คลังเก็บผู้เขียน: anuphan phanamorn

โครงการประชุมเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติราชการและทิศทางการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติราชการและทิศทางการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันอังคารที่ 4 และวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 ห้องหน้าเมือง ชั้น 3 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจต่อแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมถึงการมอบหมายงานในรอบการประเมินถัดไป

เอกสารโครงการ

 1. หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
 2. คำสั่งคณะ 82/2558 ลว 17 กค 58
 3. กำหนดการ – ปรับปรุง 27 กรกฎาคม 2558 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 4. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การเดินทางไปด้วยรถมินิบัส

เอกสารประกอบยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลด จะเปิดให้ท่านโหลดในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 โดยจะแจ้งท่านทราบอีเมล์และ Facebook กลุ่ม AR (ประชาสัมพันธ์ภายใน)

แบบฟอร์ม

 1. แบบฟอร์ม SWOT (.doc) [ ใช้ได้ทั้ง : หลักสูตร และ หน่วยงาน ]
 2. แบบฟอร์ม OP-พร้อมข้อเสนอแนะ [ ใช้ได้ทั้ง : หลักสูตร และ หน่วยงาน ]
 3. แบบฟอร์ม แผนรายจ่ายหลักสูตร (xls) [ เฉพาะหลักสูตร ]
 4. แบบฟอร์ม แผนพัฒนาหลักสูตร/หน่วยงาน 4 ปี [ ใช้ได้ทั้ง : หลักสูตร และ หน่วยงาน ]

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. สรุปรายจ่ายการใช้เงินของหลักสูตร/หน่วยงาน (จะส่งให้เฉพาะประธานหลักสูตร ทางเมล์และทางเอกสาร)
 2. สรุปแผนยุทธศาสตร์ ปี 2558 และ รายการคำขอแผนยุทธศาสตร์ 2559 (มีบางรายการต้องทบทวน ดูที่ comment ช่อง L M N และ O ในsheet รวม)
 3. คู่มือประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 [ ใช้ได้ทั้ง : หลักสูตร และ หน่วยงาน ]
 4. OP – โครงร่างองค์กร (Organization Profile = OP) ปี 56) (ข้อมูลเก่า จากประชุมที่เซ็นทราร่า มี.ค.56)
  1. OP – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ [ ใช้ได้ทั้ง : หลักสูตร และ หน่วยงาน ]
  2. OP – โท- เทคโนโลยีอาคาร [ เฉพาะหลักสูตร ]
  3. OP – โท- เอก สถาปัตยกรรมศาสตร์ [ เฉพาะหลักสูตร ]
  4. OP – โท- การวางแผนภาคและเมือง [ เฉพาะหลักสูตร ]
  5. OP – ตรี- สถาปัตยกรรมศาตร์ [ เฉพาะหลักสูตร ]
  6. OP – ตรี- การออกแบบอุตสาหกรรม [ เฉพาะหลักสูตร ]

สรุปผลการประเมินโครงการ [ รายงาน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ]

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการงานนโยบายและแผน งวด 2/2558

รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

ประชุมรับฟังการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559-2562 โดย รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

เรื่อง : ประชุมรับฟังการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559-2562 โดย รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
วันเวลา – สถานที่ : 17 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 – 12.00 น. ห้องบรรยาย 1

  เอกสารประกอบการประชุม :

 1. ไสลด์ – แผนยุทธศาสตร์ มข ๒๕๕๙-๒๕๖๒
 2. เอกสารฉบับเต็ม – แผนยุทธศาสตร์ มข ๒๕๕๙-๒๕๖๒
 3. ข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2557
 4. ข้อมูลสารสนเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประชุมระดมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคณะ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนยุทธศาสตร์คณะ 4 ปี (2559 -2562)

เรื่อง : ประชุมระดมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคณะ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนยุทธศาสตร์คณะ 4 ปี (2559 -2562)
เวลา – สถานที่ : 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องบรรยาย 1
หนังสือเชิญ

เอกสารประกอบการประชุม

 1. ข้อมูลทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ปี ( 2559 – 2562) ที่เชื่อมโยงแนวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการของคณะ
 2. โครงการ/กิจกรรม แนะนำในปีงบประมาณ 2559 โดย ผู้บริหาร
 3. แบบฟอร์ม เสนอโครงการแผนยุทธศาสตร์ 2559
 4. ปฏิทินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2559 (ปรับปรุง 11 มิ.ย. 58)

กำหนดส่งโครงการตามแผนฯ วันที่ 25 มิถุนายน 2558

  ข้อมูลที่ถูกส่งกลับมาแล้ว

 1. สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตร์
 2. สถ.บ. การออกแบบอุตสาหกรรม
 3. สถ.บ.+สถ.ม. การออกแบบอุตสาหกรรม
 4. ผ.ม.+ปร.ด. การวางแผนภาคและเมือง
 5. สถ.ม. เทคโนโลยีอาคาร
 6. สถ.ม. การออกแบบอุตสาหกรรม
 7. สำนักงานคณบดี

ภาพประกอบการประชุม
null

สรุปโครงการตามแผนยุทธศาตร์ 2558

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558

 1. Download xlsx โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ฉบับเต็ม
 2. Download Doc แบบเสนอโครงการ
 3. แนวทางการเขียนโครงการ (ดูประกอบ ตอนเขียนโครงการ)

โครงการที่จำแนกตาม “หลักสูตร”

รายการ รายชื่อโครงการที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ 2558 รายชื่อโครงการที่เคยเสนอมาบรรจุ *
สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ Download PDF Download PDF
สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม Download PDF Download PDF
สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร Download PDF Download PDF
ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง Download PDF Download PDFส่งโดยก๊อป
Download PDFส่งโดย อ.หยก
สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ^ ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ Download PDF Download PDF

* มีบางโครงการที่เสนอมาบรรจุในแผนแล้วไมไ่ด้ ไม่ได้รับการบรรจุ

โครงการที่เกี่ยวข้องกับ “ผู้บริหาร”

รายการ รายชื่อโครงการในการกำกับของผู้บริหาร จำนวนโครงการ จำนวนกิจกรรม งบประมาณที่จัดสรร (เฉพาะงบยุทธศาสตร์)
รองคณบดีวิจัยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ Download PDF 16 10 548,250
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ Download PDF 16   620,000
รองคณบดีฝ่ายบริหาร Download PDF 6 5 703,500
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา Download PDF 8   423,300
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร Download PDF 3   87,975
รวม   49 15 2,383,025

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 2557


แนวทางการเขียนแบบเสนอโครงการและกระบวนการส่งข้อมูล
แนวทางการ จัดทำ Proposal (โดย อาจารย์ชูพงษ์)

 1. ในส่วนของที่ มาให้มีการระบุว่าได้มีการทำ proposal นี้ โดยปรับปรุงจากผลการประเมินโครงการนี้ในครั้งที่ผ่านมาแล้วอย่างไร บ้าง
 2. กรณีแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการให้มีลายลักษณ์อักษร
 3. หากมีการ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือให้มีการบันทึกรายงานการประชุมโครงการด้วย
 4. กำหนด วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา งบประมาณ ให้ชัดเจน
 5. ขณะดำเนินการ ให้มีการเก็บภาพถ่าย
 6. โครงการทุก โครงการต้องมีการประเมินผลโครงการ โดยประเมินทุกฝ่ายที่เข้าร่วม และพิจารณาหัวข้อประเมินจากวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นสำคัญ
 7. หากมีการนำ นักศึกษาเข้าร่วม สามารถจัดเป็นโครงการเชิงบูรณาการได้ (ฝึกปฏิบัติจากงานจริง)
 8. โครงการที่มี ลักษณะที่เป็นการบริการวิชาการ ทำนุ หรือการวิจัย ให้นำมาบูรณาการกับการสอน (มคอ 3)
 9. โครงการที่มี ลักษณะการให้ความรู้ ควรมีการจัดทำเอกสารง่ายๆ โดยให้สอดคล้องกับการวิจัยในรอบปีนั้นๆ
 10. โครงการเชิง ทัศนศึกษา ดูงาน อบรม ให้ต่อยอดเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ/หรือ ทำเอกสารรายงาน รวมเล่ม เพื่อเป็นหลักฐาน
 11. ผลลัพทธ์ (Output) ที่ สอดคล้อง กับ KPI IQA ( แก๊ปจะเป็นคนป้อน KPI และ Output ให้ เป็น แนวทางก่อน)

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 1. โครงการ ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จหรือเบิกจ่ายการใช้เงินให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2558 เนื่องจากงานการเงินบัญชีและพัสดุ ต้องเคลียร์การใช้เงิน เพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัยก่อนปิดงบประมาณ 2558
 2. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ที่เป็นของ “ส่วนกลาง” จะมีผู้บริหารดูแลระดับนโยบาย และหน่วยงานสำนักงานคณบดีที่สังกัดตามรอง เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานด้านการเบิกจ่าย   ในส่วนด้านอื่นๆ สามารถใช้หน่วยงานอื่นๆดำเนินการได้

 

ท่านสามารถเขียนแบบเสนอโครงการหรือปรับปรุงแบบเสนอโครงตามแนวปฏิบัติฯดังกล่าว   โดยท่านสามารถส่งข้อมูลแบบเสนอโครงการได้ 3 ช่องทางดังนี้

  • ส่งไฟล์มายัง Email hatawo@kku.ac.th
  • ส่งเอกสารแบบเสนอโครงการที่ นางสาวหทัยรัตน์ งานนโยบายและแผน
  • ส่งแบบเสนอโครงการโดยกรอกลงในแบบฟอร์มออนไลน์ ………………………………………………………

แผนการใช้เงินหลักสูตร

งบจัดการศึกษา

กำหนดส่งแบบเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เรียน คณะผู้บริหารและประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร

ตามที่คณะได้มีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการวางแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ สามารถกำกับติดตามได้อย่างเป็นระบบ ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ส่งแบบเสนอโครงการที่มีการใช้งบประมาณ ได้แก่แบบเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ และโครงการที่ใช้งบประเภทอื่นๆ ภายในวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 ที่นางสาวหทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ Email : hatawo@kku.ac.th ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ เพื่อทางเจ้าหน้าผู้ประสานงานรวบรวมโครงการของท่าน จัดทำแผนการใช้เงินและเสนอเข้าที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  เอกสารประกอบ

 1. แบบเสนอโครงการ (ดาวน์โหลดไฟล์ DOC) * ส่งคืนงานนโยบายและแผน โดยแบบเสนอโครงการนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะโครงการที่ใช้เงินงบแผนยุทธศาสตร์ แต่ใช้สำหรับเสนอโครงการที่ใช้เงินงบประเภทอื่นๆ ด้วย
 2. ร่าง-งบประมาณ 2558 (ดาวน์โหลดไฟล์ PDF) * ประกอบการพิจารณา
 3. ร่าง-โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 2558 แยกตามผู้บริหาร และหลักสูตร * ประกอบการพิจารณา
  1. รวมทุกโครงการ (ดาวน์โหลด : PDF , excel ต้นฉบับ ) หลักสูตรดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ค่ะ
  2. เอกสารเฉพาะ คณบดี
  3. เอกสารเฉพาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  4. เอกสารเฉพาะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
  5. เอกสารเฉพาะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
  6. เอกสารเฉพาะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
  7. เอกสารเฉพาะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
 4. ตัวชี้วัด EdPEx หมวด 7 (ดาวน์โหลดไฟล์ PDF, DOCX) * ประกอบการพิจารณา

หนังสือ – ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบเสนอโครงการที่มีการใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2558

รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2555

รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2555

 1. การระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงRM1 (2555)
 2. แผนบริหารความเสี่ยง RM 2(2555)
 3. ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง RM 3 (2555)
 4. รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงRM 3 (2555)
 • การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง พ.ศ. 2554 
 • รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2554
 • แผนการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2554
 • แบบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 2555

 • แบบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 2555
 • สรุปสาระสำคัญการประชุมเรื่อง ปรึกษาหารือการมอบหมายงาน การรายงานผลการดำเนินโครงการและประเมินการดำเนินงาน ให้กับบุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  ด้วยที่ประชุมปรึกษาหารือการมอบหมายงาน การรายงานผลการดำเนินโครงการและประเมินการดำเนินงาน ให้กับบุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการในแผนปฏิบัติราชการฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ (ห้องที่ 2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วนั้น ในที่ประชุมได้เสนอให้หัวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประเมินผลการดำเนินงานผู้ร่วมดำเนินโครงการของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีแบบฟอร์มใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสาระสำคัญตามเอกสารที่แนบมานี้ และในที่ประชุมให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ตามเอกสารที่แนบมา โดยได้สรุปสาระสำคัญไว้แล้วเช่นกัน

  1. สรุป แบบฟอร์มมอบหมายงานสมาชิกโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
  วัตถุประสงค์

  • เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน และหาแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนตามงานที่ได้รับมอบหมาย
  • แบบฟอร์มมอบหมายงานนี้ใช้สำหรับบุคลกรสายสนับสนุนเท่านั้น

  หน้าที่ของหัวหน้าโครงการ

  • หัวหน้าโครงการต้องระบุรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน ลักษณะงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานจากลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการประเมินผล เน้นด้านกระบวนการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ
  • หัวหน้าโครงการสามารถเพิ่มเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในแบบฟอร์มมอบหมายงานได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของลักษณะการดำเนินงาน
   หน้าที่ของหัวหน้างานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
  • กำหนดชั่วโมงการทำงานในโครงการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามโครงการนั้นๆ เพราะหัวหน้างานทราบถึงภาพรวมการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อความยุติธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำอื่นๆ และเพื่อลดปัญหาที่เกิดความลำเอียงในการให้ชั่วโมงการทำงานจากหัวหน้าโครงการ เช่น ผู้ปฏิบัติอธิบายขั้นตอนการทำและมีการติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม มอบหมายงานสมาชิกโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ (ผู้ใช้งาน : หัวหน้าโครงการและหัวหน้างาน)

  2. สรุปแบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ (เฉพาะหัวหน้าโครงการ)
  วัตถุประสงค์

  • เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา นำไปปรับปรุงการทำแผนปฏิบัติราชการและดำเนินโครงการในปีถัดไป
  • เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินโครงการ ที่จะทำให้เกิด KPI ด้านประกันคุณภาพกับทางคณะ

  หน้าที่ของหัวหน้าโครงการ

  • รายงานผลการดำเนินงานเมื่อแล้วเสร็จ สามารถเขียนผลการดำเนินงาน รวมกันกับปัญหาและอุปสรรคได้
  • หากมีเอกสารเสนอเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายงานผลการดำเนินงาน หัวหน้าโครงการสามารถรายงานเพิ่มเติมมายังผู้รับข้อมูล
  • ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 เพื่อให้งานการเงินคณะ ได้ดำเนินการปิดงบประจำปี ให้ทันตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ (เฉพาะหัวหน้าโครงการ)

  ท่านสามารถตรวจสอบโครงการที่ท่านต้องดำเนินการหรือตรวจชอบตัวชี้วัดด้านยุทธศาสตร์ได้ที่ www.arch.kku.ac.th/cafePlanArch Username และ Password สามารถใช้อันเดียวกันกับเมล์มหาวิทยาลัยหรือ Authentication (Login เข้าเน็ตมหาวิทยาลัย) เข้าใช้อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย หลังจากที่ท่านเข้าสู่ระบบแล้วท่านสามารถ เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะโครงการ” และ ค้นหาโดย “ชื่อผู้ทำโครงการ” เลือกชื่อของท่าน ระบบจะแสดงรายการโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน คู่มือการใช้งานโปรแกรม

  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยบแผนการจัดสรรงบการเงินและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  เรียน บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยบแผนการจัดสรรงบการเงินและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  1. ข้อมูลเกี่ยบแผนการจัดสรรงบการเงินและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่านสามารถดูรายละเอียดจากที่นี้ http://arch.kku.ac.th/emp_n2qa.php หรือ http://arch.kku.ac.th/dev/?page_id=980

  2. ตรวจสอบสถานะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการหรือแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ที่ http://arch.kku.ac.th/cafeplanarch/ (ใช้ Username และ Password อันเดียวกันที่ใช้เข้าอินเทอร์เน็ตหรือเมล์มหาวิทยาลัย)

  3. ไฟล์นำเสนอจากงานต่างและผู้บริหาร ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากลิงค์ที่ให้มานี้ https://storage.kku.ac.th/public.php?service=files&t=88c3e5453121285ea3f2fba5727926eb (ปัจจุบันรวบรวมได้เพียงเท่านี้ และจะทยอยอัฟขึ้นต่อไป)

  หมายเหตุ : ในบางโครงการยังไม่ได้ มีการระบุชื่อสายสนับสนุน เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ เมื่อมีข้อมูลในส่วนจะดำเนินการใส่ข้อมูลให้และแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

  null