ว1 ลว.5 ม.ค.2558 ดาวน์โหลดไฟล์
View
Page 
 of 2
     Records 1 to 20 of 37
    
contact programmer : fiat anuphan