คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวแผนและงบประมาณ

โครงการประชุมเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติราชการและทิศทางการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติราชการและทิศทางการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วันอังคารที่ 4 และวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 ห้องหน้าเมือง ชั้น 3 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจต่อแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมถึงการมอบหมายงานในรอบการประเมินถัดไป

เอกสารโครงการ

 1. หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
 2. คำสั่งคณะ 82/2558 ลว 17 กค 58
 3. กำหนดการ – ปรับปรุง 27 กรกฎาคม 2558 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 4. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การเดินทางไปด้วยรถมินิบัส

เอกสารประกอบยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลด จะเปิดให้ท่านโหลดในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 โดยจะแจ้งท่านทราบอีเมล์และ Facebook กลุ่ม AR (ประชาสัมพันธ์ภายใน)

แบบฟอร์ม

 1. แบบฟอร์ม SWOT (.doc) [ ใช้ได้ทั้ง : หลักสูตร และ หน่วยงาน ]
 2. แบบฟอร์ม OP-พร้อมข้อเสนอแนะ [ ใช้ได้ทั้ง : หลักสูตร และ หน่วยงาน ]
 3. แบบฟอร์ม แผนรายจ่ายหลักสูตร (xls) [ เฉพาะหลักสูตร ]
 4. แบบฟอร์ม แผนพัฒนาหลักสูตร/หน่วยงาน 4 ปี [ ใช้ได้ทั้ง : หลักสูตร และ หน่วยงาน ]

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. สรุปรายจ่ายการใช้เงินของหลักสูตร/หน่วยงาน (จะส่งให้เฉพาะประธานหลักสูตร ทางเมล์และทางเอกสาร)
 2. สรุปแผนยุทธศาสตร์ ปี 2558 และ รายการคำขอแผนยุทธศาสตร์ 2559 (มีบางรายการต้องทบทวน ดูที่ comment ช่อง L M N และ O ในsheet รวม)
 3. คู่มือประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 [ ใช้ได้ทั้ง : หลักสูตร และ หน่วยงาน ]
 4. OP – โครงร่างองค์กร (Organization Profile = OP) ปี 56) (ข้อมูลเก่า จากประชุมที่เซ็นทราร่า มี.ค.56)
  1. OP – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ [ ใช้ได้ทั้ง : หลักสูตร และ หน่วยงาน ]
  2. OP – โท- เทคโนโลยีอาคาร [ เฉพาะหลักสูตร ]
  3. OP – โท- เอก สถาปัตยกรรมศาสตร์ [ เฉพาะหลักสูตร ]
  4. OP – โท- การวางแผนภาคและเมือง [ เฉพาะหลักสูตร ]
  5. OP – ตรี- สถาปัตยกรรมศาตร์ [ เฉพาะหลักสูตร ]
  6. OP – ตรี- การออกแบบอุตสาหกรรม [ เฉพาะหลักสูตร ]

สรุปผลการประเมินโครงการ [ รายงาน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ]

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการงานนโยบายและแผน งวด 2/2558

รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

ประชุมรับฟังการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559-2562 โดย รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

เรื่อง : ประชุมรับฟังการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559-2562 โดย รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
วันเวลา – สถานที่ : 17 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 – 12.00 น. ห้องบรรยาย 1

  เอกสารประกอบการประชุม :

 1. ไสลด์ – แผนยุทธศาสตร์ มข ๒๕๕๙-๒๕๖๒
 2. เอกสารฉบับเต็ม – แผนยุทธศาสตร์ มข ๒๕๕๙-๒๕๖๒
 3. ข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2557
 4. ข้อมูลสารสนเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สรุปโครงการตามแผนยุทธศาตร์ 2558

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558

 1. Download xlsx โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ฉบับเต็ม
 2. Download Doc แบบเสนอโครงการ
 3. แนวทางการเขียนโครงการ (ดูประกอบ ตอนเขียนโครงการ)

โครงการที่จำแนกตาม “หลักสูตร”

รายการ รายชื่อโครงการที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ 2558 รายชื่อโครงการที่เคยเสนอมาบรรจุ *
สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ Download PDF Download PDF
สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม Download PDF Download PDF
สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร Download PDF Download PDF
ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง Download PDF Download PDFส่งโดยก๊อป
Download PDFส่งโดย อ.หยก
สถ.ม. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ^ ปร.ด. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ Download PDF Download PDF

* มีบางโครงการที่เสนอมาบรรจุในแผนแล้วไมไ่ด้ ไม่ได้รับการบรรจุ

โครงการที่เกี่ยวข้องกับ “ผู้บริหาร”

รายการ รายชื่อโครงการในการกำกับของผู้บริหาร จำนวนโครงการ จำนวนกิจกรรม งบประมาณที่จัดสรร (เฉพาะงบยุทธศาสตร์)
รองคณบดีวิจัยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ Download PDF 16 10 548,250
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ Download PDF 16   620,000
รองคณบดีฝ่ายบริหาร Download PDF 6 5 703,500
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา Download PDF 8   423,300
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร Download PDF 3   87,975
รวม   49 15 2,383,025

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 2557


แนวทางการเขียนแบบเสนอโครงการและกระบวนการส่งข้อมูล
แนวทางการ จัดทำ Proposal (โดย อาจารย์ชูพงษ์)

 1. ในส่วนของที่ มาให้มีการระบุว่าได้มีการทำ proposal นี้ โดยปรับปรุงจากผลการประเมินโครงการนี้ในครั้งที่ผ่านมาแล้วอย่างไร บ้าง
 2. กรณีแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการให้มีลายลักษณ์อักษร
 3. หากมีการ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือให้มีการบันทึกรายงานการประชุมโครงการด้วย
 4. กำหนด วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา งบประมาณ ให้ชัดเจน
 5. ขณะดำเนินการ ให้มีการเก็บภาพถ่าย
 6. โครงการทุก โครงการต้องมีการประเมินผลโครงการ โดยประเมินทุกฝ่ายที่เข้าร่วม และพิจารณาหัวข้อประเมินจากวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นสำคัญ
 7. หากมีการนำ นักศึกษาเข้าร่วม สามารถจัดเป็นโครงการเชิงบูรณาการได้ (ฝึกปฏิบัติจากงานจริง)
 8. โครงการที่มี ลักษณะที่เป็นการบริการวิชาการ ทำนุ หรือการวิจัย ให้นำมาบูรณาการกับการสอน (มคอ 3)
 9. โครงการที่มี ลักษณะการให้ความรู้ ควรมีการจัดทำเอกสารง่ายๆ โดยให้สอดคล้องกับการวิจัยในรอบปีนั้นๆ
 10. โครงการเชิง ทัศนศึกษา ดูงาน อบรม ให้ต่อยอดเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ/หรือ ทำเอกสารรายงาน รวมเล่ม เพื่อเป็นหลักฐาน
 11. ผลลัพทธ์ (Output) ที่ สอดคล้อง กับ KPI IQA ( แก๊ปจะเป็นคนป้อน KPI และ Output ให้ เป็น แนวทางก่อน)

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 1. โครงการ ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จหรือเบิกจ่ายการใช้เงินให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2558 เนื่องจากงานการเงินบัญชีและพัสดุ ต้องเคลียร์การใช้เงิน เพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัยก่อนปิดงบประมาณ 2558
 2. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ที่เป็นของ “ส่วนกลาง” จะมีผู้บริหารดูแลระดับนโยบาย และหน่วยงานสำนักงานคณบดีที่สังกัดตามรอง เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานด้านการเบิกจ่าย   ในส่วนด้านอื่นๆ สามารถใช้หน่วยงานอื่นๆดำเนินการได้

 

ท่านสามารถเขียนแบบเสนอโครงการหรือปรับปรุงแบบเสนอโครงตามแนวปฏิบัติฯดังกล่าว   โดยท่านสามารถส่งข้อมูลแบบเสนอโครงการได้ 3 ช่องทางดังนี้

  • ส่งไฟล์มายัง Email hatawo@kku.ac.th
  • ส่งเอกสารแบบเสนอโครงการที่ นางสาวหทัยรัตน์ งานนโยบายและแผน
  • ส่งแบบเสนอโครงการโดยกรอกลงในแบบฟอร์มออนไลน์ ………………………………………………………

สรุปสาระสำคัญการประชุมเรื่อง ปรึกษาหารือการมอบหมายงาน การรายงานผลการดำเนินโครงการและประเมินการดำเนินงาน ให้กับบุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ด้วยที่ประชุมปรึกษาหารือการมอบหมายงาน การรายงานผลการดำเนินโครงการและประเมินการดำเนินงาน ให้กับบุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการในแผนปฏิบัติราชการฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ (ห้องที่ 2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วนั้น ในที่ประชุมได้เสนอให้หัวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประเมินผลการดำเนินงานผู้ร่วมดำเนินโครงการของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีแบบฟอร์มใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสาระสำคัญตามเอกสารที่แนบมานี้ และในที่ประชุมให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ตามเอกสารที่แนบมา โดยได้สรุปสาระสำคัญไว้แล้วเช่นกัน

1. สรุป แบบฟอร์มมอบหมายงานสมาชิกโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์

 • เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน และหาแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • แบบฟอร์มมอบหมายงานนี้ใช้สำหรับบุคลกรสายสนับสนุนเท่านั้น

หน้าที่ของหัวหน้าโครงการ

 • หัวหน้าโครงการต้องระบุรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน ลักษณะงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานจากลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการประเมินผล เน้นด้านกระบวนการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ
 • หัวหน้าโครงการสามารถเพิ่มเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในแบบฟอร์มมอบหมายงานได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของลักษณะการดำเนินงาน
  หน้าที่ของหัวหน้างานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • กำหนดชั่วโมงการทำงานในโครงการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามโครงการนั้นๆ เพราะหัวหน้างานทราบถึงภาพรวมการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อความยุติธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำอื่นๆ และเพื่อลดปัญหาที่เกิดความลำเอียงในการให้ชั่วโมงการทำงานจากหัวหน้าโครงการ เช่น ผู้ปฏิบัติอธิบายขั้นตอนการทำและมีการติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม มอบหมายงานสมาชิกโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ (ผู้ใช้งาน : หัวหน้าโครงการและหัวหน้างาน)

2. สรุปแบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ (เฉพาะหัวหน้าโครงการ)
วัตถุประสงค์

 • เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา นำไปปรับปรุงการทำแผนปฏิบัติราชการและดำเนินโครงการในปีถัดไป
 • เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินโครงการ ที่จะทำให้เกิด KPI ด้านประกันคุณภาพกับทางคณะ

หน้าที่ของหัวหน้าโครงการ

 • รายงานผลการดำเนินงานเมื่อแล้วเสร็จ สามารถเขียนผลการดำเนินงาน รวมกันกับปัญหาและอุปสรรคได้
 • หากมีเอกสารเสนอเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายงานผลการดำเนินงาน หัวหน้าโครงการสามารถรายงานเพิ่มเติมมายังผู้รับข้อมูล
 • ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 เพื่อให้งานการเงินคณะ ได้ดำเนินการปิดงบประจำปี ให้ทันตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ (เฉพาะหัวหน้าโครงการ)

ท่านสามารถตรวจสอบโครงการที่ท่านต้องดำเนินการหรือตรวจชอบตัวชี้วัดด้านยุทธศาสตร์ได้ที่ www.arch.kku.ac.th/cafePlanArch Username และ Password สามารถใช้อันเดียวกันกับเมล์มหาวิทยาลัยหรือ Authentication (Login เข้าเน็ตมหาวิทยาลัย) เข้าใช้อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย หลังจากที่ท่านเข้าสู่ระบบแล้วท่านสามารถ เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะโครงการ” และ ค้นหาโดย “ชื่อผู้ทำโครงการ” เลือกชื่อของท่าน ระบบจะแสดงรายการโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน คู่มือการใช้งานโปรแกรม

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยบแผนการจัดสรรงบการเงินและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เรียน บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยบแผนการจัดสรรงบการเงินและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. ข้อมูลเกี่ยบแผนการจัดสรรงบการเงินและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่านสามารถดูรายละเอียดจากที่นี้ http://arch.kku.ac.th/emp_n2qa.php หรือ http://arch.kku.ac.th/dev/?page_id=980

2. ตรวจสอบสถานะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการหรือแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ที่ http://arch.kku.ac.th/cafeplanarch/ (ใช้ Username และ Password อันเดียวกันที่ใช้เข้าอินเทอร์เน็ตหรือเมล์มหาวิทยาลัย)

3. ไฟล์นำเสนอจากงานต่างและผู้บริหาร ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากลิงค์ที่ให้มานี้ https://storage.kku.ac.th/public.php?service=files&t=88c3e5453121285ea3f2fba5727926eb (ปัจจุบันรวบรวมได้เพียงเท่านี้ และจะทยอยอัฟขึ้นต่อไป)

หมายเหตุ : ในบางโครงการยังไม่ได้ มีการระบุชื่อสายสนับสนุน เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ เมื่อมีข้อมูลในส่วนจะดำเนินการใส่ข้อมูลให้และแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

null

การประชุมเพื่อถ่ายทอดและหารือแผนปฏิบัติราชการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตามที่กรรมการคณะฯได้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการฯ ในเบื้องต้นแล้วนั้น เพื่อเป็นการผลักดันให้แผนปฏิบัติราชการฯ สามารถบรรลุตามยุทธศาสตร์ฯ คณะผู้บริหารร่วมกับประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ และได้สรุปโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้ว ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการประชุมเพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการฯ ไปสู่ประชาคม และเชิญประชุมบุคลากร เพื่อร่วมปรึกษาหารือ ทบวทวน แผนปฏิบัติราชการ ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 1 เพื่อรับฟังการถ่ายทอดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ
เอกสารประกอบ

 1. หนังสือเชิญ
 2. เอกสารประกอบการประชุม 1 (ภาระงานอาจารย์)
 3. เอกสารประกอบการประชุม 2 (แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557)
 4. เอกสารประกอบ 3 (รวมแผนปฏิบัติฯ 57)
 5. รายชื่อผู้เข้าประชุม

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Arch. KKU Show & Share 2013

ขอเชิญเข้าร่วมงาน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ งานสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 (Arch.KKU Show and Share 2013)
วันศุกรที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น.ณ โถงหน้าห้องสมุด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการส่งข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม

 • ส่งรายละเอียดผลงานไปยังนางสาวหทัยรัตน์ วงศ์สุพรณ Email : hatawo@kku.ac.th ภายในวันที่ 16 กันยายน 2556 ตามรูปแบบผลงานและรายละเอียดโดยสังเขป ดังเอกสารแนบที่ 1 เพื่อจัดทำสูจิบัตรผลงานต่อไป
 • ขอให้จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลงานขนาด 100 cm x 80 cm ดังเอกสารแนบที่ 2 (หมายเหตุ : เป็นรูปแบบโปสเตอร์ที่สามารถนำไปใช้ในงาน KKU Show and Share 2013 ต่อไปได้ด้วย) ก่อนวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2556 ทั้งนี้ คณะได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโปสเตอร์ชิ้นงานละ 500 บาท (หน่วยงานละไม่เกิน 4 โปสเตอร์ รวมโปสเตอร์รายงานประจำปีด้วย) ดังรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

  1. วัตถุประสงค์

  2. เพื่อให้โอกาส “คนทำงาน” ได้นำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของงานต่อผู้บริหารและประชาคมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  3. บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจหรือความท้าทายที่จะปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น และสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้
  4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ประสบผลสำเร็จเพื่อการพัฒนาคณะ

  ขอเชิญหน่วยงาน ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จและความภาคภูมิใจหน่วยงานสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 (Arch.KKU Show and Share 2013) ประจำปีการศึกษา 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. หนังสือ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ หน่วยงานสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 (Arch.KKU Show and Share 2013) ประจำปีการศึกษา 2556
  2. เอกสารที่ 1 รายละเอียดผลงานในสูจิบัตร
  3. เอกสารที่ 2 รูปแบบโปสเตอร์ที่ใช้ในการส่ง
  4. โครงการ
  5. กำหนดการ** แก้ไขกำหนดการแล้ว
  6. คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ 74/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ หน่วยงานสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556

  การทบทวน และการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อองค์กรคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การทบทวน และการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อองค์กรคุณภาพ

  กำหนดส่ง 30 เมษายน 2556

  หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

   ครั้งที่ 1 : 14 มีนาคาม 2556 เวลา 9.30 น. ห้องประชุม 1201

  1. หนังสือเชิญประชุม ดาวน์โหลด
  2. เอกสารประกอบ 1 : ฟอร์มโครงสร้างองค์กร (OP) 15 ข้อ ดาวน์โหลด pdf     excel (** ปรับปรังใหม่วันที่ 20 มีนาคม 2556)
  3. เอกสารประกอบ 2 : ฟอร์มแผนปฏิบัติ 3 ปี โครงการ กิจกรรม ดาวน์โหลด pdf     excel

  ไฟล์เอกสารประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม : http://arch.kku.ac.th/dev/?p=1468

  รายงานผลการประเมินโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทบทวน และการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อองค์กรคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

  รายงานผลการประเมินโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวน และการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อองค์กรคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”
  7 – 8 มีนาคม 2556
  ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

  1. รายงานสรุปผลการประเมิน
  2. ภาคผนวก
   1. เอกสารคำสั่ง/โครงการฯ
   2. เอกสารประกอบการสัมนา
    1. เอกสารชุดที่ 1 Core Values and Concepts (ค่านิยมหลักและแนวคิด) 11 ประการ
    2. เอกสารชุดที่ 2 Baldrige Education Criteria for Performance Excellence Framework : A System Perspective (กรอบของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : มุมมองเชิงระบบ)
    3. เอกสารชุดที่ 3 Organization Profile (โครงร่างองค์การ) = OP
    4. เอกสารชุดที่ 4 แบบฟอร์มการเขียนโครงร่างองค์การ
    5. เอกสารชุดที่ 5 (ตัวอย่างการเขียนโครงร่างองค์การ) การรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2554
    6. เอกสารชุดที่ 6 ตารางคะแนนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ด้านสถาปัตยกรรม-ออกแบบ) ปีการศึกษา 2553-2555
    7. เอกสารชุดที่ 7 ข้อมูลผลการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมฯ ระหว่างปี 2553-2555 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   3. รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมนา
   4. ตัวอย่างแบบประเมินโครงการฯ
   5. ภาพประกอบ
  ไฟล์ประกอบเพิ่มเติม

   1. สืบค้นข้อมูลวารสารวิชาการไทย (TCI)
   2. Scopus Journal Search
   3. ISI Journal Search
   4. บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ (List of Approved National/International Journals) โดย สมศ. ดาว์นโหลด

  1. ฟอร์มโครงสร้างองค์กร (OP) 15 ข้อ ดาวน์โหลด pdf     excel (** ปรับปรังใหม่วันที่ 20 มีนาคม 2556)
  2. คู่มือ EdPEx[2009-2010]
  3. ดาวน์โหลดเอกสารรวม     ไฟล์     .rar

  กิจกรรมต่อเนื่องของหลักสูตรฯ