หน้าแรก

งานนโยบายและแผน

รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้

  1. งานด้านแผนและงบประมาณ บริหารความเสี่ยง

  2. งานด้านสารสนเทศ และการพัฒนโปรแกรม

  3. งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ปฏิทินการดำเนินงาน งานนโยบายและแผน

 

อัตรากำลัง

อนุวัฒน์ กิจโกศล (หัวหน้างาน)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
email : anuwat@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44208

กตัญชลี ประนม
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email : pkatanchalee@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44291

หทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
email : hatawo@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน : 44209